јан 21

Одлука о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Александровац

Oдлука о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Александровац

Закључак којим се предлаже председнику општине Александровац да прогласи ванредну ситуацију дела територије општине Александровац

Извештај о одржаној II ванредној седници Штаба за ванредне ситуације Општине Александровац

јан 09

Решење за Пројекат „РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ МИТРОВО ПОЉЕ У АЛЕКСАНДРОВЦУ“

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Одељење за локални економски развој и пољопривреду
Број: 501-79/2022-06
Датум : 06.01.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 
 

           На основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку (″Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 5., члана 10. став 4. и став 5., члана 17. и члана 18.  Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 135/04 и 36/2009)  а на основу поднетог захтева Општине Александровац као носиоца Пројекта „РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ МИТРОВО ПОЉЕ У АЛЕКСАНДРОВЦУ“ на катастарској парцели 956 Ко Бзенице, општина Александровац    од 08.12.2022.год. и спроведеног поступка одлучивања о потреби израде Процене утицаја на животну средину Пројекта „РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ МИТРОВО ПОЉЕ У АЛЕКСАНДРОВЦУ“ на катастарској парцели 956 КО Бзенице, општина Александровац, Општинска управа општине Александровац,  доноси:                                         

 

Р Е Ш Е Њ Е         

 

  1. За Пројекат „РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ МИТРОВО ПОЉЕ У АЛЕКСАНДРОВЦУ“ на катастарској парцели број 956 КО Бзенице, Александровац, носиоца Пројекта општина Александровац, потребна је израда студије о процени утицаја на животну средину.

 

  1. Oдређује се обим и садржај Студије о процени утицаја на животну стедину за потребе реализације Пројекта из тачке 1. диспозитива  овог решења, која треба да садржи:

 

          1)  Податке о носиоцу пројекта;

          2)  Опис локације на којој се планира реализација пројекта;

          3)  Опис пројекта;

          4)  Приказ главних алтернатива које је носилац пројекта размотрио;

          5)  Приказ стања животне средине на локацији и ближој околини (микро и макро

               локација);

          6)  Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину;

          7)  Процена утицаја на животну средину у случају удеса;

          8)  Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и где је то могуће,

               отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину;

          9)  Програм праћења утицаја на животну средину;

         10) Нетехнички краћи приказ података наведених у тач. 2) до 9);

         11) Подаци о техничким недостацима или непостојању одговарајућих стручних      

                знања и вештина или немогућности да се прибаве одговарајући подаци;

         12) Закључак о процени утицаја на животну средину.

        Pročitati ostatak ovog unosa »

јан 05

Одлука о додели уговора за набавку број ЈН 0045/2022-Рушење објеката,

Одлуку о додели уговора за ЈН 0045/2022-Рушење објеката, број 404-359-7/2022 од 05.01.2022.године.

дец 30

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе (Сл. гласник РС бр. 99/22), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/21), Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине АЛЕКСАНДРОВАЦ» број 9/2019), Председник општине АЛЕКСАНДРОВАЦ је дана 29.12.2022. године, донео

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

I

– Предмет јавног надметања –

  1. Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга ( у даљем тексту: Јавни оглас ) у општини АЛЕКСАНДРОВАЦ у следећим катастарским општинама:

 

КО Број јединице јавног надметања Површина (ха) Почетна цена (дин/ха) Депозит (дин) 50% Период закупа Основ располагања/Степен заштите
Александро вац 1 0,0261 1.867,05 24,36 15  
Бзенице 2 0,5275 3.113,46 821,18 15  
Бзенице 3 0,7735 1.554,83 601,33 15  
Бзенице 4 0,5207 3.604,21 938,35 15  
Бзенице 5 1,1063 2.577,96 1.426,00 15  
Бзенице 6 1,1860 3.866,36 2.292,75 15  
Ботурићи 7 0,2885 3.129,46 451,42 15  
Ботурићи 8 0,0846 4.345,15 183,80 15  
Ботурићи 9 2,0058 6.517,08 6.535,98 15  
Ботурићи 10 0,9780 3.129,46 1.530,31 15  
Ботурићи 11 0,3238 6.517,08 1.055,12 15  
Ботурићи 12 0,7508 6.517,08 2.446,51 15  
Ботурићи 13 0,0557 6.517,06 181,50 15  
Велика Врбница Горња 14 1,1923 6.517,08 3.885,16 15  

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave