нов 25

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/14 – др. закон,  101/16-др.закон и 47/18), члана 72. и 115. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 2. Пословника о раду Општинског већа општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 20/2020) и члана 22. и 23. Одлуке о јавним расправама (,,Службени лист општине Александровац“ број 9/19),

 

Општинско веће општине Александровац на 40. седници одржаној дана  25. новембра 2021. године  објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ

АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  1. Општинско веће општине Александровац обавештава јавност да ће Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину трајати почев од 25. новембра 2021. године до 10. децембра 2021. године.

      Усмена јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину у којој ће моћи да учествују сви заинтересовани грађани и грађанке биће одржана 10. децембра 2021. године у 10.00 часова у великој сали Дома културе Милосав Буца Мирковић у Александровцу

 

  1. У току трајања јавне расправе, све до окончања усмене расправе, сва заинтересована правна и физичка лица, удружења грађана,органи општине и организације могу достављати примедбе, сугестије и предлоге на нацрт Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину и то: предајом на писарници Општинске управе општине Александровац, поштом на адресу Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића број 26, 37230 Александровац или путем мејла на адресу soaleks@ptt.rs.

 

  1. Нацрт Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину објавити на званичном сајту општине Александровац www.aleksandrovac.rs.

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-958-01/2021-01 од  25. новембра 2021. године 

 

 

 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                 Др Мирко Михајловић, спец. мед, с.р.


П Р И Л О З И

Закључак о спровођењу јавне расправе о буџету за 2022

Програм јавне расправе за нацрт Одлуке о буџету за 2022

Нацрт Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину.


 

нов 25

Позив за достављање понуда у поступку набавке број 22Д/2021- Набавка материјала за хигијену

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-729-1/2021
Датум:25.11.2021.године.
           

 

            На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник  РС”, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга, број 020-509/2020 -01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке добара- Набавка материјала за хигијену,упућује се

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ-

Број 22Д/2021- Набавка материјала за хигијену

           

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,  www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позивом за подношење понуда.

2.Предмет набавке:

Набавка материјала за хигијену.

3.Врста Наручиоца:

Орган јединице локалне самоуправе.

4.Врста поступка набавке:

Набавка на коју се закон не примењује.

5.Врста предмета:

Добра.

6.Главна CPV ознака:

33760000-материјал за хигијену

Pročitati ostatak ovog unosa »

нов 25

Позив за достављање понуда за набавку добара број 2Д/2021- Набавка средстава за хигијену

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-726-1/2021
Датум:25.11.2021.године.
           

 

            На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник  РС”, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга, број 020-509/2020 -01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке добара- Набавка средстава за хигијену,упућује се

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ-

Број 2Д/2021- Набавка средстава за хигијену

           

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,  www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позивом за подношење понуда.

2.Предмет набавке:

Набавка средстава за хигијену.

3.Врста Наручиоца:

Орган јединице локалне самоуправе.

4.Врста поступка набавке:

Набавка на коју се закон не примењује.

5.Врста предмета:

Добра.

6.Главна CPV ознака:

33700000-средства за хигијену

Pročitati ostatak ovog unosa »

нов 24

Позив за достављање понуда за набавку број 25Д/2021- пвц столарије са уградњом

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-733-1/2021
Датум:24.11.2021.године.
           

 

            На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник  РС”, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга, број 020-509/2020 -01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке добара- пвц столарије са уградњом, упућује се

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Број 25Д/2021 пвц столарије са уградњом

           

 

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића број 26, 37230 Александровац,  www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позивом за подношење понуда.

2.Предмет набавке:

ПВЦ столарија са уградњом

3.Врста наручиоца:

Орган јединице локалне самоуправе.

4.Врста поступка набавке:

Набавка на коју се закон не примењује.

5.Врста предмета:

Добра.

6.Главна CPV ознака:

45421100-уградња врата и прозора

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave