мај 29

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке ЈН 1.1.8.Д/2020 – Набавка рачунарске опреме по партијама

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул.Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-86-4/2020
Дана:29.05.2020.године

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара редни број ЈН 1.1.8.Д/2020, деловодни број 404-86-1/2020 од 24.02.2020.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ ЈН 1.1.8.Д/2020
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара –
Набавка рачунарске опреме по партијама:
-Партија 1:Набавка рачунарске опреме –унапређење
електронске управе општине и
-Партија 2: Набавка рачунарске опреме

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Набавка рачунарске опреме по партијама:Партија1:Набавка рачунарске опреме –унапређење електронске управе општине и Партија 2: Набавка рачунарске опреме, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
3. Предмет јавне набавке: Набавка рачунарске опреме по партијама: партија1: Набавка рачунарске опреме -унапређење електронске управе општине и
партија 2: Набавка рачунарске опреме. Добра се допремају на адресу Наручиоца.
4. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:30230000-рачунарска опрема.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 22

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр. ЈН 1.3.11.Р/2020- Санација градских улица  (Црногорска, Виноградарска, Аце Алексића, Расадничка, Миће Милића и Светосавска)

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул.Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-136-4/2020
Дана:22.05.2020.године

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова велике вредности редни број ЈН 1.3.11.Р/2020, деловодни број 404-136-1/2020 од 14.05.2020.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26

 

у п у ћ у ј е

 

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.11.Р/2020

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова

Санација градских улица  (Црногорска, Виноградарска, Аце Алексића,

Расадничка, Миће Милића и Светосавска)

 

 1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац, позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Санацију градских улица  (Црногорска, Виноградарска, Аце Алексића, Расадничка, Миће Милића и Светосавска), под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

 

 1. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

 

 1. Предмет јавне набавке: Санација градских улица(Црногорска, Виноградарска, Аце Алексића, Расадничка, Миће Милића и Светосавска).

 

 1. Радови се изводе на територији општине Александровац.

 

 1. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:

            45233120- радови на изградњи путева.

  Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 22

Проглашене изборне листе

 

И З Б О Р Н А   Л И С Т А бр.1

 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ

Кандидати за одборнике су:

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 19

Јавно обавештење спортским организацијама са територије Општине Александровац

          У циљу усклађивања финансирања програма и пројеката у области спорта из буџета општине Александровац са одредбама Закона о спорту ( чл. 137., чл. 138. и чл 141.), Скупштина општине Александровац је донела Одлуку о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потебе и интереси грађана у области спорта у општини Александровац.

          У складу са Одлуком потребе и интереси грађана општине Александровац (из члана 137. Став 1. Закона) остварују се кроз финансирање и самофинансирање програма и пројеката из средстава буџета и то:

 1. Годишњи програм (члан 137. став 1. Тачке 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12) ,13), 14), и 16)
 2. Посебни програми (члан 137.став 1.Тачке 4), 9), 11) и 15)

 

Носилац програма мора да испуни следеће услове:

 • Да буде регистрован у складу са Законом;
 • Да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;
 • Да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није другачије одређено;
 • Да има седиште на територији општине Александровац, ако Законом или овом одлуком није другачије утврђено;
 • Да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
 • Да је предходно обављао делатност најмање годину дана;
 • Да испуњава у складу са Законом, прописане услове за обављање спорских активности и делатности;
 • Да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;
 • Да располаже капацитетима за реализацију програма.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave