сеп 30

Обавештење о закљученом уговору број ЈН 1.1.8.Д/2019. – Набавка електричне енергије

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број: 404-232-22/2019
Датум:30.09.2019.године

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

 

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара- Набавка електричне енергије-Општинска

    управа редни  број  ЈН 1.1.8.Д/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН:09310000-електрична енергија.

Pročitati ostatak ovog unosa »

сеп 24

Трећa изменa и допунa плана јавних набавкиОпштинске управе Општине Александровац

сеп 19

Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 1.2.6.У/2019 за партију 3.-концерт извођача Аце Пејовића

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-236-20/2019
Датум:19.09.2019.године
 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

 1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга- Културно уметнички програм и ангажовање

   извођача за Жупску бербу 2019, ЈН бр. 1.2.6.У/2019 за партију 3.-концерт извођача Аце

   Пејовића редни   број ЈН 1.2.6.У/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 92312000-уметничке услуге.            

Pročitati ostatak ovog unosa »

сеп 19

Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 1.2.6.У/2019 за партију 2.-концерт музичке групе “YU GRUPE“

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-236-19/2019
Датум:19.09.2019.године

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

 1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга- Културно уметнички програм и ангажовање

   извођача за Жупску бербу 2019, ЈН бр. 1.2.6.У/2019 за партију 2.-концерт музичке

   групе “YU GRUPE редни   број ЈН 1.2.6.У/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 92312000-уметничке услуге.              

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave