апр 27

Позив за достављање понуда за набавку услуга број 18У/2021- израда сертификата о енергетским својствима објекта високоградње(енергетских пасоша)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-95-1/2021

Датум:27.04.2021.године.

           

 

            На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник  РС”, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки,

набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга,

број 020-509/2020 -01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке услуга за израду сертификата о енергетским својствима објекта високоградње(енергетских пасоша), упућује се

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Број 18У/2021- израда сертификата о енергетским својствима објекта високоградње(енергетских пасоша)

           

 

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића број 26, 37230 Александровац,  www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позивом за подношење понуда.

2.Предмет набавке:

Израда сертификата о енергетским својствима објекта високоградње(енергетских пасоша)

3.Врста наручиоца:

Орган јединице локалне самоуправе.

4.Врста поступка набавке:

Набавка на коју се закон не примењује.

5.Врста предмета:

Услуге.

Pročitati ostatak ovog unosa »

апр 26

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број 8У/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-90-8/2021
Датум:26.04.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ НАРУЏБЕНИЦЕ

   (набавка број 8У/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке:Услуге-вулканизерске услуге

Ознака и назив из Општег речника набавке:50110000-вулканизерске услуге

 

Процењена вредност:25.000,00  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:18.500,00 динара без ПДВ-а,односно 18.500,00 динара са ПДВ-ом.

Pročitati ostatak ovog unosa »

апр 26

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број 9У/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-89-9/2021
Датум:26.04.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ НАРУЏБЕНИЦЕ

(набавка број 9У/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке:Услуге прања службених аутомобила

Ознака и назив из Општег речника набавке:50112300-услуге прања аутомобила

 

Процењена вредност:50.000,00  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:37.600,00 динара без ПДВ-а,односно 37.600,00 динара са ПДВ-ом.

Pročitati ostatak ovog unosa »

апр 26

Одлука о укидању ванредне ситуације на територији општине Александровац

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1 тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 68. Статута општине Александровац („Сл. лист општине Александровац“, бр. 2/19 од 11.02.2019.г0дине), а на основу Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације општине Александровац, број 06-45/2021 од 26.04.2021.године, председник општине Александровац, доноси,

О Д Л У К У
о укидању ванредне ситуације на територији општине Александровац

1. Укида се се ванредна ситуација на територији општине Александровац, јер су престали разлози њеног проглашења.

2. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Расинског управног округа, Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Крушевцу, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Александровац на огласној табли општине Александровац и преко средстава јавног информисања.

4. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука којом је ова ванредна ситуација проглашена, XXII број 820- 9/2020, од 21.10.2020. године.

О б р а з л о ж е њ е

Општински штаб за ванредне ситуације општине Александровац је на 9. Ванредној –телефонској седници Штаба одржаној дана 26.04.2021.године, донео Закључак којим предлаже укидање ванредне ситуације на територији општине Александровац, Закључак је донешен на основу предлога Завода за јавно здравље Крушевац од 25.04.2021.године о престанку разлога за проглашење ванредне ситуације, и предлога мера и задатака од стране истог, које имају за циљ да председник општине Александровац укине ванредну ситуацију на територији општине Александровац, почев од 26.04.2021.године, а све услед побољшања епидемиолошке ситуације изазване ширењем заразне болести COVID- 19 и падом броја оболелих већ дуже време.
Како постоји могућност да се редовним ангажовањем општинских служби спроведу неопходне епидемиолошке мере, у складу са чланом 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Сл. гласник РС“, број 87/18), којим је прописано да ванредну ситуацију проглашава и укида, за територију дела општине или општине у целини на предлог Општинског штаба за ванредбе ситуације Председник општине.
Председник Општине Александровац је на предлог Штаба за ванредне ситуације на територији општине Александровац, донео Одлуку као у диспозитиву.

IX Број:820-4/2021
У Александровцу
Дана:26.04.2021.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Др Мирко Михајловић, спец.мед.

Starije objave «

» Novije objave