јул 03

Oбавештење о закљученом уговору број 1.2.3.У/2020. – Одржавање хоризонталне сигнализације

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-140-15/2020
Датум:03.07.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга-Одржавање хоризонталне сигнализације,

   редни број 1.2.3.У/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке:

   ОРН:45233221-радови на обележавању површине путева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 02

Обабвештење о закљученом уговору за јавну набавку број1.1.8.Д/2020. – партију 2.-Набавка рачунарске опреме

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-86-18/2020
Датум:01.07.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

за партију 2.-Набавка рачунарске опреме

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

Предмет јавне набавке је набавка добара-Набавка рачунарске опреме, редни број1.1.8.Д/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке:

   ОРН:30230000-рачунарска опрема

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 02

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 1.1.8.Д/2020. – партију 1. Набавка рачунарске опреме-унапређење електронске управе општине

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-86-17/2020
Датум:01.07.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

за партију 1.-Набавка рачунарске опреме-унапређење електронске управе општине

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара- Набавка рачунарске опреме-унапређење

   електронске управе општине,  редни број 1.1.8.Д/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке:

   ОРН:30230000-рачунарска опрема

 4)Уговорена вредност добара: без ПДВ-а је:……………………………..1.169.899,99 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:……………………………..1.403.880,00 динара.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 02

Одлука о обустави поступка за јавну набавку  број ЈН 1.1.5.Д/2020-Канцеларијски материјал, за партију 1.-канцеларијски материјал

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-139-15/2020
Датум:02.07.2020.године 

 

            На основу члана  109. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-139-13/2020  од  01.07.2020.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

за јавну набавку мале вредности добара по партијама

 број ЈН 1.1.5.Д/2020-Канцеларијски материјал,

за партију 1.-канцеларијски материјал

 

1.Обуставља се поступак јавне набавке  мале  вредности добара број  ЈН 1.1.5.Д/2020- Набавка

   канцеларијског  материјала по партијама: партија 1.-канцеларијски материјал,  зато што су Наручиоцу достављене све неприхватљиве понуде .

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave