Arhiva po kategoriji: Општинска управа

јан 09

Решење за Пројекат „РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ МИТРОВО ПОЉЕ У АЛЕКСАНДРОВЦУ“

Р е п у б л и к а  С р б и ј а ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ Одељење за локални економски развој и пољопривреду Број: 501-79/2022-06 Датум : 06.01.2023.године АЛЕКСАНДРОВАЦ                На основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку (″Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), члана …

Nastaviti čitanje »

јун 17

Извештај комисије за доделу награда

Р е п у б л и к а  С р б и ј а ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број: 020-109-1/2020-01 Датум: 10.06.2020. год. Александровац     И З В Е Ш Т А Ј Комисије за доделу награда     Општинска управа општине Александровац је дана 05. маја 2020. године расписала Конкурс за доделу …

Nastaviti čitanje »

јун 10

Јавни конкурс а пријем у радни однос једног намештеника са статусом инвалида који се  запошљава под општим условима

 Р е п у б л и к а   С р б и ј а ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број: 111- 8 /20 – 01 Датум: 09 .06. 2020.г. АЛЕКСАНДРОВАЦ                На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 21/16 и 113/17), члана 12. …

Nastaviti čitanje »

мај 29

Конкурс за доделу бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза у 2020. години на територији општине Александровац

На основу члана13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“ Службени гласник Републике Србије “ бр. 10/13, 142/14,103/15 и 101/16), члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник “ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 85.Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 7/08, 1/12, 13/12,3/13, 11/16, 4/17 и 2/19 ), …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «