«

»

апр 15

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

            На основу члана  14. Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 9/24), раздео 5.  функционална класификација 840 и економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 253 и  члана 6. Правилника о начину, поступку и критеријумима доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама са територије општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 8/20), Комисија за спровођење конкурсног поступка, дана 15. априла 2024. године расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА  ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

 

IРасписује се конкурс за доделу средстава буџета општине Алекандровац традиционалним црквама и верским заједницама са територије општине Александровац за  2024. годину у износу од 1.500.000,00 динара.

 

II – Право на доделу средстава имају цркве и верске заједнице које су уписане у Регистар цркава и верских заједница при Министарству правде Републике Србије надлежном за послове вера, на основу Закона о црквама и верским заједницама, које се налазе и своје пројекте реализују на територији  општине Александровац.

III – Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се Комисији, у затвореној коверти са назнаком: „Пријава на  јавни конкурс  за финансирање пројеката од јавног интереса који реализују цркве и верске заједнице из буџета општине Александровац – не отварати”.

    Пријаве се достављају поштом  на адресу општина Александровац, улица Јаше Петровића број 26,

    37 230 Александровац  или лично, на писарници у згради Општине Александровац.

    Благовременом доставом, сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације, која садржи жиг поште са последњим даном утврђеног рока, без обзира на датум приспећа.

   Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање.

    Конкурс за доделу средстава објављује се на огласној табли, која се налази у згради општине, на адреси Јаше Петровића број 26, Алекснадровац и на званичној интернет презентацији општине– www.aleksandrovac.rs.

 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 20 дана од дана објављивања јавног конкурса.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

Подносиоци пријава  пријавне обрасце попуњавају на српском језику, ћириличним писмом. Пријава написана руком неће се сматрати важећом.

 

 

IV – Средства се распоређују за обављање градитељске, добротворне и научне делатности субјеката из члана II овог Конкурса, а нарочито за:

– инвестиционе радове на црквеним објектима;

– обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дужи временски период, а посебно црквених објеката који су споменици културе;

– обнова парохијских домова и верских објеката – споменика;

– обнову икона, верских и сакралних предмета;

 – стављање нових фасада и кречење црквених објеката;

– обнову кровова који прокишњавају на црквеним објектима;

– санирање влаге на црквеним зидовима;

– изградњу нових и обнову пропалих ограда око црквених објеката;

 – организовање традиционалних годишњица које су посвећене имену које црква носи;

– организовање црквених манифестација;

– научна истраживања везана за цркву;

– набавка и заштита црквених реликвија.

 

 

–  Приликом расподеле средстава, између цркaва и верских заједница које су уписане у Регистар, а које се налазе и своје пројекте реализују на територији  општине Александровац предност има субјект са хитнијим потребама за инвестиционим радовима, већим бројем објеката или са већим бројем верника.

 

Пројекти који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Александровац  бодоваће се према следећим критеријумима:

  1. Одговор на тему пројекта (35/100 поена);
  2. Вредност верског објекта као културног и историјског добра: изузетан значај, велики значај, споменик културе, година изградње и сл. (5–15/100 поена);
  3. Стање у ком се објекат налази – година последњег улагања (5–10/100 поена);
  4. Активности су реалне и адекватне за постизање циљева (5–10/100 поена);
  5. Утицај предложеног пројекта (30/100 поена);
  6. Обухват – колике су могућности програма да обухвати шири круг корисника и подстакне њихово активно учешће у реализацији (5–20/100 поена);
  7. Одрживост резултата пројекта (5-10/100 поена);
  8. Досадашње искуство (10/100 поена) – број реализованих пројеката (5–10/100 поена);
  9. Компетентност предлагача (25/100 поена).

 

Комисија разматра пријаве у складу са условима јавног конкурса. О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава предлог одлуке о избору пројеката који се финансирају из буџета  општине и исти доставља председнику општине,у року од 20 дана од дана закључења Јавног конкурса.На основу Записника и предлога одлуке Комисије, председник општине доноси прелиминарну одлуку о финансирању пројеката из буџета  општине Александровац.

Прелиминарна одлука о финансирању пројеката из буџета општине Александровац објављује се на званичној интернет страници општине и на огласној табли, у року од осам дана од њеног доношења. Учесници Јавног конкурса имају право да Општинском већу општине Александровац  поднесу приговор на Прелимнарну одлуку у року од пет дана од дана објављивања исте. Општинско веће општине Александровац  одлучује о поднетом приговору у року од 15 дана од дана пријема приговора.

Коначна одлука о финансирању пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Александровац објављује се на званичној интернет страници општине и на огласној табли општине, у року од осам дана од дана доношења коначне одлуке.

На основу Коначне одлуке председник општине Александровац закључује уговоре са корисницима средстава, којима су одобрена новчана средства по основу Јавног конкурса.

 

 

            НАПОМЕНА: Образац пријаве  може се преузети у услужном центру Општинске управе или на званичноj интернет презентацији општине Александровац www.aleksandrovac.rs.

 

 

Контакт телефон за информације: 037/3554-065.  

 

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСНОГ ПОСТУПКА

            Број: 401-913/2024-01 од 15. априла 2024. године

 

 

 

                                                                                                                                            Председник комисије

                                                                                                                            Воја Милосављевић, дипл. правник с.р.

 

KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Print Friendly, PDF & Email