Општинско веће

Чланови :

Марија Милановић 

Милорад Радулац 

Зоран Катанчевић

Иван Михајловић 

Дејан Лазић

 

Члан 51.

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као  и 5 чланова Општинског већа.

Председник Општине је председник Општинског већа.

Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.

 

Члан 52.

Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности Општине.

Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.

 

Члан 53.

Општинско веће:

 

1)      предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;

2)      непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;

3)      доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;

4)      врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;

5)      решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

6)      стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике,

7)      поставља и разрешава начелника Општинске управе;

8)      утврђује предлог одлуке о организацији општинске управе ,

9)      даје сагласност на Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији општинске управе,

10)  решава сукоб надлежности у одлучивању о правима грађана правних лица и других странака између општинске управе и јавних предузећа,установа и организација чији је оснивач општина,

11)  образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;

12)   информише јавност о свом раду;

11)             доноси пословник о раду на предлог председника Општине;

12) подноси Извештај о извршавању одлука и других аката Скупштине општине.

13)  врши друге послове које утврди Скупштина општине.

 

Члан 54.

Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.

Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.

 

Члан 55.

Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова.

Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова ако законом или овим статутом  за поједина питања није предвиђена друга већина.

Општинско веће већином од укупног броја чланова :

1.утврђује предлог  Статута општине,

2.утврђује предлог  одлуке о буџету и завршном рачуну општине,

3.доноси одлуку  о привременом финансирању општине,

4.доноси одлуку о постављењу и разрешењу начелника општинске управе ,

5.утврђује  предлог Одлуке о организацији Општинске управе,

6.доноси Пословник о раду општинског већа.

Print Friendly, PDF & Email