Начелник општинске управе

 

 

Начелник Општинске управе у оквиру својих права и дужности:
  • координира рад Општинске управе,
  • стара се о обезбеђивању потребних услова за рад,
  • доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији Општинске управе уз сагласност Општинског већа,
  • подноси Скупштини и Општинском већу извештај о раду Општинске управе,
  • решава у сукобу надлежности између основних организационих јединица Општинске управе,
  • одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених у Општинској управи,
  • распоређује руководиоце организационих јединица у Општинској управи,
  • врши и друге послове у складу са законом, Статутом и другим прописима.

 

Print Friendly, PDF & Email