Начелник општинске управе

Начелник оделења: Mилан Минић  дипл. правник,

Адреса: Александровац ул.Јаше Петровића 26 ,  2 спрат, канцеларија број 17,

Контакт телефон: 037 3554-560 и 063/455-884

 

Начелник Општинске управе у оквиру својих права и дужности:
  • координира рад Општинске управе,
  • стара се о обезбеђивању потребних услова за рад,
  • доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији Општинске управе уз сагласност Општинског већа,
  • подноси Скупштини и Општинском већу извештај о раду Општинске управе,
  • решава у сукобу надлежности између основних организационих јединица Општинске управе,
  • одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених у Општинској управи,
  • распоређује руководиоце организационих јединица у Општинској управи,
  • врши и друге послове у складу са законом, Статутом и другим прописима.

 

Print Friendly, PDF & Email