«

»

апр 05

Обавештење о додели уговора број 404-34-7/2024.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-34-7/2024
Датум:05.04.2024.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

Опис предмета набавке:Услуге одржавања и поправке фотокопир апарата и штампача

Ознака и назив из Општег речника набавке:50313200-услуге одржавања фотокопир уређаја,

50323000-одржавање и поправка периферних рачунарских урећаја

Процењена вредност:83.333,33  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:75.750,00 динара без ПДВ-а,односно 90.900,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 20.03.2024.године на три адресе привредних субјеката и то:

-Радња за продају и сервисирање канцеларијске опреме на велико„Mz copy print“ул.Јанка Веселиновића бр.12,Крушевац;

-Сервис за поправку и продају рачунара”Pc elite“ул.Бирчанинова бр.10, Крушевац;

-Производња рачунарских машина и друге опреме за обраду података“Ms comp“ул.Чупићева бр.1,Крушевац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Основни подаци о вршиоцу услуга: Радња за продају и сервисирање канцеларијске опреме на велико„Mz copy print“ Јелена Радоњић,пр ул.Јанка Веселиновића бр.12 ,Крушевац;

ПИБ:109962050,МБ:64547208,за понуду број 3/2024 од 26.03.2024.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-34-2/2024 дана 26.03.2024.године.

 

Print Friendly, PDF & Email