Општинска управа

Организација, делокруг и начин рада општинске управе општине Александровац уређен је Одлуком о општинској управи општине Александровац (Службени лист општине Александровац број 7/08, 1/2011, 13/2012 и 7/2013).

 

Општинска управа ,сходно члану 52 Закона о локалној самоуправи и члану 62 Статута општине Александровац:

1) припрема нацрте прописа и других аката која доноси скупштина општине , председник општине и општинско веће,

2) извршава одлуке и друге акте скупштине општине , председника општине и општинског већа,

3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана,предузећа ,установа и других организација у упра вном поступку из надлежности општине,

4) обаваља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине општине,

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини,

6) обавља стручне и друге послове које утврди скупштина општине, председник општине и општинско веће,

7) доставља извештаје о свом раду на извршењу послова из надлежности општине и поверених послова, председнику општине,општинском већу и скупштини општине,попотреби а најмање једном годишње.

Општинска управа општине Александровац је до измене организације Општинске управе извршене Одлуком измени и допуни Одлуке о организацији општинске управе (“Сл. Лист општине Александровац “ број 6/2013) организована као јединствени орган са 6 унутрашњих организационих јединица

Од 28 децембра 2013 године дана ступања на снагу одлуке о озмени и допуни Одлуке о организацији Општинске управе општине Александровац , Општинска управа општине Александровац је организована као јединствени орган са 5 унутрашњих организационих јединица.

 

Унутрашње организационе јединице у општинској управи општине Александровац су:

Оделење за општу управу и јавне службе

Оделење за јавне приходе

Оделење за буџет и финансије

Оделење за развој и инфраструктуру

Оделење за инспекцијске послове

 

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ


Списак запослених у Општинској управи општине Александровац који имају овлашћења за вођење управног поступка и одлучивање у управној ствари или само вођење управног поступка или предузимања појединих радњи у поступку.

 

ПРАВИЛНИК O ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ И  ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

ПРАВИЛНИК O ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ И  ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

Print Friendly, PDF & Email

Начелник општинске управе

Начелник оделења: Mилан Минић  дипл. правник, Адреса: Александровац ул.Јаше Петровића 26 ,  2 спрат, канцеларија број 17, Контакт телефон: 037 3554-560 и 063/455-884   Начелник Општинске управе у оквиру својих права и дужности: координира рад Општинске управе, стара се о обезбеђивању потребних услова за рад, доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији Општинске управе уз сагласност Општинског …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Одељење за општу управу и друштвене делатности

Начелник оделења: Данијела Видојевић дипл. менаџер, Адреса: Александровац ул.Јаше Петровића 26 ,  2 спрат, канцеларија број 14, Контакт телефон: 037 3554-556 и 037 751-029 локал 4556 (централа)   Преглед послова: – грађанских стања , – закључивања бракова , вођење матичних књига ,  издавање извода из матичних књига, уверења о подацима уписаним у матичне књиге  ,уверења …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Одељење за јавне приходе

Начелник оделења:  Љиљана Весић дипл.економиста, Адреса: Александровац ул.Јаше Петровића 26, 2 спрат канцеларија 16, Контакт телефон 037 3554-551 или  751-029 локал 24.   Преглед послова: -води порески поступак,регистар пореских и других обвезника и врши утврђивање изворних прихода општине , -доноси решења о утврђеним  пореским и другим обавезама по основу локалних јавних прихода, -врши контролу и …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Одељење за буџет и финансије

Начелник оделења:  Адреса: Александовац ул Јаше  Петровића 26,  2 спрат ,канцеларија број 18 Контакт телефон :037 3552-082 и 037 751-029 локал 21 (централа)   Одељење обавља управне и стручне послове из надлежности општинске управе у вези са приходима и примањима и расходима и издацима буџета општине Александровац , извршавањем финансијских планова директних и индиректних корисника …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Одељење за инспекцијске послове

Начелник оделења: Адреса: Александровац ул.Јаше Петровића 26 , 2 спрат , канцеларија бр.15 Контакт телефон: 037 751-029 локал 16   и 037 3554 558   Преглед послова: -обавља послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине из надлежности локалне самоуправе, -врши управни надзор у области планирања и изградње , – врши управни надзор у области одржавања …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Одељење за развој и инфраструктуру

Начелник: Адреса: Александровац ул.Јаше Петровића 26 , спрат 1, канцеларија бр.6 Контакт телефон: 037 751-069 или 037 751-029 локал 17 (централа) E-mail aдреса: urbanizam@aleksandrovac.rs   aleksandar.vuckovic@aleksandrovac.rs – регистратор регистра обједињених процедура и послова издавања одобрења и легализације објеката, mira.arsic@aleksandrovac.rs– стручни сарадник за урбанизам, lepa.minic@aleksandrovac.rs– стручни сарадник за изградњу     Преглед послова: – пружа стручну помоћ …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Организациона структура

                 

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »