«

»

апр 11

Oбавештење о закљученом уговору за набавку – цветни аранжмани

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:404-39-7/2024
Датум:11.04.2024.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                                               

 

Назив наручиоца:СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

Опис предмета набавке:Набавка цветних аранжмана.

Ознака и назив из Општег речника набавке:03121210-цветни аранжмани

 

Процењена вредност:250.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:248.900,00 динара без ПДВ-а,односно 248.900,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 25.03.2024.године на три адресе привредних субјеката и то:

-Самостална цвећарска радња„Орхидеја“,ул.Јаше Петровића бб,Александровац;

-„Копаонички вихор“доо,Трг ослобођења  бб Александровац;

-СЗУР“Мони“ул.29.новембра бб,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Подаци о подносиоцима понуда:

-„Копаонички вихор“доо,Трг ослобођења  бб Александровац.

Основни подаци о добављачу добара: „Копаонички вихор“доо,Трг ослобођења  бб Александровац;

ПИБ:101988867,МБ:06362672,за понуду број 01/2024 од 28.03.2024.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-39-2/2024 дана 29.03.2024.године.

 

Print Friendly, PDF & Email