Председнца општине

Јелена
Пауновић

 Рођена је 29. јануара 1987. године у Крушевцу. Основну школу  завршава у Александровцу, а потом и гимназију 2006. године. На Правном факултету Универзитета у Крагујевцу дипломира  2013. године. Након завршених студија обавља  стручно оспособљавање као адвокатски приправник у адвокатској канцеларији у Крушевцу у периоду од 2014. до 2018.
године. Радни однос од 2020. године заснива на  пословима секретара ОШ ,,Иво Лола Рибар“ у Александровцу
и правне послове у тој установи обавља до 2021. године стичући богато искуство из  законодавства у области образовања.
Исте године у месецу августу заснива радни однос  у Оштинској управи општине Александровац на пословима Сарадника  борачко-инвалидске заштите и те послове обавља до новембра, а након тога ради на пословима Саветника за послове Скупштине општине и Општинског већа до краја 2022. Током
рада у претходно наведеним установама и пословима учествује  на разним обукама, семинарима и студијским путовањима из области управљање нормативним процесима и израда правних аката локалне самоуправе, спровођењ
a процеса партиципативног буџетирања, одобравања бесплатне правне помоћи при Министарству правде,  јавних набавки-припрема и израда конкурсне документације, спровођење, контрола, примена у пракси.

Децембра 2022. године заснива радни однос у Јавно Комуналмо Стамбено Предузеће Александровац, на пословима Службеник јавне набавке.

На конститутивној седници Скупштине општине Александровац, одржаној 26. јануара 2024. године изабрана је за председницу општине Александровац.

  

 

Председница општине Александровац - Јелена Пауновић

 


Члан 48.

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине.

Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као председника Општине.

Члан 49.

Председнику Општине и заменику председника Општине избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.

Председник Општине и заменик председника Општине на сталном су раду у Општини.

Члан 50.

Председник Општине:

1)      представља и заступа Општину;

2)      предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;

3)      наредбодавац је за извршење буџета;

4)      оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;

5)      даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

6)      одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;

7)      усмерава и усклађује рад Општинске управе;

8)      доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине општине;

9)      информише јавност о свом раду;

10) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;

11) стара се о  благовременом достављању података, списа и исправа, када то захтевају надлежни орган Републике који врши надзор над законитошћу рада и аката извршних органа општине.

12)  врши и друге послове утврђене законом, овим статутом и другим актима скупштине општине.

Print Friendly, PDF & Email