Председник општине

Др Мирко Михајловић, рођен је 1960. године у Александровцу. Основну и средњу школу завршио је у Александровцу. Медицински факултет и специјализацију из педијатрије завршио је у Нишу. До ступања на функцију Председника општине био је запослен у Дому здравља “Др Добривоје Гер. Поповић“ у Александровцу као педијатар на функцији начелника диспанзера за децу и омладину.

Отац је два  сина и деда две девојчице.

Др Мирко Михајловић, специјалиста педијатрије

 


Члан 48.

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине.

Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као председника Општине.

Члан 49.

Председнику Општине и заменику председника Општине избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.

Председник Општине и заменик председника Општине на сталном су раду у Општини.

Члан 50.

Председник Општине:

1)      представља и заступа Општину;

2)      предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;

3)      наредбодавац је за извршење буџета;

4)      оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;

5)      даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

6)      одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;

7)      усмерава и усклађује рад Општинске управе;

8)      доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине општине;

9)      информише јавност о свом раду;

10) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;

11) стара се о  благовременом достављању података, списа и исправа, када то захтевају надлежни орган Републике који врши надзор над законитошћу рада и аката извршних органа општине.

12)  врши и друге послове утврђене законом, овим статутом и другим актима скупштине општине.

Print Friendly, PDF & Email