Одељење за буџет и финансије

Начелник оделења: 

Адреса: Александовац ул Јаше  Петровића 26,  2 спрат ,канцеларија број 18

Контакт телефон :037 3552-082 и 037 751-029 локал 21 (централа)

 

Одељење обавља управне и стручне послове из надлежности општинске управе у вези са приходима и примањима и расходима и издацима буџета општине Александровац , извршавањем финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине , финансијско -рачуноводствених послова за органе општине и то:

– припрема нацрте одлука о буџету општине , одлука о ребалнасу буџета општине  , израђује обавештења о одобреним апропијацима и квотама за директне и индиректне кориснике буџета општине, води буџетско рачуноводство и извештавање и обавља послове буџетске контроле у односу на индиректне кориснике буџета општине.

– обавља послове буџетске инспекције над финансијско материјалним пословањем и наменског и законитог коришћења средстава буџета општине , код свих корисника буџета општине и других субјеката којима су дозначена  средства буџета општине по било ком основу.

– води евиденцију о средствима рада и доставља пријаву покретне и непокретне имовине надлежном државном органу,

– обавља финансијске и благајничке послове за органе општине

– доставља извештаје ,попуњава и доставља прописане пријаве и податке државним органима и органима општине ,

– обавља рачуноводствено књиговодствене послове за месне заједнице  на територији општине,

– обавља послове  јавних  набавки добара, радова и услуга за потребе органа општине ,као и месне заједнице ,установе и организације чији је оснивач општина Александровац на основу овлашћења.,

– сарађује са другим организационим јединицама , достављањем  аката , извештаја  и података ради извршавања послова из надлежности органа општине

– социјалне и здравствене заштите из надлежности општине,

– друштвене бриге о деци и омладини,

– предшколског ,основног и средњег образовања, културе,спорта и остваривања права деце и  ученика ,

– борачко инвалидске заштите и допунску заштиту бораца, војних инвалида и њихових породица ,

– унапређење услова живота избеглих и расељених лица,

– стара се о унапређењу услова за рад установа и јавних служби чији је оснивач општина

 

У свом раду одељење примењује следеће прописе :

– Закон о буџетском систему ((“Сл.гласник РС “ број 54/09 , 73/10 ,101/10,101/11, 93/12),

– Закон о финансирању локалне самоуправе ((“Сл.гласник РС “ број 62/ 06, 47/11,93/12),

– Закон о платама у државним органима и јавним службама (“Сл.гласник РС “ број 34/01,92/11,99/12,10/13)

– Закон о јавном дугу ((“Сл.гласник РС “ број 61 /05 …107/ 09, 78/11),

– Закон о удружењима (“Сл.гласник РС “ број 51/09,99/11),

– Закон о политичким странкама (“Сл.гласник РС “ број 36/09),

-Закон о финансирању политичке активности  (“Сл.гласник РС “ број, 43/11)

– Закон о јавним набавкама ((“Сл.гласник РС “ број 116/08,124/12 ),

– Закон о основама  система образовања и васпитања (“Сл.гласник РС “ број 72 /09, 52/11),

– Закон о предшколском образовању и васпитању (“Сл.гласник РС “ број 18/10,

– Закон о основној школи (“Сл.гласник РС “ број 50/92……..101/05, 72/09),

– Закон о средњој школи (“Сл.гласник РС “ број 50/92…….101/05, 72/09),

– Закон о култури (“Сл.гласник РС “ број 72/09 ),

– Закон о финансијској подршци породици са децом (“Сл.гласник РС “ број 16/02 …. 107/09),

– Закон о спорту (“Сл.гласник РС “ број 24/11,99/11),

– Закон о црвеном крсту Србије (“Сл.гласник РС “ број, 107/05)

– Закон о рачуноводству и ревизији (“Сл.гласник РС “број 46/06, 111/09,99/11),

– Уредбу о буџетском рачуноводству (“Сл.гласник РС “ број 125/03 и 12/06),

– Уредба о накнадама и другим примањима запослениху државним органима и изабраних односно постављених лица (“Сл.гласник РС “ број 115/07 и 31/08 )

-Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (“Сл.гласник РС “ 103/11,10/12,18/12,95/12,99/12),

– Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода (“Сл.гласник РС “ број  104/11,10/12,18/12,95/12,99/12)

– Правилник о јавним набавкама мале вредности (“Сл.гласник РС “ број 50/09)

– Правилник о начину вошења евиденције о јавним набавкама (“Сл.гласник РС “ број 50/09 ),

– Правилник о обавезним елементима конкурсне документације (“Сл.гласник РС “ број 50/09)

– Правилник о поступку отварања понуда и обрасцу за вођење записника о  отварању понуда (“Сл.гласник РС “ број 50/09 )

– Правилник о критеријумима за образовање комисије за јавне набавке (“Сл.гласник РС “ број 50/09)

– Одлуку о буџету општине Александровац за 2012.годину

– Правилник о садржају и начину финасијског извештаја о планирању и оствареним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима јединице локалне самоуправе (Сл. Гласник РС бр.79/11)

Print Friendly, PDF & Email