апр 15

Обавештење о промени адресе

Обавештавамо Вас да адреса  soaleks@ptt.rs неће бити у употреби.
Званична адреса која се сада користи је kabinet@aleksandrovac.rs 

 

апр 17

Oбавештење о закљученом уговору за набавку услуга обавезне ревизије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:404-45-11/2024
Датум:17.04.2024.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                                              

 

Назив наручиоца:СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке: услуге обавезне ревизије завршног буџета општине Александровац за 2023.годину.

Ознака и назив из Општег речника набавке: 79212000-услуге обавезне ревизије

Pročitati ostatak ovog unosa »

апр 15

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

            На основу члана  14. Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 9/24), раздео 5.  функционална класификација 840 и економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 253 и  члана 6. Правилника о начину, поступку и критеријумима доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама са територије општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 8/20), Комисија за спровођење конкурсног поступка, дана 15. априла 2024. године расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА  ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

 

IРасписује се конкурс за доделу средстава буџета општине Алекандровац традиционалним црквама и верским заједницама са територије општине Александровац за  2024. годину у износу од 1.500.000,00 динара.

 

II – Право на доделу средстава имају цркве и верске заједнице које су уписане у Регистар цркава и верских заједница при Министарству правде Републике Србије надлежном за послове вера, на основу Закона о црквама и верским заједницама, које се налазе и своје пројекте реализују на територији  општине Александровац.

Pročitati ostatak ovog unosa »

апр 14

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

На основу 54. и 56. став 1 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 95. став 1. члана 102. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон, 95/18, 114/21 и 92/23) и члана 9. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 107/23), Општинско веће општине Александровац на 9. седници одржаној дана  12. априла 2024. године, оглашава

        

ЈАВНИ КОНКУРС

 ЗА ПОПУЊАВАЊЕ  ПОЛОЖАЈА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

РАДНО МЕСТО: НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

I Орган у ком се радно место попуњава:

Општинска управа општине Александровац, у Александровцу, Улица Јаше Петровића број: 26

 

II Радно место које се попуњава:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ, 1 службеник на положају  I група, у Општинској управи општине Александровац

 

III Опис послова на радном месту:

            Руководи и координира радом општинске управе; планира, усмерава и надзире рад општинске управе; усклађује рад организационих јединица општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, статутом општине, одлукама скупштине општине, општинског већа и председника општине.

Pročitati ostatak ovog unosa »

апр 11

Oбавештење о закљученом уговору за набавку – цветни аранжмани

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:404-39-7/2024
Датум:11.04.2024.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                                               

 

Назив наручиоца:СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «