«

»

апр 17

Oбавештење о закљученом уговору за набавку услуга обавезне ревизије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:404-45-11/2024
Датум:17.04.2024.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                                              

 

Назив наручиоца:СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке: услуге обавезне ревизије завршног буџета општине Александровац за 2023.годину.

Ознака и назив из Општег речника набавке: 79212000-услуге обавезне ревизије

Процењена вредност:250.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:250.000,00 динара без ПДВ-а,односно 300.000,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 27.03.2024.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.“Милинковић аудит“доо,ул.Слободана Перовића бр.5/25,11030 Београд,Е-mail:info@milinkovicaudit.rs,

2.“Прва ревизија“доо,ул.Патријарха Димитрија,бр.24,11000 Београд, Е-mail:office@prvarevizija.rs,

3.“I&V audit“доо,ул.Јурија Гагарина бр.237,11000 Београд, Е-mail:office@ivaudit.rs

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 5 понудa.

Подаци о подносиоцима понуда:

-“Милинковић аудит“доо,ул.Слободана Перовића бр.5/25,11030 Београд,

-“Прва ревизија“доо,ул.Патријарха Димитрија,бр.24,11000 Београд,

-“I&V audit“доо,ул.Јурија Гагарина бр.237,11000 Београд,

-“Parker russell“доо,ул.Јабланичка бр.184 а,Београд,

-Институт за јавне финансије и рачуноводство,ул.Бранка Крсмановића бр.20/34,Ниш.

Основни подаци о вршиоцу услуге:“Милинковић аудит“доо,кога заступа Саша Милинковић,ул.Слободана Перовића бр.5/25,11030 Београд ;

ПИБ:106142711,МБ:20542420,за понуду број 168/2024 од 30.03.2024.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-45-4/2024 дана 01.04.2024.године.

 

Print Friendly, PDF & Email