Одељење за општу управу и друштвене делатности

Начелник оделења: Данијела Видојевић дипл. менаџер,

Адреса: Александровац ул.Јаше Петровића 26 ,  2 спрат, канцеларија број 14,

Контакт телефон: 037 3554-556 и 037 751-029 локал 4556 (централа)

 

Преглед послова:

– грађанских стања ,

– закључивања бракова , вођење матичних књига ,  издавање извода из матичних књига, уверења о подацима уписаним у матичне књиге  ,уверења о држављанству, попис имовине после смрти,

– вођење  бирачког  списка  , издавање уверења о чињеницама уписаним и бирачки списак,

– овере преписа ,потписа и рукописа ,

– канцеларијског пословања, писарнице и архиве,

– послове на изради , чувању и употреби печата,

– држању, употреби и чувању грба и  заставе

– обавља послове администрирања информационог система,

– обавља стручне,организационе и административно техничке послове за скупштину општине и радна тела скупштине ,општинско веће и преседника општине,који се односе на припрему састанака, седница и материјала за седнице , израду нацрта и предлога стратегија , планова ,одлука и других аката чије је доношење у надлежности органа општине, вођење записника на седницама и обрада аката донетих на седницама ,објављивање донетих аката у службеном листу општине Александровац и обавештавање државних органа о донетим актима , информисање јавности о раду и активностима органа  и архивирање донетих аката , и друго.

– стара се о остваривању права из   радног односа, пензијског , инвалидског и здравственог  осигурања и здравствене заштите за изабрана, постављена лица и запослене  у органима  општине,

-стара се о безбедности и заштите на раду и забрани злостављања на раду ,

– послови дистрибуције канцеларијског и другог  материјала,

– послови физичког  обезбеђење објеката и опреме,

– текуће и инвестиционо одржавање опреме ,

– чишћење и грејање  просторија,

– доставне послове   писмена

– сарађује са другим организационим јединицама , достављањем  аката , извештаја  и података ради извршавања послова из надлежности органа општине и

– обавља друге послове у складу са законом и актима скупштине општине, председника општине и општинског већа  .

Послови из надлежности Одељења :- закључивања бракова , вођење матичних књига ,  издавање извода из матичних књига, уверења о подацима уписаним у матичне књиге  ,уверења о држављанству, попис имовине после смрти, овере преписа , поптиса и рукописа, канцеларијског пословања, писарнице и архиве, социјалне и здравствене заштите из надлежности општине и доставне послове   писмена, организују се у Месним канцеларијама.

Послове из надлежности одељења организоване у месним канцеларима , обављају  овлашћени матичари.

У свом раду Одељење за општу управу примењује следеће прописе:

– Закон о територијалној организацији Републике Србије (“Сл.гласник РС бр.129/ 2009 ),

– Закон о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС “ број 129/2009)

– Закон о локалним изборима (“Сл.гласник РС “ број 129/2009,54/11)

– Закон о државној управи (“Сл.гласник РС “ број 79/05 и 101/07)

– Закон о радним односима у државним органима и јавним службама (“ “Сл.гласник РС “ број 48/ 91,  ,  92/11 )

– Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији (“Сл.гласник РС “ број 104/09 ),

– Закон о запошљавању  и осигурању за случај незапослености (“Сл.гласник РС “, бр.36/09

– Закон о пензијском и инвалидском осигурању (“Сл.гласник РС “ број 34/03 …..101/10)

– Закон о здравственом осигурању (“Сл.гласник РС “ број, 107/05 )

– Закон о безбедности и здрављу на раду (“Сл.гласник РС “ број 101/05)

– Закон о спречавању злостављања на раду (“Сл.гласник РС “ број број 36/10),

– Закон о раду (.“Сл.гласник РС “ број 24/05,61/05,54/09)

– Закон о обавезном осигурању у саобраћају (“Сл.гласник РС “ број 51/09),

– Закон о одбрани (“Сл.гласник РС “ број 88 / 09)

– Закон о ванредним ситуацијама (“Сл.гласник РС “ број 111/09,92/11)

– Закон о печату државних и других органа (“Сл.гласник РС “ број 101 / 07)

– Закон  о општем управном поступку ( Сл.лист СРЈ “ број 33/97) ,

– Закон о држављанству (“Сл.гласник РС “ број 135/2004 и 90/07)

– Закон о матичним књигама (“Сл.гласник РС “ 20/09),

– Закон о јединственом бирачком списку (“Сл.гласник РС “ 104/09 и 99/11)

– Закон о наслеђивању (“Сл.гласник РС “ број, 46/95)

– Закон о јавним службама (“Сл.гласник РС “ број 42/91 и 74/94 ),

– Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (“Сл.гласник РС “ број 25/00 и 25 / 02),

– Закон о основама образовања и васпитања (“Сл.гласник РС “ број 72 /09),

– Закон о основној школи (“Сл.гласник РС “ број 50/92……..101/05, 72/09),

– Закон о средњој школи (“Сл.гласник РС “ број 50/92……..101/05, 72/09 ),

– Закон о култури (“Сл.гласник РС “ број 72/09 ),

– Закон о делатностима од општег интереса у области културе ((“Сл.гласник РС “ број 49/029)

– Закон о предшколском образованју и васпитању (“Сл.гласник РС “ број 18/10 ),

– Породични закон (“Сл.гласник РС “ број  18/05),

-Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана((“Сл.гласник РС “ број  36/01 … 115/05)

– Закон о финансијској подршци породици са децом (“Сл.гласник РС “ број 16/02 …,107/09),

– Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица  (“Сл.гласник РС “ број 54/09 ),

– Закон о здравственој заштити (“Сл.гласник РС “ број 107/05 и 88/10, 57/11),

– Закон о јавном здрављу (“Сл.гласник РС “ број 72/09 )

– Закон о електронском документу (“Сл.гласник РС “ број 51/ 09)

– Закон о референдуму и народној иницијативи (“Сл.гласник РС “ број 48/94..11/98),

– Закон о републичким административним таксама (“Сл.гласник РС “ број 43/05…50/11),

– Закон о оверавању преписа, потписа и рукописа (“Сл.гласник РС “ број 39/93)

– Закон о службеној употреби  језика и писма (“Сл.гласник РС “ број 45/91…..101/05)

– Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне (“Сл.гласник РС “ број 36/09)

– Закон о печату државних и других органа (“Сл.гласник РС “ број 101/07)

– Закон о обележавању дана жалости на територији Републике Србије ((“Сл.гласник РС “ број101/05 и 30/10

– Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Сл.гласник РС “ број 120/04 …..3610),

– Закон о агенцији за борбу против корупције (“Сл.гласник РС “ број број 97/08…. 53/10 )

– Посебан колективни уговор за државне органе ( “ Сл.гласник РС “ број 23/98 и 11/09)

-Уредба о накнадама и другим примањима запослениху државним органима и изабраних односно постављених лица (“Сл.гласник РС, бр.115/07 и 31/08)

– Уредбу о канцеларисјком пословању (“Сл.гласник РС “ број: 80/92 и 88/92),

– Уредбу о начину полагања државног стручног ипсита (“Сл.гласник РС “ број, 16/09)

– Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослениху државним органима( “Сл.гласник РС “ број  95/05 …..88./08)

– Правилник о условима, поступку и начину  остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета (“Сл.гласник РС “ број  1/02)

– Правилник о раду матичара у поступку закључења брака (“Сл.гласник РС “ број  31/93).

– Правилник о издавању извода из матичне књиге намењен иностранству(“Сл.гласник РС “ број  55/91),

– Правилник о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига (“Сл.гласник РС “ број 109/09),

– Правилник о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичара (“Сл.гласник РС “ број 101/099

– Правилник о поступку за одређивање и промену личног имена (“Сл.гласник РС “ број 6/83)  ,

– Правилник о евиденцији у области безбедности и здравана раду (“Сл.гласник РС “ број, 62/07)

– Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду («Службени гласник РС» број 60/06)

– Правилник о поступку издавања и обрасцу потврде о смрти (“Сл.гласник РС “ број 8/05),

– Правилник о радној књижици (“Сл.гласник РС “ број !7/97…70/01),

– Упутство о начину ажурирања бирачког списка (“Сл.гласник РС “ број 42/00 и 118/03 )

–  Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и радној околини (“Службени гласник РС) број 72/06, 30/10)

– Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту («Службени гласник РС», број 21/09)

– Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом (“Сл. гласник РС“ бр. 72/06 и 84/06)

– Одлука о општинским административним таксама (“Сл.лист општине Александровац“ број 10/08 и 1/09),

Print Friendly, PDF & Email

Оставите одговор