Саветник за заштиту права пацијената

Саветник за заштиту права пацијената

Законом о правима пацијената („Сл.гласник РС“, 45/13 и 25/19-др.закон), предвиђено је да пацијент који сматра да му је ускраћено право на здравствену заштиту или да му је поступком здравственог радника, односно здравственог сарадника, ускраћено неко од права из области здравствене заштите, има право да поднесе приговор здравственом раднику који руководи процесом рада или директору здравствене установе, односно оснивачу приватне праксе или саветнику за заштиту права пацијената.

Саветник за заштиту права пацијената

Ради заштите права пацијената, јединица локалне самоуправе образује Савет за здравље и одређује лице које обавља послове саветника за заштиту права пацијената.

Саветник пацијената обавља послове заштите права пацијената по поднетим приговорима, пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената и врши друге послове утврђене Законом.

Поступак оставаривања заштите

Пацијент, односно његов законски заступник, може поднети приговор саветнику за заштиту права пацијената писмено или усмено на записник. По приговору саветник пацијента одмах,  а најкасније у року од 5 радних дана од дана подношења приговора, утврђује све битне околности  и чињенице у вези  са наводима изнетим у приговору.

Након утврђивања свих релевантих чињеница и околности, саветник пацијената сачињава извештај који одмах, а најкасније у року од 3 радна дана, доставља подносиоцу приговора, руководиоцу организационе једнице и директору здравствене установе, односно оснивачу приватне праксе.

Подносилац приговора који је незадовољан извештајем саветника може се, у складу са законом, обратити савету за здравље, здравственој инспекцији, односно надлежном органу организације здравственог осигурања, код које је пацијент здравствено осигуран.

Чланом 40. став 3. Закона о правима пацијената   („Сл. гласник РС“ бр. 45/13 и 25/19-др.закон) прописано је да  је здравствена установа, приватна пракса или друго правно лице које обавља одређене послове из здравствене делатности дужно да на видном месту истакне, име и презиме, радно време саветника пацијената, као и адресу и број телефона на који се пацијент може обратити ради заштите својих права.

У складу  са чланом 38. Закона о правима пацијената („Сл. гласник РС“ бр. 45/13 и25/19-др.закон ),
Општинско веће општине Алексндровац је решењем број 020-423/2018-01 од 30.новембра 2018.године, образовало Савет за здравље општине Александровац са подацима о члановима Савета.

Скупштина општине Александровац је 27.јуна 2019.године донела Одлуку о саветнику за заштиту права пацијената на територији општине Александровац број 020-343/2019-01.

Скупштина општине Александровац је 27.јуна 2019.године донела Одлуку о саветнику за заштиту права пацијената на територији општине Александровац број 020-343/2019-01

Решењем број 112-30/19-01 од 17.07.2019.године за Саветника за заштиту права пацијената општине Александровац, одређена је Душица Тодосијевић, дипломирани правник која је запослена у Општинској управи општине Александровац, са службеном легитимацијом број 228 од 14.10.2019.године.

Саветник за заштиту права пацијената обављаће послове у просторијама Општинске управе општине Александровац у улици Јаше Петровића број 26, Александровац, сваког радног дана од 8-12 часова. Телефон на који се пацијент може обратити ради заштите својих права је 037/3552-082.

 

 

Print Friendly, PDF & Email