Одељење за развој и инфраструктуру

Начелник:

Адреса: Александровац ул.Јаше Петровића 26 , спрат 1, канцеларија бр.6

Контакт телефон: 037 751-069 или 037 751-029 локал 17 (централа)
E-mail aдреса: urbanizam@aleksandrovac.rs

 

  • aleksandar.vuckovic@aleksandrovac.rs – регистратор регистра обједињених процедура и послова издавања одобрења и легализације објеката,
  • mira.arsic@aleksandrovac.rs– стручни сарадник за урбанизам,
  • lepa.minic@aleksandrovac.rs– стручни сарадник за изградњу

 

 

Преглед послова:

– пружа стручну помоћ предузетницима у области занатства,угоститељства, трговине ,туризма и другим областима од интерес за развој општине,пружа стручну помоћ при изради и реализацији пројеката и бизнис планова ради стицања услова за кредитирање развоја истих, учествује у изради стратегија развоја појединих области,

– прикупља податке о стању привредних активности на територији општине и другим општим подацима, израђује базу података, припрема извештаје и анализе о стању и кретању привредних активности на територији општине,даје смернице и пројекције будућег развоја општине и старасе о привлачењу инвеститора у општину.

– послове израде предмер и предрачун радова за потребе месних заједница,јавних предузећа и установа чији је оснивач општина као и за потребе правних и физичких лица на њихов захтев уз надокнаду

– одлучује у првом степену по захтевима грађана и правних лица за издавање информациј о условима изградње објеката, локацијске дозволе, грађевинске дозволе, одобрење за извођење радова на објекту , употребне дозволе, прима и оверава пријаве почетка извођења радова на објектима и дрге послове у складу са Законом опланирању и изградњи обрађује пријаве за легализацију објеката изграђених без одобрења

и доноси одлуке у складу са Законом олегализацији објеката

– припрема предлоге програма за израду просторних и урбанистичких планова,стара се о излагању планова на јавни увид,организује јавну презентацију просторних и урбанистичких планова,

– решава у првом степену по захтевима за експропријацију , враћање утрина и пашњака селима на коришћење и дугим имовинским захтевима грађана и правних лица у складу са посебним законима и води евуденцију о непокретности општине, припрема акта о коришћењу и располагању непокре тностима у складу са законом о јавној својини општине

– одлучује у првом степену по захтевима грађана и правних лица за постављање привремених објеката на јавним површинама и спроводи поступак давања грађевинског земљишта у закуп,

– обавља управне послове у области пољопривреде ,шумарства и водопривреде,заштите животне средине и туризма,из надлежности општине

У свом раду одељење примењује следеће прописе :

– Закон  о општем управном поступку ( Сл.гласникРС бр.30/10)

– Закон о привредним друштвима (“Сл.гласник РС “ број 36/11),

– Закон о трговини (“Сл.гласник РС “ број 53/ 10),

– Закон о туризму (“Сл.гласник РС “ број 36/09 и 88/10 ),

– Закон о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС “ број 72/09 ,81/09, 24/11,64/10,121/12),

– Закон о процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС “ број 135/04…),

– Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС “ број 135/04,88/10),

– Закон о заштити животне средине (“Сл.гласник РС “ број 13/04,36/09,72/09,43/11)

– Закон о заштити од пожара (“Сл.гласник РС “ број 111/ 09 )

– Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС “ број 88/11),

-Закон о енергетици ((“Сл.гласник РС “ број 57/1,80/11,93/12,124/12)

– Закон о управљању отпадом (“Сл.гласник РС “ број 36/09,88/10 ),

– Закон о државном премеру и катастру земљишта и уписима права на непокретностима (“Сл.гласник РС “ број 72/09 , 81/09),

– Закон о водама (“Сл.гласник РС “ број 30/10,93/12 ),

– Закон о пољопривредном земљишту (“Сл.гласник РС “ број 62/06,65/08, 41/09),

– закон о пољопривреди и руралном развоју (“Сл.гласник РС “ број 41/09,10/13 ),

– Закон о културним добрима (“Сл.гласник РС “ број 71/94,52/11, 99/11),

– Закон о јавним путевима (“Сл.гласник РС “ број 101/05,123/07, 101/11,93/12),

– Закон о становању (“Сл.гласник РС “ број  50/92 и 101/05,99/11)

– Закон о одржавању стамбених зграда (“Сл.гласник РС “ број 44/95, 46/95…101/05,88/11),

– Закон о сахрањивању и гробљима (“Сл.гласник СРС “ број 20/78, и“Сл.гласник РС “ број 53/93…101/05,120/12)

-Закон о ванредним ситуацијама (“Сл.гласник РС “ број   … 92/11,93/12

– Закон о експропријацији (“Сл.гласник РС “ број 53/95 ……… 20/09 ),

– Закон о јавној својини (“Сл.гласник РС “ број 72/11),

– Закон о јавно приватном партнерству и концесијама (“Сл.гласник РС “ број 88/11)

– Закон о враћању одузете имовине и обештећењу (“Сл.гласник РС “ број 72/11)

– Закон о основама својинско правних односа ( Сл.лист СФТЈ 6/80 …. (“Сл.гласник РС “ број115/05)

– Закон о промету непокретности (“Сл.гласник РС “ број 42/98…..111/09),

– Закон о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу ПЗФ и конфискацијом због неизвршених обавза из обавезног откупа пољопривредних производа (“Сл.гласник РС “ број 20/9242/98),

-Уредба о условима,критеријумима и начину остваривања права на конверзију права коришћења у право својине уз накнаду ,као и о одређивању тржишне вредности грађевинског земљишта и висине накнаде по основу конверзије права коришћења у право својине („Службени гласник РС“, бр 67/11)

-Уредба о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или дa у закуп грађевинско земљиште(„Службени гласник РС“, бр. 13/10,85/11)

-Уредба о одржавању стамбених зграда и станова „Службени гласник СРЈ“, број 43/93

– Уредбу о критеријумима за категоризацију државних путева (“Сл.гласник РС “ број 37/09),

– Првилник о обрасцима захтева за издавање дозволе за складиштење,третман и одлагање отпада (“Сл.гласник РС “ број  72/09),

-Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење ,третман и одлагање отпада ((“Сл.гласник РС “ број  96/09),

– Правилник о критeријумима за умањење  накнаде за уређивање грађевинског земљишта  у поступку легализације и о условима и начину легализације објеката  (“Сл.гласник РС “ број  26/11),

-Правилник о општим правилима за парцелацију,регулацију и изградњу(“Сл.гласник РС “ број 50/11)

-Правилник о садржају, начину и поступку израде планских  докумената (“Сл.гласник РС “ број  31/10,69/10,16/11 ),

– Правилник о садржини информације о локацији и садржини локацијске дозволе (“Сл.гласник РС “ број  3/10),

– Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе ((“Сл.гласник РС “ број  93 /11),

– Одлуке Скупштине општине којима се уређују поједина питања на основу овлашћења из закона.

 

ВАЖНА ДОКУМЕНТА

План генералне регулације Александровац (pdf. 2840 KB)

Просторни план општине Александровац (pdf. 6056KB)

 

Print Friendly, PDF & Email