Одељење за инспекцијске послове

Начелник оделења:

Адреса: Александровац ул.Јаше Петровића 26 , 2 спрат , канцеларија бр.15

Контакт телефон: 037 751-029 локал 16   и 037 3554 558

 

Преглед послова:

-обавља послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине из надлежности локалне самоуправе,

-врши управни надзор у области планирања и изградње ,

– врши управни надзор у области одржавања стамбених зграда у делу из надлежности општине,

-обавља послове инспекцијског надзора над применом Закона о путевима и Закона о превозу у друмском саобраћају, подзаконских аката републичких органа и одлукама скупштине општине.

-обавља послове инспекцијског надзора над применом Закона о комуналној делатности , и одлука  Скупштине општине Александровац којима се уређује обављање  комуналне делатности .

У свом раду одељење примењује следеће прописе :

– Закон  о општем управном поступку ( Сл.лист СРЈ “ број 33/97,Сл.лист СРЈ б.31/01, Сл.гласник РС 30/10)

– Закон о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС “ број 72/09, 81/09 и 24/11 ),

– Закон о процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС “ број 135/04 …..3609) ,

– Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС “ број 135/04),

– Закон о заштити животне средине (“Сл.гласник РС “ број 135/04, 36/09 ),

– Закон о заштити ваздуха (“Сл.гласник РС “ број 3/09 ),

– Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС “ број 88/11),

– Закон о управљању отпадом (“Сл.гласник РС “ број 36/09 , 88/10 ),

– Закон о јавним путевима (“Сл.гласник РС “ број 101/05…101/11)

– Закон о превозу у друмском саобраћају ((“Сл.гласник РС “ број 46/95,61/06, 31/11)

– Закон о заштити од нејонизујућег зрачења (“Сл.гласник РС “ број 36/09),

– Закон о заштити природе (“Сл.гласник РС “ број 36/09 , 88/10 ),

– Закон о заштити од буке у животној средини (“Сл.гласник РС “ број 3/09,88/10 ),

– Закон о добробити животиња (“Сл.гласник РС “ број 41/09 ),

– Закон  о прекршајима (“Сл.гласник РС “ број 101/05).

– Закон о одражавању стамбених зграда (“Сл.гласник РС “ број …88/11)

– Правилник о изгледу и садржини службеног знака и поступку затварања градилишта (“Сл.гласник РС “ број  79/09),

-Уредбе Владе и  Правилници донети ради примене наведених закона

-Одлуке Скупштине општине донете на основу овлашћења из закона .

 


П Р Е У З И М А Њ А


ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НА РЕШАВАЊУ ПРВОСТЕПЕНИХ УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2023. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

Извештај комуналне инспекције и ангажованих инспекција ЈЛС Александровац – НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ COVID – 19

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2022. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НА РЕШАВАЊУ ПРВОСТЕПЕНИХ УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НА РЕШАВАЊУ ПРВОСТЕПЕНИХ УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА 2020-2021

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2021. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОД

ГOДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2019. год

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018.год

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕККЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 2017. ГОД

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  ЗА 2017.ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА 2018. год

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

KOНТРОЛНА ЛИСТА ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ

 


ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА

Print Friendly, PDF & Email