мај 11

Решење о наставку спровођења изборних радњи

                    На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10- УС, 54/11, 12/20, 16/20- аутентично тумачење и 68/20), члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС“, број 65/20),

                    Општинска изборна комисија општине Александровац на седници одржаној 11. маја 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

 1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Александровац који су расписани 4. марта 2020. године почев од дана доношења овог решења.
 2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 2020. године.
 3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима, Роковником за вршење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Александровац, расписане за 26. април 2020. године (,,Службени лист општине Александровац “ број 4/2020) и другим прописима који се примењују на изборе одборника у Скупштини општине Александровац.
 4. Општинска изборна комисија општине Александровац ће посебним актом дефинисати истек рокова из тачке 3. овог решења у складу са новим датумом одржавања избора из тачке 2. овог решења.
 5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Александровац“.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 29

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр.  ЈН 1.2.8.У/2020 – Израда пројектне документације за Болничку улицу 

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул.Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-134-4/2020
Дана:29.05.2020.године
 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку  услуга велике вредности редни број ЈН 1.2.8.У/2020, деловодни број 404-134-1/2020 од 14.05.2020.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.2.8.У/2020

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга

Израда пројектне документације за  Болничку улицу 

 

 1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац, позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Израду пројектне документације за  Болничку улицу,  под  условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

 

 1. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

 

 1. Предмет јавне набавке: Израда пројектне документације за Болничку улицу. 

 

 1. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:

71220000-Услуге пројектовања у архитектури.

  Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 29

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке ЈН 1.1.8.Д/2020 – Набавка рачунарске опреме по партијама

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул.Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-86-4/2020
Дана:29.05.2020.године

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара редни број ЈН 1.1.8.Д/2020, деловодни број 404-86-1/2020 од 24.02.2020.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ ЈН 1.1.8.Д/2020
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара –
Набавка рачунарске опреме по партијама:
-Партија 1:Набавка рачунарске опреме –унапређење
електронске управе општине и
-Партија 2: Набавка рачунарске опреме

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Набавка рачунарске опреме по партијама:Партија1:Набавка рачунарске опреме –унапређење електронске управе општине и Партија 2: Набавка рачунарске опреме, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
3. Предмет јавне набавке: Набавка рачунарске опреме по партијама: партија1: Набавка рачунарске опреме -унапређење електронске управе општине и
партија 2: Набавка рачунарске опреме. Добра се допремају на адресу Наручиоца.
4. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:30230000-рачунарска опрема.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 22

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр. ЈН 1.3.11.Р/2020- Санација градских улица  (Црногорска, Виноградарска, Аце Алексића, Расадничка, Миће Милића и Светосавска)

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул.Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-136-4/2020
Дана:22.05.2020.године

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова велике вредности редни број ЈН 1.3.11.Р/2020, деловодни број 404-136-1/2020 од 14.05.2020.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26

 

у п у ћ у ј е

 

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.11.Р/2020

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова

Санација градских улица  (Црногорска, Виноградарска, Аце Алексића,

Расадничка, Миће Милића и Светосавска)

 

 1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац, позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Санацију градских улица  (Црногорска, Виноградарска, Аце Алексића, Расадничка, Миће Милића и Светосавска), под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

 

 1. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

 

 1. Предмет јавне набавке: Санација градских улица(Црногорска, Виноградарска, Аце Алексића, Расадничка, Миће Милића и Светосавска).

 

 1. Радови се изводе на територији општине Александровац.

 

 1. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:

            45233120- радови на изградњи путева.

  Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 22

Проглашене изборне листе

 

И З Б О Р Н А   Л И С Т А бр.1

 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ

Кандидати за одборнике су:

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «