дец 03

Oбавештење о закљученом уговору

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-270-7/2020
Датум:03.12.2020.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

(набавка број 13Д/2020)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Уређење простора Завичајног музеја ЖУПА у Александровцу.

Ознака и назив из Општег речника набавке:39150000-разни намештај и опрема

Pročitati ostatak ovog unosa »

дец 01

Оглас

               На основу Решења о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије број:553- 603/2020-17-1, од 18.11.2020 године, Решења о образовању Комисије за избор корисника донаторских пројеката једнократне новчане помоћи за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште на територији општине Александровац број: 020523/20-07I од 26.11.2020. године. и Правилника о условима и критреријумима за доделу помоћи број.20-14-3/2020-06, Комисија за избор корисника (у даљем тексту: Комисија) расписује

 

О  Г  Л  А  С

Обавештавају се социјално угрожене породице избеглица и интерно расељених лица да могу да се пријаве за доделу једнократне новчане помоћи у износу од 15.000,00 динара  у периоду од :01.12.2020 -15.12.2020.

 

Пријаве са пропратном документацијом се подносе на шалтеру услужног центра Општинске управе општине Александровац.

 

Право на Помоћ могу да остваре породице избеглица и породице интерно расељених лица са боравиштем на територији општине  Александровац. Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају неке од следећих услова, и то :

    1. да имају избеглички статус, односно да су евидентирани као интерно расељена лица, са  боравиштем у општини Александровац,

 1. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, за август 2020. године тј. мање од 29.256,5 динара.
 2. једнородитељска домаћинства са децом до 18 година или децом на редовном школовању до 26 година,
 3. трочлано и вишечлано домаћинство са децом до 18 година,
 4. породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,
 5. домаћинства инвалидских пензионера (преко 50% инвалидности),
 6. домаћинства са чланом породице са тешким обољењем (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструкција обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, церебрално васкуларни исулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивно нервно мишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомелитиси, ХИВ инфекције и друга тешка обољења, лица ометена у  развоју итд.,
 7. вишегенерацијско домаћинство,
 8. лица (деца) смештена у хранитељским породицама,
 9. домаћинство старих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година  живота),
 10. једночлана домаћинства са лицима преко 60 година живота,
 11. породице где је дошло до насиља у породици,
 12. За породице са тешко оболелим чланом (болести побројане у тачки 7.), материјални услов није елиминаторан.

  Pročitati ostatak ovog unosa »

нов 30

Закључак о утвђивању просечне цене квадратног метра непокретности

нов 30

Позив за достављање понуда – 10У/2020- Геодетске услуге

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-266-1/2020
Датум:30.11.2020.године.
           

 

            На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник  РС”, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки,

набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга,

број 020-509/2020 -01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке услуга- геодетских услуга, упућује се

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Број 10У/2020- Геодетске услуге

           

 

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића број 26, 37230 Александровац,  www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позивом за подношење понуда.

2.Предмет набавке:

Геодетске услуге

3.Врста наручиоца:

Орган јединице локалне самоуправе.

4.Врста поступка набавке:

Набавка на коју се закон не примењује.

5.Врста предмета:

Услуге.

6.Главна CPV ознака:

71315300-2-услуге премера зграда

7.Место вршења услуга:

  На различитим локацијама на подручју општине Александровац.

 

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «