апр 15

Обавештење о промени адресе

Обавештавамо Вас да адреса  soaleks@ptt.rs неће бити у употреби.
Званична адреса која се сада користи је kabinet@aleksandrovac.rs 

 

мар 24

Обавештење о закљученом уговору број 2У/2023)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:404-71-10/2023
Датум:24.03.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 2У/2023)

 

Назив наручиоца:СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке: услуге обавезне ревизије завршног буџета општине Александровац за 2022.годину.

Ознака и назив из Општег речника набавке: 79212000-услуге обавезне ревизије

 

Процењена вредност:250.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:250.000,00 динара без ПДВ-а,односно 300.000,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 08.03.2023.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.“Милинковић аудит“доо,ул.Слободана Перовића бр.5/25,11030 Београд,Е-mail:info@milinkovicaudit.rs,

2.“Прва ревизија“доо,ул.Патријарха Димитрија,бр.24,11000 Београд, Е-mail:office@prvarevizija.rs,

3.“Бојић ревизија“доо,Шабац огранак Нови Сад,ул.Мучуринова бр.58,21000 Нови Сад, Е-mail:bojicrevizija@hotmail.com

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 3 понуде.

Подаци о подносиоцима понуда:

-“Милинковић аудит“доо,ул.Слободана Перовића бр.5/25,11030 Београд,Е-mail:info@milinkovicaudit.rs,

-“Прва ревизија“доо,ул.Патријарха Димитрија,бр.24,11000 Београд, Е-mail:office@prvarevizija.rs,

-“Бојић ревизија“доо,Шабац огранак Нови Сад,ул.Мучуринова бр.58,21000 Нови Сад, Е-mail:bojicrevizija@hotmail.com

Основни подаци о вршиоцу услуге:“Милинковић аудит“доо,кога заступа Саша Милинковић,ул.Слободана Перовића бр.5/25,11030 Београд ;

ПИБ:106142711,МБ:20542420,за понуду број 090/2023 од 15.03.2023.године која је заведена код Наручиоца под бројем 2У/2023 ,404-71-4/2023 дана 15.03.2023.године.

 

мар 23

Oбавештење о закљученом уговору за набавку број 8У/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-66-7/2023
Датум:23.03.20223.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 8У/2023)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке:Услуге одржавања и поправке фотокопир апарата и штампача

Ознака и назив из Општег речника набавке:50313200-услуге одржавања фотокопир уређаја,

50323000-одржавање и поправка периферних рачунарских урећаја

Pročitati ostatak ovog unosa »

мар 20

Обавештење – Израда пројектне документације за реконструкцију главне пешачке зоне

Општинска управа Општине Александровац обавештава све грађане, да је у току Израда пројектне документације за реконструкцију главне пешачке зоне коју израђује КАПИТЕЛ АРХИТЕКТИ ДОО НИШ из Ниша. Саставни део пројектне документације је идејно решење које је извршилац доставио наручиоцу. Овим обавештавамо грађане општине Александровац, да је идејно решење изложено на јавни увид у сали Скупштине општине Александровац, где се може разгледати у времену од 7-15 часова сваког радног дана.

Јавни увид траје 15 дана од дана објављивања.

У циљу добијања што бољег решења и функционисања пешачке зоне по извршеној реконструкцији грађани могу подносити примедбе на предложено идејно решење предајом Услужном центру опшинске управе или поштом на адресу Општина Александровац-Општинска управа, Одељење за урбанизам и изградњу, ул.Јаше Петровића бр.26, 37230 Александровац.

Истичемо да је овај пројекат од изузетне важности за општину Александровац и њене грађане јер изглед главне пешачке зоне, односно самог центра осликава све нас заједно. 

Зато је и неопходно да у што већем броју грађани општине Александровац преузму учешће у изради овог значајног и вредног пројекта.

 

                                                                                                               Начелник Општинске  управе 

                                                                                                        Милан Минић дипл.правник

мар 20

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Александровац у 2023. години

На основу члана 17.и 19. Закона о јавном информисању и медијима (,,Службени гласник РС”, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење) , члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( „Службени гласник РС“, број:16/16, 8/17 i 6/23), члана 68. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац”, број 2/19), Одлуке о буџету општине Александровац за 2023 годину  (“Сл.лист општине Александровац “ број 33/22),и Одлуке о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисањана територији општине Александровац број 401-671/2023-07 од 14.03.2023 године.

Председник  општине Александровац расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Александровац у 2023. години

 

I          Предмет Јавног позива представља избор пројеката из области јавног информисања на територији општине Александровац који ће бити суфинансирани средствима из буџета општине Александровац за 2023. годину у укупном износу од 3.325.000,00 динара , а којима се остварује јавни интерес у области  јавног информисања на територији општине Александровац у 2023.години.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 1.000.000,00 динара.

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.    

 

II         Средства која се расподељују путем конкурса , додељују се за суфинансирање пројеката којима се производе следећи медијски садржаји:

-Пројекти који се предлажу треба да су намењени јавном информисању грађана на територији општине Александровац на локалном нивоу, ондосно о раду органа општине Александровац, о раду јавних предузећа , установа  и организација чији је оснивач општина Александровац, о актуелностима у обазовању , здравству, култури, спорту , туризму , пољопривреди, привреди, предузетништву, о људским правима , верским правима, заштити животне средине, заштити омладине и деце.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «