апр 15

Обавештење о промени адресе

Обавештавамо Вас да адреса  soaleks@ptt.rs неће бити у употреби.
Званична адреса која се сада користи је kabinet@aleksandrovac.rs 

 

мај 26

Одлука о додели средстава буџета

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014- др. закон, 101/2016- др.закон и 47/18), члана 68. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 31/2021), раздео 5. функционална класификација 840 и економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 68 и члана 6. Правилника о начину, поступку и критеријумима доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама са територије општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 8/20), и на основу спроведеног Конкурса за доделу средстава буџета општине Александровац традиционалним црквама и верским заједницама са територије општине Александровац за 2022. годину од 30.03. 2022. године, на предлог Комисије за спровођење конкурсног поступка,
Председник општине Александровац дана 26.05.2022. године донео је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

Средства предвиђена у члану 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 31/2021), раздео 5. функционална класификација 840 и економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 68, а која су намењена за финансирање пројеката цркава и верских заједница са територије општине Александровац за 2022. годину у укупном износу од 2.500.000,00 динара расподељују се на следећи начин:

1. ЦО Ратајска, Храм Светих Апостола Петра и Павла у Горњем Ратају- пројекат- Асфалтирање дела порте при цркви Св.Апостола Петра и Павла.- 200.000,00 динара
2. ЦО Великоврбничка – пројекти:
– Замена столарије црквеној кући у порти цркве св. Николе у В. Врбници – Доњој – 100.000,00 динара
– Фасада и изолација на црквеној кући Св. Андреја Првозваног у Доњем Ступњу -100.000,00 динара
– Наставак фрескописања цркве Светог Саве у Дашници. 100.000,00 динара

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 26

Позив за достављање понуда за нaбавку број 11Д/2022- Набавка, испорука и монтажа клима уређаја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-175-1/2022
Датум:26.05.2022.године.

На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се Закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга, број 020-509/2020 -01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке – Набавка, испорука и монтажа клима уређаја, упућује се 

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
ЗА НАБАВКУ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ-
Број 11Д/2022- Набавка, испорука и монтажа клима уређаја

 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позивом за подношење понуда.
2. Предмет набавке:
Набавка, испорука и монтажа клима уређаја.
3. Врста Наручиоца:
Орган јединице локалне самоуправе.
4. Врста поступка набавке:
Набавка на коју се закон не примењује.
5. Врста предмета:
Добра.

6. Главна CPV ознака:
39717000- Вентилатори и уређаји за климатизацију.
7. Место испоруке и монтаже добара:
Општинска управа општине Александровац-Интерни ревизор, улица 10. август, број 25, 37230 Александровац.
8. Елементи понуде:
 Јединичне и укупна цена добара-изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
Плаћање за испоручена добра је најкасније до 45 дана по испостављеној фактури, а по претходној контроли пријема и монтаже добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача.

 Захтев у погледу рока извршења услуга:
Најкасније 7 календарских дана од дана потписивања уговора.

 Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од Понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9. Техничко- технолошки елементи предмета услуга: садржани су у адржани су у Обрасцу структуре понуђене цене-Спецификацији.
10.Саставни део понуде: Образац 1, Образац 2. Образац 3 и Образац 4.
11. Критеријум за избор економски најповољније понуде је ЦЕНА.
12. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се достављају у затвореној коверти поштом на адресу: Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, са назнаком:
“ Набавка добара на коју се закон не примењује, број 11Д-2022- Набавка, испорука и монтажа клима уређаја -не отварати“ или електронском поштом на адресу mirjana.milenkovic@aleksandrovac.rs или се предају лично на пријемни шалтер Општинске управе општине Александровац у затвореној коверти, до 10 часова, закључно са 31.05.2022.године.
Благовременим ће се сматрати све понуде, без обзира на начин доставе, које стигну на напред наведене адресе Наручиоца, најкасније до 10 часова, закључно са 31.05.2022. год.
Неблаговремене и непотпуне понуде се неће разматрати, већ ће се неотворене вратити подносиоцима.

Обавештење о закљученом уговору биће објављено на интернет страници Наручиоца. Сва додатна обавештења у вези са овим позивом могу се добити на телефон 037/3554-556. Контакт: Мирјана Миленковић.

Лице задужено за спровођење
набавке добара број 11Д/2022,

Мирјана Миленковић

 

KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

мај 20

Другa изменa и допунa плана јавних набавки Општинске управе општине Александровац

Другa изменa и допунa плана
јавних набавки Општинске управе општине Александровац,
број 404-163/2022 од 18.05.2022. године.

мај 19

Интерни конкурс за попуњење радног места

Република Србија
Општина Александровац
Општинска управа
Број: 111- 5 / 2022 – 01
Датум: 19.05.2022.год.
Александровац

 

На основу члана 83 Закона о запосленима у аутономном покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Р.С.“ бр. 21/16 ,113/17 и 95/18) члана 5. и 6. Уредбе о спровођењу интерног и јавног  конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16), Општинске управа општине Александровац оглашава

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 

Организацони облик у коме се радно место попуњава: Општинска  управа општине Александровац, ул.Јаше Петровић бр.26, Александровац 37230

Раднo местo које се попуњава и услови за рад на раднoм месту :

 

  1.   Грађевински инспектор, у одељењу за инспекцијске послове

     -1 (један) извршилац, у звању:  сарадник

 

          Услови: Стечено високо образовање на пољу техничко-технолошких наука, област: грађевинско инжењерсто или архитектура, на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, односно на основним студијама  у трајању од најмање 3 године, односно високо образовање  на студијама првог степена грађевинске или архитектонске струке односно виша школска спрема грађевинске или архитектонске струке, најмање 3 година радног искуства у струци,  положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, познавање рада на рачунару, положен испит за управљање моторним возилом “Б “категорије.

          У изборном поступку проверавају се: познавање правних прописа- Закон о планирању и изградњи, Закон о инспекцијском надзору, Закон о општем управном поступку, Закон о озакоњењу објеката као и познавање подзаконских аката из ове области;  познавање рада на рачунару.

 

  1. Грађевинско-технички послови у нискоградњи, у одељењу за урбанизам и изградњу

          -1(један) извршилац, у звању : референт                    

             Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, грађевинско-техничка школа; положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

            У изборном поступку проверавају се: познавање пројектне документације (предмер и предрачун радова), познавање основних правила, прописа и стандарда за ивођење радова у нискоградњи, познавање организације извођења радова у складу са потребном пројектном документацијом и познавање, обим и учинак грађевинске механизације.

         Место рада ( за оба радна места): Александровац

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «