авг 21

План јавних набавки за 2019.годину Правобранилаштва општине Александровац

авг 15

ОГЛАС О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУПЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ВРЕМЕ ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ„ЖУПСКА БЕРБА 2019“

На основу Одлуке о коришћењу јавних површина у данима привредно-туристичке манифестације ,,Жупска берба“ (,,Службени лист општине Александровац“ број 13/19),

Организациони одбор привредно туристичке манифестације „Жупска берба 2019“ на седници одржаној 15. августа 2019. године донело је

 

ОДЛУКУ И ОБЈАВЉУЈЕ

ОГЛАС

О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ВРЕМЕ ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

„ЖУПСКА БЕРБА 2019“

 

            Дају  се у закуп јавним надметањем  јавне површине за постављање привремених објеката за време привредно-туристичке манифестације „Жупска берба 2019“  за обављање угоститељске делатности ( традиционална јела, роштиљ, печење и сл. ) у времену од  19. до  22. септембра 2019. године и то:

 

Редни број Положај локације Димензије и површина локације

( m² )

Почетни износ ком.таксе за лицитацију   (din/m²) Укупни почетни  износ  за  лицитацију

( din )

1. Kод старе поште – бреза 6,0 х 8,00 = 48,00 3.000,00 144.000,00
2. Код бивше „Комерцијалне банке“ – центар (код пекаре) 10,00 х 5,00= 50,00 3.000,00 150.000,00
3. Код продавнице „Неопланта“- центар 5,00 x 11,00 = 55,00 3.000,00 165.000,00
4 код куће „Величковића“ 9,00 х 4,00 = 36,00 3.000,00 108.000,00
5 Код ресторана “Бубамара” 10,00 х 3,50 = 35,00 3.000,00 105.000,00

           

            Локација за постављање забавног парка  и игара за децу на локацији  „паркинг хале спортова“ у Крушевачкој улици по почетној цени од 400.000,00 динара на период од месец дана почев од 09. септембра 2019. године. 

            Право учешћа на јавној лицитацији имају сва правна лица и предузетници који поднесу доказ о регистрацији предузећа или радње за обављање одређене делатности и доказ о уплати депозита од 20% од почетне цене локације коју лицитирају на подрачун Општина Александровац, Општинска управа “Жупска берба”, број рачуна 840-742153843-66. Уколико учесник који је излицитирао локацију не закључи уговор о закупу или одустане од локације губи право на повраћај депозита.

            Јавна лицитација за давање у закуп локација  обавиће се дана    09. септембра 2019. године са почетком у 10:00  часова у просторијама општине Александровац – велика сала у улици Јаше Петровића, бр.26.

 

            Додатна обавештења и информације могу се добити на телефон 037-3751-145.

 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

ОРГАНИЗАЦИОНИ  ОДБОР  ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

„ЖУПСКА БЕРБА 2019“

ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА

 

 

 

авг 15

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
Комисија за спровођење поступка избора
банке за доделу уговора о дугорочном задуживању
општине Александровац
Број:020-419/2019
 Датум:15.08.2019.
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:Општина Александровац, Ул.Јаше Петровића бр.26, www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

Врста поступка: Набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама сходно чл. 7. став 1. тачка 13.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Предмет набавке: Дугорочни кредит за финансирање – рефинансирање капиталних инвестиционих расхода. Детаљи везани за кредит су у Кредитном захтеву.

Критеријум за доделу уговора: Критеријум за оцену понуда и доделу уговора је најнижи укупни износ набавке кредита (главница + камата + трошкови – евентуални грант који је банка спремна да понуди).

Рок и начин подношења понуде:  Понуђачи понуду подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу  утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача.

Понуду доставити на адресу: Општина Александровац,за Комисију за спровођење поступка избора банке за доделу уговора о дугорочном задуживању општине Александровац, ул. Јаше Петровића бр.26, 37230 Александровац, са назнаком «не отварати – понуда  за набавку дугорочног кредита за финансирање – рефинансирање капиталних инвестиционих расхода » и са пуним називом, адресом, бројем телефона и отиском печата понуђача на полеђини.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 05.09.2019.  године, најкасније до 11 часова.

Отварање понуда обавиће се у просторији Општинске управе 05.09.2019. године, са почетком  од 12 часова.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

 

Лице за контакт

Мирјана Пауновић, фин.планирање

и извештавање

Тел.037/ 3552-082

e-mail: soalekn@ptt.rs

 

ПРИЛОЗИ:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – КРЕДИТНИ ЗАХТЕВ (*.doc)

ПРЕГЛЕД УГОВОРЕНИХ РАДОВА У 2019. ГОДИНИ

МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА

ОДЛУКА О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ

 

 

авг 12

Oбавештње о закљученом уговору број  ЈН 1.2.15.У/2019 – -Израда пројектно техничке документације за Планинарски дом у Митровом Пољу

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-169-13/2019
Датум:12.08.2019.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

 

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга-Израда пројектно техничке документације за

   Планинарски дом у Митровом Пољуредни  број  ЈН 1.2.15.У/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 71220000 –Услуге пројектовања у

   архитектури.   

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «