апр 15

Позив за достављање понуда за набавку услуга број 8У/2021- вулканизерске услуге

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-90-1/2021
Датум:15.04.2021.године.
           

 

            На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник  РС”, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки,

набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга,

број 020-509/2020 -01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке услуга-вулканизерске услуге, упућује се

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ-

Број 8У/2021- вулканизерске услуге

           

 

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,  www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позивом за подношење понуда.

2.Предмет набавке:

Вулканизерске услуге за потребе Општинске управе.

3.Врста Наручиоца:

Орган јединице локалне самоуправе.

4.Врста поступка набавке:

Набавка на коју се закон не примењује.

5.Врста предмета:

Услуге.

6.Главна CPV ознака:

50110000-вулканизерске услуге.

7.Место вршења услуга:

 Вулканизерска радња вржиоца услуге који испуњава све прописане услове за пружање предметне услуге.

Pročitati ostatak ovog unosa »

апр 15

Позив за достављање понуда за набавку услуга број 9У/2021- прање службених аутомобила

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-89-1/2021
Датум:15.04.2021.године.
           

 

            На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник  РС”, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки,

набавки на које се Закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга,

број 020-509/2020 -01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке услуга-прање службених аутомобила, упућује се

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ-

Број 9У/2021- прање службених аутомобила

           

 

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,  www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позивом за подношење понуда.

2.Предмет набавке:

Услуге прања службених аутомобила за потребе Општинске управе.

3.Врста Наручиоца:

Орган јединице локалне самоуправе.

4.Врста поступка набавке:

Набавка на коју се закон не примењује.

5.Врста предмета:

Услуге.

6.Главна CPV ознака:

50112300-прање службених аутомобила.

7.Место вршења услуга:

  Аутоперионица вржиоца услуге који испуњава све прописане услове за пружање предметне услуге.

Pročitati ostatak ovog unosa »

апр 07

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима (“Сл. гласник РС” број 83/2014 , 58/2015 и 12/2016), члана 19. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Сл. гласник РС” број 10/16 и 8/17)  ,

                       Председник општине Александровац,  дана 06.04.2021 . године, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

 

            IИМЕНУЈУ СЕ  за чланове стручне Комисије за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања и то :

     

  1.   Ана Кекерић, новинар, на предлог Удружења ,,АСОЦИЈАЦИЈА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ“
  2. Дејан Стојановић, новинар, на предлог  Удружења електронских медија Србије
  3. Миодраг Миљковић, дипломирани филолог, новинар, независни кандидат

       

          II –  Задатак стручне комисије је да изврши оцену пројеката поднетих на конкурс, као и предлог о додели средстава са образложењем.

          III –  Комисија на првој седници бира председника комисије, који координира радом комисије и води седнице.

IVЧлановима  комисије  и секретару припада накнада за рад сходно одредбама Одлуке о накнадама одборницима и члановима радних тела Скупштине општине Александровац  и Општинског већа општине  Александровац ( ”Сл. Лист општине Александровац ”бр 8./16,11/17,3/19 и 17/19)

          V– Решење објавити на веб-сајту општине Александровац.

Pročitati ostatak ovog unosa »

апр 04

Извештај о одржаној VIII  ванредној – телефонској седници Штаба за ванредне ситуације Општине Александровац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
 Број:  06- 32/2021
Датум: 04.04.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 
Извештај о одржаној VIII  ванредној – телефонској седници Штаба за ванредне ситуације Општине Александровац

 

 На 8. телефонској ванредној седници одржаној 04.04.2021.године  ,којом је председавао председник општине и командант штаба  Др Мирко Михајловић, Општински Штаб за ванредне ситуације општине Александровац  донео је следеће закључке у складу са епидемиолошком ситуацијом на територији општине Александровац, Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (“Сл. гласник РС”, бр. 151/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020 и 1/2021,17/2021, 19/21 и 22/2121 и 29/21), ), Законом о заштити становништва од заразне болести (“Сл. гласник РС”, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020) и Одлуком Владе Републике Србије од 04.04.2021. године.

1.Радно време и просторна ограничења за период од 5. априла 2021. године од 06.00 часова па док налаже епидемиолошка ситуација.Неће радити објекти у којима се обављају делатности:

1) пружања услугa у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, и сл.), oсим оних угоститељских објеката који имају отворени део објекта (башту) за који имају дозволу за заузеће издату од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, тако што се могу пружати угоститељске услуге само на отвореном делу објекта, с тим да:

– корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће),

– запослени морају носити заштине маске, нарочито приликом припреме хране и пића и услуживања,

– између столова мора бити размак од најмање два метра, тако што се тај размак рачуна између особа које седе за различитим столовима,

– за столом не може седети више од пет особа,

– уколико не постоје столови и столице за седење на отвореном делу, растојање између свих присутних лица на отвореном делу мора бити такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице,

– отворени део објекта мора бити физички одељен од јавне површине у смислу да се мора поставити физичка препрека (баријера) између тог дела и јавне површине тако да између корисника услуга и лица на јавној површини буде размак од минимум 3 метра,

– не може се изводити музичко-сценски програм уживо (тзв.жива музика) и

– радно време је сваког дана од 06.00 до 22.00 часова.

2) пружања услуга у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри и сл.).

  1. У радном времену сваког дана од 06.00 до 22.00 часа могу радити:

1) апотеке (укључујући ветеринарске и пољопривредне апотеке);

2) ресторани и други простори у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја;

3) објекти у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места);

4) објекти, радње и сервиси и сл. у којима се врше стручне, научне, иновационе и техничке делатности, финансијске делатности и делатност осигурања, промет некретнина, информисање и комуникација, административне и помоћне услужне делатности, занатске и друге услужне делатности;

5) објекти у којима се обавља делатност у области спорта (фитнес центри, теретане, вежбаонице  и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.);

6) објекти у којима се обавља делатност приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.);

7) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавнице хране за животиње (пет шопови, продавнице сточне хране и др.), затворене и отворене пијаце,

8) радње и продајна места у оквиру отворене или затворене пијаце (месаре, печењаре, специјализоване продавнице хране и сл.);

9) објекти у којима се пружају услуге у области културе (позоришта, биоскопи, музеји).

  1. Без ограничења радног времена могу радити: апотеке (укључујући ветеринарске и пољопривредне апотеке),бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива, трговински, угоститељски и други објекати који врше доставу хране; ординације и лабораторије у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарске ординације и лабораторије и сл.

4.У свим објектима којима је дозвољен рад правно лице или предузетник мора обезбедити да растојање између свих присутних лица буде такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице, осим за теретане/фитнес центре  где на сваких 16 метара квадратних може боравити само једно лице.

  1. .Контролу над применом мера вршиће инспекцијска служба уз асистенцију полиције.

Помоћник председника општине

за одбрану и  ванредне ситуације

Душица Џамић

 

 

Starije objave «