апр 15

Обавештење о промени адресе

Обавештавамо Вас да адреса  soaleks@ptt.rs неће бити у употреби.
Званична адреса која се сада користи је kabinet@aleksandrovac.rs 

 

сеп 23

Кoнкурс за доделу бесповратних средстава за инвестиције реализоване у оквиру мере 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у  2022.години на територији општине Александровац

На основу члана13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“ Службени гласник Републике Србије “ бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник “ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 85.Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 2/19 ), Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину (“Службени лист општине Александрова“ број 31/21 и 10/22), сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00-03983/2022/09 од 18. априла 2022.године, Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Александровац за 2022.годину, број 020-263/2022-01 (“Службени лист општине Александровац“ број 10/2022), сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00-3983/2022-09 од 05. септембра 2022.године, измене Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Александровац за 2022.годину, број 020-629/2022-01 (“Службени лист општине Александровац“ број 22/2022), Правилника о додели бесповратних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2022.години на територији општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 23/2022), начелник Општинске управе општине Александровац расписује

 

К О Н К У Р С

за доделу бесповратних средстава за инвестиције реализоване у оквиру мере 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у  2022.години на територији општине Александровац

 

1.Циљ и предмет конкурса

 

            Циљ је подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача кроз повећање и стабилност  дохотка пољопривредних газдинстава, повећање производње, већa, бржa и квалитетнијa обрада земљишта, припрема и складиштење сточне хране, храњење и појење животиња у адекватним условима, заштита засада, производња у заштићеном простору и др.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за меру 101 Инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2022.години на територији општине Александровац.

 

 1. Висина и намена средстава

 

За реализацију мере 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2022.години на територији општине Александровац, укупан износ бесповратних средстава који се додељује по Правилнику и по Конкурсу износи до 6.600.621,87 динара. 

Износ подстицаја по кориснику за меру 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2022.години:

 За сектор млеко, шифре инвестиција: 101.1.3., 101.1.4., 101.1.5., 101.1.6., 101.1.7., 101.1.8., 101.1.9., 101.1.10., 101.1.11., 101.1.12., 101.1.13., 101.1.14., 101.1.15., 101.1.16., 101.1.17., је 60% од инвестиције без ПДВ-еа. Максималан износ подстицаја по кориснику средстава за подстицаје из сектора млеко је 250.000,00динара. Износ подстицаја за сектор месо, шифре инвестиција: 101.2.3., 101.2.5,. 101.2.6., 101.2.7., 101.2.8., 101.2.9., 101.2.10., 101.2.11., 101.2.12., 101.2.13., 101.2.14., 101.2.15., 101.2.16., 101.2.17., 101.2.18., је 60% од инвестиције без ПДВ-еа. Максималан износ подстицаја по кориснику за сектор месо је 250.000,00динара по кориснику. Износ подстицаја за сектор производње конзумних јаја, шифре инвестиције: 101.3.1., 101.3.2., 101.3.4., је 60% од инвестиције, без ПДВ-еа. Максималан износ подстицаја по кориснику за сектор производње конзумних јаја је 250.000,00динара. Износ подстицаја зе сектор воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифре инвестиција: 101.4.2., 101.4.3., 101.4.4., 101.4.5., 101.4.6., 101.4.7., 101.4.8., 101.4.9., 101.4.10., 101.4.11., 101.4.12., 101.4.13., 101.4.14., 101.4.15., 101.4.16., 101.4.17., 101.4.18., 101.4.19., 101.4.20., 101.4.21., 101.4.22., 101.4.23., 101.4.24., 101.4.25., 101.4.26., 101.4.27., је 60% од инвестиције без ПДВ-еа. Максимамалан износ подстицаја по кориснику је 250.000,00динара, осим за инвестиције 101.4.1., подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе, где је износ подстицаја по кориснику 70 % од инвестиције без ПДВ-а, а максимални износ подстицаја по кориснику 120.000,00 динара, 101.4.28. машине, уређаји и опрема за наводњавање усева, износ подстицаја по кориснику је 70% од инвестиције без ПДВ-а. Подстицајна средства за инвестицију 101.4.28. могу се остварити за највише два рачуна у укупном износу већем од 20. 000,00 динара, а мањем од 65. 000,00 динара. Сектор остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др), шифре инвестиције: 101.5.1., 101.5.2., 101.5.3., 101.5.4., 101.5.5., 101.5.6., 101.5.7., 101.5.8., 101.5.9., 101.5.10., износ подстицаја по корснику је 60% од инвестиције без ПДВ-еа. Максималан износ по кориснику за сектор остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др) је 250.000,00динара. За сектор пчеларство, мера 101.6.2., набавка новe опреме за пчеларство је 80% од инвестиције без ПДВ-а. Подстицајна средства могу се остварити за највише два рачунa који су у укупном износу већи од 20.000,00 динара. Максималан износ подстицаја по кориснику је 150.000,00 динара. Опредељени износ средстава за меру 101.6.2 набавка нове опреме за пчеларство је 1.000.000,00динара. Укупан износ опредељених средстава за меру Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава износи 6.600.621,87 динара.Укупан максималан износ подстицаја по газдинству за меру 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 2022.годину је 250 000,00динара.

Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем Конкурса који се објављује у “Службеном листу Општине Александровац“, на интернет страници званичног сајта општине Александровац www.aleksandrovac.rs, огласној табли општинске управе општине Александровац (у даљем тексту: Конкурс), у месним заједницама и преко медија. 

Конкурс је отворен до утрошка средстава а најкасније до 5.новембра 2022. године. Захтеви за доделу бесповратних средстава за горе наведене инвестиције у оквиру мере 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2022.години,  подносе у току године са почетком од 16.маја 2022.године. Документација поднета на Конкурс не враћа се. Средства за подршку инвестиција према Правилнику и по Конкурсу додељују се бесповратно. 

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву за инвестиције које су купљене по расписивању Конкурса број 320-195-1/2022-06 од 06.маја 2022.године (“Службени лист општине Александровац“ број 11/2022), а најкасније до 5.новембра.2022.године из мере 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава. 

Списак инвестивија за које се могу користити подстицајна средства наведен је у Табели 1.

 

Табела 1. Инвестиције предвиђене мером 101(Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава)

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције
101.1.3 Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације
101.1.4 Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака
101.1.5 Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну;
101.1.6 Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање животиња
101.1.7 Опрема за третман папака
101.1.8 Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде
101.1.9 Машине за примарну обраду земљишта
101.1.10 Машине за допунску обраду земљишта
101.1.11 Машине за ђубрење земљишта
101.1.12 Машине за сетву
101.1.13 Машине за заштиту биља
101.1.14 Машине за убирање односно скидање усева
101.1.15 Машине за транспорт
101.1.16 Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)
101.1.17 Машине и опрема за наводњавање усева
101.2.3 Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака
101.2.5 Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту ст
101.2.6 Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање животиња
101.2.7 Опрема за третман папака
101.2.8 Опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно опремљени кавези
101.2.9 Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде
101.2.10 Машине за примарну обраду земљишта
101.2.11 Машине за допунску обраду земљишта
101.2.12 Машине за ђубрење земљишта
101.2.13 Машине за сетву
101.2.14 Машине за заштиту биља
101.2.15 Машине за убирање односно скидање усева
101.2.16 Машине за транспорт
101.2.17 Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)
101.2.18 Машине и опрема за наводњавање усева
101.3.1 Набавка опреме за живинарске фармe за производњу конзумних јаја
101.3.2 Набавка опреме за сортирање, паковање и чување конзумних јаја
101.3.4 Набавка опреме за руковање, сакупљање и коришћење животињског ђубрива; посебна опрема за транспорт ђубрива
101.4.1 Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе
101.4.2 Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу
101.4.3 Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и вишегодишњим засадима
101.4.4 Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада
101.4.5 Набавка опреме за вештачко опрашивање биљака при производњи у заштићеном простору
101.4.6 Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање биљака при производњи у заштићеном простору
101.4.7 Набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење биљака при производњи у заштићеном простору
101.4.8 Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом)
101.4.9 Набавка опреме и уређаја за системе за хидропоничну производњу при производњи у заштићеном простору
101.4.10 Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и стерилизацију земљишта и супстрата при производњи у заштићеном простору
101.4.11 Набавка опреме за обогаћивање угљен-диоксидом (ткз. ђубрење угљен диоксидом при производњи у заштићеном простору)
101.4.12 Набавка бокс палета за транспорт и складиштење производа
101.4.13 Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа
101.4.14 Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање производа
101.4.15 Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа
101.4.16 Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста
101.4.17 Опрема за вентилацију и опрема за принудну вентилацију
101.4.18 Опрема/механизација за заштиту од мраза
101.4.19 Машине за примарну обраду земљишта
101.4.20 Машине за допунску обраду земљишта
101.4.21 Машине за ђубрење земљишта
101.4.22 Машине за сетву
101.4.23 Машине за садњу
101.4.24 Машине за заштиту биља
101.4.25 Машине за убирање односно скидање усева
101.4.26 Машине за транспорт
101.4.27 Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)
101.4.28 Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева
101.5.1 Машине за примарну обраду земљишта
101.5.2 Машине за допунску обраду земљишта
101.5.3 Машине за ђубрење земљишта
101.5.4 Машине за сетву
101.5.5 Машине за садњу
101.5.6 Машине за заштиту биља
101.5.7 Машине за убирање односно скидање усева
101.5.8 Машине за транспорт
101.5.9 Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)
101.5.10 Машине и опрема за наводњавање усева
101.6.2 Набавка опреме за пчеларство

 

 1. Корисници средстава

 

Право на коришћење бесповратних средстава имају физичка лица носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним статусом. Привредна друштва регистрована у националном регистру у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју, са територије општине Александровац. Земљорадничке задруге-које имају најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

 

 1. Услови за учешће на конкурсу

                       

 1. Подносилац пријаве треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
 2. Подносилац пријаве мора бити са територије општине Александровац и производњом на територији општине Александровац;
 3. За предузетника и правно лице: регистровано пољопривредно газдинство мора бити уписано у Регистар пољопривредних гадинстава и налазити се у активном статусу; мора бити регистровано у Агенцији за привредне регистре и бавити се делатношћу за коју конкурише. Да није у Агенцији за привредне регистре регистровано: да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности; да је осуђиван због привредног преступа и поступка ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другого органа са обавезујућом снагом. Задруге морају имати најмање пет задругара чланова задруге који су у складу са Правилником уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу; 

4.Уколико је корисник привредно друштво треба да:- је разврстано у микро,макро или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;- у структури власништва има мање од 25% учешћа јавног капитала;-није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;

5.Уколико је корисник земљорадничка задруга треба да је разврстана у микро, макро или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;

 1. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не може да користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
 2. Подносилац захтева мора да има измирене пореске обавезе и доспеле јавне дажбине према локалној самоуправи; 

8.Да наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од пет година од дана набавке;

 1. Плаћање путем компензације и цесије неће бити признато.

          10.Добављач и подносилц захтева не могу представљати повезана лица.

 1. По редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених Правилником.

 

 1. Временски оквир конкурса

 

Конкурс је отворен до утрошка средстава а најкасније до 5.новембра.2022. године. Захтеви за доделу бесповратних средстава за горе наведене инвестиције у оквиру мере 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2022.години,  подносе у току године са почетком од 16.маја 2022.године, до 5.новембра 2022.године. Документација поднета на Конкурс не враћа се. Средства за подршку инвестиција према Правилнику и по Конкурсу додељују се бесповратно. 

 

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву за инвестиције наведене у Табели 1., мера 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, које су купљене по расписивању Конкурса број 320-195-1/2022-06 (“Службени лист општине Александровац“ број 11/2022), а најкасније до 5.новембра.2022.године.

           

 1. Потребна документација којом се доказује 

испуњеност услова за учешће на конкурсу

 

 1. Читко попуњен образац пријаве који чини саставни део Конкурса. Образац 1; 
 2. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта за носиоца РПГ, односно овлашћеног лица у правном лицу; 
 3. Фотокопија картице наменског текућег рачуна; 
 4. Рачун који мора да гласи на име подносиоца захтева на коме је јасно исказана основна цена коштања, ПДВ и укупна цена плаћања трошкова. Уз рачун прилаже се фискални исечак (и оверена потврда/извод о преносу средстава од банке у случају безготовинског плаћања). Такође треба приложити отпремницу, односно фактуру.
 5. Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а, тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну;
 6. Потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства за 2022.годину коју издаје Управа за трезор; 
 7. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о биљној структури за 2022.годину, издату од Управе за трезор за машине и опрему из сектора воћа, сектора поврћа, сектора житарица и индустријског биља, сектора виноградарства и др), као и за подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе на територији општине Александровац у 2022. години;
 8. 8. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о сточном фонду за 2022. годину, издату од Управе за трезор за машине и опрему из сектора производње млека, сектора производње меса, сектора производње конзумних јаја и сектора пчеларство; 
 9. 9. Потписана и оверена изјава да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја,Образац 2; 
 10. 10. Уверење о измиреним пореским обавезама и доспелим јавним дажбинама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, не старије од 3 месеца; 
 11. 11. Сва потребна документа морају да гласе на подносиоца захтева  и прилажу се у оригиналу или као оверена копија;

12.Документа издата на страном језику морају да буду преведена на српски језик код овлашћеног судског тумача;

13.Јединствена царинска исправа за увозне машине, уређаје и опрему.

 

Додатна обавезна документација за правна лица: 

 1. Извод из Агенције за привредне регистре не старији од три месеца од дана подношења захтева; 
 2. Фотокопија потврде о пореском идентификационом броју; 
 3. Отворен посебан наменски подрачун код Управе за трезор или поднет захтев за исти; 

 

Потребна документа могу се предати у оригиналу или као оверене фотокопије. 

 

 1. Начин достављања пријава

 

Захтев са потребном документацијом доставити лично на шалтеру  Услужног центра општине Александровац, или могу бити послате поштом на адресу: Општина Александровац, Јаше Петровића 26, 37 230 Александровац, са назнаком за К О Н К У Р С за доделу бесповратних средстава за инвестиције реализоване у оквиру мере 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у  2022.години на територији општине Александровац за “Комисија за подстицаје развоја пољопривреде општине Александровац  – не отварај“ 

 

 1. Контакт за додатне информације

 

Додатне информације можете добити путем телефона 037/3751-069 од 07,00 до 15,00 часова у Одељењу за пољопривреду и рурални развој општине Александровац. 

 

Текст Конкурса, обрасце и Правилник о додели бесповратних за машине и опрему за инвестиције из мере 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2022. години на територији општине Александровац могу се преузети лично у Одељењу за пољопривреду и рурални развој општине Александровац и са интернет адресе:   www.aleksandrovac.rs   

 

 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 320-488-1/2022-06 од 21.септембар 2022.године

 

 

Обрадила                                                                                                                                                                                            Начелник општинске ураве 

Начелник одељења за локални економски развој и пољопривреду                                                                                              Милан Минић, дипл.правник

 Радица Џамић Старинац,дипл.инж.   

 

ПРАВИЛНИК                                                

 

                    

 

 

сеп 19

Обавештење о закљученом уговору за набавку број 2У/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-291-9/2022
Датум:19.09.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 2У/2022)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

Опис предмета набавке:Лични пратилац  детета са инвалидитетом

Ознака и назив из Општег речника набавке:85312110-3-дневне услуге у заједници за децу

Процењена вредност:

Уговорена вредност:750.000,00 динара без ПДВ-а,односно 750.000,00 динара са ПДВ-ом.

Услуге социјалне заштите нису у систему ПДВ-а,(члан 25,став 2.тачка 11.Закона о пдв-у “Сл.гласник Р.Србије“бр.84/04,86/04,61/05,61/07,93/12,108/13,6/14,68/14,142/14,5/15,83/15,5/16,108/16,7/17,113/17,13/18,30/18,и 4/19-усклађени дин.изн.,72/2019,8/2020-усклађени дин.изн.,и 153/2020.)

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућен је дана 08.09.2022.године на адресу и то:

1.Хуманитарна организација за помоћ особама са сметњама у развоју“Дечје срце”Цара Николаја II61а,11118 Врачар,mail adresa “pitanja@decjesrce.rs“,

2.Установа социјалне заштите“Нивеус тим“,Кнеза Александра Карађорђевића 36,32300 Горњи Милановац,mail adresa info@niveustim.rs,

3.Удружење особа са церебралном и дечијом парализом“Воља за животом“ул.Милоша Великог 30,11320 Велика Плана,mail adresa voljazivot@yahoo.com

и објављен на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понудa.

Подаци о подносиоцима понуда:

-Установа социјалне заштите“Нивеус тим“,Кнеза Александра Карађорђевића 36,32300 Горњи Милановац,

– Основни подаци о вршиоцу услуге: Установа социјалне заштите“Нивеус тим“,Кнеза Александра Карађорђевића 36,32300 Горњи Милановац,

ПИБ:112558234,МБ:18378493,за понуду број 2У/2022 од 13.09.2022.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-291-2/2022 дана 13.09.2022.године.

сеп 19

Обавештење за грађане

На основу Одлуке Министaрства за људска и мањинска права и друштвени дијалог број 90-00-00024/2022-01 од 05. септембра 2022. године (“Службени гласник РС“, број 100/22), којом су расписани избори за чланове националних савета националних мањина за 13. новембра 2022. године, Општинска управа општине Александровац даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се грађани на територији општине Александровац, припадници националних мањина, који имају пријављено пребивалиште на територији општине Александровац и интерно расељена лица са Косова која су пријавила боравиште на територији општине Александровац, да могу вршити увид, поднети захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку података у Посебном бирачком списку – делу бирачког списка који се води за подручије општине Александровац. Позивају се сви бирачи који су поднели захтев за упис у Посебни бирачки списак да провере да ли су уписани и да ли су њихови подаци ажурни. Позивају се сви припадници националних мањина који се још нису уписали у Посебан бирачки списак да то учине уколико желе, како би 13. новембра 2022. године могли да учествују на изборима и бирају чланове свог националног савета.

Право на увид у Посебан бирачки списак има сваки припадник националне мањине у циљу провере личних података уписаних у Посебан бирачки списак, као и овлашћени представници подносилаца потврђених изборних листа.

Увид у део Посебног бирачког списка који се води за подручије општине Александровац може се извршити непосредно у Општинској управи општине Александровац, са седиштем ул. Јаше Петровића 26 , канцеларија бр. 14, сваког радног дана од 07:00 – 19:00 часова.

Увид у Посебан бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе

(www.mduls.gov.rs) уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

            Право гласа на изборима за националне савете националних мањина имају само они припадници националних мањина који су уписани у Посебан бирачки списак своје националне мањине. Право уписа у Посебан бирачки списак има сваки припадник националне мањине који је уписан у Јединтвени бирачки списак. Упис у Посебан бирачки списак врши се искључиво на лични захтев припадника националне мањине који се својеручно потписан подноси у писаној форми на прописаном обрасцу и предаје се надлежном органу Општинске управе општине Александровац на даљу релизацију.

            Све промене у Посебном бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) заснивају се на доношењу одговарајућег решења. Решења на којима се заснивају промене у Посебном бирачком списку доноси Општинска управа Александровац до 27. октобра 2022.године у 24:00 часа, када се бирачки списак закључује.

            Од 28. октобра до 10. новембра 2022. године у 24:00 часа, решења на којима се заснивају промене у Посебном бирачком списку врши Министарство државне управе и локалне самоуправе, а захтеви за вршење ових промена подносе се надлежном органу Општинске управе општине Александровац, а који се по службеној дужности без одлагања прослеђују Министарству државне управе и локалне самоуправе.

 

Број: 208-363/2022-01

Датум: 05.09.2022.

                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                                                  Милан Минић, дипл.правник

 

 

 

сеп 15

Интерни конкурс за попуњавање радног места

Република Србија
Општина Александровац
Општинска управа
Број: 111-17 / 2022 – 01
Датум: 15.09.2022.год.
Александровац

 

На основу члана 83 Закона о запосленима у аутономном покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Р.С.“ бр. 21/16 ,113/17,  95/18 и 114/21) члана 5. и 6. Уредбе о спровођењу интерног и јавног  конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16 и 12/22), Општинске управа општине Александровац оглашава

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 

Организацони облик у коме се радно место попуњава: Општинска  управа општине Александровац, ул.Јаше Петровић бр.26, Александровац 37230

 

Раднo местo које се попуњава и услови за рад на раднoм месту :

 

 

          Инжењер за инвестиције, изградњу и одржавање путева  и улица и грађевинско земљиште, у одељењу за урбанизам и изградњу

     -1 (један) извршилац, у звању:  саветник

 

          Услови: Стечено високо образовање из стручних области архитектура или грађевинско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци.

          У изборном поступку проверавају се: познавање материје о грађевинарству у области нискоградње(припрему и извођење радова на путевима III,  IV  и  V разреда); поступак извођења радова: од земљаних радова на путевима до израде комплетне коловозне конструкције са носећим слојевима и асфалтним застором, све према важећим техничким условима и стандардима за ову врсту радова.

         Место рада : Александровац

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «