апр 15

Обавештење о промени адресе

Обавештавамо Вас да адреса  soaleks@ptt.rs неће бити у употреби.
Званична адреса која се сада користи је kabinet@aleksandrovac.rs 

 

јул 17

Oбавештење о закљученом уговору – услуге штампања

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:404-157-7/2024
Датум:17.07.2024.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                                              

 

Назив наручиоца:СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

Опис предмета набавке:Услуге штампања

Ознака и назив из Општег речника набавке:22000000-штампани материјал и сродни производи

Процењена вредност:166.666,67  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:165.960,00  динара без ПДВ-а,односно 165.960,00 динара са ПДВ-ом.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 16

Другa изменa и допунa плана јавних набавки Општинске управе општине Александровац

Другa изменa и допунa плана јавних набавки Општинске управе општине Александровац, број 404-167/2024 од 15.07.2024.године.

јул 12

Одлукa о додели уговора за ЈН 0014/2024-Текуће поправке и одржавање локалних путева и улица

Одлукa о додели уговора за ЈН 0014/2024-Текуће поправке и одржавање локалних путева и улица, број 404-144-10/2024 од 12.07.2024.године.

јул 09

Јавни конкурс

На основу члана 36. став 3 и 4 и члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и члана 3. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа ,,Пословни центар Александровац – Жупа“ Александровац ,чији је оснивач општина Александровац, број: 020-841/2024-01 од 01. јула 2024. године,
Скупштина општине Александровац на 4. седници одржаној 01. јула 2024. .године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР АЛЕКСАНДРОВАЦ – ЖУПА“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Подаци о јавном предузећу: Јавно предузеће ,,Пословни центар Александровац- Жупа“ из Александровца,
Матични број: 20488808,
ПИБ: 105909298
Седиште Јавног предузећа: Александровац, ул. 10. август, бб,
Претежна делатност Јавног предузећа: 5221 – Услужне делатности у копненом саобраћају.

Радно место: Директор Јавног предузећа “ Пословни центар Александровац- Жупа “ Александровац из Александровца. Директора Јавног предузећа именује Скупштина општине Александровац на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. Директор предузећа заснива радни однос на одређено време.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «