феб 11

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА И ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

На основу члана 52. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014 и 47/18), члана 85. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 4. Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана, традиционалним верским заједницама и другим невладиним организацијама (,,Службени лист општине Александровац“ број 1/2010 , 5/2015 и 15/2016), члана 10. Одлуке о буџету општине Александровац за 2020. годину (,, Службени лист општине Александровац“ број 19/2019 ), раздео 5 функционална класификација 090, 820,840 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 72, 85, 86, 87, 89 и 104 и на основу спроведеног Конкурса за расподелу средстава удружењима грађана за 2020. годину број 401-57/2020 од 13. јануара 2020. године, на предлог Комисије за спровођење наведеног конкурса образоване решењем Начелника Oпштинске управе Александровац број 020-27/2020-01 од 28.01.2020. године,
Начелник Општинске управе општине Александровац дана 11. фебруара 2020. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА И ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

1) Средства буџета општине Александровац у 2020. години предвиђена у члану 10. Одлуке о буџету општине Александровац за 2020. годину (,, Службени лист општине Александровац“ број 19/2019 ), раздео 5 функционална класификација 090, 820,840 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 72, 85, 86, 87, 89 и 104 и то:
– подршка социо-хуманитарним организацијама 2.200.000,00 динара
– верске и остале услуге заједнице 2.500.000,00 динара
– унапређење система и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине 5.800.000,00 динара
расподељују се на следећи начин:

Pročitati ostatak ovog unosa »

феб 10

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр. ЈН 1.3.4.Р/2020 – Крпљење ударних рупа

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул.Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-46-4/2020
Дана:10.02.2020.године

 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова велике вредности редни број ЈН 1.3.4.Р/2020, деловодни број 404-46-1/2020 од 06.02.2020.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26

 у п у ћ у ј е

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.4.Р/2020

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова

Крпљење ударних рупа

 

  1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац, позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Крпљење ударних рупа, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
  2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.
  3. Предмет јавне набавке: Крпљење ударних рупа.
  4. Радови се изводе на територији општине Александровац.
  5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:

            45233141- радови на одржавању путева.

  Pročitati ostatak ovog unosa »

феб 07

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр. 1.3.5. Р/2020 – Насипање локалних путева

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул.Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-454/2020
Дана:07.02.2020.године

 

             На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова велике вредности редни број ЈН 1.3.5.Р/2020, деловодни број 404-45-1/2020 од  06.02.2020.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26

 

у п у ћ у ј е

 ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.5. Р/2020

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова

Насипање локалних путева

  

  1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Насипање локалних путева, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
  2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.
  3. Предмет јавне набавке: Насипање локалних путева.
  4. Радови се изводе на територији општине Александровац.
  5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:45112310-радови на насипању.

  Pročitati ostatak ovog unosa »

феб 05

План јавних набавки за 2020. годину

Starije objave «