апр 15

Обавештење о промени адресе

Обавештавамо Вас да адреса  soaleks@ptt.rs неће бити у употреби.
Званична адреса која се сада користи је kabinet@aleksandrovac.rs 

 

феб 27

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛУЦИ УСТАВНОГ СУДА IUz-60/2021

 

На основу Инструкције Министарства за бригу о породици и демографију, о поступању општинских  управа у примени и спровођењу Одлуке Уставног суда Републике Србије бр. IUz-60/2021, а у циљу њене ефикасније примене, обавештавамо кориснице права на накнаду плате, односно зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, којима је решење достављено почев од 19.04.2019. године, о следећем: Одлуком Уставног суда бр. ИУз-60/2021 од 14. фебруара 2024. године („Службени гласник РС“, број 11/24) утврђено је да одредба члана 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 113/17, 50/18, 46/21-УС, 51/21- УС, 53/21-УС, 66/21,130/21, 43/23-УС и 62/23) у делу који гласи: „одсуства због
компликација у вези са одржавањем трудноће, или“ и у делу који гласи: „уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће“, није у
сагласности са Уставом
.
Тако да од 14. фебруара 2024. године, члан 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом гласи: „Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за лица из члана 12. овог закона, утврђује се на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања породиљског одсуства.“


Како је Одлуком Уставног суда дошло до измена члана 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом у начину обрачуна основице накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, који се примењивао од 1. јула 2018. године до 14. фебруара 2024. године, орган ће по службеној дужности преиспитати сва решења којима је одлучено о праву на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, а која нису коначна и правноснажна. 


Имајући у виду да је иницијатива за покретање поступка за утврђивање неуставности наведене законске одредбе поднета 19. априла 2021. године, корисници права којима је  решење достављено почев од 19. априла 2019. године могу поднети, уколико сматрају да им је право повређено, захтев за измену појединачног акта (решења) које је коначно и правноснажно. Рок за подношење наведеног захтева је шест месеци од дана објављивања одлуке Уставног суда.

 
Како је одлука објављена 14. фебруара 2024. године, рок за подношење захтева за измену појединачног акта (решења) истиче 14. августа 2024. године.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛУЦИ УСТАВНОГ СУДА ИУз-60/2021

Образац захтева за измену решења по Одлуци Уставног суда Републике Србије број ИУз-60/2021

феб 21

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ  

                 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 – др. закон,  101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др. закон), члана 72. и 115. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“, број 2/2019), члана 2. Пословника о раду Општинског већа општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“, број 20/2020) и члана 4. 5. 22. и 23. Одлуке о јавним расправама (,,Службени лист општине Александровац“, број 9/2019),

Општинско веће општине Александровац на  3. седници одржаној дана 21. фебрура 2024. године  објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ

   АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  1. Општинско веће општине Александровац обавештава јавност да ће Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину трајати почев од 21. фебруара 2024. године до 6. марта 2024. године.

      Усмена јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину у делу који се односи на планирање инвестиција у којој ће моћи да учествују сви заинтересовани грађани и грађанке биће одржана 5. марта 2024. године у 10.00 часова у великој сали Дома културе „Милосав Буца Мирковић“ у Александровцу.

 

  1. У току трајања јавне расправе, све до окончања усмене расправе, сва заинтересована правна и физичка лица, удружења грађана, органи општине и организације могу достављати примедбе, сугестије и предлоге на нацрт Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину у делу који се односи на планирање инвестиција и то: предајом на писарници Општинске управе општине Александровац, поштом на адресу Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића број 26, 37230 Александровац или путем мејла на адресу kabinet@aleksandrovac.rs.

 

  1. Нацрт Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину објавити на званичном сајту општине Александровац www.aleksandrovac.rs.

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

ПРИЛОЗИ:


Закључак Општинског већа општине Александровац

Програм јавне расправе

Kaпитални пројекти и издаци

Нацрт Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину

Програм одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре за 2024. годину

 

феб 21

Одлукa о додели уговора за JN 0001/2024-Набавка електричне енергије за уличну расвету.

Одлукa о додели уговора,број 404-20-12/2024 од 21.02.2024.године за
JN 0001/2024-Набавка електричне енергије за уличну расвету.

феб 15

Одлука о додели уговора за набавку број 0043/2023

Одлуга о додели уговора за набавку број 0043/2023

Starije objave «