апр 15

Обавештење о промени адресе

Обавештавамо Вас да адреса  soaleks@ptt.rs неће бити у употреби.
Званична адреса која се сада користи је kabinet@aleksandrovac.rs 

 

јун 13

Обавештење о закљученом уговору за набавку – Набавка цветних аранжмана.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-129-7/2024
Датум:13.06.2024.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                               

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

Pročitati ostatak ovog unosa »

јун 13

Решење о додели награде студентима са територије општине Александровац

На основу члана 52.Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“ бр.129/7 83/14-   др.закон,101/2016-др.Закон и 47/2018), члана 85.Статута општине Александровац („Слижбени лист општине Александровац“ број.2/19) и члана 13.Одлуке студентским наградама („Службени лист општине Александровац“ број 10/2015 и15/2016),разматрајући коначни предлог Комисије за доделу награда  бр.   020- 743 /2024    од   11.06.2024 .годинe.

          Начелник Општинске управе општине Александровац, доноси

 

РЕШЕЊЕ

 о додели награде студентима са територије општине Александровац

 

I   Додељује се новчана награда студентима за  завршене студије  који су у току студија постигли  просечну оцену најмање 9,00  и то:

 

 1. Дуњић (Зоран) Ивана,Александровац,Факултет политичких наука-Београд,дипломирала основне академске студије 14.09.2022.год 9,51, дипломорала мастер 22.09.2023.10,00, просек  9,75
 2. Бабић (Драган) Данијела,Александровац,Хемијски факултет -Београд, дипломирала основне академске студије 28.09.2023.године, просек  9,06
 3. Бонџић (Зоран) Богдан ,Александровац, Филолошко-Уметнички Факултет- Крагујевац ,завршене основне академске студије ,просек 9,51
 4. Ћалић (Мирослав) Милица, Александровац, Хемијски факултет-Београд, дипломирала основне академске студије ,просек   9,60
 5. Вујић (Саша) Стефан ,Александровац, Природно-математички факултет-Крагујевац, дипломирао основне академске студије ,просек 9,00
 6. Џамић (Дејан) Ненад, Александровац, Електротехнички факултет-Београд,дипломирао основне академске студије 13.09.2021.год, просек 9,83,дипломирао мастер 12.09.2023,год, просек 10,00, просек 9,91
 7. Ћоћић (Зоран) Милош, Александровац, Горњи Вратари, Машински Факултет-Београд, дипломирао основне академске студије 12.09.2020.год, просек 9,21, дипломирао мастер 26.09.2023.године ,просек 9,5, просек 9,18.
 8. Левић (Иван) Сара, Александровац,Филолошки факултет-Београд, дипломирала основне  академске студије 02.09.2022.год, просек 9,81,дипломирала мастер 21.09.2023.год, просек  10,00,  просек  9,9
 1. Видојевић (Ненад) Исидора, Александровац, Факултет организационих наука-Београд,  дипломирала  основне академске студије, просек  9,61
 1. Миленковић (Драгослав) Марко, Гаревина ,дипломирао основне академске студије на факултету политичких наука у Београду 08.2022.год, просек 9,44 ,дипломирао мастер на економском факултету 12.04.2024.год,просек 9,50, просек  9,47
 2. Живковић (Иван) Мирко ,Александровац,Пољопривредни факултет, дипломирао основне  академске  студије 29.09.2023.год, просек 9,00
 1. Томић(Радиша)Виолета,Александровац,Филолошко-уметнички Факултет-Крагујевац,  дипломирала основне академске студије 15.07.2021.год, просек 9,29 , дипломирала мастер 15.06.2023.год , просек 9,33 , просек  9,31

Pročitati ostatak ovog unosa »

јун 10

Прелиминарна одлука о додели средстава тредиционалним црквама и верским заједницама за 2024.г.

Прелиминарна одлука о додели средстава тредиционалним црквама и верским заједницама за 2024.г.

јун 05

Позив за достављање понуда за набавку услуга –        израда пројеката парцелације и препарцелације са пројектом геодетског обележавања и реализација пројекта у катастру непокретности

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-131-1/2024
Датум:05.06.2024.године.
           

 

            На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник  РС“, број 91/2019 и 92/2023) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга, број 020-509/2020 -01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке услуга- израда пројеката парцелације и препарцелације са пројектом геодетског обележавања и реализација пројекта у катастру непокретности  , упућује се 

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

       израда пројеката парцелације и препарцелације са пројектом геодетског обележавања и реализација пројекта у катастру непокретности

 

           

 

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића број 26, 37230 Александровац,  www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позивом за подношење понуда.

2.Предмет набавке:

Израда пројеката парцелације и препарцелације са пројектом геодетског обележавања и реализација пројекта у катастру непокретности

3.Врста наручиоца:

Орган јединице локалне самоуправе.

4.Врста поступка набавке:

Набавка на коју се закон не примењује.

5.Врста предмета:

Услуге.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «