апр 15

Обавештење о промени адресе

Обавештавамо Вас да адреса  soaleks@ptt.rs неће бити у употреби.
Званична адреса која се сада користи је kabinet@aleksandrovac.rs 

 

нов 30

 З А К Љ У Ч А К

            На основу члана 6. став 5. и 6, члана 7а став 1. и 2. Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 26/01, “Службени лист СРЈ“, бр. 42/02 – одлука СУС и “Службени гласник РС“, бр. 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14- др. закон, 95/18, 99/18 – одлука УС, 86/19, 144/20, 118/21 и 138/22), члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 3. и 36. Пословника о раду Привременог органа општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ бр. 31/23),

Привремени орган општине Александровац на 5. седници од 30. новембра 2023. године, донеo је :

 

 З А К Љ У Ч А К

 

            I  Утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији општине Александровац, на основу цена остварених у промету (најмање три промета) одговарајућих непокретности по зонама, односно у граничним зонама, у периоду од 1. октобра 2022. године до 30. септембра 2023. године, и то:

 

У ПРВОЈ ЗОНИ

 

  1. грађевинско земљиште              6.000,00 динарa
  2. станови                                      68.000,00 динара
  3. куће за становање                    25.000,00 динара
  4. пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински 70.000,00 динара

    објекти који служе за обављање делатности

          Pročitati ostatak ovog unosa »

нов 29

Позив за достављање понуда за набавку број 2Д/2023- Набавка средстава за хигијену

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-302-1/2023
Датум:29.11.2023.године.
           

 

            На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник  РС“, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга, број 020-509/2020 -01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке добара- Набавка средстава за хигијену,упућује се

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ-

Број 2Д/2023- Набавка средстава за хигијену

           

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,  www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позивом за подношење понуда.

2.Предмет набавке:

Набавка средстава за хигијену.

3.Врста Наручиоца:

Орган јединице локалне самоуправе.

4.Врста поступка набавке:

Набавка на коју се закон не примењује.

Pročitati ostatak ovog unosa »

нов 17

Oбавештење

Република Србија
Општинска управа Александровац
Одељење за локални економски развој
и пољопривреду
Број:501-64-1/2023-06
17.11.2023године
Александровац
Општинска управа општине Александровац
Одељење за локални економски развој и пољопривреду

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

            Заинтересоване  органе и организације и заинтересовану јавност, да је Општинска управа општине Александровац донела решење којим je за Пројекат РБС КС57/КСУ57/КСЛ57/КСО57/КСЈ57-Александровац 2 (Вино Жупа), на кп.бр.1070/2 КО Стањево, општина Александровац, носиоц пројекта Телеком Србија, Таковска 2,  11000 Београд, на основу Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС бр. 135/04 и 36/09) и Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС“, бр.114/2008), ПОТРЕБНА процена утицаја на животну средину.

 

 Образложење

 

            На основу Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС бр. 135/04 и 36/09) и Уредбе о утвђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС“, бр.114/2008),  

 

  • ЛИСТА 2 Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, под бројем 12.

инфраструктурни пројекти, тачка 13) телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице) предвиђено је да се за пројекте ефективне израчене снаге више од 250W може захтевати процена утицаја на животну средину.

 

Како је Пројектом РБС КС57/КСУ57/КСЛ57/КСО57/КСЈ57-Александровац 2 (Вино Жупа) на кп.бр.1070/2 КО Стањево, општина Александровац, предвиђена ефективна израчена снага од 19.979,7W,  што је знатно више од прописане ефективне израчене снаге (Листе 2 Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину), одлучено је као у диспозитиву образложења.

 

Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу изјавити жалбу против одлуке Општинске управе општине Александровац у року од 15 дана.

Жалба се изјављује надлежном другостепеном органу у складу са законом којим се уређује заштита животне средине.

 

                  Општинска управа

                                                                                 Одељење за локални економски развој

                                                                                             и пољопривреду

нов 16

Одлука о додели уговора за ЈН 0019/2023-Замена котлова на струју котловима на гас за вртић.

Одлуку о додели уговора, број 404-281-15/2023 од 16.11.2023.године  за JN 0019/2023-Замена котлова на струју котловима на гас за вртић.

Starije objave «