апр 15

Обавештење о промени адресе

Обавештавамо Вас да адреса  soaleks@ptt.rs неће бити у употреби.
Званична адреса која се сада користи је kabinet@aleksandrovac.rs 

 

сеп 28

Обавештење о закљученом уговору број 3У/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-255-9/2023
Датум:28.09.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 3У/2023)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

Pročitati ostatak ovog unosa »

сеп 27

Одлука о додели уговорора за ЈН 0028-Набавка електричне енергије за Општинску управу

Одлуку о додели уговора, број 404-248-12/2023 од 27.09.2023.године за ЈН 0028-Набавка електричне енергије за Општинску управу.

сеп 26

Позив за достављање понуда за набавку број 16у/2023 – Геолошке,геофизичке и друге научно истраживачке услуге

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-264-1/2023
Датум:26.09.2023.године.
           

 

            На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник  РС“, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга, број 020-509/2020 -01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке услуга- Геолошке,геофизичке и друге научно истраживачке услуге , упућује се

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

  Број 16У/2023- Геолошке,геофизичке и друге научно истраживачке услуге

           

 

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића број 26, 37230 Александровац,  www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позивом за подношење понуда.

2.Предмет набавке:

Геолошке,геофизичке и друге научно истраживачке услуге

3.Врста наручиоца:

Орган јединице локалне самоуправе.

4.Врста поступка набавке:

Набавка на коју се закон не примењује.

5.Врста предмета:

Услуге.

Pročitati ostatak ovog unosa »

сеп 26

Jaвни конкурс за попуну извршилачких радних места

Република Србија
Општина Александровац
Општинска управа
Број: 111- 24 / 2023 – 01
Датум: 25.09.2023.год.
Александровац

 

          На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 114/21),  члана 12. став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, број 95/16 и 12/02),  Општинскa управa Општине Aлександровац оглашава

 

 

 ЈАВНИ КОНКУРС

 ЗА ПОПУНУ  ИЗВРШИЛАЧКИХ  РАДНИХ  МЕСТА  У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

 ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

                                                                              

I Организацони облик у коме се радно место попуњава: Општинска  управа општине Александровац, ул.Јаше Петровић бр.26, Александровац 37230.

 

II Раднa местa којa се попуњавају и услови за рад на тим радним местима :

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «