јан 14

Oбавештење

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељењеза пољопривреду и рурални развој
Број: 501-15/2020-06
Датум: 11.01.2021.год.
АЛЕКСАНДРОВАЦ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

  

ПРЕДМЕТ: Обавештење о јавној расправи и презентацији Студије о процени утицаја на  животну средину носиоца Пројекта  инсталације базне станице мобилне телефоније  ”Ржаница” – KS42/KSU42/KSO42, на КП бр. 303 КО Ржаница, општина Александровац, ”Телеком Србија” а.д., Таковска 2, 11 000 Београд.

 

           Обавештавамо Вас да ће јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта  инсталације базне станице мобилне телефоније  ”Ржаница” – KS42/KSU42/KSO42, на КП бр. 303 КО Ржаница, општина Александровац,  носиоца Пројекта  ”Телеком Србија” а.д., Таковска 2,  11 000 бити одржана 05.02.2021.год. у времену од 12  часова у Великој сали Општинске управе општине Александровац.

Позивају се сва заинтересована лица да присуствују презентацији и јавној расправи.

За сва додатна питања, као и увид у достављену документацију, заинтересовани се могу обратити у канцеларији број 6, у Општинској управи општине Александровац, Јаше Петровића 26, уз поштовање свих прописаних мера због епидемије COVID-19 вируса.

У случају повећног броја заинтересованих да присуствују презентацији и јавној расправи, због поштовања прописаних мера због епидемије COVID-19, иста ће се одржати у сали Дома културе ”Милосав Буца Мирковић” у Александровцу.

    Саветник за заштиту животне средине

                                                                                            и туризам

                                                                                                         Радица Џамић Старинац,дипл.инж

јан 12

ЗАКЉУЧЦИ СА 1. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА
ВАНРЕДНЕ СТИАУЦИЈЕ
I Број: 820- 1/2021
Датум:12.01.2021.године

АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

ЗАКЉУЧЦИ

СА 1. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ ШТАБА ЗА

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

На одржаној 1. ванредној –телефонској седници 12.01.2021. године, Штаб за ванредне ситуације општине Александровац је донео следеће закључке у складу са епидемиолошком ситуацијом на територији општине Александровац, Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (“Сл. гласник РС”, бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020, 141/2020, 144/2020, 145/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020 и 53-185/2021), Законом о заштити становништва од заразне болести (“Сл. гласник РС”, бр. 15/2016, 68/2020, и 136/2020,), и Одлуком Владе Републике Србије у вези спречавања ширења корона вируса, од 11.01.2021. године, која је донета на основу препоруке Републичког Кризног штаба од 11.01.2021.године.

 

 1. Нема организованог дочека Српске Нове 2021.године, нити репризе дочека;

 

 1. Радно време угоститељских објеката од 12.01. 2021.године, па док то епидемиолошка ситуација налаже, биће до 20 сати;

 

 1. Продавнице прехрамбених производа радиће до 21 сат;

 

 1. Забрана окупљања више од пет људи остаје на снази као и обавезно ношење маски у затвореном простору.

 

 1. ПЦР тест остаје обавезан за улазак у земљу;

 

 1. Нема препрека за наставак школске године од 18. јануара, похађање наставе у основним и средњим школама наставиће се по динамици по којој се одвијала у септембру;

 

 1. Вакцинација иде својим несметаним током, вакционисање се врши по приоритетима;

У осталом делу наставља се даља примена Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (“Сл. гласник РС”, бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020, 141/2020, 144/2020, 145/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020 и 53-185/2021) као и Закона о заштити становништва од заразних болести (“Сл. гласник РС”, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020).

 

 

                                                                                                  КОМАНДАНТ

                                                                               Општинског штаба за ванредне ситуације

                                                                                     Др Мирко Михајловић, спец. мед.

јан 11

Конкурс за доделу средстава буџета општине Александровац удружењима грађана за 2021. годину

            На основу члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2021. годину (,,Службени лист општине Александровац” број 28/2020 ), раздео 5.  функционална класификација  090 и 820 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 75, 76, 77, 79 и 94 и  члана 9. Правилника о критеријумима и поступку одобравањa средстава за финансирање/суфинансирање  програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 8/20), на предлог Комисије за спровођење конкурсног поступка,

 

 • Председник општине Александровац дана  11.  јануара 2021. године расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА  ОДОБРАВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

 

 

IРасписује се конкурс за одобравањe средстава за финансирање/суфинансирање  програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац за 2021. годину у укупном износу од 8.000.000,00 динара  за финансирање/суфинансирање   програма удружења грађана од јавног интереса  и то у областима :

(1) Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине – 5.800.000,00 динара

(2)  Програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, подстицање наталитета, помоћи старима, заштите и промовисања људских и мањинских права, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следe јавне потребе          –              2.200.000,00 динара

 

Pročitati ostatak ovog unosa »

дец 30

ОБАВЕШТЕЊЕ

 
Р  е п у б л и к а   С р б и ј а
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОДБОР ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
Број: 020-614 /2020-01
30.12.2020 године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

            Скупштина општине Александровац сваке године свечано обележава дан Општине.

            Дан општине Александровац је 14. фебруар ”Свети Трифун”.

            Поводом дана општине свечано се уручују награде и признања општине Александровац             Награде и признања додељују се: појединцима, предузећима, установама, месним заједницама,удружењима грађана за изузетне резултате остварене у области привреде, образовања и васпитања, науке , културе, здравствене заштите, социјалне и дечје заштите, физичке културе, заштите животне средине, развој локалне самоурпаве и других видова стваралаштва и хуманитарног деловања општине Александровац.

            Одлуком о установљењу награде и признања општине Александровац (”Службени лист општине Александровац”’бр. 1/2011) установљене су:

 • Фебруарска награда као највише признање Општине која се додељује за дело које представља  највредније достигнуће  у Општини и у једној години се може доделити једна награда.
 • Плакета Општине која  се додељује за изузетне  резултате у дужем периоду у областима наведеним у ставу 4. овог обавештења. Плакета општине се може доделити истом лицу само једном. 
 • Похвала Општине додељује се за постигнуте успехе у раду наведеним у ставу 4. овог обавештења у години која претходи години додељивања.

            Такође Одлуком о установљењу звања почасни грађанин општине Александровац као јавном признању Општине ово звање може се доделити појединцима чија изузетна дела или активности доприносе напретку и афирмацији Александровца и богатијем и хуманијем животу његових грађана . Звање почасни грађанин може се доделити грађанима Републике Србије, осим грађана који имају пребивалиште на територији општине Александровац, као и страним држављанима.

            Иницијативу за доделу звања почасни грађанин и награде и признања могу поднети предузећа, установе, организације, удружења грађана , органи општине , радна тела Скупштине , Месне заједнице, и група грађана Одбору за награде и признања Скупштине општине Алекандровац  до 25. јануара 2021.године .

            Иницијатива за доделу награда и признања и звања почасног грађанина општине Александровац мора бити образложена.

 

 

                                                                                                                 Председник

                                                                                                   Одбора за награде и признања

                                                                                                           Драган Благојевић,с.р.

Starije objave «