окт 12

Одлукa о додели уговора, број 404-347-16/2021 за ЈН 0033/2021-Санација I групе локалних путева

Одлукa о додели уговора,
број 404-347-16/2021 од 12.10.2021.године
за ЈН 0033/2021-Санација I групе локалних путева

окт 11

Оглас ради давања у закуп непокретности

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ОПШТИНЕ AЛЕКСАНДРОВАЦ
Број : 020-551/2021-01
Дана: 11.10.2021. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавноr надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”, број 16/2018), члана 45. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима и другим имовинским правима у јавној својини општине Александровац („Службени лист општине Александровац”, број 21/2020), и тачке II Решења Општинског већа општине Александровац о спровођењу поступка давања у закуп непокрентости у јавној својини општине Александровац прикупљањем писаних понуда путем јавног оглашавања број 020-551/2021-01 од 23.јуна 2021.године (даље: Комисија), Комисија дана 11.10.2021. године објављује

ОГЛАС

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

I НАЗИВ ЗАКУПОДАВЦА

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Јаше Петровића бр.26

М Б: 07194838

ПИБ: 100369374

 

II НАЧИН ДABAЊA НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗАКУП

Непокретност се даје у закуп прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања.

 

III ПРЕДМЕТ ДABAЊA У ЗАКУП

1.У објекту у селу Горње Злегиње, објекат број 3, површине  у основи П 288 м2 спратност приземље, по намени производни објекат и објекат  број 4, површине у основи П 245 м2  по намени помоћни објекат- настрешница, што је укупна површина у основи 533 м2. Објекти  се налазе на катастарској парцели број 247 КО Горња Злегиња  по укупној почетној месечној цени закупа у износу од 15.000,00 динара.

 

IV УСЛОВИ ДABAЊA У ЗАКУП

Предметне непокретности се дају у закуп на одређено време, на период до 10 (десет) година.

Непокретности  ћe бити издат у закуп по спроведеном поступку прикупљањем писмених понуда, најповољнијем понуђачу, који ће бити изабран на основу висине понуђене закупнине, уколико испуњава и друге услове из огласа.

Предметне непокретности се издају у закуп ради обављања производне делатности и не може се издати у подзакуп ради обављања других делатности.

Непокретности се даје у закуп у постојећем (виђеном) стању, тако да се закупац потписом уговора о закупу одриче било каквих примедби на основу евентуалних материјалних недостатака на предметној непокретности.

Закупнина се плаћа до 20-ог у месецу за претходни месец, у свему према рачуну који испоставља закуподавац.

 

V УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право yчeшћа на огласу имају сва правна и физичка лица, која уплате депозит у висини од 20% од утврђене почетне цене (3.000,00 динара) и испуњавају остале услове из огласа.

Полагање депозита вршиће се уплатом на рачун 840-1147804-22 са позивом на број 020-551/2021-01.

Пријаве се подносе у року од 8 дана  од дана објављивања огласа на званичној интернет страници општине Александровац.

Уредна и потпуна пријава треба да садржи:

а.) за предузетнике и правна лица:

  1. Доказ о уплати депозита;
  2. Износ закупнина која се нуди
  3. Име и презиме предузетника,адресу, број личне карте,јединствени матични број грађана,назив радње, матични број
  4. Доказ да су регистровани за обављање одређене делатности;
  5. За правна лица назив и седиште,копија решења о упису у регистар код надлежног органа
  6. Уредна пуномоћ за заступање (предузетник доставља очитану личну карту);
  7. Доказ надлежног органа да против њега није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно да му није забрањен рад на основу судске или друге одлуке са обавезујућом снагом;
  8. Потврду да потенцијални закупац или члан његовог породичног домаћинства, односно повезана лица правног лица немају неизмирених обавеза по основу раније закључених уговора о закупу пословног простора са општином;
  9. Доказ да пословни рачуни  потенцијалног закупца нису у блокади у последња три месеца.

а) за физичка лица:

– Износ закупнина која се нуди

– Доказ о уплати депозита

– име и презиме,адресу, број личне карте,јединствени матични бројграђана

– Изјава физичког лица да ћe се регистровати код надлежног органа за обављање одређене делатности до истека рока за закључивање уговора о закупу пословног простора

-Потврду да потенцијални закупац или члан његовог породичног домаћинства, немају неизмирених обавеза по основу раније закључених уговора о закупу пословног простора са општином.

Пријава треба да садржи и број рачуна потенцијалног закупца на који ћe бити извршен повраћај депозита.

З. Пријаве се достављају на адресу:

Општина Александровац – Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности  у јавној својини општине Александровац, ул.Јаше Петровића број 26.

Заинтересовани понуђачи своје пријаве достављају у затвореним ковертама са назнаком „НЕ OTBAPATИ — ДОСТАВЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА  ЗА   НЕПОКРЕТНОСТИ У ___________________________________________

На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу и телефон понуђача.

Неблаговремене, незатворене и непотпуне пријаве биће одбачене и неће имати право учествовања у поступку.

Није дозвољено удруживање понуђача и подношење заједничких пријава.

Није дозвољено издавање предметне непокретности у подзакуп.

 

VI И3Б0P НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЋАЧА

Отварање писмених понуда спроводи Комисија, дана 22.10.2021. године у 12 часова у просторијама општине Александровац, ул. Јаше Петровића број 26.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине, као и да испуњава остале услове из огласа.

Уколико на оглас стигне једна пријава, прикупљање писмених понуда ћe се сматрати успелим ако је подносилац пријаве прихватио почетну месечну висину закупнине. Уколико понуђач не прихвати почетну месечну висину закупнине, ryби право на враћање депозита.

Најповољнији понуђач је дужан да пре закључења уговора о закупу положи средство обезбеђења потраживања закупнине у виду регистроване бланко потписане менице са меничним овлашћењем.

Понуђачи који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року од 8 дана од дана јавног надметања.

Одлуку о давању предметне непокретности у закуп доноси Општинско веће општине Александровац.

Уколико понуђач који је понудио највиши износ закупнине, одустане од закупа предметне непокретности или не закључи уговор у року од 8 (осам) радних дана од дана доношења одлуке о додели непокретности у закуп, сматраће се да је одустао од закупа непокретности, поступак прикупљање писмених понуда ћe се поновити, а учесник ryби право да учествује на поновљеном прикупљању писмених понуда и право на повраћај депозита.

 

 

КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊА У ЗАКУП                 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 

 

окт 11

Информација за интерно расељена лица о могућности да остваре своје бирачко право на локалним изборима на Косову и Метохији 17. октобра 2021.године

ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

Информација за интерно расељена лица о могућности да остваре своје бирачко право
на локалним изборима на Косову и Метохији 17. октобра 2021.године

Обавештавамо вас да ће се локални избори на Косову и Метохији одржати дана 17.
октобра 2021. године.
Обавештавамо сва заинтересована интерно расељена лица са Косова и Метохије да своје бирачко право могу остварити уколико поседују важећу личну карту издату од стране привремених институција самоуправе у Приштини ( лична карта издата на КиМ).

Лица ИСКЉУЧИВО морају гласати на бирачком месту у општини где имају пријављено пребивалиште. Наглашавамо да се мора гласати на бирачком месту где је лице уписано у Централном бирачком регистру.
За све заинтересоване биће организован аутобуски превоз до бирачких места на Косову и Метохији. Полазак на Косово и Метохију планиран је у раним јутарњим часовима у недељу 17. октобра 2021. године са главне аутобуске станице у свим местима, осим Београда где је планиран полазак испред Сава центра као и Ниша – полазак испред Супер Вера у Нишу.

Сви заинтересовани грађани могу се јавити на контакт телефон 0800/ 201-011 где ће добити све потребне информације. 

Молимо вас да да свим заинтересованим лицима пружите неопходне информације, да на видном месту истакнете број контакт телефона за информисање, проследите локалним медијима спот који вам достављамо у прилогу. Уједно вас молимо да у табелу коју достављамо у прилогу, упишете све заинтересоване који вам се обрате у вези са предстојећим изборима на Косову и Метохији. 

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије

окт 05

Oбавештење о закљученом уговору број 14У/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-429-10/2021
Датум:05.10.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 14У/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке:Предмет овог уговора јесте имплементација софтвера за управљање системом заштите и спасавања за потребе ефикасног функционисања  штаба за ванредне ситуације, јединица опште намене цивилне заштите и осталих субјеката од значаја за заштиту и спасавање на територији општине Александровац.

Ознака и назив из Општег речника набавке:72267000-софтвер за управљање системом заштите

 

Процењена вредност: 425.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 420.000,00 динара без ПДВ-а,односно 504.000,00 динара са ПДВ-ом.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «