окт 22

Бесплатна правна помоћ

Дана 28. октобра 2021. године, у 13h, правници Kанцеларије бесплатне правне помоћи која пружа бесплатну правну помоћ избеглицама, интерно расељеним лицима и повратницима по основну споразума о реадмисији посетиће Општине АЛЕKСАНДРОВАЦ.

Правна помоћ је бесплатна и односи се на:

 

  1. Избеглице:

– пружање правних савета и информација уз усмеравање у вези са поступцима и надлежним институцијама и организацијама значајним за остваривање права,

– правна помоћ у прибављању документације у Р. Хрватској и Ф. Босне и Херцеговине,

– правне помоћи у припреми поднесака неопходних у поступцима за остваривање њихових права у Р. Хрватској и Ф. Босне и Херцеговине;

 

2. Интерно расељена лица:

– правно саветовање, упућивање и информисање

– правна помоћ и заступање у поступцима заштите њихових радних, својинских и других имовинских права на Kосову и Метохији

– правна помоћ у прибављању релевантне документације на Kосову и Метохији;

– и друга, у вези са наведеним, правна асистенција;

 

3. Повратнике по основу споразума о реадмисији:

– правно саветовање, информисање и усмеравање

– правна помоћ при упису у матичне регистре

– правна помоћ у поступку пријаве боравишта/пребивалишта 

– правна помоћ у поступку прибављања личних и осталих докумената значајних за остваривање њихових статусних права.

 

Састанци са корисницима би се одржали у просторијама Општинске управе са почетком у 13h

 

Молили би да се сва заинтересована лица којима је правна помоћ потребна благовремено обавесте и да се јаве Повереништву за избеглице и миграције или на бројеве телефона Бесплатне правне помоћи 0800/108-208 (бесплатна инфо линија), као и да у наведено време дођу, како би се могли имати у виду за састанак са правним тимом.

Унапред хвала.

Срдачан поздрав, 

Маја Симеоновска

окт 20

Позив за достављање понуда за набавку услуга број 5У/2021- Услуге одржавања,поправка аутомобила и набавка делова

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-533-1/2021
Датум:20.10.2021.године.
           

 

            На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник  РС”, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки,

набавки на које се Закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга,

број 020-509/2020 -01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке услуга- Услуге одржавања,поправка аутомобила и набавка делова, упућује се

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ-

                  Број 5У/2021- Услуге одржавања,поправка аутомобила и набавка делова

           

 

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,  www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позивом за подношење понуда.

2.Предмет набавке:

Услуге одржавања,поправка аутомобила и набавка делова

3.Врста Наручиоца:

Орган јединице локалне самоуправе.

4.Врста поступка набавке:

Набавка на коју се Закон не примењује.

5.Врста предмета:

Услуге.

6.Главна CPV ознака:

50112000- Услуге одржавања,поправка аутомобила и набавка делова

Pročitati ostatak ovog unosa »

окт 20

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ ИЗВРШИЛАЧКИХ  РАДНИХ МЕСТА  У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 111- 16 /2021 – 01
Датум: 18 .10. 2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

           На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 21/16, 113/17 и 95/18), члана 12. став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», број 95/16), Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:112-7188/2021 од 29.јула 2021.године и Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:112-8874/2021 од 28. септембра 2021.године  Општинскa управa Општине Aлександровац оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ  ИЗВРШИЛАЧКИХ  РАДНИХ МЕСТА  У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

    

     I Орган у коме се радно место попуњава:

               Општинска управа општине Александровац, Јаше Петровића бр.26

             

    II  Радна места која се попуњавају:

  

  1. Послови одбране и ванредне ситуације, у одељењу за општу управу и друштвене делатности

 

     -1 (један) извршилац, у звању: саветник

 

        -Опис послова: Врши стручно-оперативне и припремне послове одбране за потребе општине у складу са законом и подзаконским актима и израђује предлог Плана одбране општине  као саставног дела Плана одбране Републике Србиjе; прати и спроводи прописе из области одбране и упознаjе начелника Одељења са обавезама органа општине, израђује нацрт Одлуке о организациjи и функционисању органа општине и других субjеката одбране у случаjу ратног и ванредног стања; израђује нацрт Правилника о ратној организациjи и систематизациjи Општинске управе, као и друга нормативна акта из области одбране у сарадњи са надлежним службама; учествуjе у предузимању мера за функционисање општине у ратном и ванредном стању, припрема решења коjима се утврђују радне обавезе у органима општине  и у општинској управи и врши њихову попуну обвезницима радне обавезе, стара се о чувању поверљивих докумената, сачињава анализе, информациjе и извештаjе за Скупштину општине, Председника општине  ,општинско веће и начелника управе; врши и друге послове по налогу руководиоца Одељења, у складу са законом.

         Врши стручно-оперативне послове на изради и ажурирању Одлуке о организациjи и функционисању цивилне заштите на териториjи општине, Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа, Плана заштите и спасавања у ванредним ситуациjама, припрема материјале, акте, анализе и извештаjе из области ванредних ситуациjа за потребе Општинског  штаба за ванредне ситуациjе, Скупштину општине,Председника општине, Општинског  веће и начелника Општинске  управе; прати стање, прати и спроводи прописе из области ванредних ситуациjа; врши послове на организовању обуке из области цивилне заштите; води и ажурира прописане евиденције из области управљања у ванредним ситуациjама; врши и друге послове по налогу и руководиоца Одељења, у складу са законом.

 

          Услови: Стечено високо образовање из области одбране и заштите на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, или завршен факултет одбране, као и други услови прописани Уредбом за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности; положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

 

                Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: Закон о општем управном поступку, Закон о одбрани (”Службени Гласник  Р.С.” број: 116/2007), Закон о војној, радној и материјалној обавези, Закон о смањењу ризика од катастрофа и Закон о локалној самоуправи и Упутство о методологији израде планова одбране ЈЛС, познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару, вештина комуникације-усмено.

Pročitati ostatak ovog unosa »

окт 12

Одлукa о додели уговора, број 404-347-16/2021 за ЈН 0033/2021-Санација I групе локалних путева

Одлукa о додели уговора,
број 404-347-16/2021 од 12.10.2021.године
за ЈН 0033/2021-Санација I групе локалних путева

Starije objave «