окт 14

 ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава почетницима у послу

 ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу бесповратних средстава почетницима у послу у оквиру

ПРОЈЕКТА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2019. ГОДИНИ

МЕРА „УСКЛАЂИВАЊЕ РАДА И РОДИТЕЉСТВА

 

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Пројекат за доделу бесповратних средстава за суфинансирње мера популационе политике (у даљем тексту: Пројекат)  финансира  Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику Републике Србије уз суфинансијску подршку Општине Александровац  која спроводи пројекат. Пројекат се реализује  у оквиру   мере  популационе политике- усклађивања рада и родитељства. Укупно опредељена средства за реализацију ове мере популационе политике у оквиру Пројекта   износе 2.400.000 динара, при чему је предвиђена додела субвенција за почетнике у пословању у износу од 300.000,00 динара по кориснику.

 

Циљ ове мере у оквиру Пројекта  је  унапређење квалитета живота као један од важних услова за рехабилитацију рађања и родитељства кроз подстицање и унапређење предузетништва код родитеља, брачних парова са територије општине Александровац, који живе у вишегенерацијском домаћинству, са фокусом на рурална подручја­.*

 

II  УСЛОВИ КОНКУРСА

 

Право на доделу субвенција по Пројекту имају:

– Родитељи који имају најмање једно дете не старије од  26 године или брачни парови до 45 година старости, са пребивалиштем на територији општине Александровац, који живе у вишегенерацијском домаћинству и који у тренутку подношења пријаве немају регистровани привредни субјекат.

Незапослено лице мора  да региструје и отпочне обављање регистроване делатности након одобрења  средстава, а најкасније до датума потписивања уговора. Регистрација и отпочињање обављања регистроване делатности пре донете одлуке о додели субвенције, не ствара обавезу да ће субвенција бити одобрена.

 

* Списак руралних подручја је саставни део овог конкурса.

 

III  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

  • Образац 1- Захтев за доделу субвенције – попуњен образац са пословним планом;
  • Потписана изјава подносиоца пријаве да у тренутку подношења пријаве нису кривично гоњени и осуђени;
  • Потписана изјава подносиоца пријаве да две године пре подношења пријаве нису примили de minimis државне помоћи;
  • Копија очитане личне карте;

 

  • Доказ о брачном статусу подразумева извод из матичне књиге венчаних за подносиоце уколико су у брачној заједници или изјаву два сведока уколико су ванбрачној заједници;
  • Доказ о члановима домаћинства и то: оверена изјава два сведока о члановима домаћинства, копија личних карата за све чланове који су у обавези да имају личну карту и извод из матичне књиге рођених за сваког члана домаћинства.
  • Потврда о старатељству за самохране родитеље;
  • Потврда из ПИО Фонда за статус незапосленог лица – апликанта, и чланова породице.

 

Непотпуна и неблаговремено поднета документација се неће узимати у разматрање. Достављена документација се не враћа подносиоцу захтева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

окт 16

Oдлука о додели уговора број ЈН 1.2.16.У/2019 – Услуге  дневног боравка деце, младих  и одраслих особа са сметњама у развоју

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230  А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-281-9/2019
Датум:16.10.2019.године
 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-281-8/2019 од 15.10.2019.године, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале  вредности услуга

 број ЈН 1.2.16.У/2019

 

 

1.Уговор за јавну набавку мале   вредности услуга  број ЈН 1.2.16.У/2019 Услуге  дневног боравка

   деце, младих  и одраслих особа са сметњама у развоју,  додељује се:

   -Друштву за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине 

  Александровац, ул. Јаше Петровића, бр.18г, 37230 Александровац;      

   бр. понуде 116/2019 од  08.10.2019. године,  број понуде  код  наручиоца 404-281-6/2019 од    

   08.10.2019.год.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   Набавке и на званичном сајту општине Александровац.

Pročitati ostatak ovog unosa »

окт 14

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.2.5. У /2019 – Зимско одржавањe   локалних путева и улица

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-233-9/2019
Датум:14.10.2019.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-233-8/2019 од 11.10.2019.године, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

 

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности услуга

 број ЈН 1.2.5. У /2019

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности услуга  број ЈН 1.2.5.У/2019- Зимско одржавањe

   локалних путева и улица,  додељује се понуђачу:

 

-“Мирас-Б “ Д.О.О, Лесеновци, бб, 37230 Александровац,

 

   број понуде  77 од 04.10.2019. год,  број понуде  код  наручиоца  404-233-6/2019 од 07.10.2019.год.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне   

   набавке.

 

Pročitati ostatak ovog unosa »

окт 08

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Александровац

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине АЛЕКСАНДРОВАЦ» број 9), Председник општине АЛЕКСАНДРОВАЦ је дана 08.10.2019.године, донео

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У

У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

I

– Предмет јавног надметања –

  1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини АЛЕКСАНДРОВАЦ у следећим катастарским општинама:

 

КО Бр. јавног надметања Површина (ха) Почетна цена (дин/ха) Депозит (дин) Период закупа Степен заштите
Бзенице 4 2,9988 880,50 528,08 10  
Бзенице 5 1,1863 1.175,24 278,83 10  
Бзенице 6 2,9432 1.356,12 798,26 10  
Бзенице 7 0,4830 1.175,24 113,52 10  
Бзенице 8 0,8716 789,28 137,58 10  
Бзенице 9 0,6021 782,71 94,25 10  
Бзенице 10 0,5436 1.511,28 164,30 10  
Бзенице 11 0,5207 2.674,86 278,56 10  
Бзенице 12 1,3628 886,33 241,57 10  
Бзенице 13 1,1063 967,22 214,00 10  
Боботе 14 0,1092 1.658,24 36,21 10  
Ботурићи 15 1,0393 1.175,24 244,28 10  
Ботурићи 16 1,4421 1.755,70 506,37 10  
Ботурићи 17 0,0714 3.924,37 56,04 10  
Ботурићи 18 2,0058 4.837,32 1.940,54 10  
Велика Врбница Горња 19 0,2234 1.978,83 88,41 10  
Велика Врбница Горња 20 0,0351 967,24 6,79 10  

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «