сеп 10

Позив за достављање понуда за набаку број 17Д/2021- Набавка и испорука фото опреме

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-358-1/2021
Датум:10.09.2021.године.

 

На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се Закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга,
број 020-509/2020 -01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке – Набавка и испорука фото опреме, упућује се

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
ЗА НАБАВКУ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ-
Број 17Д/2021- Набавка и испорука фото опреме

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позивом за подношење понуда.
2. Предмет набавке:
Набавка и испорука фото опреме
3. Врста Наручиоца:
Орган јединице локалне самоуправе.
4. Врста поступка набавке:
Набавка на коју се закон не примењује.
5. Врста предмета:
Добра.

6. Главна CPV ознака:
38650000- фото опрема.

Pročitati ostatak ovog unosa »

авг 25

Јавни конкурс за попуну извршилачког радног места

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 111-10 /2021 – 01
Датум: 23.08. 2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

          На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 21/16, 113/17 и 95/18), члана 12. став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», број 95/16) и Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:112-6130/2021 од 29.јуна 2021.године,  Општинскa управa Општине Aлександровац оглашава

 

 
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ  ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ  МЕСТА  У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

    

     I Орган у коме се радно место попуњава: 

              Општинска управа општине Александровац, Јаше Петровића бр.26

             

   II  Радно место која се попуњава: 

 

  1. Грађевински инспектор, у одељењу за инспекцијске послове

 

     -1 (један) извршилац, у звању:  саветник

 

        – Опис послова: Врши надзор у складу са Законом о инспекцијском надзору над применом Закона о планирању и изградњи и пратећих прописа и градских одлука о изградњи објеката грађана и изградњи привремених објеката, контролу примене прописа, стандарда и техничких норматива који се односе на пројектоваање, изградњу и реконструкцију објеката, врши контролу над изградњом објеката грађана и правних лица, врши надзор над одржавањем и коришћењем грађевинских објеката и надзор над одржавањем стамбених зграда са грађевинског аспекта, налаже затварање градилишта и рушење грађевинских објеката изграђених супротно Закону о планирању и изградњи, извршава решења о уклањању објеката донетих на основу Закона о планирању и изградњи, сачињава План и Програм уклањања објеката, учествује у спровођењу и поступању инспекције у електронској обједињеној процедури по захтеву надлежног органа, сачињава извештаје из области за коју врши надзор, подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, односно захтев за покретање прекршајног поступка, обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан, , обавља и друге послове по налогу начелника одељења.

          

       – Услови: Стечено високо образовање на пољу техничко-технолошких наука, област: архитектура или грађевинско инжењерство, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковнним  студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године,  најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, познавање рада на рачунару, положен испит за управљање моторним возилом ”Б ”категорије.

      

             Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање правних прописа који регулишу инспекцијски надзор у области грађевинарства у јединицама локалне самоуправе.            

            Pročitati ostatak ovog unosa »

авг 19

Обавештење о закљученом уговору број 11У/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-211-7/2021
Датум:19.08.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 11У/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке: Предмет набавке су услуга предштампе,израде коверата без повратнице,персоналну штампу,машинско инсертовање,уштампавање променљивих адресних података на страни I коверте.

Ознака и назив из Општег речника набавке:79800000-услуге штампања и сродне услуге

 

Процењена вредност: 208.333.33  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 207.000,00 динара без ПДВ-а,односно 248.400,00 динара са ПДВ-ом.

Pročitati ostatak ovog unosa »

авг 19

Oбавештење о закљученом уговору број 19Д/2021 – Набавка и испорука поклон пакета за ученике првог разреда у школској 2021/2022.години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-210-8/2021
Датум:19.08.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 19Д/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка и испорука поклон пакета за ученике првог разреда у школској 2021/2022.години

Ознака и назив из Општег речника набавке:18530000-поклони и награде

 

Процењена вредност: 250.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 235.850,00 динара без ПДВ-а,односно 268.246,00 динара са ПДВ-ом.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «