јул 31

Обавештење о закљученом уговору број  ЈН 1.3.31.Р/2020. – Изградња ограде и расвете игралишта у Кожетину

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 Александровац
Број: 404-15612/2020
Датум: 31.07.2020.године
E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374
Матични број:07194838
Тел: 037-3751 145

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац, улица Јаше

    Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Изградња ограде и расвете игралишта у Кожетину–

   редни  број  ЈН 1.3.31.Р/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45342000-постављање ограде и 45316100-

   инсталација спољне расвете.   

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 31

Обавештење о закљученом уговору број  ЈН 1.3.30.Р/2020. – Санација објекта (препокривање крова ) у Дашници

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 Александровац
Број: 404-14212/2020
Датум: 31.07.2020.године
E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374
Матични број:07194838
Тел: 037-3751 145

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац, улица Јаше

    Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Санација објекта (препокривање крова ) у Дашници–

   редни  број  ЈН 1.3.30.Р/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45220000-радови на нискоградњи и радови на

   високоградњи.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 31

Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.3.29.Р/2020. – Санација дома културе у Доњем Ступњу

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 Александровац
Број: 404-14112/2020
Датум: 31.07.2020.године
E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374
Матични број:07194838
Тел: 037-3751 145

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац, улица Јаше

    Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Санација дома културе у Доњем Ступњу–

   редни  број  ЈН 1.3.29.Р/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45220000-радови на нискоградњи и радови на

   високо градњи.   

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 31

Oбавештење о закљученом уговору 1.3.12.Р/2020. – Санација градских улица (Солунских ратника, Јарушка  пољана, Мала Ракља, Старци, Лукаревина, Кожетин и  Колашинска)

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-137-13/2020
Датум:31.07.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Санација градских улица (Солунских ратника,   

   Јарушка  пољана, Мала Ракља, Старци, Лукаревина, Кожетин и  Колашинска),  редни

   број 1.3.12.Р/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН:45233120-радови на изградњи путева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «