апр 15

Обавештење о промени адресе

Обавештавамо Вас да адреса  soaleks@ptt.rs неће бити у употреби.
Званична адреса која се сада користи је kabinet@aleksandrovac.rs 

 

мај 24

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ  ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ  

На основу 54. и 56. став 1 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 95. став 1. члана 102. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон, 95/18, 114/21 и 92/23) и члана 9. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 107/23), Општинско веће општине Александровац на 12. седници одржаној дана 23. маја 2024. године, оглашава

                                                                                             

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 ЗА ПОПУЊАВАЊЕ  ПОЛОЖАЈА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

РАДНО МЕСТО: НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

I Орган у ком се радно место попуњава:

Општинска управа општине Александровац, у Александровцу, Улица Јаше Петровића број: 26

 

 II Радно место које се попуњава:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ, 1 службеник на положају  I група, у Општинској управи општине Александровац

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 16

Обавештење о закљученом уговору набавка гума за аутомобиле

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-47-9/2024
Датум:16.05.2024.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                                          

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 16

ОДЛУКA О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014 и 47/18), члана 68. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 31/2021 ), раздео 5. функционална класификација 090 и 820 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 264, 265, 266, 89 и 78 и члана 9. Правилника о критеријумима и поступку одобравањa средстава за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 8/20), и на основу спроведеног Конкурса за одобравање средстава за фианансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац за 2024. годину 020-455/2024-07 од 02. априла 2024. године, на предлог Комисије за спровођење конкурсног поступка,

Председница општине Александровац дана 16. маја 2024. године донела је

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

1) Средства предвиђена у члану 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 28/2020 и 3/21 ), раздео 5 функционална класификација 090 и 820 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 264, 265, 87, 266 и 78 а која су намењена за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац за 2024. годину у укупном износу од 8.000.000,00 динара за финансирање/суфинансирање програма удружења грађана од јавног интереса и то у областима :
(1) Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине – 5.800.000,00 динара
(2) Програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, подстицање наталитета, помоћи старима, заштите и промовисања људских и мањинских права, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следe јавне потребе – 2.200.000,00 динара

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 14

Јавно обавештење спортским организацијама са територије Општине Александровац

          У циљу усклађивања финансирања програма и пројеката у области спорта из буџета општине Александровац са одредбама Закона о спорту (“Службени гласник РС“, бр. 10/16) (члан 137, члан 138. и члан 141), Скупштина општине Александровац је донела Одлуку о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потебе и интереси грађана у области спорта у општини Александровац (“Службени лист општине Александровац“, бр. 4/17) (у даљем тексту: Одлука).

          У складу са Одлуком потребе и интереси грађана општине Александровац (из члана 137. став 1. Закона о спорту) остварују се кроз финансирање и суфинансирање програма и пројеката из средстава буџета, и то:

 1. Годишњи програм (члан 137. став 1. тачке 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12) ,13), 14) и 16))
 2. Посебни програми (члан 137. став 1. тачке 4), 9), 11) и 15))

Носилац програма мора да испуни следеће услове:

 • Да буде регистрован у складу са законом;
 • Да буде уписан у националну евиденцију у складу са законом;
 • Да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако законом није другачије одређено;
 • Да има седиште на територији општине Александровац, ако законом или овом одлуком није другачије утврђено;
 • Да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
 • Да је предходно обављао делатност најмање годину дана;
 • Да испуњава у складу са законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;
 • Да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;
 • Да располаже капацитетима за реализацију програма.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «