мај 11

Решење о наставку спровођења изборних радњи

                    На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10- УС, 54/11, 12/20, 16/20- аутентично тумачење и 68/20), члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС“, број 65/20),

                    Општинска изборна комисија општине Александровац на седници одржаној 11. маја 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

  1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Александровац који су расписани 4. марта 2020. године почев од дана доношења овог решења.
  2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 2020. године.
  3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима, Роковником за вршење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Александровац, расписане за 26. април 2020. године (,,Службени лист општине Александровац “ број 4/2020) и другим прописима који се примењују на изборе одборника у Скупштини општине Александровац.
  4. Општинска изборна комисија општине Александровац ће посебним актом дефинисати истек рокова из тачке 3. овог решења у складу са новим датумом одржавања избора из тачке 2. овог решења.
  5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Александровац“.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јун 05

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр.  ЈН 1.3.12.Р/2020 –  Санација градских улица

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул.Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-137-4/2020
Дана:05.06.2020.године
 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова велике вредности редни број ЈН 1.3.12.Р/2020, деловодни број 404-137-1/2020 од 14.05.2020.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.12.Р/2020

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова

 Санација градских улица (Солунских ратника, Јарушка

   пољана, Мала Ракља, Старци, Лукаревина, Кожетин и  Колашинска)       

 

  1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац, позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Санацију градских улица (Солунских ратника, Јарушка  пољана, Мала Ракља, Старци, Лукаревина, Кожетин и  Колашинска), под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
  2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.
  3. Предмет јавне набавке: Санација градских улица (Солунских ратника, Јарушка пољана, Мала Ракља, Старци, Лукаревина, Кожетин и  Колашинска).
  4. Радови се изводе на територији општине Александровац.
  5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:

            45233120- радови на изградњи путева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јун 04

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр. ЈНМВ 1.2.3.У/2020 – Одржавање хоризонталне сигнализације

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 Александровац
Број: 404-140-4/2020
Датум:04.06.2020.године
E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374
Матични број:07194838
Тел: 037 3751 145

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга редни број ЈН 1.2.3.У/2020, деловодни број 404-140-1/2020 од 27.05.2020.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ бр. ЈНМВ 1.2.3.У/2020
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга-
Одржавање хоризонталне сигнализације

1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Одржавање хоризонталне сигнализације, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
3. Предмет јавне набавке:Одржавање хоризонталне сигнализације.
4. Услуге се врше на територији општине Александровац.
5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:
45233221-радови на обележавању површине путева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јун 04

ЈАВНИ ПОЗИВ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА AЛЕКСАНДРОВАЦ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ 

НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ  У 2020. ГОДИНИ

И

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА  У 2020. ГОДИНИ

Информације о програму могу се добити у Националној служби за запошљавање Филијала Крушевац Испостави Александровац, Општини Александровац – Канцеларији за локални економски развој или на сајту www.nsz.gov.rs. и сајту Општине Александровац www.aleksandrovac.rs.

Јавни позиви су објављени на сајту Националне службе и сајту Општине Александровац.

 

            Јавни позив за самозапошљавање отворен је до 30.06.2020. године, до када се најкасније може предати захтев са бизнис планом. Јавни позив за запошљавање теже запошљивих категорија, отворен је до утрошка расположивих средстава а најкасније до 30.09.2020.године.

 

 

ПРЕУЗМИ:


ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА

ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА

ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

јун 03

Oбавештење

Oбавештавају се пољопривредни произвођачи који су претрпели штету услед ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ ГРАДА 19.05.2020.године, да захтев за процену штете на биљним културама могу поднети у периоду од 3. до 18. јуна 2020.године у oпштинској управи Oпштине Aлександровац.

 

 

Председник општине Александровац

Др. Мирко Михајловић, спец.мед.,с.р.

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ШТЕТУ ОД ГРАДА

Starije objave «