дец 03

ОБАВЕШТЕЊЕ

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 208-617/2021-01
Датум:01.12.2021. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

На основу Одлуке о расписивању републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије (”Сл.гласник РС” бр. 115/2021) који ће се одржати 16.јануара 2022. године, а сходно члану 3. Закона о референдуму и народној иницијативи (”Сл.гласник РС” бр. 111/2021), чл.14. став 1. и  чл.15. и 21. Закона о Јединственом бирачком списку (”Сл. гласник РС” бр. 104/09 и 99/11), тачка 9. и 10. Упутства за спровођење Закона  о јединственом бирачком списку (”Сл.гласник РС” бр. 15/2012 и 88/2018), Општинска управа Александровац даје 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О ИЗЛАГАЊУ  НА  УВИД   ДЕЛА

 ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА КОЈИ СЕ ВОДИ  ЗА  ПОДРУЧЈЕ  ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

            Обавештавају се грађани општине Александровац који имају пријављено пребивалиште на територијји општине Александровац и интерно расељена лица  са Косова која су пријавила боравиште на територији општине Александровац, да могу вршити увид, поднети захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку података у Јединственом бирачком списку -делу бирачког списка који се води за подручје општине Александровац.

            Грађани могу, најкасније до 5 (пет) дана пре закључења бирачког списка, односно до 25.децембра 2021. године, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања). По овом захтеву решење доноси  општинска односно градска  управа  на чијој  територији бирач има боравиште у земљи (изабрано место гласања).

            Бирачи који имају боравиште у иностранству могу поднети захтев да се у бирачки списак упише  податак да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству, а захтев се подноси преко дипломатско-конзуларног представништва РС у иностранству најкасније 5 (пет) дана пре закључења  бирачког списка,  односно до 25.децембра 2021. године. По овом захтеву решење доноси  општинска односно градска управа по месту пребивалишта гласача у земљи.

            Након доношења Одлуке о расписивању републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије у бирачки списак право уписа имају и  малолетна лица која  гласачко право стичу на дан одржавања избора, 16.јануара 2022. године.   

            Увид у Јединствени бирачки списак-део бирачког списка који се води за подручје  општине Александровац може се извршити непосредно у згради Општинске управе општине Александровац, ул.Јаше Петровића бр.26 , канцеларија бр.14, сваког радног дана од 07:00-20:00, часова.

            У поступку вршења увида у бирачки списак  може се извршити и електронским путем  на званичном интернет страници  Министарства државне управе и локалне самоуправе  (https://upit.birackispisak.gov.rs/) или на сајту Републичке изборне комисије.

            Свака промена у бирачком списку заснива се на доношењу одговарајућег решења. Решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Општинска управа општине Александровац до 31.12.2021. године, када се бирачки списак закључује.

            Од 01. до 12.јануара 2022. године, решења на којима се заснива  упис  у бирачки списак односно промене у бирачком списку,  врши Министарство државне управе и локалне самоуправе, а захтеви за вршење ових промена подносе се Министарству  или Општинској управи општине Александровац.

 

                                                                                                       Н а ч е л н и к

                                                                                Општинске управе Александровац

                                                                                    Милан Минић, дипл.правник

                    

дец 03

Oбавештење о закљученом уговору за набавку број 23У/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-731-8/2021
Датум:03.12.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 23У/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке:Геодетске услуге

Ознака и назив из Општег речника набавке:71250000-архитектонске,техничке и геодетске услуге

Pročitati ostatak ovog unosa »

дец 01

Обавештење о закљученом уговору број 22Д/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-729-7/2021
Датум:01.12.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

(набавка број 22Д/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка материјала за хигијену.

Ознака и назив из Општег речника набавке:33760000-материјал за хигијену

Pročitati ostatak ovog unosa »

нов 30

Oбавештење

 Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељењеза пољопривреду и рурални развој
Број: 501-75/2021-06
Датум: 30.11.2021.год.
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

  

ПРЕДМЕТ: Обавештење о јавној расправи и презентацији Студије о процени утицаја на  животну средину Пројекта  Експлоатације дијабаза као техничко грађевинског камена на површинском копу ”Плеш”, на катастарским парцелама  638, 639/1 и 639/2 КО Грчак, општина Александровац. Носилац Пројекта HEMI FRESH D.O.O.Брзеће,  37225 Брзеће.

.  

           Обавештавамо Вас да ће јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта  Експлоатације дијабаза као техничко грађевинског камена на површинском копу ”Плеш”, на катастарским парцелама  638, 639/1 и 639/2 КО Грчак, општина Александровац,  носиоца Пројекта  HEMI FRESH D.O.O.Брзеће,  37225 Брзеће бити одржана 17.12.2021.год. са почетком у 11,00  часова у сали Општинске управе општине Александровац, а у складу са инструкцијама Владе и кризног штаба формираног за сузбијање ширења корона вируса.

 

Позивају се сва заинтересована лица да присуствују презентацији и јавној расправи.

 

Јавни увид у Студију обезбеђен је сваког радног дана од 11-14 часова у канцеларији број 6, Општинске управе општине Александровац, Јаше Петровића 26, уз поштовање свих прописаних мера због епидемије COVID-19 вируса.

 

Мишљења и примедбе на Студију могу се доставити Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, соба 428, Нови београд, у року од 20.дана од дана објављивања огласа.

 

 

 

 

         Начелник одељења за пољопривреду и рурални развој

                                                                                                           Радица Џамић Старинац,дипл.инж

Starije objave «