мар 01

Позив за достављање понуда за набавку добара број 6Д/2021- Набавка цветних аранжмана

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-52-1/2021
Датум:01.03.2021.године.
           

 

            На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник  РС”, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки,

набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга,

број 020-509/2020-01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке добара- Набавка цветних аранжмана, упућује се

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ-

Број 6Д/2021- Набавка цветних аранжмана

           

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Општинска управа,општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,  www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позвом за подношење понуда.

2.Предмет набавке:

Набавка цветних аранжмана за Општинску управу општине Александровац .

3.Врста Наручиоца:

Орган јединице локалне самоуправе.

4.Врста поступка набавке:

Набавка на коју се закон не примењује.

5.Врста предмета:

Добра.

6.Главна CPV ознака:

03121210-цветни аранжмани.

Pročitati ostatak ovog unosa »

феб 26

Извештај о одржаној III  ванредној-телефонској седници Штаба за ванредне ситуације општине Александровац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА
ВАНРЕДНЕ СТИАУЦИЈЕ
 Број: 06- 19/2021
Датум26.02.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 OДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ КРУШЕВАЦ

 

ПРЕДМЕТ: Извештај о одржаној III  ванредној – телефонској седници Штаба за ванредне ситуације општине Александровац

 

Општински штаб за ванредне ситуације општине Александровац одржао је, дана 26.02.2021.године у 16: 00 часова, трећу  ванредну – телефонску седницу којом је председавао председник Општине и командант Штаба за ванредне ситуације Др Мирко Михајловић, на којој је разматрао:

-Усвајање Записника са II ванредне седнице Штаба за ванредне ситуације;

-Стање здравствене заштите грађана на територији Општине Александровац, до 26.02.2021.године;

-Разно;

Након дискусије Штаб за ванредне ситуације Општине Александровац је донео следће закључке  у складу са епидемиолошком  ситуацијом као и одлукама Републичког кризног штаба  и  Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19.члан 14а.

Радно време објеката  27. и 28. Фебруара

1.Ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови, ноћни клубови и сл.,као и

трговине на мало непрехрамбеним производима,тржни центри,пијаце и сл. ,биоскопи, музеји, галерије,кладионице, играонице и сл.,фитнесцентри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорти рекреацију и сл.) ограничава се тако да ти објекти могу радити од од 06.00 до 14.00 часова

2.Радно време у објектима у којима се обављају делатности у области трговине на мало

прехрамбеним производима (трговинске и друге радње и продајна места) и пружања

занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником

услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте)ограничава се тако да ти

објекти могу радити од 06.00 часова до 20.00 часова.

3.Од ограничења радног времена изузимају се:

  1. апотеке (укључујући и оне у којима се врши промет робе намењен за живoтиње

или пољопривреду),

  1. бензинскe пумпe у обављању делатности продаје горива,
  2. трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране,
  3. ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге

и ветеринарских ординација и лабораторија, односно других здравствених установа у

приватној и јавној својини.”

 

 

Помоћник Председника општине

за одбрану и  ванредне ситуације

                                                                                            Душица Џамић

 

 

феб 26

Позив за достављање понуда број 3Д/2021- Набавка цветних аранжмана

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-51/2021
Датум:26.02.2021.године.
           
 

            На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник  РС”, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки,набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга, број 020-509/2020-01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке добара- Набавка цветних аранжмана, упућује се

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ-

Број 3Д/2021- Набавка цветних аранжмана

           

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Скупштина општине, општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,  www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позвом за подношење понуда.

2.Предмет набавке:

Набавка цветних аранжмана за Скупштину општине Александровац .

3.Врста Наручиоца:

Орган јединице локалне самоуправе.

4.Врста поступка набавке:

Набавка на коју се закон не примењује.

5.Врста предмета:

Добра.

6.Главна CPV ознака:

03121210-цветни аранжмани.

7.Место испоруке добара:

  Скупштина општине Александровац, улица Јаше Петровића, бр.26, 37230 Александровац.

Pročitati ostatak ovog unosa »

феб 26

Oдлука о одобравању средстава за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014 и 47/18), члана 68. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2021. годину (,,Службени лист општине Александровац” број 28/2020 и 3/21 ), раздео 5. функционална класификација 090 и 820 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 75, 76, 77, 79 и 94, члана 17. и 18. Правилника о критеријумима и поступку одобравањa средстава за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 8/20) и на основу спроведеног Конкурса за одобравање средстава за фианансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац за 2021. годину број 401-29/2021-07 од 11. јануара 2021. године,

Председник општине Александровац дана 26. фебруара 2021. године донео је

 

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

 

1) Средства предвиђена у члану 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2021. годину (,,Службени лист општине Александровац” број 28/2020 и 3/21 ), раздео 5. функционална класификација 090 и 820 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 75, 76, 77, 79 и 94, а која су намењена за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац за 2021. годину у укупном износу од 8.000.000,00 динара за финансирање/суфинансирање програма удружења грађана од јавног интереса и то у областима :
(1) Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине – 5.800.000,00 динара
(2) Програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, подстицање наталитета, помоћи старима, заштите и промовисања људских и мањинских права, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следe јавне потребе – 2.200.000,00 динара

расподељују се на следећи начин:

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «