мај 14

Јавно обавештење спортским организацијама са територије Општине Александровац

          У циљу усклађивања финансирања програма и пројеката у области спорта из буџета општине Александровац са одредбама Закона о спорту ( чл. 137., чл. 138. и чл 141.), Скупштина општине Александровац је донела Одлуку о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потебе и интереси грађана у области спорта у општини Александровац.

          У складу са Одлуком потребе и интереси грађана општине Александровац (из члана 137. Став 1. Закона) остварују се кроз финансирање и суфинансирање програма и пројеката из средстава буџета и то:

 1. Годишњи програм (члан 137. став 1. Тачке 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12) ,13), 14), и 16)
 2. Посебни програми (члан 137.став 1.Тачке 4), 9), 11) и 15)

 

Носилац програма мора да испуни следеће услове:

 • Да буде регистрован у складу са Законом;
 • Да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;
 • Да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није другачије одређено;
 • Да има седиште на територији општине Александровац, ако Законом или овом одлуком није другачије утврђено;
 • Да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
 • Да је предходно обављао делатност најмање годину дана;
 • Да испуњава у складу са Законом, прописане услове за обављање спорских активности и делатности;
 • Да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;
 • Да располаже капацитетима за реализацију програма.

 

Носилац програма не може да:

 • Буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
 • Има блокаду пословног рачуна у тренутку закључивања уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
 • Буде у послење две године правоснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавања негативних појава у спорту.

Спортска организација која је носилац годишњег програма мора бити члан одговарајућег националног спортског савеза преко кога се остварују општи интереси у области спорта, а носиоци посебних програма могу бити све организације у области спорта са седиштем на територији општине Александровац.

Предлог свог годишњег програма и годишњих програма организација у области спорта са седиштем на териториј општине Александровац подноси Савез спортова, а предлог посебних програма свака организација за себе.

Годишњи програм извршава се по динамици предвиђеној Програмским календаром (члан 6. Одлуке), а на основу Jавног обавештештења.

Посебан програм извршава се по јавном позиву који се расписује у току календарске године.

У вези са горе наведеним обавештавамо вас да је рок за доставу апликационих формулара за годишње програме 01. јун 2021.године.

Напомена: Документација се предаје сваког радног дана од 8-14 часова, у канцеларију Савеза спортова, улица Крушевачка бб. Предлог годишњег програма се предаје у три примерка у обележеној коверти. Назив спортске организације  написати на коверти и насловити на:

 

                                 ПОДНОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

                      САВЕЗ СПОРТОВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

OБРАЗАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

мај 11

Обавештење о закљученом уговору број 18У/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-95-11/2021
Датум:11.05.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

(набавка број 18У/2021)

Број 404-95-10/2021

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке:Услуга израде сертификата о енергетским својствима објекта високоградње(енергетског пасоша) за Основну школу” Иво Лола Рибар“у Александровцу.

Ознака и назив из Општег речника набавке:71000000-архитектонске,грађевинске,инжењерске и инспекцијске услуге

 

Процењена вредност:120.000,00  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:44.400,00 динара без ПДВ-а,односно 53.280,00 динара са ПДВ-ом.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 11

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набаку број 18У/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-96-11/2021
Датум:11.05.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

        (набавка број 18У/2021)

Број 404-96-10/2021

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке:Услуга израде сертификата о енергетским својствима објекта високоградње(енергетског пасоша) за Основну школу” Аца Алексић“у Плочи.

Ознака и назив из Општег речника набавке:71000000-архитектонске,грађевинске,инжењерске и инспекцијске услуге

 

Процењена вредност:70.000,00  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:26.400,00 динара без ПДВ-а,односно 31.680,00 динара са ПДВ-ом.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 10

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ТАЛЕНТОВАНИМ СТУДЕНТИМА

На основу члана 85. Статута општине Александровац (”Службени лист општине Александровац” број 2/19) и члана 9. Одлуке о студентским наградама (”Службени лист општине Александровац” број 10/2015 и 15/2016),

Општинска управа општине Александровац, дана 10. маја 2021. године, расписује:

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ТАЛЕНТОВАНИМ СТУДЕНТИМА

 

 

I           Расписује се конкурс за доделу средстава буџета општине Александровац, предвиђених Одлуком о буџету општине Александровац за 2021. годину (”Службени лист општине Александровац” број 28/20 и 3/21) у Разделу 5, Општинска управа, програмска активност 0901-0006, функционална класификација 040, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, позиција 73.

II         Право учешћа на конкурсу имају студенти са пребивалиштем, односно боравиштем (за избегла и расељена лица) на територији општине Александровац, који су завршили  студије и остварили одговарајући успех у току школовања у школској 2019/2020 години на студијама на државним факултетима и акредитованим приватним факултетима и високим школама Републике Србије:

– основним академским студијама,

– мастер академским студијама,

– студијама које се организују интегрисано у оквиру основних и мастер академских студија (у даљем тексту: интегрисане студије)

– докторским академским студијама.

 Награде се додељују:

 1. за завршене студије,
 2. за успех у току студија.

III        Услови за доделу награда

Награде за завршене студије додељују се студентима који су завршили студије у претходној школској години у року утврђеном студијским програмом закључно са октобарским испитним роком, са укупном просечном оценом најмање 9,00 (словима: девет) и који нису поновили ни једну годину студија и који су стекли у просеку најмање 60 ЕСПБ бодова за сваку годину студирања.

Награде за постигнут успех у току студија додељују се студентима за успех остварен током студија који нису поновили ни једну годину студија и који су закључно са октобарским испитним роком из свих положених испита постигли просечну оцену најмање 9,50 (словима: девет и 50/100) и који су стекли у просеку најмање 60 ЕСПБ бодова за сваку годину студирања.

За постигнут успех у току студија додељују се следеће награде:

– Изузетна награда за успех у току студија – додељује се за остварену укупну просечну оцену 10,00 (словима: десет) и

– Награда за успех у току студија – додељује се за остварену укупну просечну оцену најмање 9,50 (словима: девет и 50/100).

Студент који испуњава услове за доделу награде за завршене студије и награде за успех у току студија, награда се додељује за успех у току студија.

  Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «