апр 15

Обавештење о промени адресе

Обавештавамо Вас да адреса  soaleks@ptt.rs неће бити у употреби.
Званична адреса која се сада користи је kabinet@aleksandrovac.rs 

 

мај 31

Обавештење о закљученом уговору за набавку број 3У/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:404-144-8/2023

Датум:31.05.2023.године

АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 3У/2023)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке:Геодетске услуге

Ознака и назив из Општег речника набавке:71250000-геодетске услуге

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 31

ИЗВЕШТАЈ – Комисије за доделу награда

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 020-374/2023-01
Датум: 31.05.2023. год.
Александровац
 
 

И З В Е Ш Т А Ј
Комисије за доделу награда

 

 

Општинска управа општине Александровац је дана  05. маја 2023. године расписала Конкурс за доделу новчане награде талентованим студентима број  020-294/2023-01, који је објављен на званичној интернет страници општине и огласној табли Општинске управе.

Рок за подношење пријава на Конкурс је почео да тече од 05.05.2023. године закључно са 26.05.2023. године.

Општинска управа општине Александровац је дана  08.маја 2023.године је образовала Комисију за доделу награда,  решењем број  020- 345/2023-01.

На основу расписаног Конкурса и поднетих пријава, Комисија за доделу награда на састанку од 31.05.2023. године, утврдила је следеће:

По расписном Конкурсу поднето је  укупно  23  пријаве и све су благовремене. Сви подносиоци пријава имају пребивалиште на територији општине Александровац, што је потврђено службеном провером у ПС Александровац или на основу очитаних личних карата подносилаца захтева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 30

Првa изменa и допуну плана јавних набавки Општинске управе Општине Александровац

Првa изменa и допуну плана
јавних набавки Општинске управе Општине Александровац,
број 404-156/2023 од 30. маја 2023. године.

мај 30

Извештај о одржаној VII ванредној седници Штаба за ванредне ситуације Општине Александровац

Извештај о одржаној VII ванредној седници Штаба за ванредне ситуације Општине Александровац

ЗАКЉУЧАК ЈКСП

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК ЈКСП

Starije objave «