јул 31

Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.3.29.Р/2020. – Санација дома културе у Доњем Ступњу

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 Александровац
Број: 404-14112/2020
Датум: 31.07.2020.године
E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374
Матични број:07194838
Тел: 037-3751 145

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац, улица Јаше

    Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Санација дома културе у Доњем Ступњу–

   редни  број  ЈН 1.3.29.Р/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45220000-радови на нискоградњи и радови на

   високо градњи.   

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 31

Oбавештење о закљученом уговору 1.3.12.Р/2020. – Санација градских улица (Солунских ратника, Јарушка  пољана, Мала Ракља, Старци, Лукаревина, Кожетин и  Колашинска)

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-137-13/2020
Датум:31.07.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Санација градских улица (Солунских ратника,   

   Јарушка  пољана, Мала Ракља, Старци, Лукаревина, Кожетин и  Колашинска),  редни

   број 1.3.12.Р/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН:45233120-радови на изградњи путева.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 23

Oбавештење о накнади за заштиту и унапређивање животне средине (ЕКО такса)

Р е п у б л и к а  С р б и ј а                                                                                  
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ                                               
ОПШТИНСКА  УПРАВА                                                                
Одељење за јавне приходе

 

   ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ЕКО такса)

                 

Обавештавају се сва правна лица и предузетници који oбављају oдређене  активности које утичу на  животну средину  да 31.07.2020.године истиче рок за подношење пријаве  на Обрасцу  1, за 2020.годину.

Од суботе, 18.07.2020.године, на Portalu LPA (lpa.gov.rs) је  омогућено електронско подношење пријава  са подацима од значаја за утврђивање накнаде  за заштиту и унапређивање животне средине  (EKO накнада) на  Обрасцу  1 за 2019 и  2020.годину.

 

Подсећамо обвезнике да је плаћање еко таксе уређено Уредбом  o критеријумима  за одређивање активности које утичу на животну средину и постало је обавезно за сва правна лица и предузетнике.

Критеријум за одређивање активности које имају негативан утицај на животну средину је претежна делатност која је регистрована у АПР и делатност чијим је обављањем правно лице и предузетник остварио највише прихода у претходној години.

 У Прилогу Уредбе можете видети  да ли ваша делатност има велики, средњи или мали утицај на животну средину , као и прописану висину износа накнаде.

Висина таксе зависи и од тога да ли сте класификовани као велико, средње, мало или микро правно лице или предузетник . На основу ових параметара, Одељење за јавне приходе  решењем утврђује износ накнаде.

Све информације обвезници могу добити путем телефона : 037/ 3554-551.

 

Одељење за јавне приходе

јул 22

Одлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.3.31.Р /2020 – Изградња ограде и расвете игралишта у Кожетину

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-156-9/2020
Датум:22.07.2020.године
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-156-8/2020 од 20.07.2020.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.31.Р /2020

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.31.Р/2020- Изградња ограде и расвете

   игралишта у Кожетину,  додељује се понуђачу:

Д.О.О.”ГРАЂИНГ” АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб, Александровац,

    број понуде  217/20  од 16.07.2020. године,  број понуде  код  наручиоца  404-156-6/2020  од

    17.07.2020.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave