мај 14

Oбавештење о закљученом уговору – израда пројектно техничких докумената

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-44-10/2024
Датум:14.05.2024.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                                             

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке: Израда пројектне документације за прикључни кабловски вод 1kv за дечији вртић у Александровцу

Ознака и назив из Општег речника набавке:71242000-6-израда пројектно техничких докумената

Процењена вредност: 250.000,00  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 100.000,00 динара без ПДВ-а,односно 100.000,00  динара са ПДВ-ом.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 14

Конкурс за доделу новчане награде талентованим студентима

На основу члана 85. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 2/19) и члана 9. Одлуке о студентским наградама (“Службени лист општине Александровац“ број 10/2015 и 15/2016),

Општинска управа општине Александровац, дана  14. маја 2024. године, расписује:

 

 

К О Н К У Р С

ЗА  ДОДЕЛУ  НОВЧАНЕ  НАГРАДЕ  ТАЛЕНТОВАНИМ  СТУДЕНТИМА

 

 

I           Расписује се конкурс за доделу средстава буџета општине Александровац, предвиђених Одлуком о буџету општине Александровац за 2024. годину (“Службени лист општине Александровац“ број 9/24) у Разделу 5, Општинска управа, програмска активност 0902-0019, функционална класификација 040, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, позиција 64.

II         Право учешћа на конкурсу имају студенти са пребивалиштем, односно боравиштем (за избегла и расељена лица) на територији општине Александровац, који су завршили  студије и остварили одговарајући успех у току школовања у школској 2022/2023 години на студијама на државним факултетима и акредитованим приватним факултетима и високим школама Републике Србије:

– основним академским студијама,

– мастер академским студијама,

– студијама које се организују интегрисано у оквиру основних и мастер академских студија (у даљем тексту: интегрисане студије)

– докторским академским студијама.

 Награде се додељују:

  1. за завршене студије,
  2. за успех у току студија.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 08

Koнкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2024. години за општину Aлександровац

 Пријављени и бодовани:

 

Решење о именовању чланова комисије за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања производње медијског садржаја за 2024. годину за општину Александровац

 

апр 30

ПРЕЛИМИНАРНА ОДЛУКА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014 и 47/18), члана 68. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 31/2021 ), раздео 5. функционална класификација 090 и 820 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 264, 265, 266, 89 и 78 и члана 9. Правилника о критеријумима и поступку одобравањa средстава за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 8/20), и на основу спроведеног Конкурса за одобравање средстава за фианансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац за 2024. годину број 020-455/2024-07 од 02. априла 2024. године, на предлог Комисије за спровођење конкурсног поступка,

Председница општине Александровац дана 30. aприла 2024. године донела је

ПРЕЛИМИНАРНУ
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

1) Средства предвиђена у члану 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 28/2020 и 3/21 ), раздео 5 функционална класификација 090 и 820 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 264, 265, 87, 266 и 78 а која су намењена за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац за 2024. годину у укупном износу од 8.000.000,00 динара за финансирање/суфинансирање програма удружења грађана од јавног интереса и то у областима :
(1) Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине – 5.800.000,00 динара
(2) Програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, подстицање наталитета, помоћи старима, заштите и промовисања људских и мањинских права, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следe јавне потребе – 2.200.000,00 динара

 

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave