окт 06

Oбавештење о закљученом уговору број ЈНВВ 1.2.5.У/2020 – Зимско одржавање путева

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-17321/2020
Датум:06.10.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга- Зимско одржавање путева –редни број

   ЈНВВ 1.2.5.У/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН:90620000-услуге чишћења снега и  

                                                                                      90630000-услуге уклањања леда.

4)Уговорена вредност услуга: без ПДВ-а је:…………………………………7.382.500,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:………………………………………..8.859.000,00 динара.

Pročitati ostatak ovog unosa »

окт 05

Извештај о одржаној II редовној седници Штаба за ванредне ситуације општине Александровац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Александровац
Општински штаб за ванредне ситуације
Број 06-53 /2020
Датум: 05.10.2020.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ КРУШЕВАЦ

ПРЕДМЕТ: Извештај о одржаној II редовној седници Штаба за ванредне ситуације општине Александровац

 

Општински штаб за ванредне ситуације општине Александровац одржао је, дана 05.10.2020.године у 10:00 часова, другу редовну седницу којом је председавао председник Општине и командант Штаба за ванредне ситуације Др Мирко Михајловић, на којој је разматрао:

– Усвајање Записника са I редовне и XIX ванредне седнице Општинског штаба за ванредне ситуације, општине Александровац;

-Разматрање и усвајање Предлога Одлуке о образовању и именовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Александровац;

-Разматрање стања израђености Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији општине Александровац и упознавање са Мишљењем ЈП ,,Србијаводе“, Радна јединица ,,Западна Морава“ Чачак о истом;

-Разматрање Захтева грађана у вези санирања штете на стамбеним објектима, настале 2020.године, услед избијања пожара на истим, као и Захтева у вези санирања штете на помоћним и стамбеним објектима настале 2020.године, услед појаве града и др.;

-Упућивање Упозорења у вези пожара на отвореном и Шумских пожара;

-Извештај о епидемиолошкој ситуацији на територији општине Александровац;

-Разно

Након дискусија Штаб за ванредне ситуације Општине Александровац је донео 4 закључка, 0 наредби и 1 препоруку , и то:

1. Прихвата се Записник са I редовне и XIX ванредне седнице Општинског штаба за ванредне ситуације , општине Александровац;

2. Усваја се Предлог Одлуке о образовању и именовању Општинског штаба за ванредне сиитуације на територији општине Александровац и исти се прослеђује Општинском већу на даље разматрање и усвајање;

3.Усваја се Предлог Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији општине Александровац и исти се прослеђује Општинском већу на даље разматрање и усвајање ;

4. Захтеви грађана у вези санирања штете на стамбеним објектима, настале 2020.године, услед избијања пожара на истим, као и Захтеви у вези санирања штете на помоћним и стамбеним објектима настале 2020.године, услед појаве града и др., прослеђују се Општинском већу на даље разматрање;

5.Препоручује се Општинској управи општине Александровац да умножи довољан број Упозорења грађанима у вези пожара на отвореном и шумских пожара и иста достави свим повереницима цивилне заштите у Месним заједницама на територији општине Александровац, ради истицања на видним местима.

Записник са одржане седнице Штаба доставиће се касније.

помоћник Председника општине
за одбрану и ванредне ситуације
Душица Џамић

сеп 29

Обавештење о закљученом уговору број 1.1.9.Д/2020. – Набавка камера за детектовање саобраћајних прекршаја и пратеће информатичке опреме

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-163-19/2020
Датум:29.09.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара-Набавка камера за детектовање саобраћајних

   прекршаја и пратеће информатичке опреме,  редни број 1.1.9.Д/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 35200000-систем надзора.

4)Уговорена вредност добара: без ПДВ-а је:……………………………..1.660.623,50 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:…………………………….1.992.748,20 динара.

Pročitati ostatak ovog unosa »

сеп 29

Обавештење о закљученом уговору број 1.1.7.Д/2020. – Набавка електричне енергије

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-174-12/2020
Датум:29.09.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара-Набавка електричне енергије-Општинска управа,

   редни број 1.1.7.Д/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН:09310000-електрична енергија.

4)Уговорена вредност добара: -без ПДВ-а је:………………………………………2.750.000,00 динара,

(јединична цена без ПДВ износа:- за нижу тарифу је 3,94 дин./kwh. и за вишу тарифу 6,25дин./kwh)

                                                       -са ПДВ-ом је:…………………………………….3.300.000,00 динара.

 (јединична цена са ПДВ-ом износом за нижу тарифу је 4,73 дин./kwh и за вишу тарифу

7,50 дин/kwh)

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave