сеп 19

Обавештење о закљученом уговору за набавку број 2У/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-291-9/2022
Датум:19.09.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 2У/2022)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

Опис предмета набавке:Лични пратилац  детета са инвалидитетом

Ознака и назив из Општег речника набавке:85312110-3-дневне услуге у заједници за децу

Процењена вредност:

Уговорена вредност:750.000,00 динара без ПДВ-а,односно 750.000,00 динара са ПДВ-ом.

Услуге социјалне заштите нису у систему ПДВ-а,(члан 25,став 2.тачка 11.Закона о пдв-у “Сл.гласник Р.Србије“бр.84/04,86/04,61/05,61/07,93/12,108/13,6/14,68/14,142/14,5/15,83/15,5/16,108/16,7/17,113/17,13/18,30/18,и 4/19-усклађени дин.изн.,72/2019,8/2020-усклађени дин.изн.,и 153/2020.)

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућен је дана 08.09.2022.године на адресу и то:

1.Хуманитарна организација за помоћ особама са сметњама у развоју“Дечје срце”Цара Николаја II61а,11118 Врачар,mail adresa “pitanja@decjesrce.rs“,

2.Установа социјалне заштите“Нивеус тим“,Кнеза Александра Карађорђевића 36,32300 Горњи Милановац,mail adresa info@niveustim.rs,

3.Удружење особа са церебралном и дечијом парализом“Воља за животом“ул.Милоша Великог 30,11320 Велика Плана,mail adresa voljazivot@yahoo.com

и објављен на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понудa.

Подаци о подносиоцима понуда:

-Установа социјалне заштите“Нивеус тим“,Кнеза Александра Карађорђевића 36,32300 Горњи Милановац,

– Основни подаци о вршиоцу услуге: Установа социјалне заштите“Нивеус тим“,Кнеза Александра Карађорђевића 36,32300 Горњи Милановац,

ПИБ:112558234,МБ:18378493,за понуду број 2У/2022 од 13.09.2022.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-291-2/2022 дана 13.09.2022.године.

сеп 19

Обавештење за грађане

На основу Одлуке Министaрства за људска и мањинска права и друштвени дијалог број 90-00-00024/2022-01 од 05. септембра 2022. године (“Службени гласник РС“, број 100/22), којом су расписани избори за чланове националних савета националних мањина за 13. новембра 2022. године, Општинска управа општине Александровац даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се грађани на територији општине Александровац, припадници националних мањина, који имају пријављено пребивалиште на територији општине Александровац и интерно расељена лица са Косова која су пријавила боравиште на територији општине Александровац, да могу вршити увид, поднети захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку података у Посебном бирачком списку – делу бирачког списка који се води за подручије општине Александровац. Позивају се сви бирачи који су поднели захтев за упис у Посебни бирачки списак да провере да ли су уписани и да ли су њихови подаци ажурни. Позивају се сви припадници националних мањина који се још нису уписали у Посебан бирачки списак да то учине уколико желе, како би 13. новембра 2022. године могли да учествују на изборима и бирају чланове свог националног савета.

Право на увид у Посебан бирачки списак има сваки припадник националне мањине у циљу провере личних података уписаних у Посебан бирачки списак, као и овлашћени представници подносилаца потврђених изборних листа.

Увид у део Посебног бирачког списка који се води за подручије општине Александровац може се извршити непосредно у Општинској управи општине Александровац, са седиштем ул. Јаше Петровића 26 , канцеларија бр. 14, сваког радног дана од 07:00 – 19:00 часова.

Увид у Посебан бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе

(www.mduls.gov.rs) уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

            Право гласа на изборима за националне савете националних мањина имају само они припадници националних мањина који су уписани у Посебан бирачки списак своје националне мањине. Право уписа у Посебан бирачки списак има сваки припадник националне мањине који је уписан у Јединтвени бирачки списак. Упис у Посебан бирачки списак врши се искључиво на лични захтев припадника националне мањине који се својеручно потписан подноси у писаној форми на прописаном обрасцу и предаје се надлежном органу Општинске управе општине Александровац на даљу релизацију.

            Све промене у Посебном бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) заснивају се на доношењу одговарајућег решења. Решења на којима се заснивају промене у Посебном бирачком списку доноси Општинска управа Александровац до 27. октобра 2022.године у 24:00 часа, када се бирачки списак закључује.

            Од 28. октобра до 10. новембра 2022. године у 24:00 часа, решења на којима се заснивају промене у Посебном бирачком списку врши Министарство државне управе и локалне самоуправе, а захтеви за вршење ових промена подносе се надлежном органу Општинске управе општине Александровац, а који се по службеној дужности без одлагања прослеђују Министарству државне управе и локалне самоуправе.

 

Број: 208-363/2022-01

Датум: 05.09.2022.

                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                                                  Милан Минић, дипл.правник

 

 

 

сеп 15

Интерни конкурс за попуњавање радног места

Република Србија
Општина Александровац
Општинска управа
Број: 111-17 / 2022 – 01
Датум: 15.09.2022.год.
Александровац

 

На основу члана 83 Закона о запосленима у аутономном покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Р.С.“ бр. 21/16 ,113/17,  95/18 и 114/21) члана 5. и 6. Уредбе о спровођењу интерног и јавног  конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16 и 12/22), Општинске управа општине Александровац оглашава

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 

Организацони облик у коме се радно место попуњава: Општинска  управа општине Александровац, ул.Јаше Петровић бр.26, Александровац 37230

 

Раднo местo које се попуњава и услови за рад на раднoм месту :

 

 

          Инжењер за инвестиције, изградњу и одржавање путева  и улица и грађевинско земљиште, у одељењу за урбанизам и изградњу

     -1 (један) извршилац, у звању:  саветник

 

          Услови: Стечено високо образовање из стручних области архитектура или грађевинско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци.

          У изборном поступку проверавају се: познавање материје о грађевинарству у области нискоградње(припрему и извођење радова на путевима III,  IV  и  V разреда); поступак извођења радова: од земљаних радова на путевима до израде комплетне коловозне конструкције са носећим слојевима и асфалтним застором, све према важећим техничким условима и стандардима за ову врсту радова.

         Место рада : Александровац

Pročitati ostatak ovog unosa »

сеп 09

Обавештење о закљученом уговору за набавку број 16Д/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-263-9/2022
Датум:09.09.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 16Д/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Предмет овог уговора је набавка софтвера за потребе ефикасног функционисања Општинске управе општине Александровац.

Ознака и назив из Општег речника набавке:48900000-7-разни програмски пакети и рачунарски системи

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave