нов 15

Oбавештње о закљученом уговору број 1Д/2023 – Набавка гума за аутомобиле.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-285-13/2023
Датум:15.11.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 1Д/2023)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка гума за аутомобиле.

Ознака и назив из Општег речника набавке:34351100-гуме за аутомобиле

Pročitati ostatak ovog unosa »

нов 15

Решење о престанку мандата одборника Скупштине општине Александровац

              На основу тачке 3, а у вези са тачкама 1. и 2. Одлуке о распуштању Скупштине општине  Александровац и образовању Привременог органа општине Александровац  (“Сл. гласник РС“, бр.94/23), члана  67. став 1. тачка 7. Закона о локалним изборима (“Сл. гласник РС“, бр. 14/22) и члана 34. став 2. Статута општине Александровац (“ Сл лист општине Александровац “ бр. 2/19), Привремени орган општине Александровац , на I седници одржаној дана 31. октобра 2023. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

о престанку мандата одборника Скупштине

општине Александровац

I

           Одборницима Скупштине општине Александровац престаје мандат са 30. октобром  2023. године, због распуштања Скупштине општине Александровац , и то:

                 Pročitati ostatak ovog unosa »

нов 03

Позив за достављање понуда за набавку број 1Д/2023- Набавка гума за аутомобиле за Општинску управу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-285-1/2023
Датум:02.11.2023.године.
           

 

            На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник  РС“, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга, број 020-509/2020-01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке добара- Набавка гума за аутомобиле, упућује се

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ-

Број 1Д/2023 Набавка гума за аутомобиле за Општинску управу

           

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Општинска управа,општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,  www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позивом за подношење понуда.

2.Предмет набавке:

Набавка гума за аутомобиле за Општинску управу општине Александровац .

3.Врста Наручиоца:

Орган јединице локалне самоуправе.

4.Врста поступка набавке:

Набавка на коју се закон не примењује.

5.Врста предмета:

Добра.

Pročitati ostatak ovog unosa »

нов 02

УВИД У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ (Локални избори)

На основу члана 34.Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС“ број 14/22) и члана 86.став 2.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), а поводом Одлуке о расписивању избора за  одборнике скупштина градова и скупштина  општина  у Републици Србији  01 број 013-2088/23 од 01.новембра 2023 године  (“Сл.гласник“ бр: 95/2023),  који ће се одржати 17.децембра 2023 године , а на основу члана 14. став 1. и чл.15-1.и 21.Закона о јединственом бирачком списку (“Службени гласник РС“ бр.104/09 и 99/11) и тач.9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (“Службени гласник РС“ бр.15/12, 88/18, 67/2020, 40/2021, 90/2021 и 16/2022), Општинска управа општине Александровац

ИЗЛАЖЕ  НА  УВИД

ДЕО  ЈЕДИНСТВЕНОГ  БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ

ОПШТИНЕ   АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Александровац, излoжен је у седишту Општинске управе Александровац, Ул. Јаше Петровића, бр.26, спрат други, канцеларија бр.14.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

            Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, на територији општине Александровац могу поднети Општинској управи у времену од 07:00 до 20:00 сваког радног дана и у нерадне дане од 07:00 до 15:00 најксније до закључења бирачког списка 01.12. 2023.године до 24,00 часа.

Свака промена у бирачком списку заснива се на доношењу одговарајућег решења  које до закључења бирачког списка, односно до  01.12.2023 године доноси Општинска управа општине Александровац, а  од 02. децембра до 13.децембра 2023. године решења доноси  Министарство државне управе и локалне самоуправе, а захтеве грађани подносе Министарству  или Општинској управу Александровац.

            Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз  захтеве се прилажу овлашћења и потребни докази.

            Након доношења Одлуке о расписивању локалних избора у бирачки списак право уписа имају и малолетна лица која бирачко право стичу до 17.децембра 2023 године, на дан одржавања избора.

            У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке  Општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

            Увид у једнствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе http://upit.birackispisak.gov.rs   уношењем  податка о јединственом матичном броју грађана,као и на сајту Републичке изборне комисије https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/9033/provera такође уносом података о јединственом матичном броју грађана и регистарског броја личне карте.

Грађани могу и преко портала е-управе да поднесу електронски захтев за упис односно промену података у бирачком списку и решење добију електронским путем у е-сандуче.

 

ОПШТИНСКА  УПРАВА  АЛЕКСАНДРОВАЦ

БРОЈ: 208-527/2023-01 ОД  01.11.2023. ГОДИНЕ

 

 

                                                                                                                    НАЧЕЛНИК

                                                                                                           ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                                                        Милан Минић,дипл.правник 

Starije objave «

» Novije objave