апр 02

Увид у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у сарадњи са начелницима управних округа и јединицама локалне самоуправе, спроводи процедуру јавног увида у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину. Процедура јавног увида се спроводи у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања и Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. Просторни план Републике Србије се излаже на јавни увид у седиштима свих управних округа, односно области у Републици Србији, при чему се по један примерак нацрта доставља свим јединицама локалне самоуправе (у дигиталном формату).

Материјали који су доступни  у дигиталном формату садрже следеће:

–          Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године – текст са синтезним и тематским картама;

–          Графички прилози – рефералне карте у Р 1:300.000:

  1. „Намена простора”,
  2. „Мрежа и систем урбаних центара и рурална подручја”,

3а. „Саобраћајна и електронска инфраструктура”, 3б. „Водопривредна и енергетска инфраструктура”,

4а. „Туризам и заштита простора” и

4б. „Животна средина”;

–          Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину;

–          Оглас о покретању јавног увида, који ће бити објављен у дневном листу 5. априла 2021. године, и који је потребно поставити на видном месту у седишту и на званичној интернет страници јединице локалне самоуправе односно управног округа, односно објавити у локалном листу даном почетка јавног увида.

Предметни материјал у дигиталном формату можете преузети са Javni uvid PPRS 2021-2035 

У сарадњи са органом надлежним за послове просторног планирања и урбанизма – Одељењем за урбанизам и изградњу, биће организовано излагање Просторног плана Републике Србије на увид јавности, односно да достављени материјали у дигиталном формату буду изложени на увид заитересованим правним и физичким лицима на званичној интернет страници јединице локалне самоуправе. Истовремено вас обавештавамо да ће комплети материјала у аналогном формату бити изложени у седиштима управних округа.

Јавни увид биће одржан у трајању од 30 дана, у периоду од 5. априла до 5. маја 2021. године, у седишту Општинске управе општине Александровац, у улици Јаше Петровића број 26, у Александровцу.

Том приликом биће обезбеђено пружање стручне помоћи при тумачењу изложених материјала заинтересованим лицима сваког радног дана у току трајања јавног увида, уз строго поштовање мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19.

Примедбе и сугестије заинтересованих правних и физичких лица, прикупљене у току трајања јавног увида, у складу са законом доставиће се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд, најкасније 5 дана од дана завршетка јавног увида.

С обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију место, време, начин и поступак одржавања јавне седнице комисије за јавни увид, биће накнадно оглашени.

Предметни материјали биће доступни јавности и на интернет адреси Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180).

 

С поштовањем,

Републикa Србијa

Општинска управа општине Александровац

мар 22

 Извештај о одржаној VII  ванредној – телефонској седници Штаба за ванредне ситуације Општине Александровац 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА
ВАНРЕДНЕ СТИАУЦИЈЕ
 Број:  06- 25/2021
Датум: 22.03.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 

OДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ КРУШЕВАЦ

 Извештај о одржаној VII  ванредној – телефонској седници Штаба за ванредне ситуације Општине Александровац 

 

На 7. телефонској ванредној седници одржаној 22.03.2021.године  ,којом је председавао председник општине и командант штаба  Др Мирко Михајловић, Општински Штаб за ванредне ситуације општине Александровац  донео је следеће закључке у складу са епидемиолошком ситуацијом на територији општине Александровац, Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (“Сл. гласник РС”, бр. 151/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020 и 1/2021,17/2021, 19/21 и 22/21), Законом о заштити становништва од заразне болести (“Сл. гласник РС”, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020) и Одлуком Владе Републике Србије од 21.03.2021. године.

1.У периоду од 22. марта 2021. године од 06.00 часова док налаже епидемилошка ситуација, неће радити објекти у којима се обављају делатности: пружања услугa у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, , и сл.);пружања услуга у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри и сл.).

Ово   ограничење се   не односи  на радно време ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21.00 часа;правних лица и предузетника које врше припрему и достављање хране, као и продају хране „преко шалтера”.

2.У периоду од 22. марта 2021. године од 06.00 часова док налаже епидемилошка ситуације, сваког дана у радном времену од 06.00 до 20.00 часова могу радити у објектима у којима се обављају делатности: у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места); пружања занатских и других услуга, области спорта (фитнес центри, теретане, вежбаонице  и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.),приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.).

3.У периоду од 22. марта 2021. године од 06.00 часова док налаже епидемилошка ситуација, сваког дана у радном времену од 06.00 до 21.00 часова могу радити  објектима у којима се обављају делатности:  трговинских и других радњи и продајних места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавница хране за животиње (пет шопови, продавнице сточне хране и др.), пијаце, као и сл.радње и продајна места (месаре, печењаре, специјализоване продавнице хране и сл); у области културе (позоришта, биоскопи, музеји, галерије).

4.Ограничење времена се не односe на радно време: апотека (укључујући пољопривредне апотеке),бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и трговинских,угоститељских и других објеката који врше доставу хране; ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл.

5.У  свим објектима којима је дозвољен рад правно лице или предузетник мора обезбедити да растојање између свих присутних лица буде такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице, осим за теретане/фитнес центре где на сваких 16 метара квадратних може боравити само једно лице.

6.Контролу над применом  мера вршиће инспекцијска служба уз асистенцију полиције.

Помоћник председника општине

за одбрану и  ванредне ситуације

 

                                                                                                       ДУШИЦА ЏАМИЋ

 

 

 

 

 

мар 18

Oдлука о расписивању јавног огласа

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/2020) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине АЛЕКСАНДРОВАЦ» број ”Службени лист општ), Председник општине  АЛЕКСАНДРОВАЦ је дана 12.03.2021.године, донео

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

I

– Предмет јавног надметања –

  1. Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга у општини АЛЕКСАНДРОВАЦ у следећим катастарским општинама:

 

КО Број јединице јавног надметања Површина (ха) Почетна цена (дин/ха) Депозит (дин) 50% Период закупа Степен заштите
Александро вац 1 1,1468 3.979,81 2.282,03 15  
Александро вац 2 8,2937 10.444,57 43.312,07 15  
Бзенице 3 0,5275 1.746,48 460,64 15  
Бзенице 4 0,7735 1.207,52 467,01 15  
Бзенице 5 0,5207 3.998,73 1.041,07 15  
Бзенице 6 1,1384 1.446,22 823,19 15  
Бзенице 7 1,1063 1.446,22 799,98 15  
Бзенице 8 1,2059 2.162,50 1.303,88 15  
Боботе 9 0,1092 2.478,57 135,33 15  
Ботурићи 10 0,2885 1.755,46 253,23 15  
Ботурићи 11 0,4641 4.452,85 1.033,29 15  
Ботурићи 12 2,0058 7.231,13 7.252,10 15  
Ботурићи 13 0,7508 1.755,46 659,00 15  
Ботурићи 14 0,9780 1.755,46 858,42 15  
Велика Врбница Горња 15 1,1923 7.231,13 4.310,84 15  
Велика Врбница Горња 16 0,2849 1.755,46 250,07 15  

Pročitati ostatak ovog unosa »

мар 18

Обавештење о закљученом уговору за набавку број 1Д/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-68-7/2021
Датум:18.03.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

(набавка број 1Д/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка гума за аутомобиле.

Ознака и назив из Општег речника набавке:34351100-гуме за аутомобиле

 

Процењена вредност:20.833,33 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:18.000,00 динара без ПДВ-а,односно 21.600,00 динара са ПДВ-ом.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave