јан 18

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број 0015/2021

Одлукa о доделу уговора, број 404-496-8/2021
од 18.01.2022.године
за јавну набавку број 0015/2021-Израда Пројекта техничког регулисања
саобраћаја на деоницама државних путева
II А реда на територији општине Александровац.

јан 17

Oбавештење о закљученом уговору број 23Д/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-795-8/2021
Датум:17.01.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 23Д/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Предмет овог уговора је набавка софтвера за потребе ефикасног функционисања Општинске управе општине Александровац.

Ознака и назив из Општег речника набавке:72212000-компјутерски софтвери

 

Процењена вредност: 291.666,67 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 285.380,00 динара без ПДВ-а,односно 342.456,00 динара са ПДВ-ом.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јан 11

Конкурс за одобравање средстава за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва

На основу члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 31/2021 ), раздео 5.  функционална класификација  090 и 820 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 81, 83, 84, 85 и 102 и  члана 9. Правилника о критеријумима и поступку одобравањa средстава за финансирање/суфинансирање  програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 8/20), на предлог Комисије за спровођење конкурсног поступка,

 

Председник општине Александровац дана  11.  јануара 2022. године расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА  ОДОБРАВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

 

 

IРасписује се конкурс за одобравањe средстава за финансирање/суфинансирање  програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац за 2022. годину у укупном износу од 8.000.000,00 динара  за финансирање/суфинансирање   програма удружења грађана од јавног интереса  и то у областима :

(1) Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине – 5.800.000,00 динара

(2)  Програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, подстицање наталитета, помоћи старима, заштите и промовисања људских и мањинских права, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следe јавне потребе          –              2.200.000,00 динара

 

 

II – Право подношења пријаве за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса има удружење:

 – које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/11 – др. закон и 44/18 – др. закон) на територији општине Александровац;

– које програм реализује на територији општине Александровац или ван територије општине, а да при том представља општину Александровац и

– које је директно одговорно за припрему и извођење програма.

 

Општина Александровац  неће финансирати:

– програме са комерцијалним ефектима;

– програме који су претходне године већ били финансирани из буџета општине, а нису реализовани;

– дугове и покривање губитака или дуговања и

– ставке програма које се већ финансирају из других извора.

Pročitati ostatak ovog unosa »

дец 31

Oдлука о одобравању или неодобравању годишњих програма спортских организација и одређивању висине средстава за рализацију одобрених годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Александровац за 2022. годину.

          На основу члана 138. став 1. и 2. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/16), члана 52. Закона о лoкалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон), члана 13. Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Александровац у области спорта („Службени лист општине Александроац“ бр. 4/17), , члана 85. Статута општине Александровац („Службени лист општине Александровац“, бр. 2/19) и Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину („Службени лист општине Александровац“, бр. 31/21), Начелник општинске управе општине Александровац, на предлог Комисије за стручну оцену годишњих програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта на територији општине Александровац, дана 30.12.2021. године доноси

 

 ОДЛУКУ

о одобравању или неодобравању годишњих програма спортских организација и одређивању висине средстава за рализацију одобрених годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Александровац за 2022. годину

 

I

    

          Одобравају се годишњи програми спортских организација и средства у износу од  25.725.000,00 динара за реализацију годишњих програма спортских организација на територији општине Александровац за 2022.годину, на основу процене квалитета годишњих програма који обухвата критеријуме у складу са члановима 10, 11. и 12. Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Александровац у области спорта („Службени лист општине Александровац“ бр. 4/17) (у даљем тексту: Одлука) и то:

 

Р.б Организација у области спорта Одобрени износи за 2022. годину
1 Савез спортова општине Александровац 5.000.000,00
2 Рукометни клуб “Жупа 54“ 5.105.000,00
3 Женски рукометни клуб “Жупа“ 1.400.000,00
4 Одбојкашки клуб “Жупа“ 1.580.000,00
5 Женски одбојкашки клуб “Жупа“ 1.660.000,00
6 Џудо клуб “Жупа“ 500.000.00
7 Карате клуб “Александровац“ 420.000,00
8 Кошаркашки клуб “Жупа“ 1.465.000,00
9 Шах клуб “Жупа“ 240.000,00
10 Шаховски клуб “Расина“ Плеш 30.000,00
11 Ауто-мото спортски клуб “Жупа“, Стањево 250.000,00
12 Фудбалски савез општине Александровац 150.000,00
13 Фудбалски клуб “Жупа“ 5.000.000,00
14 Фудбалски клуб “Слога“, Дашница 500.000,00
15 Спортско удружење “Обилић“ Мрмош 250.000,00
16 Фудбалски клуб Гаревина 355.000,00
17 Фудбалски клуб “Виноградар Злегиње“ 500.000,00
18 Фудбалски клуб “Рубин“ Доњи Ступањ 500.000,00
19 Фудбалски клуб “ОРЛИЋИ“ 105.000,00
20 Фудбалски клуб “Жупски бисер-75“ 355.000,00
21 Фудбалски клуб Ратајац 250.000,00
22 Бициклистичко Спортско удружење “Жупа“ 110.000,00
  УКУПНО 25.725.000,00

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave