јан 26

Kонкурс за одобравање средстава за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва за 2023. годину

На основу члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2023. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 33/2022 ), раздео 5.  функционална класификација  090 и 820 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 85, 86, 87, 89 и 104 и  члана 9. Правилника о критеријумима и поступку одобравањa средстава за финансирање/суфинансирање  програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 8/20), на предлог Комисије за спровођење конкурсног поступка,

Председник општине Александровац дана  26.  јануара 2023. године расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА  ОДОБРАВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

 

 

IРасписује се конкурс за одобравањe средстава за финансирање/суфинансирање  програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац за 2023. годину у укупном износу од 8.000.000,00 динара  за финансирање/суфинансирање   програма удружења грађана од јавног интереса  и то у областима :

(1) Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине – 5.800.000,00 динара

(2)  Програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, подстицање наталитета, помоћи старима, заштите и промовисања људских и мањинских права, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следe јавне потребе          –              2.200.000,00 динара

 

Pročitati ostatak ovog unosa »

јан 23

Позив за достављање понуда за набавку услуга број 1У/2023-Услуге дневног боравка деце,младих и одраслих особа са сметњама у развоју

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-16-2/2023
Датум:23.01.2023.године.
           

 

            На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник  РС“, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се Закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга, број 020-509/2020 -01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке услуга- Услуге дневног боравка деце,младих и одраслих особа са сметњама у развоју, упућује се 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ-

 Услуге дневног боравка деце,младих и одраслих особа са сметњама у развоју

           

 

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,  www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позивом за подношење понуда.

2.Предмет набавке:

Услуге дневног боравка деце,младих и одраслих особа са сметњама у развоју

3.Врста Наручиоца:

Орган јединице локалне самоуправе.

4.Врста поступка набавке:

Набавка на коју се закон не примењује.

5.Врста предмета:

Услуге.

 

Pročitati ostatak ovog unosa »

јан 23

Позив за достављање понуда за набавку број 2У/2023- Услуга лични пратилац детета са инвалидитетом

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-15-1/2023
Датум:23.01.2023.године.

           

 

            На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник  РС“, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се Закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга, број 020-509/2020 -01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке услуга- Услуга лични пратилац детета са инвалидитетом, упућује се 

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ-

 Број 2У/2023- Услуга лични пратилац детета са инвалидитетом

           

 

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,  www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позивом за подношење понуда.

2.Предмет набавке:

Услуга лични пратилац детета са инвалидитетом

3.Врста Наручиоца:

Орган јединице локалне самоуправе.

4.Врста поступка набавке:

Набавка на коју се закон не примењује.

5.Врста предмета:

Услуге.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јан 22

Извештај о одржаној III ванредној телефонској седници Штаба за венредне ситуације Општине Александровац

Извештај о одржаној III ванредној телефонској седници Штаба за венредне ситуације Општине Александровац

Закључак о потреби за ангажовање и коришћење материјално техничких средстава Војске Србије

Захтев за ангажовање  и коришћење материјално техничких средстава Војске Србије

Решење инспекције за саобраћај и путеве

 

Starije objave «

» Novije objave