јун 20

Најава јавног позива Републичког завода за статистику за кандидате за инструкторе у Попису 2022

 

Oко 2 500 иструктора биће потребно за спровођење Пописа 2022. у Републици Србији.
Републички завод за статистику ангажоваће око 2 500 иструктора за потребе спровођења Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године у Републици Србији. 

 

Пријављивање кандидата за инструкторе

Јавни позив за пријаву кандидата биће објављен 24. јуна 2022. године. 

Пријављивање заинтересованих кандидата вршиће се искључиво попуњавањем електронске пријаве која ће бити доступна на сајту Републичког завода за статистику (www.stat.gov.rs) и на сајту Пописа popis2022.stat.gov.rs, у периоду од 24. јуна до 3. јула 2022. године.

 

 

Председник Пописне комисије

за територију општине Александровац

Милан Минић, дипл.правник, ср

јун 20

Позив за достављање понуда за набавку број 3Д/2022- Набавка материјала за угоститељство

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-222-1/2022
Датум:20.06.2022.године.
           

 

            На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник  РС“, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки,

набавки на које се Закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга, број 020-509/2020 -01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке добара- Набавка материјала за угоститељство(пиће и напици),упућује се 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ-

Број 3Д/2022 Набавка материјала за угоститељство(пиће и напици)

           

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Кабинет председника општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,  www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позивом за подношење понуда.

2.Предмет набавке:

Набавка материјала за угоститељство(пиће и напици).

3.Врста Наручиоца:

Орган јединице локалне самоуправе.

4.Врста поступка набавке:

Набавка на коју се закон не примењује.

5.Врста предмета:

Добра.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јун 16

Позив за достављање понуда за набавку број 1У/2022- Услуге штампања за Општинско веће

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-205-1/2022
Датум:16.06.2022.године.

           

 

На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник  РС“, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се Закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга, број 020-509/2020 -01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке услуга- Услуге штампања за Општинско веће, упућује се

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ-

Број 1У/2022- Услуге штампања за Општинско веће

           

 

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Општинско веће општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,  www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позивом за подношење понуда.

2.Предмет набавке:

Услуге штампања за Општинско веће.

3.Врста Наручиоца:

Орган јединице локалне самоуправе.

4.Врста поступка набавке:

Набавка на коју се закон не примењује.

5.Врста предмета:

Услуге.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јун 09

Решење о додели награде студентима са територије општине Александровац

На основу члана 52.Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“ бр.129/7 83/14-   др.закон,101/2016-др.Закон и 47/2018), члана 85.Статута општине Александровац („Слижбени лист општине Александровац“ број.2/19) и члана 13.Одлуке студентским наградама („Службени лист општине Александровац“ број 10/2015 и15/2016),разматрајући коначни предлог Комисије за доделу награда бр 020-383/2022 од  08.06.2022.године

       Начелник Општинске управе општине Александровац,доноси

 

 

РЕШЕЊЕ

о додели награде студентима са територије општине Александровац

 

 

I   Додељује се новчана награда студентима за завршене студије који су у току студија постигли просечну оцену најмање 9,00 и то: 

 

 1. Спасић (Раде) Стефан, Мала Ракља Пољана, Факултет техничких наука-Нови Сад, дипломирао основне академске студије 04.10.2021.године са просечном оценом  9,30
 2. Трифуновић (Милош) Лука, Александровац, Правни факултет-Београд, дипломирао основне академске студије 31.08.2021.године са просечном оценом  9,40
 1. Томић (Радиша) Виолета , Александровац, Филолошко-уметнички факултет- Крагујевац,       дипломирала основне академске студије  15.07.2021.године са просечном оценом  9,29
 1. Ђукић (Славољуб) Марија, Плоча, Факултет организационих наука- Београд, дипломирала       основне академске студије 07.09.2021.године са просечном оценом 9,75
 1. Павловић (Велибор) Јована, Александровац, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију-Београд, дипломирала основне 30.05.2020.године (са просечном

      оценом  9,17) ,дипломирала мастер 20.09.2021.године (са просеном оценом 9,83), укупно 9,5 просек

 1. Минић (Дејан) Ђорђе, Витково, Природно-математички факултет-Крагујевац, дипломирао основне 30.06.2020.године (са просечном оценом 9,13), дипломирао мастер 18.10.2021.год (са просечном оценом 9,56) ,укупно  9,34 просек
 1. Џамић (Дејан) Ненад, Александровац, Електротехнички факултет- Београд, дипломирао основне академске студије 13.09.2021.године са просечном оценом  9,83
 1. Милојевић (Бојан) Анђела, Александровац, Факултет организационих наука- Београд, дипломирала основне академске студије 29.09.2021.године са просечном оценом  9,64 
 1.  Сталетовић (Марјан) Марија, Александровац, Учитељски факултет,-Београд, дипломирала основне академске студије 09.06.2021.године са просечном оценом  9,72
 1. Кнежевић (Живота) Јелена, Латковац, Технолошки факултет-Нови Сад, дипломирала основне академске студије 11.10.2021.године са просечном оценом  9,23
 1. Бонџић (Зоран) Кристина, Новаци, Филолошко-уметнички факултет-Крагујевац, дипломирала основне 14.09.2020.год (са просечном оценом 9,20), дипломирала

        мастер 13.10.2021.год (са просечном оценом 9,43), укупно 9,31 просек

 1. Миљковић (Предраг) Душан, Витково ,Филозофски факултет-Београд,дипломирао основне академске студије 13.09.2021.год са просечном оценом 9,19

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave