јул 23

Oбавештење о накнади за заштиту и унапређивање животне средине (ЕКО такса)

Р е п у б л и к а  С р б и ј а                                                                                  
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ                                               
ОПШТИНСКА  УПРАВА                                                                
Одељење за јавне приходе

 

   ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ЕКО такса)

                 

Обавештавају се сва правна лица и предузетници који oбављају oдређене  активности које утичу на  животну средину  да 31.07.2020.године истиче рок за подношење пријаве  на Обрасцу  1, за 2020.годину.

Од суботе, 18.07.2020.године, на Portalu LPA (lpa.gov.rs) је  омогућено електронско подношење пријава  са подацима од значаја за утврђивање накнаде  за заштиту и унапређивање животне средине  (EKO накнада) на  Обрасцу  1 за 2019 и  2020.годину.

 

Подсећамо обвезнике да је плаћање еко таксе уређено Уредбом  o критеријумима  за одређивање активности које утичу на животну средину и постало је обавезно за сва правна лица и предузетнике.

Критеријум за одређивање активности које имају негативан утицај на животну средину је претежна делатност која је регистрована у АПР и делатност чијим је обављањем правно лице и предузетник остварио највише прихода у претходној години.

 У Прилогу Уредбе можете видети  да ли ваша делатност има велики, средњи или мали утицај на животну средину , као и прописану висину износа накнаде.

Висина таксе зависи и од тога да ли сте класификовани као велико, средње, мало или микро правно лице или предузетник . На основу ових параметара, Одељење за јавне приходе  решењем утврђује износ накнаде.

Све информације обвезници могу добити путем телефона : 037/ 3554-551.

 

Одељење за јавне приходе

јул 22

Одлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.3.31.Р /2020 – Изградња ограде и расвете игралишта у Кожетину

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-156-9/2020
Датум:22.07.2020.године
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-156-8/2020 од 20.07.2020.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.31.Р /2020

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.31.Р/2020- Изградња ограде и расвете

   игралишта у Кожетину,  додељује се понуђачу:

Д.О.О.”ГРАЂИНГ” АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб, Александровац,

    број понуде  217/20  од 16.07.2020. године,  број понуде  код  наручиоца  404-156-6/2020  од

    17.07.2020.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 22

Јавни позив за достављањe захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде

Република Србија
ОШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
Општинска управа општине Александровац-Одељење за пољопривреду и рурални развој
Датум: 21.07.2020

 

На основу члана 61. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09,112/2015,80/2017)и Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини(„Службени гласник РС“,бр.16/2017 и 111/2017) Комисија за израду Годишњег програма заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац , објављује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊE ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ РАДИ ИЗРАДЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ,УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

АЛЕКСАНДРОВАЦ за 2021.годину

 

ПОЗИВАЈУ СЕ образовне установе-школе,стручне пољопривредне службе,социјалне установе,високообразовне установе-факултети и научни институти чији је оснивач држава,установе за извршење кривичних санација и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства(у даљем тексту:установе)да доставе захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији општине Александровац за 2021 годину Комисији за израду Годишњег програма заштите ,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац у површини која је примерена делатности којом се баве(образовне установе-школе,стручне пољопривредне службе,социјалне установе највише до 100 хектара,а високообразовне установе-факултети и научни институти чији је оснивач држава,установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства највише до 1.000 хектара)ради израде Годишњег програма заштите ,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац за 2021.годину.

 

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 22

Јавни позив за доказивање права пречек закупа пољопривредног земљишта у државној својини

                                                                                                
Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а
Општина Александровац
Општинска управа општине Александровац
Одељење за пољопривреду и рурални развој
Број: 320-    /2020-06
Датум: 21.07.2020.
 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

 

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015 и 80/17) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017 и 111/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта формирана од стране Општинског већа општине Александровац, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

  • власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и
  • власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

 

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Александровац за 2021. годину, до дана 31. октобра 2020. године.

 

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave