мај 19

Јавно обавештење спортским организацијама са територије Општине Александровац

          У циљу усклађивања финансирања програма и пројеката у области спорта из буџета општине Александровац са одредбама Закона о спорту ( чл. 137., чл. 138. и чл 141.), Скупштина општине Александровац је донела Одлуку о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потебе и интереси грађана у области спорта у општини Александровац.

          У складу са Одлуком потребе и интереси грађана општине Александровац (из члана 137. Став 1. Закона) остварују се кроз финансирање и самофинансирање програма и пројеката из средстава буџета и то:

 1. Годишњи програм (члан 137. став 1. Тачке 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12) ,13), 14), и 16)
 2. Посебни програми (члан 137.став 1.Тачке 4), 9), 11) и 15)

 

Носилац програма мора да испуни следеће услове:

 • Да буде регистрован у складу са Законом;
 • Да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;
 • Да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није другачије одређено;
 • Да има седиште на територији општине Александровац, ако Законом или овом одлуком није другачије утврђено;
 • Да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
 • Да је предходно обављао делатност најмање годину дана;
 • Да испуњава у складу са Законом, прописане услове за обављање спорских активности и делатности;
 • Да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;
 • Да располаже капацитетима за реализацију програма.

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 15

Јавни конкурс за попуну извршилачког радног места

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 111- 4 /20 – 01
Датум: 14.05. 2020.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 

          На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 21/16, 113/17 и 95/18), члана 12. став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», број 95/16) и Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:112-4346/2019-2 од 25.априла 2019.године,  Општинскa управa Општине Aлександровац оглашава

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ  ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

    

     I Орган у коме се радно место попуњава:

              Општинска управа општине Александровац, Јаше Петровића бр.26

             

            II  Радно место које се попуњава: ”РОДИТЕЉСКИ И ДЕЧИЈИ ДОДАТАК”, Одељење за општу управу и друштвене делатности, Општинске управе општине Александровац, звање: млађи саветник-1 извршилац(службеник)

 

             Опис послова: Води првостепени управни поступак  и израђује првостепене управне акте о остваривању права на дечији и родитељски додатак,  припрема извештаје о кретању броја корисника и води евиденцију  о донетим решењима,  ажурира податке о корисницима, пружа помоћ странкама за остваривање права на дечји додатак, стара се о остваривању проширених права- право на стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса корисницима дечијег додатка и  корисницима МОП-а, учествује у изради разних извештаја и друге послове по налогу руководиоца одељења, сазива седнице комисије и води записник и пружа стручну помоћ и координира радом Интерресорне комисије за децу ометену у развоју и друге послове по налогу руководиоца одељења.

       

           Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж.

 

          Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о финасијској подршци породици са децом (”Службени Гласник Р.С.”бр.113/2017 и 50/2018) и Закона о општем управном поступку (”Службени Гласник Р.С.”бр.18/2016), познавање рад на рачунару-практичним радом на рачунару, вештина комуникације-усмено.

 

            III Место рада: Александровац, Јаше Петровића 26

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 14

Решење о проглашењу

 

                   На основу члана 15 став 1 тачка 7 и члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10, 54/ 11 и 12/20),

                   Општинска  изборна комисија општине Александровац , на седници  одржаној 14 мај 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа бр 2.

ИВИЦА ДАЧИЋ-”Социјалистичка партија Србије (СПС),Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма ”

коју је, 13. маја 2020. године, поднела

Коалиција :”Социјалистичка партија Србије (СПС),Јединствена Србија (ЈС)”

за изборе за оодбонике скупштине Александровац , расписане за 21. јуни 2020. године.

О б р а з л о ж е њ е

                   Општинска  изборна комисија општине Александровац  је утврдила да је овлашћено лице у име Коалиција :”Социјалистичка партија Србије (СПС),Јединствена Србија (ЈС)” поднело благовремену и уредну Изборну листу и сву прописану документацију за изборе за одборнике  скупштине општине Александровац, расписане за 21 мај  2020. године.

                   Уз Изборну листу је, у складу са чланом 18. став 1. Закона о локалним изборима, поднето укупно 1211 правно ваљаних оверених изјава бирача да подржавају наведену изборну листу.

                   У складу са наведеним, Општинска  изборна комисија општине Александровац  је донела одлуку како је наведено у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији општине Александровац  у року од 24 часа од дана доношења Решења.

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

                              01 Број: 013-4/2020- 18,од 14.маја 2020. године

 

                                                          Председник

                                                          Добрила Вукојевић, с.р.

 

мај 13

Oбавештење о закљученом уговору број 1.1.1.Д/2020. – Набавка електричне енергије

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-48-10/2020
Датум:13.05.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара-Набавка електричне енергије,

   редни број 1.1.1.Д/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН:09310000-електрична енергија.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:……………………………..20.833.333,33 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:…………………………….25.000.000,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 1 (једна).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..20.833.333,33 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………20.833.333,33 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………….20.833.333,33 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………..20.833.333,33 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Добављач   самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је: 23.03.2020.године.

11)Датум закључења уговора је:30.03.2020.године.

12)Основни подаци о добављачу:

      Назив добављача: ЈП ЕПС Београд  из Београда,  седиште Балканска, бр 13,

                                     Адреса за пријем поште: Макензијева, број 37, 11000 Београд,

                                     Матични број:20053658, ПИБ:103920327,

                                     Телефон: 011/6558-424.

13)Период важења уговора:12 месеци  или до испуњења финансијске вредности.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник       

Starije objave «

» Novije objave