јул 16

Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

Република Србија
ОШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
Општинска управа општине Александровац-Одељење за пољопривреду и рурални развој
Број: 320-       /2021-06
Датум: 15.07.2021
 

На основу члана 61. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09,112/2015,80/2017)и Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини(„Службени гласник РС“,бр.16/2017 и 111/2017) Комисија за израду Годишњег програма заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац , објављује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊE ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ РАДИ ИЗРАДЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ,УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

АЛЕКСАНДРОВАЦ за 2022.годину

 

I ПОЗИВАЈУ СЕ образовне установе-школе,стручне пољопривредне службе,социјалне установе,високообразовне установе-факултети и научни институти чији је оснивач држава,установе за извршење кривичних санација и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства(у даљем тексту:установе)да доставе захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији општине Александровац за 2022 годину Комисији за израду Годишњег програма заштите ,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац у површини која је примерена делатности којом се баве(образовне установе-школе,стручне пољопривредне службе,социјалне установе највише до 100 хектара,а високообразовне установе-факултети и научни институти чији је оснивач држава,установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства највише до 1.000 хектара)ради израде Годишњег програма заштите ,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац за 2022.годину.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 16

Јавни позив за доказивање права пречек закупа пољопривредног земљишта

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Александровац
Општинска управа општине Александровац
Одељење за пољопривреду и рурални развој
Број: 320-    /2021-06
Датум: 15.07.2021.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

 

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015 и 80/17) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017 и 111/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта формирана од стране Општинског већа општине Александровац, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

  • власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и
  • власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

 

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Александровац за 2022. годину, до дана 31. октобра 2021. године.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 15

Позив за достављање понуда у поступку набавке број 11Д/2021- Набавка, испорука и монтажа клима уређаја и вентилатора

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-201-1/2021
Датум:15.07.2021.године.
 

На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки,
набавки на које се Закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга,
број 020-509/2020 -01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке – Набавка, испорука и монтажа клима уређаја и вентилатора, упућује се 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
ЗА НАБАВКУ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ-
Број 11Д/2021- Набавка, испорука и монтажа клима уређаја и вентилатора

 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позивом за подношење понуда.

2. Предмет набавке:
Набавка, испорука и монтажа клима уређаја и вентилатора.

3. Врста Наручиоца:
Орган јединице локалне самоуправе.

4. Врста поступка набавке:
Набавка на коју се закон не примењује.

5. Врста предмета:
Добра.

Pročitati ostatak ovog unosa »

јул 13

Решење о избору кандидата за чланове Савета месних заједница

На основу члана 26. став 1 тачка 10 Одлуке о месним заједницама на територији општине Александровац („Сл.лист општине Александровац“, бр.9/19),

Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Александровац, на 12. седници одржаној дана 13.07.2021. године, донела је

 

РЕШЕЊЕ

I У складу са укупним резултатима избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Александровац одржаним 11.07.2021. године, за чланове Савета месних заједница на територији општине Александровац изабрани су:

 

  1.  Месна заједница АЛЕКСАНДРОВАЦ, и то:

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Иван Гавриловић 1981 Лекар Александровац
2. Жарко Левић 1976. економиста Александровац
3. Иван Живадиновић 1985. Машински инжењер Александровац
4. Далибор Митровић 1980. Пољопривредни инжењер Александровац
5. Милорад Чолић 1963. Возач Александровац
6. Дејан Филиповић 1972. Радник Александровац
7. Радош Бабић 1963. Предузетник Александровац
8. Александар Луковић 1982. Економиста Александровац
9. Горан Лапчевић 1968. Незапослен Александровац
10. Милован Минић 1980. Васпитач Александровац
11. Дејан Лапчевић 1972. Трговац Александровац

 

 2. Месна заједница ПЛОЧА

 

р.бр. име и презиме година рођења занимање пребивалиште
1.

 

Пеђа Бабић 1994. радник Плоча
2. Горан Трифуновић 1973. Шумарски техничар Плоча
3. Славиша Бабић 1978. металостругар Плоча
4. Слободан Симић 1975. пољопривредник Плоча
5. Милан Јованчевић 1973. Пољопривредник Плоча

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave