«

»

апр 05

Јавни конкурс за избор кандидата за чланове Савета за праћење примене Етичког кодекса функционера локалне самоуправе

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ бр. 129/07 , 83/14 – др. закон, 101/16 – др закон, 47/18 и 111/21-др. закона), члана 72. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/2019), члана 2. Пословника о раду Општинског већа општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 20/2020), члана 7. став 5. Одлуке о усвајању Етичког кодекса функционера  (,,Службени лист општине Александровац“ број 8/2021) и члана  2. Методологије за избор кандидата за чланове Савета за праћење примене Етичког кодекса функционера локалне самоуправе, која је саставни део Одлуке о усвајању Етичког кодекса функционера локалне самоуправе,

Општинско веће општине Александровац на 7. седници одржаној 27. марта 2024. године, расписује

Јавни конкурс

за избор кандидата

за чланове Савета за праћење примене

Етичког кодекса функционера локалне самоуправе

Предмет јавног конкурса

Овим јавним конкурсом бирају се кандидати за чланове Савета за праћење примене Етичког кодекса функционера локалне самоуправе (у даљем тексту: Савет).

На основу спроведеног јавног конкурса, Скупштина општине именује 5 (пет) чланова Савета.

Ко може бити учесник јавног конкурса

Учесник јавног конкурса може бити сваки пунолетни држављанин Републике Србије са пребивалиштем на територији општине Александровац, који због својих стручних, радних и моралних квалитета ужива углед у својој средини и општини у целини и који има подршку одговарајућег удружења, организације, другог правног лица или најмање 30 грађана.

Начин кандидовања

Пријаву на конкурс може да поднесе свако лице које испуњава прописане услове.

Кандидата за члана Савета може да предложи свако физичко или правно лице, а нарочито: верска заједница, невладина организација, месна заједница, удружење, струковно удружење, односно организација у области здравства, образовања, спорта, правосуђа и слично.

 

Садржина пријаве, односно предлога кандидата

Пријава се подноси у писаном облику и обавезно садржи: Име и презиме кандидата, ЈМБГ, адресу пребивалишта, занимање, контакт телефон кандидата.

Предлог кандидата подноси се у писаном облику и мора бити образложен. Поред података о кандидату (име и презиме кандидата, адреса пребивалишта, занимање) предлог  садржи име и презиме и контакт телефон лица представника предлагача кандидата.

Документација која се прилаже

Уз пријаву, кандидат подноси фотокопију личне карте, кратку биографију и одговарајуће препоруке удружења, организације, установе или групе грађана који пружају подршку том кандидату.

Уз предлог кандидата подноси се  изјава лица које се предлаже за кандидата да прихвата учешће на конкурсу.

Кандидат, односно предлагач кандидата може поднети и другу документацију којом потврђује испуњеност услова за учешће на јавном конкурсу и наводе изнете у биографији, односно предлогу кандидата.

Спровођење јавног конкурса

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју посебним решењем образује Општинско веће.

Конкурсна комисија разматра поднета пријаве, односно предлоге кандидата и достављену документацију, оцењује испуњеност услова кандидата, обавља усмени разговор са кандидатима у циљу формирања ранг листе кандидата и утврђује и Општинском већу доставља образложену ранг листу кандидата за чланове Савета.

Актом о образовању Комисије утврђују се састав и број чланова Комисије и именују  њени чланови, ближе се одређују њени задаци и рокови за њихово извршење, као и друга питања од значаја за рад Комисије.

Коме се подноси пријава, односно предлог кандидата

Пријава, односно предлог кандидата подноси се Конкурсној комисији преко писарнице Општинске управе општине Александровац или поштом  на адресу Конкурсна комисија за спровођење јавног конкурса за избор кандидата за чланове Савета за праћење примене Етичког кодекса функционера локалне самоуправе улица Јаше Петровића број 26, 37230 Александровац.

Пријаве, односно предлози кандидата, са документацијом која се прилаже, достављају се на адресу назначену у овом јавном конкурсу, у затвореној коверти са назнаком „Конкурсна документација, не отварати“, непосредном предајом писарници или поштом препоручено.

Лице за контакт

Лице задужено за комуникацију и давање потребних објашњења кандидатима, односно предлагачима је Бранкица Маринковић, телефон 037/3554-065, електронска пошта skupstinaaleksandrovac@gmail.com

Рок за подношење пријава, односно предлога кандидата и спровођење јавног конкурса

Јавни конкурс траје од 05. априла 2024. године до 20. априла 2024. године.

Конкурсна комисија ће спровести поступак и утврдити ранг листу кандидата у року од 15 дана од дана истека рока трајања овог конкурса.

Објављивање јавног конкурса

Овај јавни конкурс објављује се на званичном сајту општине Александровац, на огласној табли   општине Александровац  и листу ,,Победа“.

 

                                      ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ                                                

                                            Број:020-437/2024-01 од  27. марта  2024.година

 

                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИЦА

                                                                                            Јелена Пауновић, дипл.правник, с.р.

Print Friendly, PDF & Email