Председник скупштине општине

Милан Минић

Члан 28.

Скупштина општине има председника Скупштине.

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине,сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом ,овим Статутом и пословником о раду Скупштине општине.
Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца.
Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев председника Општине, Општинског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.
Ако председник Скупштине не закаже седницу у року из става 2. овог члана, седницу може заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева.
Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина.

Члан 29.

Седнице Скупштине општине су јавне.
За јавност рада Скупштине општине одговоран је председник Скупштине општине.
Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине не буде јавна због разлога безбедности и одбране земље и других посебно оправданих разлога који се констатују пре утврђивања дневног реда.

Члан 30.

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине.

Члан 31.

Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање трећине одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.
Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.
Ако у првом кругу гласања ниједан од предложених кандидата не добије већину, у другом  кругу гласаће се за два кандидата који су у првом кругу имали највећи број гласова.
У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног броја одборника.
Ако ни у другом кругу ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину гласова, понавља се поступак кандидовања и избора.

Члан  32.

Председник скупштине може бити разрешен пре истека мандата:
1)      на лични захтев,
2)      на предлог најмање трећине одборника.
Предлог се подноси у писаној форми и мора бити образложен.
Разрешење се врши на начин и по поступку који је предвиђен за његов избор.

Члан 33.

Председник Скупштине има 2 заменика који га замењују у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине.

Print Friendly, PDF & Email