«

»

апр 02

Конкурс за одобравање средстава за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Aлександровац за 2024. годину

            На основу члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 9/2024 ), раздео 5.  функционална класификација  090 и 820 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 264, 265, 266, 267 и 78 и  члана 9. Правилника о критеријумима и поступку одобравањa средстава за финансирање/суфинансирање  програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 8/20), на предлог Комисије за спровођење конкурсног поступка,

 

Председница општине Александровац дана  02. aприла 2024. године расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА  ОДОБРАВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

 

 

IРасписује се конкурс за одобравањe средстава за финансирање/суфинансирање  програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац за 2024. годину у укупном износу од 8.000.000,00 динара  за финансирање/суфинансирање   програма удружења грађана од јавног интереса  и то у областима :

(1) Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине – 5.800.000,00 динара

(2)  Програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, подстицање наталитета, помоћи старима, заштите и промовисања људских и мањинских права, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следe јавне потребе          –              2.200.000,00 динара

 

 

II – Право подношења пријаве за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса има удружење:

 – које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/11 – др. закон и 44/18 – др. закон) на територији општине Александровац;

– које програм реализује на територији општине Александровац или ван територије општине, а да при том представља општину Александровац и

– које је директно одговорно за припрему и извођење програма.

 

Општина Александровац  неће финансирати:

– програме са комерцијалним ефектима;

– програме који су претходне године већ били финансирани из буџета општине, а нису реализовани;

– дугове и покривање губитака или дуговања и

– ставке програма које се већ финансирају из других извора.

 

Прихватљиви трошкови укључују:

– трошкове потрошног материјала и материјала потребног за реализацију програма;

– трошкове који директно произилазе из предложених активности: информисање, оглашавање, штампање, трошкови организације обука и остали текући трошкови;

 – трошкови финансијских услуга – банкарска провизија;

– трошкови ангажованих лица;

– трошкови ПДВ-а;

– индиректне трошкове програма (трошкови електричне енергије, грејања, воде, телефона, канцеларијског материјала, путни трошкови итд.) који морају бити нижи од 20% укупног износа средстава која се додељују јавним конкурсом.

 

 

III        Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се Комисији, у затвореној коверти са назнаком: „Пријава на конкурс за одобравање средстава за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организација цивилног друштва из буџета општине Александровац за 2024. годину – не отварати”.

Пријаве се достављају поштом  на адресу Општина Александровац, улица Јаше Петровића број 26, 37 230 Александровац  или лично, на писарници у згради Општине Александровац.

Благовременом доставом, сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације, која садржи жиг поште са последњим даном утврђеног рока, без обзира на датум приспећа.

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање.

Конкурс за доделу средстава објављује се на огласној табли, која се налази у згради општине, на адреси Јаше Петровића број 26, Алекснадровац и на званичној интернет презентацији општине– www.aleksandrovac.rs.

 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 Конкурсна документација садржи:

–    оригинални пријавни образац и две копије (предлог и буџет програма, изјаву подносиоца програма и изјава о партнерству), потписане и оверене печатом;

–     извод из Агенције за привредне регистре (прибавља општина по службеној дужности);

–     копија Статута подносиоца пријаве;

–  доказ о отвореном подрачуну у организационој јединици Управе за трезор – филијали, за унос корисника у Евиденцију корисника јавних средстава и за отварање подрачуна;

 –    радне биографије ангажованих лица на програму;

–     уговоре о ангажовању са лицима укљученим у програм;

–     доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се програм тако реализује;

–  организација цивилног друштва чији предлог буџета за програм који аплицира прелази износ од 500.000,00 динара мора доказати да већ има искуство у управљању програмима који су вредели исто или више колико и програм којим аплицира,

 –    друга документа која удружење сматра одговарајућим за предложени програм.

 

Подносиоци пријава  пријавне обрасце попуњавају на српском језику, ћириличним писмом. Пријава написана руком неће се сматрати важећом.

 

 

IV –   Основни критеријуми за избор програма/пројеката који се финансирају/суфинансирају из буџета општине су:

– усклађеност програма са захтевима јавног конкурса, 1–10 бодова;

– референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број лица која се укључује у програм, могућност развијања програма и његова одрживост, 1–10 бодова;

 – остварени резултати удружења претходних година, 1–10 бодова;

– кадровска опремљеност удружења, 1–10 бодова;

 – суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање, 1–10 бодова;

 – веза резултата и планираних трошкова, 1–10 бодова;

– обим задовољавања интереса за грађане општине Александровац, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи 1–20 бодова.

Максималан укупни резултатат је 80 бодова.

 

Комисија разматра поднете пријаве и у складу са условима јавног конкурса, сачињава предлог одлуке о избору програма који ће се финансирати/суфинансирати, са одобреним износима новчаних средстава за сваки програм.

О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава предлог одлуке о избору програма који се финансирају/суфинансирају   из буџета општине и исту доставља председнику општине, у року од 20 дана од дана завршетка јавног конкурса.

Записник Комисије о спроведеном поступку и предлог одлуке о избору програма који се финансирају/суфинансирају из буџета општине објављују се на званичној интернет презентацији општине.             На основу предлога Комисије, председник  општине доноси прелиминарну одлуку о финансирању/суфинансирању програма из буџета општине Александровац.

 

Прелиминарна одлука о финансирању/суфинансирању програма из буџета општине Александровац објављује се на званичној интернет презентацији  општине и на огласној табли у року од осам дана од њеног доношења.

Учесници јавног конкурса имају право да Општинском већу  општине Александровац поднесу приговор на прелиминарну Одлуку у року од пет дана од дана објављивања прелиминарне одлуке. Општинско веће општине Александровац одлучује о приговору у року од 15 дана од дана пријема приговора.

Коначна Одлука о финансирању/суфинансирању програма из буџета општине Александровац, објављује се на званичној интернет презентацији општине и огласној табли општине Александровац у року од осам дана од дана доношења.

Ако су у одобреном програму одобрена мања новчана средства за реализацију програма од средстава наведених у буџету програма, носилац програма пре закључења уговора, усклађује буџет програма са износом расположивих средстава и доставља измењен буџет предлога програма, најкасније у року од три дана од дана пријема обавештења о потреби усклађивања програма са одобреним средствима.

На основу Коначне одлуке председник општине Александровац закључује уговоре са корисницима средстава, којима су одобрена новчана средства по основу Јавног конкурса.

 

 

            НАПОМЕНА: Образац пријаве  може се преузети у услужном центру Општинске управе или на званичноj интернет презентацији општине Александровац www.aleksandrovac.rs.

 

 

Контакт телефон за информације: 037/3354-556, 037/3554-065

                                                           

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-455/2024-07 од 02. априла 2024. године

 

 

 

                                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИЦА

                                                                                                                             Јелена Пауновић  , дипл. правник

 

KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Print Friendly, PDF & Email