«

»

јун 17

Извештај комисије за доделу награда

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 020-109-1/2020-01
Датум: 10.06.2020. год.
Александровац
 

 

И З В Е Ш Т А Ј

Комисије за доделу награда

 

 

Општинска управа општине Александровац је дана 05. маја 2020. године расписала Конкурс за доделу новчане награде талентованим студентима број 020-109-1/2020-01, који је објављен у медијима, званичној интернет страници општине и огласној табли Општинске управе.

Рок за подношење пријава на Конкурс је почео да тече од 05.05.2020. године закључно са 08.06.2020. године.

Општинска управа општине Александровац је дана 09. маја 2017. године је образовала Комисију за доделу награда, решењем број 020-101/2017-01.

На основу расписаног Конкурса и поднетих пријава, Комисија за доделу награда на састанку од 10.06.2020. године, утврдила је следеће:

По расписном Конкурсу поднето је укупно 39 пријава и све су благовремене. Сви подносиоци пријава имају пребивалиште на територији општине Александровац, што је потврђено службеном провером у ПС Александровац или на основу очитаних личних карата подносилаца захтева.

 

Пријаве су поднели студенти:

 

Ред. бр. Презиме и име Име оца Адреса ФАКУЛТЕТ Година

и врста

студија

Просечна оцена / ЕСПБ
1. Бићанин Маша Срећко Ул. 4. Црногорске ударне бригаде, број 52,

Александровац

Универзитет у Београду – Хемијски факултет 2. година основних студија

– у року

 

 

9,73

 

2. Јовановић Живана Момчило Латковац,

Александровац

Факултет инжењерских наука, Машинско инжењерство, Крагујевац 2. година докторских  студија

– у року

основне НЕМА мастер

8,93

докторске

9,25

УКУПНО

9,09

није потпуна док.

3. Рачић Милош Миливоје Ул. Жељинска, 20,

Александровац

Шумарски  факултет, Београд дипломирао

основнe

26.09.2019.

– у року

 

 

9,59

 

4. Савковић Данијел Дејан

 

Ул. др Миломира Џамића бб, Александровац Саобраћајни факултет Београд дипломирао

основне 25.09.2018

дипломирао

30.09.2019.

– у року

 

основне

8,33

мастер

9,86

УКУПНО

9,09

5. Новаковић Виктор

 

Марио Шљивово, Александровац Математички факултет, Београд 2. година

основних  

студија

 – у року

 

 

9,60

 

6. Сталетовић Марија Марјан Ул. Крушевачка 12/3, Александровац Учитељски факултет, Београд 3. година

основних студија

– у року

 

 

9,69

 

7. Стефан Ћурчић Бобан Крушевица пољана бб, Александровац Пољопривредни факултет, Београд дипломирао основне 20.09.2018

дипломирао мастер 30.09.2019

– у року

 

 

9,38

 

10,00

УКУПНО

9,64

8. Дуњић

Марко

Бојан Минићка 1,

Александровац

Биолошки факултет, Београд дипломирао

основне 14.07.2017.

дипломирао мастер

28.06.2018.

2019/2020 докторске у току

– у року

 

 

9,93

 

10,00

 

УКУПНО 9,96

9. Наташа Карић Вукашин Крушевица пољана бб, Александровац Технолошко-металуршки факултет, Београд дипломирала основне 21.07.2017.

дипломирала мастер  05.07.2018.

2. година докторских

– у року

 

8,53

 

9,88

 

10,00

 

УКУПНО9,47

10. Тања

Мајсторовић

Мирослав Љубинци бб, Александровац Економски факултет, Крагујевац дипломирала

основне

18.09.2018

дипломирала мастер 13.11.2019

– у року

 

9,53

 

9,40

 

УКУПНО9,46

11. Минић Александар Живојин Срећкова 17, Александровац Академија Васпитачко-медицинских струковних студија – одсек Крушевац

 

 

 

дипломирао струковне 24.09.2019

– у року

 

 

9,28

 

 

12. Михајловић Тања Зоран Ул. Солунских ратника 2, Александровац Факултет за менаџмент Сремски Карловци

 

4. година основних

– у року

 

9,73

13. Жарковић

Милена

Љубисав Ракља, Александровац Саобраћајни  факултет, Београд дипломирала основне 25.09.2019.

– у року

 

 

9,29

 

14. Јеленковић Иван Миломир Стубал,

Александровац

Пољопривредни факултет, Београд дипломирао мастер 09.01.2020

– у року

основне НЕМА

мастер 9,29

није потпуна док.

15. Трифуновић Лука Милош Ул. 10. августа 14,

Александровац

Правни факултет, Београд 4. година

основних студија

– у року

 

 

9,53

16. Бићанин

Вељко

 

Живан Ул. Школска 69, Александровац Висока техничка школа струковних студија, Београд 3. година 

струковних студија

– у року

 

 

9,67

 

17. Милосављевић Александра Горан Ул. Михајло Колумбо 114, Александровац Медицински факултет, Београд дипломирала интегрисане основне 12.09.2017

дипломирала спец. 25.09.2019

– у року

 

 

8,93

 

9,09

 

УКУПНО9,01

18. Савковић

Немања

Лука Ул. Солунских ратника 57, Александровац Висока техничка школа струковних студија, Београд 2. година 

струковних студија

– у року

 

 

9,93

19. Милица Црноглавац Милутин Ул. Миће Милића 9,

Александровац

Хемијски факултет, Београд дипломирала основне 11.09.2019

– у року

 

 

9,63

20. Вукашин Поповић

 

 

Ивица Ул. Солунских ратника 21, Александровац Медицински факултет,

Београд

5. година

интегрисаних 

основних

студија

 – у року

 

 

9,74

 

 

21. Здравковић

Дамјан

Драган Ул. 29. новембра 48/17, Александровац Универзитет Сингидунум, Београд,

Туризам и хотелијерство

4. година

основних студија

– у року

 

9,96

22. Левић Сара Иван Ул. Крушевачка 12/10, Александровац Филолошки факултет, Београд 2. година

основних студија

– у року

 

 

9,71

23. Драгиша Шимуновић Бошко Крушевачка 21,

Александровац

Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево дипломирао

основнe 28.09.2016

дипломирао мастер

29.09.2017

3. година докторских

– у року

 

9,42

 

10,00

 

9,40

 

УКУПНО 9,60

24. Ненад Џамић Дејан Копаоничка 3, Александровац Електротехнички  факултет, Београд 3. година

основних студија

– у року

 

 

9,74

 

25. Катарина Катанчевић Зоран Лесеновци бб,

Александровац

Хемијски факултет, Београд дипломирала

основне

13.07.2018

дипломирала мастер

29.07.2019.

– у року

 

9,37

 

 

10,00

 

УКУПНО9,68

26. Данијел Милинчић Драган Школска, Александровац Пољопривредни факултет, Београд дипломирао основне 26.09.2016

дипломирао мастер

22.09.2017

3. година докторских

– у року

 

9,95

 

 

10,00

 

10,00

 

УКУПНО 9,98

27. Јовић Ана Мирољуб Ул. Расинска 30,

Александровац

Факултет техничких наука, Нови Сад дипломирала

основне 19.09.2019

– у року

 

9,00

 

 

28. Велимир Бићанин

 

Живан Ул. Крушевачка 3, Александровац Математички факултет, Београд 4. година 

студија

 – у року

 

 

9,55

 

29. Марковић Ана Радован Ул. Јаше Петровића 44, Александровац Природно-математички факултет,

Нови Сад

дипломирала

основне

дипломирала мастер

10.10.2019.

– у року

 

8,06

 

9,62

 

УКУПНО8,84

30. Марија Ђукић Славољуб Плоча бб, Александровац ФОН, Београд 3. година основних

– у року

 

 

9,70

 

31. Прокић

Бранислав

 

 

Бранко Горње Ратаје,

Александровац

Факултет за машинство и грађевинарство,

Краљево

дипломирао

основнe 19.10.2018

дипломирао мастер

27.09.2019

– у року

 

8,69

 

9,46

 

УКУПНО9,07

32. Мирјана

Ивковић

 

Милош Плеш,

Александровац

Пољопривредни факултет, Београд -дипломирала

основне

21.09.2018.

– у року

 

 

9,12

 

 

33. Вујић

Немања

Милан Ул. Солунских ратника бб, Александровац Машински факултет,

Београд

дипломирао мастер 30.09.2019

– у року

основне НЕМА

мастер

8,80

није потпуна док.

34. Павловић Јована Велибор Ул. Срећкова 15, Александровац Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд дипломирала основне 30.05.2020.

– у року

 

 

9,17

35. Петковић Андрија Горан Ул. др Драгослава Милисављевића 8, Александровац Медицински факултет, Београд  

4. година

интегрисаних основних

 

– у року

 

 

9,73

 

36. Радуловић Марија Срећко Ул. Првомајска бб 45, Александровац Филолошко-уметнички  факултет, Крагујевац дипломирала основне 05.07.2019

 

– у року

 

 

8,02

37. Милојевић

Анђела

Бојан Ул. 29. новембра 148/22,

Александровац

ФОН, Београд 3. година

основних студија

– у року

 

 

9,59

38. Нада Гашић Сретен Горњи Вратари, Александровац Филолошки факултет, Београд, дипломирала основне 23.10.2018.

2. година мастер

– у року

 

9,53

 

9,31

 

УКУПНО9,07

39. Милинчић Александра Миодраг Стубал, Александровац Математички факултет, Београд дипломирала основне 10.09.2018.

дипломирала мастер

25.09.2019.

– у року

 

 

8,91

 

10,00

 

УКУПНО9,45

 

 

I

Сагласно члану 6. Одлуке о студентским наградама, услове за доделу награде за завршене судије у претходној години, са укупном оценом најмање 9, који нису поновили ни једну годину студија, испуњавају студенти:

 

 1. Рачић (Миливоје) Милош, Александровац, Шумарски факултет, Београд, дипломирао 26.09.2019. са просечном оценом 9,59
 2. Савковић (Дејан) Данијел, Александровац, Саобраћајни факултет, Београд, дипломирао основне 25.09.2018. са просечном оценом 8,33, дипломирао мастер 09.2019. са просечном оценом 9,86, укупна просечна оцена у току студија 9,09
 3. Ћурчић (Бобан) Стефан, Александровац, Пољопривредни факултет, Београд, дипломирао основне 09.2018. са просечном оценом 9,38, дипломрао мастер 30.09.2019 са просечном оценом 10,00, укупна просечна оцена у току студија 9,64
 4. Мајсторовић (Мирослав) Тања, Љубинци, Економски факултет, Крагујевац, дипломирала на основним студијама 18.09.2018. са просечном оценом 9,53, дипломирала мастер 13.11.2019 са просечном оценом 9,40, укупна просечна оцена у току студија 9,46
 5. Жарковић (Љубисав) Милена, Александровац, Саобраћајни факултет, Београд, дипломирала на основним студијама 25.09.2019. са просечном оценом у току студија 9,29
 6. Милосављевић (Горан) Александра, Александровац, Медицински факултет, Београд, дипломирала на интегрисаним основним студијама 12.09.12.09.2017, са просечном оценом 8,93, дипломирала специјалистичке 25.09.2019. са просечном оценом 9,09, укупна просечна оцена у току студија 9,01
 7. Црноглавац (Милутин) Милица, Александровац, Хемијски факултет, Београд, дипломирала на основним студијама 11.09.2019. са просечном оценом у току студија 9,63
 8. Катанчевић (Зоран) Катарина, Лесеноцви, Хемијски факултет, Београд, дипломирала основне 13.07.2018. са просечном оценом 9,37, дипломирала мастер 29.07.2019. са просечном 10,00, просечна оцена у току студија 9,68
 9. Јовић (Мирољуб) Ана, Александровац, Факултет техничких наука, Нови Сад, дипломирала на основним студијама 19.09.2019. са просечном оценом 9,00
 10. Прокић (Бранко) Бранислав, Горње Ратаје, Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево, дипломирао основне 19.10.2018. са просечном оценом 8,69, дипломирао мастер 27.09.2019. са просечном оценом 9,46, укупна просечна оцена у току студија 9,07
 11. Ивковић (Милош) Мирјана, Плеш, Пољопривредни факултет, Београд, дипломирала на основним студијама 21.09.2018. са просечном оценом 9,12
 12. Павловић (Велибор) Јована, Александровац, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, дипломирала на основним студијама са просечном оценом 9,17
 13. Милинчић (Миодраг) Александра, Стубал, Математички факултет, Београд, дипломирала основне 10.09.2018. са просечном оценом 8,91, дипломирала мастер 25.09.2019. са просечном оценом 10,00, укупна просечна оцена у току студија 9,45

 

 

II

Сагласно члану 7, став 1 и 2, тачка 2, Одлуке о студентским наградама, услове за доделу награде за постигнут успех остварен током студија испуњавају студенти који нису поновили ни једну годину студија и који су закључно са октобарским роком из свих положених испита постигли просечну оцену најмање 9,50:

 

 1. Бићанин (Срећко) Маша, Александровац, Хемијски факултет Београд, година основних студија са просечном оценом 9,73
 2. Новаковић (Марио) Виктор, Шљивово, Математички факултет, Београд, година основних студија са просечном оценом 9,60
 3. Сталетовић (Марјан) Марија, Александровац, Учитељски факултет, Београд, година основних студија са просечном оценом 9,69
 4. Дуњић (Бојан) Марко, Александровац, Биолошки факултет, Београд, дипломирао на основним студијама 14.07.2017, са просечном оценом 9,93, дипломирао на мастер студијама 28.06.2018, са просечном оценом 10,00, докторске студије у току
 5. Михајловић (Зоран) Тања, Александровац, Факултет за менаџмент, Сремски Карловци, 4. година основних студија са просечном оценом 9,73
 6. Трифуновић (Милош) Лука, Александровац, Правни факултет, Београд, 3. година основних студија, са просечном оценом 9,53
 7. Поповић (Ивица) Вукашин, Александровац, Медицински факултет, Београд, 5. година интегрисаних основних студија, са просечном оценом 9,74
 8. Здравковић (Драган) Дамјан, Александровац, Универзитет Сингидунум, Београд, Туризам и хотелијерство, 4. година основних са просечном оценом 9,96
 9. Сара (Иван) Левић, Александровац, Филолошки факултет, Београд, 2. година основних студија, са просечном оценом 9,71
 10. Драгиша (Бошко) Шимуновић, Александровац, Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево, дипломирао основне 28.09.2016. са просечном оценом 9,42, дипломирао мастер 29.09.2017. са просечном оценом 10,00, 3. година докторских студија са просечном оценом 9,40, укупан просек у току студија 9,60
 11. Џамић (Дејан) Ненад, Александровац, Електротехнички факултет, Београд, 3. година основних студија са просечном оценом 9,74
 12. Данијел (Драган) Милинчић, Александровац, Пољопривредни факултет, Београд, дипломирао основне 26.09.2016. са просечном оценом 9,95, дипломирао мастер 22.09.2017. са просечном оценом 10,00, 3. година докторских студија са просечном оценом 10,00, укупан просек у току студија 9,98
 13. Бићанин (Живан) Велимир, Александровац, Математички факултет, Београд, 4. година студија, са просечном оценом 9,55
 14. Ђукић (Славољуб) Марија, Плоча, ФОН, Београд, година основних студија са просечном оценом 9,70
 15. Петковић (Горан) Андрија, Александровац, Медицински факултет, Београд, 4. година интегрисаних основних студија, са просечном оценом 9,73
 16. Милојевић (Бојан) Анђела, Александровац, ФОН, Београд, 3. година основних студија са просечном оценом 9,59

 

 

III

Комисија је разматрајући све поднете пријаве и утврдила да 10 пријављених студента не

испуњава Конкурсом предвиђене услове за доделу награде и то:

 

            – Услове из члана 6 и члана 7 Одлуке, због просечне оцене испод 9,50 у току студија, односно 9,00 за завршене студије, не испуњавају:

 

 1. Карић (Вукашин) Наташа, Александровац, Техничко-металуршки факултет, Београд, дипломирала основне 21.07.2017, са просечном оценом 8,53, дипломирала мастер 05.07.2018, са просечном оценом 9,88, на 2. години докторских студија остварен просек 10,00, просечна оцена у току студија 9,20
 2. Марковић (Радован) Ана, Александровац, Природно-математички факултет, Нови Сад, дипломирала на основним студијама са просечном оценом 8,06, дипломирала на мастер студијама 10.2019, са просечном оценом 9,62, укупан просек у току студија 8,84
 3. Радуловић (Срећко) Марија, Александровац, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, дипломирала на основним студијама 05.07.2019, са просечном оценом 8,02
 4. Нада (Сретен) Гашић, Горњи Вратари, Филолошки факултет, Београд, дипломирала основне 23.10.2018. са просечном оценом 9,53, 2. година мастер студија са просечном оценом 9,31, укупан просек у току студија 9,07

 

– Одредбом члана 3. Одлуке предвиђено је да се награде додељују студентима који похађају или су завршили академске студије, те студенти струковних студија не испуњавају услов за награду:

 

 1. Минић (Живојин) Александар, Александровац, Академија васпитачко-медицинских студија – одсек Крушевац, дипломирао 24.09.2019. са просечном оценом 9,28
 2. Бићанин (Радован) Вељко, Александровац, Висока техничка школа струковних студија, Београд, 3. година струковних студија са просечном оценом 9,67
 3. Савковић (Лука) Немања, Александровац, Висока техничка школа струковних студија, Београд, 2. година студија са просечном оценом 9,93

 

– У складу са чланом 10. Одлуке, због непотпуне документације није разматрана пријава:

 

 1. Јовановић (Момчило) Живана, Латковац, Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 2. година докторских студија, дипломирала на мастер студијама са просечном оценом 8,93, на докторским студијама остварена просечна оцена 9,25
 2. Јеленковић (Миломир) Иван, Александровац, Пољопривредни факултет, Београд, дипломирао на мастер студијама 09.01.2020. са просечном оценом 9,29
 3. Вујић (Милан) Немања, Александровац, Машински факултет Београд, дипломирао на мастер студијама 30.09.2019, са просечном оценом 8,80

 

IV

 

            На основу члана 12. Одлуке о студентским наградама, Комисија за доделу награда предлаже кандидате за награду:

 

            – За завршене студије:

 

 1. Рачић (Миливоје) Милош, Александровац, Шумарски факултет, Београд, дипломирао 26.09.2019. са просечном оценом 9,59
 2. Савковић (Дејан) Данијел, Александровац, Саобраћајни факултет, Београд, дипломирао основне 25.09.2018. са просечном оценом 8,33, дипломирао мастер 30.09.2019. са просечном оценом 9,86, укупна просечна оцена у току студија 9,09
 3. Ћурчић (Бобан) Стефан, Александровац, Пољопривредни факултет, Београд, дипломирао основне 20.09.2018. са просечном оценом 9,38, дипломрао мастер 30.09.2019 са просечном оценом 10,00, укупна просечна оцена у току студија 9,64
 4. Мајсторовић (Мирослав) Тања, Љубинци, Економски факултет, Крагујевац, дипломирала на основним студијама 18.09.2018. са просечном оценом 9,53, дипломирала мастер 13.11.2019 са просечном оценом 9,40, укупна просечна оцена у току студија 9,46
 5. Жарковић (Љубисав) Милена, Александровац, Саобраћајни факултет, Београд, дипломирала на основним студијама 25.09.2019. са просечном оценом у току студија 9,29
 6. Милосављевић (Горан) Александра, Александровац, Медицински факултет, Београд, дипломирала на интегрисаним основним студијама 12.09.12.09.2017, са просечном оценом 8,93, дипломирала специјалистичке 25.09.2019. са просечном оценом 9,09, укупна просечна оцена у току студија 9,01
 7. Црноглавац (Милутин) Милица, Александровац, Хемијски факултет, Београд, дипломирала на основним студијама 11.09.2019. са просечном оценом у току студија 9,63
 8. Катанчевић (Зоран) Катарина, Лесеноцви, Хемијски факултет, Београд, дипломирала основне 13.07.2018. са просечном оценом 9,37, дипломирала мастер 29.07.2019. са просечном 10,00, просечна оцена у току студија 9,68
 9. Јовић (Мирољуб) Ана, Александровац, Факултет техничких наука, Нови Сад, дипломирала на основним студијама 19.09.2019. са просечном оценом 9,00
 10. Прокић (Бранко) Бранислав, Горње Ратаје, Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево, дипломирао основне 19.10.2018. са просечном оценом 8,69, дипломирао мастер 27.09.2019. са просечном оценом 9,46, укупна просечна оцена у току студија 9,07
 11. Ивковић (Милош) Мирјана, Плеш, Пољопривредни факултет, Београд, дипломирала на основним студијама 21.09.2018. са просечном оценом 9,12
 12. Павловић (Велибор) Јована, Александровац, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, дипломирала на основним студијама са просечном оценом 9,17
 13. Милинчић (Миодраг) Александра, Стубал, Математички факултет, Београд, дипломирала основне 10.09.2018. са просечном оценом 8,91, дипломирала мастер 25.09.2019. са просечном оценом 10,00, укупна просечна оцена у току студија 9,45

 

 

– За успех у току студија:

 

 1. Бићанин (Срећко) Маша, Александровац, Хемијски факултет Београд, 2. година основних студија са просечном оценом 9,73
 2. Новаковић (Марио) Виктор, Шљивово, Математички факултет, Београд, 2. година основних студија са просечном оценом 9,60
 3. Сталетовић (Марјан) Марија, Александровац, Учитељски факултет, Београд, 3. година основних студија са просечном оценом 9,69
 4. Дуњић (Бојан) Марко, Александровац, Биолошки факултет, Београд, дипломирао на основним студијама 14.07.2017, са просечном оценом 9,93, дипломирао на мастер студијама 28.06.2018, са просечном оценом 10,00, докторске студије у току
 5. Михајловић (Зоран) Тања, Александровац, Факултет за менаџмент, Сремски Карловци, 4. година основних студија са просечном оценом 9,73
 6. Трифуновић (Милош) Лука, Александровац, Правни факултет, Београд, 3. година основних студија, са просечном оценом 9,53
 7. Поповић (Ивица) Вукашин, Александровац, Медицински факултет, Београд, 5. година интегрисаних основних студија, са просечном оценом 9,74
 8. Здравковић (Драган) Дамјан, Александровац, Универзитет Сингидунум, Београд, Туризам и хотелијерство, 4. година основних са просечном оценом 9,96
 9. Сара (Иван) Левић, Александровац, Филолошки факултет, Београд, 2. година основних студија, са просечном оценом 9,71
 10. Драгиша (Бошко) Шимуновић, Александровац, Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево, дипломирао основне 28.09.2016. са просечном оценом 9,42, дипломирао мастер 29.09.2017. са просечном оценом 10,00, 3. година докторских студија са просечном оценом 9,40, укупан просек у току студија 9,60
 11. Џамић (Дејан) Ненад, Александровац, Електротехнички факултет, Београд, 3. година основних студија са просечном оценом 9,74
 12. Данијел (Драган) Милинчић, Александровац, Пољопривредни факултет, Београд, дипломирао основне 26.09.2016. са просечном оценом 9,95, дипломирао мастер 22.09.2017. са просечном оценом 10,00, 3. година докторских студија са просечном оценом 10,00, укупан просек у току студија 9,98
 13. Бићанин (Живан) Велимир, Александровац, Математички факултет, Београд, 4. година студија, са просечном оценом 9,55
 14. Ђукић (Славољуб) Марија, Плоча, ФОН, Београд, 3. година основних студија са просечном оценом 9,70
 15. Петковић (Горан) Андрија, Александровац, Медицински факултет, Београд, 4. година интегрисаних основних студија, са просечном оценом 9,73
 16. Милојевић (Бојан) Анђела, Александровац, ФОН, Београд, 3. година основних студија са просечном оценом 9,59

 

 

Комисија:

    Председник – Војислав Калезић, с.р.

 

                        Чланови:

Драгана Богојевић, с.р.

Дејана Михајловић, с.р.

Драган Милојевић Гања, с.р.

Слободан Маринковић, с.р.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email