«

»

јун 10

Јавни конкурс а пријем у радни однос једног намештеника са статусом инвалида који се  запошљава под општим условима

 Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 111- 8 /20 – 01
Датум: 09 .06. 2020.г.
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

             На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 21/16 и 113/17), члана 12. став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», број 95/16), у циљу извршења законске обавезе запошљавања особа са инвалидитетом из члана 24 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом («Сл. гласник РС», број: 36/09 и 32/13)  Општинске управа оштине Aлександровац оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос једног намештеника са статусом инвалида

који се  запошљава под општим условима

 

 

 

             I Орган у коме се радно место попуњава:

                Општинска управа општине Александровац, Јаше Петровића 26

             II Радно место које се попуњава: “ПОМОЋНИ ПОСЛОВИ“, одељење за општу управу и друштвене делатности, Општинске управе општине Александровац, намештеник-пета врста радних места, 1 намештеник .                        

 Опис послова: Обавља помоћне и манипулативне послове; одржавање чистоће на прилазима и на простору око зграде, стара се о одлагању, замени и враћању амбалаже, и др. послове по налогу начелника одељења.

  Услови:  основно  образовањем, без радног искуства

 

III Место рада: Александровац, Јаше Петровића 26

IV  Услови које кандидат треба да испуњава:

 

  1. да је пунолетни држављанин Републике Србије;
  2. да има прописано образовање;
  3. да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци;
  4. да му раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутомомне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа и
  5. да има статус инвалида који се запошљава под општим условима(запошљавање код послодавца без прилагођавање послова, радног места или послова и радног места)

 

        V Трајање рада: радни однос се заснива на неодређено време

 

         VI  Рок: Рок за подношење пријаве је 15 дана који почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса на интернет презентацији општине Александровац

 

        VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:        

           – Извод из  матичне књиге рођених,

           – Уверење о држављанству,

           -Уверење да лице није осуђивано на безусловни казну затвора у трајању од најмање шест месеци,

            -Доказ да лицу раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутомомне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа

            -Доказ о завршеном образовању,

            -Решење Националне службе за запошљавање о статусу особе са инвалидитетом које се запошљава под општим условима.

                      

        VIII  Изборни поступак кандидата спроводи се : усменим разговором.            

            О месту и времену одржавања усменог разговора кандидати ће бити накнадно обавештени.             

 

        IX Пробни рад: за кандидата који буде изабран и  примљен у радни однос  обавезан је пробни рад уколико није раније заснивао радни однос у органима аутономне покрајине, јединицама локалне самоуправе, градској општини или државном органу. Намештеник који не задовољи на пробном раду престаје радни однос.

 

        X Оглас о јавном конкурсу се објављује на интернет страници Општине Александровац w.w.w.aleksandrovac.rs а у дневним новинама “Курир“ објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

 

        XI Адреса на коју се подноси пријава: Општинска управа општине Александровац  ул. Јаше Петровића бр.26,   37230 Александровац, са назнаком “За јавни конкурс за попуну  радног места намештеника“.      

 

     XII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Јелица Костић, телефон:  037/ 3554-556.

 

           Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, Конкурсна комисија ће одбацити закључком.

        Конкурс се расписује ради пријема у радни однос на неодређено време особе са инвалидитетом које се запошљава под општим условима, чиме се испуњава обавеза из члана 24 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом («Сл. гласник РС», број: 36/09 и 32/13).

 

        

 

                                                                                   НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ    

                                                                                                 Иван Новаковић 

Print Friendly, PDF & Email