«

»

јан 09

Решење за Пројекат „РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ МИТРОВО ПОЉЕ У АЛЕКСАНДРОВЦУ“

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Одељење за локални економски развој и пољопривреду
Број: 501-79/2022-06
Датум : 06.01.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 
 

           На основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку (″Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 5., члана 10. став 4. и став 5., члана 17. и члана 18.  Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 135/04 и 36/2009)  а на основу поднетог захтева Општине Александровац као носиоца Пројекта „РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ МИТРОВО ПОЉЕ У АЛЕКСАНДРОВЦУ“ на катастарској парцели 956 Ко Бзенице, општина Александровац    од 08.12.2022.год. и спроведеног поступка одлучивања о потреби израде Процене утицаја на животну средину Пројекта „РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ МИТРОВО ПОЉЕ У АЛЕКСАНДРОВЦУ“ на катастарској парцели 956 КО Бзенице, општина Александровац, Општинска управа општине Александровац,  доноси:                                         

 

Р Е Ш Е Њ Е         

 

  1. За Пројекат „РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ МИТРОВО ПОЉЕ У АЛЕКСАНДРОВЦУ“ на катастарској парцели број 956 КО Бзенице, Александровац, носиоца Пројекта општина Александровац, потребна је израда студије о процени утицаја на животну средину.

 

  1. Oдређује се обим и садржај Студије о процени утицаја на животну стедину за потребе реализације Пројекта из тачке 1. диспозитива  овог решења, која треба да садржи:

 

          1)  Податке о носиоцу пројекта;

          2)  Опис локације на којој се планира реализација пројекта;

          3)  Опис пројекта;

          4)  Приказ главних алтернатива које је носилац пројекта размотрио;

          5)  Приказ стања животне средине на локацији и ближој околини (микро и макро

               локација);

          6)  Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину;

          7)  Процена утицаја на животну средину у случају удеса;

          8)  Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и где је то могуће,

               отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину;

          9)  Програм праћења утицаја на животну средину;

         10) Нетехнички краћи приказ података наведених у тач. 2) до 9);

         11) Подаци о техничким недостацима или непостојању одговарајућих стручних      

                знања и вештина или немогућности да се прибаве одговарајући подаци;

         12) Закључак о процени утицаја на животну средину.

       

2.0 Опис локације

2.1 Диспозиција локације пројекта

2.1.1 Макролокација

2.1.2 Микролокација

2.2 Копија плана, Ситуациони план, подаци о потребној површини земљишта у (м2) за време извођења радова са описом физичких карактеристика и картографским приказом одговарајуће размере, приказ површине која ће бити обухваћена када пројекат буде изведен;

2.3  Усклађеност изабране локације са просторно-планском и урбанистичком

документацијом;

2.4 Приказ општих геоморфолошких, геолошких, хидролошких, хидрографских,

сеизмолошких и педолошких карактеристика терена;

2.4  Педолошке карактеристике

2.4.1 Геоморфологија и геологија терена на локацији и окружењу

2.4.2 Хидрогеолошке и хидролошке карактеристике подручја

2.4.3 Сеизмолошке карактеристике терена

2.5 Приказ климатских карактеристика и метеоролошких показатеља подручја

2.5.1 Температура ваздуха

2.5.2 Падавине и облачност

2.5.3Ветрови и тишине

2.6 Подаци о водотоковима и извориштима водоснабдевања (удаљеност, капацитет, угроженост, зоне санитарне заштите)

2.7 Подаци о заштићеним природним и културним добрима  

2.8 Опис флоре и фауне, природних добара посебне вредности, заштићених, ретких и

угрожених биљних и животињских врста, њихових станишта и вегетације

  • Карактеристике предела и пејзажа

2.10 Демографске карактеристике, густина становања, насељености и концентрације

становништва на локацији и непосредном окружењу  

2.11.Подаци о постојећим привредним и стамбеним објектима инфраструктуре и супраструктуре

  • Инфраструктура
  • Супраструктура

2.12 Врсте природних ресурса на локацији  

2.13. Социо – економске карактерсистике  

 

3.0 Опис пројекта

3.1. Опис предходних радова на извођењу Пројекта

3.2. Опис објекта, планираних производнiх процеса или активности, њихове технолошке и друге карактеристике објеката у комплексу  

3.2.1. Инфраструктура

3.3. Технологија рада Пројекта

3.4. Приказ врсте и количине потребне енергије и енергената, воде, сировина, потребног материјала за изградњу и технологију рада постројења за пречишћавање воде.  

3.5. Приказ врсте и количине испуштених гасова, отпадних вода и других течних и гасовитих отпадних материја, посматрано по технолошким целинама укључујући емисије у ваздух, испуштање у површинске и подземне водне реципијенте, одлагање на земљишту, буку, вибрације, топлоту, зрачења (јонизујућа и нејонизујућа) и др. отпадних

материја

3.5.1. Емисије у ваздух  

3.5.2. Генерисање отпадне воде

3.5.3. Генерисање чврстог отпада  

3.5.4. Емисија буке и вибрација  

3.5.5. Емисија светлости, топлоте и електромагнетног зрачења

3.6. Приказ технологије третирања ( прерада, рециклажа, одлагање и сл.) – токови и биланс свих врста отпадних материја на локацији Пројекта  

3.7. Утицаји пројекта на животну средину и здравље људи, изабраног и других разматраних технолошких решења

 

4.0. Приказ главних алтернатива које је носилац Пројекта разматрао

4.1. Опис досадашње активности на решавању овог проблема

4.2. Технолошки процес пречишћавања воде

4.3.Објекти у систему пречишћавања

4.4. Алтернативна локација или траса

4.5. Алтернативe у избору производног процеса и технологије  

4.6. Алтернативе методе рада  

4.7. Планови локације и нацрти пројеката

4.8. Врста и избор материјала и опреме

4.9. Временски распоред за извођење Пројекта  

4.10. Активности и функционисање за време извођења, након пуштања у рад објекта и престанак функционисања  

4.11. Датум почетка и завршетка извођења  

4.12. Обим производње – капацитет постројења и врста отпадних материја у току производње

4.13. Начин и контрола загађења

4.14. Уређење и начин одлагања отпада (чврстог и течног)

4.15. Уређење приступа и саобраћајних путева, манипулативни путеви

4.16. Одговорност и процедура за управљање животном средином

4.17. Обука

4.18. Мониторинг

4.19. Предвиђена процедура за управљање животном средином и планови за ванредне случајеве

4.20. Начин декомисије, регенерације локације и даље употребе

 

5.0. Приказ стања животне средине на локацији и ближој околини (микро и макро локација)  

5.1. Становништво  

5.2. Стање флоре и фауне  

5.3. Стање земљишта, воде и ваздуха  

5.3.1. Земљиште

5.3.2. Воде

5.3.3. Ваздух

5.4. Климатски чиниоци у анализираном подручју  

5.5. Грађевине, непокретна културна добра, археолошка налазишта и амбијенталне

целине

5.6. Карактеристике пејзажа  

5.7. Међусобни односи чинилаца животне средине

 

6.0. Опис могућих значајних утицаја Пројекта на животну средину

6.1. Могући штетни утицаји на животну средину у току реализације-изградње (уређивања

локације, инсталирања постројења базе и пратећих садржаја)

6.1.1. Утицај на ресурсе  

6.1.2. Могући утицаји на животну средину као последица емисије загађујућих

материја у ваздух

6.1.3. Могући утицаји на земљиште, површинске и подземне воде  

6.1.4. Могући утицаји на повећање буке

6.1.5. Могући утицај интензитета вибрација, топлоте и зрачења

6.1.6. Могући утицаји на изглед предела и пејзажа  

6.1.7. Могући утицаји на станишта, флору и фауну (екосистем)

6.1.8. Негативни утицаји на намену површина, демографске карактеристике, насељеност, концентрацију и миграцију становништва, природна и културна добра

6.2. Могући штетни утицаји на животну средину за време редовног рада Пројекта  

6.2.1. Коришћења ресурса  

6.2.2. Могући утицаји на животну средину као последица емисије загађујућих

материја у ваздух

6.2.3. Могући утицаји на земљиште, површинске и подземне воде  

6.2.4. Могући утицаји на повећање буке

6.2.5. Могући утицај интензитета вибрација, топлоте и зрачења

6.2.6. Могући утицаји на изглед предела и пејзажа  

6.2.7. Могући утицаји на станишта, флору и фауну (екосистем)

6.2.8. Негативни утицаји редовног рада Пројекта на намену површина, демографске

карактеристике, насељеност, концентрацију и миграцију становништва, природна и културна добра

6.3. Утицај на здравље становништва

6.4. Утицаји на климатске карактеристике  

6.5.Намена и коришћење површина (изграђене и неизграђене површине, употреба пољопривредног, шумског и водног земљишта и сл.)

6.6. Комунална инфраструктура

6.7. Пејзажне карактеристике подручја

6.8. Процена утицаја на животну средину у случају акцидента и могуће последице

6.9. Могући штетни утицаји на животну средину по престанку рада Пројекта

 

7.0. Процена утицаја на животну средину у случају удеса  

7.1. Хемикалије које се користе на постројењу за припрему воде за пиће

7.2. Приказ опасних материја, њихова количина и карактеристике

7.3  Пожар

 

8.0. Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и где је то могуће, отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину  

8.1. Мере током реконструкције постројења за пречишћавање воде Митрово Поље- за уређење простора, техничко-технолошке, санитарно-хигијенске, биолошке, организационе, правне, економске и друге

8.1.1. Опште мере заштите у току изградње

8.1.2. Мере заштите од буке у току изградње  

8.1.3. Мере заштите културних добара и споменика културе  

8.1.4. Мере управљања отпадним водама

8.1.5. Мере управљања отпадом

8.1.6. Mере заштите земљишта и подземних вода

8.1.7. Мере заштите квалитета ваздуха  

8.1.8. Мере по завршетку грађевинских радова

8.2. Мере током редовног рада „ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕМИТРОВО ПОЉЕ У АЛЕКСАНДРОВЦУ“

8.2.1. Планови и техничко-технолошка решења заштите животне средине у току редовног

рада (рециклажа, третман и диспозиција отпадних материја, рекултивација, санација и др.)

8.2.2. Мере превенције и заштите у случају удеса

8.3. Мере поступања у случају престанка рада Пројекта

8.4. Мере које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима и стандардима и роковима за њихово спровођење

 

9.0. Програм праћења утицаја на животну средину Пројекта – Мониторинг

животне средине  

9.1. Приказ стања животне средине пре почетка функционисања пројекта на локацијама где се очекује утицај на животну средину

9.2  Параметри на основу којих се могу утврдити штетни утицаји на животну средину

9.3. Праћење количина и врста материја које се испуштају у животну средину тј.

мониторинг квалитета

9.4. Места, начин и учесталост мерења утврђених параметара

 

10.0. Нетехнички краћи приказ података  наведених у тачки 2) до 9)

 

11.0. Подаци о техничким недостацима или непостојању одговарајућих стручних

знања и вештина или немогућности да се прибаве одговарајући подаци  

 

12.0. Закључак о процени утицаја на животну средину.

 

 

Студија о процени утицаја на животну средину треба да садржи и основне податке о лицима која су учествовала у њеној изради, о одговорном лицу, датуму израде, потпис одговорног лица и оверу потписа печатом овлашћене организације која је израдила Студију.

 

          Уз Студију о процени утицаја (најмање три примерка у писаном и један у електронском облику), приложити услове и сагласности других надлежних органа и организација у складу са посебним законима.

         

 

О б р а з л о ж е њ е

 

 Носилац Пројекта „РЕКОНСТРУКЦУЈА И ПРОШИРЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ МИТРОВО ПОЉЕ У АЛЕКСАНДРОВЦУ“ , поднео је захтев 08.12.2022.год. за одлучивање о потреби израде студије о Процени утицаја на животну средину Пројекта „РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ МИТРОВО ПОЉЕ У АЛЕКСАНДРОВЦУ“, на катастарској парцели број 956 КО Бзенице.    

Поступајући по предметном захтеву, овај Орган је сагласно чл. 10. став. 1. и 2. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 135/04 и 36/2009), обавестио заинтересоване органе и организације и јавност о поднетом захтеву о потреби процене утицаја наведеног Пројекта на животну средину.

 Увидом у достављену документацију уз захтев и спроведеним поступком разматрања захтева са надлежним и заинтересованим органима општинске управе, а у складу са Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 114/08), надлежни орган је утврдио да за Пројекат „РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ МИТРОВО ПОЉЕ У АЛЕКСАНДРОВЦУ“ на катастарској парцели број 956 КО Бзенице, Александровац, , носиоца Пројекта  Општина Александровац,   потребна израда студије о процени  утицаја на животну средину.

У поступку разматрања захтева, надлежном органу у законском року нису достављене примедбе и предлози заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности.   

 

Сагласно Закону о заштити животне средине (″Службени гласник РС″ 135/04, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др.закон и 95/2018-др.закон),  Закону о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 135/04 и 36/2009) и Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 114/08),  Постројења за ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ МИТРОВО ПОЉЕ У АЛЕКСАНДРОВЦУ, на катастарској парцели број 956 КО Бзенице, Александровац, одлучено је као у тачки 1.  диспозитива овог решења.

            У тачки 2. диспозитива овог решења  одређен је обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину  Пројекта „РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ МИТРОВО ПОЉЕ У АЛЕКСАНДРОВЦУ“, носиоца Пројекта  Општина Александровац, на основу члана 10. став 4. и став 5., члана 17. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 135/04 и 36/2009).  

 

На основу горе изнетог, решено је као у диспозитиву овог решења.

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити  жалба Министарству заштите животне средине,  у року од 15 дана од дана пријема истог, а преко овог органа.

 

 

ДОСТАВЉЕНО:

  1. носиоцу пројекта,
  2. архиви,
  3. инспекцији

 

 

 

          ПОСТУПАК  ВОДИ:                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ:

Негован Ивановић, дипл.инж                                                              Милан Минић, дипл. Правник

 

 

Начелник одељења за локални економски

              развој и пољопривреду

     Радица Џамић Старинац, дипл.инж

Print Friendly, PDF & Email