јун 03

Одлука о расписивању избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Александровац

На основу члана 74. став 5 Закона о локалној самоуправи (”Службени  Гласник Републике Србије 129/07 , 83/14-др. закон, 101/16- др закон и 47/18) , члана 124 став 4 Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“  број  2/19) и члана  19. Одлуке о месним заједницама на територији општине Александровац („Службени лист општине Александровац”, бр. 9/19),

Председник Скупшитне општине Александровац дана 3. јуна 2021. године доноси

ОДЛУКУ

о расписивању избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Александровац

 1. Расписују се избори за чланове Савета месних заједница на територији општине Александровац за 11. јул 2021. године осим за Месну заједницу Доњи Ступањ.
 2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.
 3. Изборе за чланове Савета месних заједница на територији општине Александровац спровешће органи за спровођење избора на основу одредаба Одлуке о месним заједницама на територији општине Александровац.
 4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Александровац”.

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-464/2021-01 од 03. јуна 2021. године

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                       Славољуб Миљковић дип.инг., с.р.

 

 

мај 28

Позив за достављање понуда у поступку набавке добара број 9Д/2021- Набавка рачунара и рачунарске опреме

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-136-1/2021
Датум:27.05.2021.године.
           

 

            На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник  РС”, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки,

набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга,

број 020-509/2020 -01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке добара- Набавка рачунара и рачунарске опреме, упућује се

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ-

Број 9Д/2021- Набавка рачунара и рачунарске опреме

           

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,  www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позивом за подношење понуда.

2.Предмет набавке:

Набавка рачунара и рачунарске опреме.

3.Врста Наручиоца:

Орган јединице локалне самоуправе.

4.Врста поступка набавке:

Набавка на коју се закон не примењује.

5.Врста предмета:

Добра.

 

Pročitati ostatak ovog unosa »

мај 28

Измене и допуне плана јавних набавки општинске управе општине Александровац

Одлукa о доношењу Прве измене и допуне плана јавних набавки општинске управе општине Александровац

Прва измена и допуна плана јавних набавки општинске управе општине Александровац, број 404-135/2021 од 27. маја 2021.године.

мај 25

Прелиминарна одлука о додели средстава буџета традиционалним црквама и верским заједницама за 2021. годину

           На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014- др. закон, 101/2016- др.закон и 47/18), члана 68. Статута општине Александровац  (,,Службени лист општине Александровац“ број  2/19), члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2021. годину (,,Службени лист општине Александровац” број 28/2020 и 3/21 ), раздео 5.  функционална класификација  840 и економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 63,   члана 11. став 3.  Правилника о начину, поступку и критеријумима доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама са територије општине Александровац ( „ Службени лист општине Алексндровац“ број 8/20) и на основу спроведеног Конкурса за доделу средстава буџета општине Александровац традиционалним црквама и верским заједницама са територије општине Александровац за 2021. годину од 23. априла 2021. године,   на предлог Комисије за спровођење конкурсног поступка,

Председник општине Александровац дана  21.  маја  2021. године донео је

 

 

ПРЕЛИМИНАРНУ

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2021. ГОДИНУ

 

 

Средства предвиђена у члану 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2021. годину (,,Службени лист општине Александровац” број 28/2020 и 3/21 ), раздео 5.  функционална класификација  840 и економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 63, а која су намењена за финансирање пројеката цркава и верских заједница са територије општине Александровац за 2021. годину у укупном износу од 2.500.000,00 динара расподељују се на следећи начин:

 

 1. Храм Светих Апостола Петра и Павла у Јелакцима- пројекат- Зидање потпорног зида, звоника и замена столарије– 600.000,00 динара

 

 1. ЦО Великоврбнички – пројекти:
  • Замена дотрајалог крова на цркви св. Николе у В. Врбници – Доњој– 100.000,00 динара
  • Замена дотрајалог крова и облагање зидова цркве св. Романа- Манастирку ОСБ таблама у Мрмошу-100.000,00 динара
  • Покривање тераса испред црквеног дома храма Вазнесења Господњег у Лаћиследу-100.000,00 динара
  • Уградња подних плочица при цркви св. Андреја Првозваног у Доњем Ступњу – 200.000,00 динара
  • Наставак фрескописања цркве Светог Саве у Дашници – 300.000,00 динара.

 

 1. ЦО Трнавци, црква Св. Николаја у Љубинцима- пројекат- Постављање крова. -700.000,00 динара

 

 1. ЦО Плоча, молитвиште Св. Јована у Козници- пројекат- изградња летњиковца – 200.000,00 динара
 2. ЦО Горњоступљански, пројекат – Реконструкција храма Светог Козме и Дамјана у Горњем Ступњу– 200.000,00 динара

 

 1. Пријава ЦО Александровац – пројекат – Изградња бетонског прстена за ограду око новог храма са радовима у порти на припреми тампона за постављање бехатон плоча. – С обзиром да да не постоји хитност за извођење инвестиционих радова, а имајући у виду стање у ком се објекат налази,  пријава се одбија.

Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave