дец 27

Одлука о утврђивању резултата гласања за чланове Савета МЗ Доњи Ступањ одржаног 26. децембра 2021. године

На основу члана 26. Одлуке о месним заједницама на територији општине Александровац („Службени лист општине Александровац“, бр. 9/19), Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Александровац, на IV седници одржаној дана 26.12.2021. године, донела је

 

ОДЛУКУ

О

УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОЊИ СТУПАЊ ОДРЖАНОГ

26. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ

 

 

I  Утврђују се резултати гласања за чланове Савета Месне заједнице Доњи Ступањ одржаног 26. децембра 2021. године, и то:

 

– Укупан број бирача уписаних у бирачки списак                        724

– Укупан број бирача који су гласали                                             185

– Укупан број важећих гласачких листића                                     185

– Укупан број неважећих гласачких листића                                 /

 

Од укупног броја важећих гласачких листића поједини кандидати добили су следећи број гласова:

– Бобан Карић                                                                                    145

– Драгиша Шошић                                                                             153

– Бојан Шошић                                                                                   153

– Дејан Радмановац                                                                           159

– Дејан Башић                                                                                    152

– Ненад Шелмић                                                                                152

– Драган Лисинац                                                                              153

 

II   Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Александровац“, на званичној интернет презентацији општине Александровац.

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 013-7/2021-01-25  од 26. децембра 2021. године

 

                                                                                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ

                                                                                   АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ,с.р.

 

дец 24

Обавештење о закљученом уговору број 25Д/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-800-7/2021
Датум:24.12.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 25Д/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке: Набавка,испорука и монтажа ПВЦ столарије-поновни поступак

 Ознака и назив из Општег речника набавке:45421100-уградња врата и прозора

Pročitati ostatak ovog unosa »

дец 24

Обавештење

Р  е п у б л и к а   С р б и ј а
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОДБОР ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
Број: 020-1066 /2021-01
24.12.2021. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

            Скупштина општине Александровац сваке године свечано обележава дан Општине.

            Дан општине Александровац је 14. фебруар “Свети Трифун“.

            Поводом дана општине свечано се уручују награде и признања општине Александровац

Награде и признања додељују се: појединцима, предузећима, установама, месним заједницама,удружењима грађана за изузетне резултате остварене у области привреде, образовања и васпитања, науке , културе, здравствене заштите, социјалне и дечје заштите, физичке културе, заштите животне средине, развој локалне самоурпаве и других видова стваралаштва и хуманитарног деловања општине Александровац.

            Одлуком о установљењу награде и признања општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“’бр. 1/2011) установљене су:

  • Фебруарска награда као највише признање Општине која се додељује за дело које представља  највредније достигнуће  у Општини и у једној години се може доделити једна награда.
  • Плакета Општине која  се додељује за изузетне  резултате у дужем периоду у областима наведеним у ставу 4. овог обавештења. Плакета општине се може доделити истом лицу само једном. 
  • Похвала Општине додељује се за постигнуте успехе у раду наведеним у ставу 4. овог обавештења у години која претходи години додељивања.

            Такође Одлуком о установљењу звања почасни грађанин општине Александровац као јавном признању Општине ово звање може се доделити појединцима чија изузетна дела или активности доприносе напретку и афирмацији Александровца и богатијем и хуманијем животу његових грађана . Звање почасни грађанин може се доделити грађанима Републике Србије, осим грађана који имају пребивалиште на територији општине Александровац, као и страним држављанима.

            Иницијативу за доделу звања почасни грађанин и награде и признања могу поднети предузећа, установе, организације, удружења грађана , органи општине , радна тела Скупштине , Месне заједнице, и група грађана Одбору за награде и признања Скупштине општине Алекандровац  до 21. јануара 2022.године .

            Иницијатива за доделу награда и признања и звања почасног грађанина општине Александровац мора бити образложена.

 

 

                                                                                                                 Председник

                                                                                                   Одбора за награде и признања

                                                                                                           Драган Благојевић,с.р.

дец 23

Одлука о обустави поступка за набавку број 10Д/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-806-6/2021
Датум:21.12.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

На основу члана 147.Закона о јавним набавкама(“Сл.гласник”,број 91/19),члан.147.став 1.тачка 1.,Наручилац  доноси одлуку о обустави поступка набавке број.10Д/2021

 

 ОДЛУКУ  О ОБУСТАВИ  ПОСТУПКА

За набавку 10Д/2021 ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ-СТОЛИЦЕ

 

1.Општинска управа општине Александровац ул.Јаше Петовића број 26,Александровац,обуставља поступак набавке добара бр.404-806/2021.Наручилац(чланови комисије) је установио,да постоје доказиви разлози,који нису могли да се предвиде у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча.

  Pročitati ostatak ovog unosa »

Starije objave «

» Novije objave