«

»

мар 27

Позив за достављање понуда за набаку услуга – Услуге обавезне ревизије завршног буџета општине Александровац за 2023.годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-45-1/2024
Датум:27.03.2024.године.
           

 

            На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник  РС“, број 91/2019 I 92/2023) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки,

набавки на које се Закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга,

број 020-509/2020 -01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке услуга- Услуге обавезне ревизије завршног буџета општине Александровац за 2023.годину, упућује се

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ-

Услуге обавезне ревизије завршног буџета општине Александровац за 2023.годину-

           

 

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Скупштина општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,  www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позивом за подношење понуда.

2.Предмет набавке:

Услуге обавезне ревизије завршног буџета општине Александровац за 2023.годину.

3.Врста Наручиоца:

Орган јединице локалне самоуправе.

4.Врста поступка набавке:

Набавка на коју се Закон не примењује.

5.Врста предмета:

Услуге.

6.Главна CPV ознака:

79212300-услуге обавезне ревизије

7.Место вршења услуга:

   улица Јаше Петровића, бр.26, 37230 Александровац,

8.Елементи понуде:

1)Јединичне и укупна цена услуга-изражена  у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

2)Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:

    Плаћање за извршене услуге извршиће се на следећи начин и то:50% до 20.04.2024.године и 50% по завршетку услуге ревизије у року од 5 дана од дана испостављања исправне фактуре.

              Плаћање се врши уплатом на рачун  Вршиоца услуге.

3)Захтев у погледу рока извршења услуга:

   Рок за извршење услуга је 30.04.2024.године.

4)Захтев у погледу рока важења понуде:

               Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

   У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику    

   затражи од   Понуђача  продужење рока важења понуде.

               Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати

   понуду.

9.Техничко- технолошки елементи предмета услуга: садржани су у Обрасцу структуре цена-

   Спецификацији.

10.Саставни део понуде: Образац 1, Образац 2. Образац 3. и Образац 4.

11.Критеријум за избор економски најповољније понуде је ЦЕНА.

12.Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

     Понуде се достављају у затвореној коверти поштом на адресу: Општинска управа општине

     Александровац, улица  Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, са назнаком:

     “Набавка услуга на коју се  Закон не примењује, – Услуге обавезне ревизије завршног буџета општине Александровац за 2023.годину -не отварати“ или електронском поштом на адресу  mirjana.milenkovic@aleksandrovac.rs  

      или се предају лично на пријемни шалтер  Општинске управе општине Александровац у

      затвореној коверти,  до  10.00 часова, закључно са 01.04.2024.године.

     Благовременим  ће се сматрати све понуде,  без обзира на начин доставе, које стигну на

     напред  наведене  адресе Наручиоца, најкасније до 10.00 часова, закључно са 01.04.2024. год.

     Неблаговремене и непотпуне понуде се неће разматрати, већ ће се неотворене вратити

     подносиоцима.

     Обавештење о закљученом уговору биће објављено  на  интернет страници  наручиоца. 

     Сва додатна обавештења у вези са овим позивом могу се добити на телефон 037/3554-556.

     Контакт: Мирјана Миленковић.

 

 Лице за спровођење набавке,

 Мирјана Миленковић

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Print Friendly, PDF & Email