авг 05

Обавештење о закљученом уговору број  ЈН 1.1.9.Д/2019. – Набавка мини аутобуса

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број: 404-178-11/2019
Датум:05.08.2019.године
 
 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

 

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара- Набавка мини аутобуса редни  

   број  ЈН 1.1.9.Д/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 34121500-минибусеви.

Pročitati ostatak ovog unosa »

авг 05

Обавештење о закљученом уговору број  ЈН 1.2.10.У/2019 – Израда пројектно техничке документације за сеоске домове културе (Шљивово, Тулеш и Горње Ратаје)

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-168-18/2019
Датум:05.08.2019.године
А л е к с а н д р о в а ц
 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

 

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга-Израда пројектно техничке документације за

   сеоске домове културе (Шљивово, Тулеш и Горње Ратаје)редни  број  ЈН 1.2.10.У/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 71220000 –Услуге пројектовања у

   архитектури.   

Pročitati ostatak ovog unosa »

авг 05

Обавештење о закљученом уговору број  ЈН 1.2.3.У/2019. – Одржавање хоризонталне сигнализације

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-18213/2019
Датум:05.08.2019.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга-Одржавање хоризонталне сигнализацијередни

    број  ЈН 1.2.3.У/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН:45233221-радови на обележавању

   површине путева.  

Pročitati ostatak ovog unosa »

авг 02

Интерни конкурси за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Александровац

Starije objave «

» Novije objave