«

»

јун 19

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке ЈНВВ 1.1.9.Д/2019, добра –Набавка мини аутобуса

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-178-4/2019
Датум: 19.06.2019.године.
Адреса: ул. Јаше Петровића бр.26,
37230 А л е к с а н д р о в а ц
E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037-3751 145

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1) Подаци о Наручиоцу:

Назив Општина Александровац Општинска управа
Адреса Ул. Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац
Интернет страница www.aleksandrovac.rs
Врста Наручиоца Класичан сектор
Матични број 07194838
ПИБ 100369374

2) Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке, члан 32. ЗЈН

3) Предмет јавне набавке: ЈНВВ 1.1.9.Д/2019, добра –Набавка мини аутобуса.

4) Ознака из општег речника набавке: 34121500-минибусеви.

5) Број партија: набавка није обликована по партијама

6) Набавка резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица: Не

7) Закључење оквирног споразума: Не

8) Подношење електронске понуде: Није допуштено

9) Обавеза подношења понуде са подизвођачима: Не

10) Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

11) Преузимање конкурсне документације: конкурсну документацију је могуће преузети лично у Општинској управи општине Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац у периоду од 7:00-15:00 часова и то искључиво радним данима, као и са Портала јавних набавки portal.ujn.gov.rs или на интернет страници наручиоца www.aleksandrovac.rs.
12) Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи треба да доставе понуде најкасније до: 19.07.2019. године до 12:00 часова на писарницу Наручиоца: Општинска управа општине Александровац, ул. Јаше Петровића, бр. 26, 37230 Александровац. Понуде се достављају у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да ће се први пут отворити, са назнаком:

“ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: ЈНВВ 1.1.9.Д/2019-
Набавка мини аутобуса – НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте или кутије навести тачан назив и адресу понуђача, у случају подношења заједничке понуде потребно је навести све чланове групе понуђача као и све подизвођаче уколико се понуда подноси са подизвођачима. Понуда се може доставити поштом или лично, најкасније последњег дана рока до 12:00 часова, по локалном времену. Неблаговремено достављене понуде неће се узимати у разматрање, односно неотворене ће бити враћене понуђачима. Благовременост ће се ценити искључиво према дану и сату приспећа на писарницу Наручиоца, а не према дану и сату предаје у пошти.
13) Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање свих благовремено приспелих понуда ће се обавити 19.07.2019. године у 13:00 часова у просторијама Наручиоца, на адреси Општинска управа општине Алкесандровац, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
14) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да представницима Наручиоца предају посебна писана овлашћења издата на меморандуму фирме конкретног понуђача, оверена печатом и потписом одговорног лица понуђача са прецизном назнаком да су издата за учешће у поступку отварања понуда јавне набавке број ЈНВВ 1.1.9.Д/2019.
15) Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке биће донета у року од 20 дана од дана јавног отварања понуда
16) Лице за контакт: Светлана Ивљанин, телефон: 037 3751 145,
email: nabavke@aleksandrovac.rs

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Print Friendly, PDF & Email