«

»

јун 20

Пословник савета за здравље општине Александровац

На основу решења Општинског већа општине Александровац о образовању Савета за здравље општине Александровац  број 020-423/2018-01 од  30. новембра 2018. године, Савет за здравље општине Александровац, на седници одржаној дана  18. јуна 2019. године, доноси

 

П О С Л О В Н И К

САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

Члан 1.

Овим  пословником уређује се начин рада и одлучивања  Савета за здравље (у даљем тексту: Савет), а посебно:

 1. образовање Савета;
 2. надлежности Савета;
 3. права и дужности председника, заменика председника и чланова Савета и начин њиховог остваривања;
 4. врста аката и поступак њиховог доношења;
 5. сазивање и ток седница Савета;
 6. поступак по приговору о повреди појединачних права пацијената;
 7. разматрање извештаја Саветника за заштиту права пацијената;
 8. извештавање о раду Савета за здравље, а посебно у у области заштите права пацијената;
 9. јавност рада Савета;
 10. обављање стручних, административних и других послова за Савет.

I ОБРАЗОВАЊЕ САВЕТА

Члан 2.

Председника  и чланове Савета именује и разрешава Општинско веће општине Александровац.

Заменика председника бирају чланови Савета на конститутивној седници Савета.

 

II НАДЛЕЖНОСТИ САВЕТА

Члан 3.

Савет за здравље обавља послове у складу са решењем о образовању Савета за здравље општине Александровац .

Поред послова предвиђених решењем о образовању Савета за здравље, Савет обавља и следеће послове:

– подстиче сарадњу свих здравствених установа са територије општине Александровац и међусекторску сарадњу и

– предузима и друге активности у циљу унапређења области деловања јавног здравља на нивоу општине Александровац  у складу са овим Пословником.

 

III ПРАВА И ДРУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА

Члан 4.

Председник Савета:

 1. представља и заступа Савет;
 2. сазива конститутивну седницу Савета;
 3. сазива седнице Савета, предлаже дневни ред, председава седницама Савета и потписује одлуке Савета;
 4. стара се о извршавању одлука Савета;

     5.сарађује са органима општине Александровац, а посебно са саветником за заштиту права пацијената, Републичким фондом за здравствено осигурање и другим телима из подручја везаних за области јавног здравља и заштите права пацијента;

 1. прибавља податке и обавештења од органа општине Александровац, потребне за рад Савета;
 2. информише јавност о раду Савета;
 3. стара се о подизању нивоа информисаности јавности о правима пацијената и едукацији пацијената о прописима у областима заштите права пацијената, здравствене заштите и јавног здравља;
 4. предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената, предлаже начине унапређења рада саветника за заштиту права пацијената и стара се о њиховој имплементацији;
 5. предлаже мере у области деловања јавног здравља на нивоу општине;
 6. овлашћује заменика председника или члана Савета за предузимање одређених радњи из надлежности Савета. (нпр. учествовање у изради планова и програма, Плана јавног здравља на нивоу општине и друго);

   12.иницира код надлежног органа разрешење члана Савета из разлога нередовног присуства седницама Савета или из другог оправданог разлога (непоштовање основних принципа рада Савета и слично);

 1. обавља и друге послове које му повери Савет.

Председник Савета за свој рад одговара Савету и Општинском већу општине Александровац.

 

Члан 5.

Заменик председника Савета замењује председника Савета у случају његове спречености или одсутности и обавља послове из делокруга председника Савета које му повери председник Савета.

 

Члан 6.

Члан Савета има следећа права и дужности:

 1. да присуствује седницама Савета и радних тела којих је члан и да учествовује у њиховом раду;
 2. да предлаже Савету разматрање појединих питања из његовог делокруга;
 3. да расправља и изјашњава се о сваком питању које је на дневном реду Савета и о њему одлучује;
 4. да предлаже доношење закључка, препорука, мишљења, односно предлога мера из делокруга Савета;
 5. да буде биран и прихвати избор у раднe групе или стручне тимове Савета;
 6. доприноси подизању нивоа информисаности јавности о правима пацијената;
 7. предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената, предлаже начине унапређења рада саветника за заштиту права пацијената и стара се о њиховој имплементацији;
 8. предлаже мере у области деловања јавног здравља на нивоу општине.

 

Члан 7.

Члан Савета има право да од предлагача тражи обавештење о темама које су на дневном реду седнице и друга обавештења која су му потребна као члану Савета. Обавештења у вези са темом, члан Савета може тражити и од председника Савета и председника радног тима Савета, ако је Савет надлежан за тему која је на дневном реду седнице Савета.

 

IV АКТА САВЕТА

Члан 8.

Савет доноси Пословник о раду и Годишњи програм рада.

Пословник о раду и Годишњи програм рада објављују се на огласној табли и званичној интернет презентацији општине Александровац.

 

Члан 9.

Савет за здравље у вршењу послова из своје надлежности доноси закључке, препоруке, мишљења.

Ако овим Пословником није друкчије одређено, право подношења предлога аката има сваки члан Савета и стално радно тело Савета.

Предлог се подноси председнику Савета у писаном облику.

 

Члан 10.

Председник Савета, по правилу, потписује акта које Савет доноси, осим предлога Плана јавног здравља на нивоу општине Александровац и одлука од јавног интереса за све грађане општине Александровац, које потписују сви чланови Савета који су учествовали у њиховом доношењу, осим ако нису изузели своје мишљење.

 

V СЕДНИЦЕ САВЕТА

Члан 11.

Седнице Савета сазива председник Савета најмање једанпут у 6 месеци, а по потреби и чешће уколико за то постоји потреба, пре свега због приговора поднетих Савету за здравље, у ком случају се седница Савета заказује најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема приговора.

Позив за седницу доставља се члановима Савета накасније два дана пре одржавања седнице.

На седнице Савета могу се позвати стручњаци из појединих подручја везаних за јавно здравље и бригу о здрављу и друге особе које одреди председник Савета.

Уз позив за седницу доставља се предлог дневног реда, материјал о којем ће се водити расправа и записник са претходне седнице.

У случају хитности, председник Савета може сазвати ванредну седницу уз доставу предлога дневног рада. У случају заказивања ванредне седнице рок из става 2. овог члана не важи.

Ако постоји потреба за хитним доношењем одлуке из делокруга надлежности Савета, или када за то по оцени председника Савета, постоје други посебни и оправдани разлози, Савет може донети одлуку на седници која се одржава телефонским путем тзв. телефонска седница Савета за здравље.

У случају из става 6. овог члана обавештавају се чланови Савета о потреби доношења одређене одлуке без одржавања седнице и утврђује да ли су чланови Савета сагласни да се одлука донесе на тај начин. Ако се већина чланова Савета изјасни да је сагласна доношењу одлуке на телефонској седници Савета, сваки члан гласа да ли је „за“, „против“ или се „уздржава“ од гласања. Одлука се сматра донетом ако је за њу гласала већина чланова Савета.

Предлог одлуке доставља се путем и-мејла или СМС поруке односно саопштава у телефонском контакту, о чему се сачињава записник.

На телефонској седници не могу бити донета следећа акта: Пословник Савета за здравље, годишњи Програм рада Савета за здравље, извештаји о раду Савета за здравље, предлог Плана јавног здравља на нивоу општине и одлука по приговору о повреди појединачних права пацијента.          

Одлука се сматра донетом ако је за њу гласала већина чланова Савета.

 

Члан 12.

Пре утврђивања дневног реда усваја  се записник претходне седнице Савета.

Дневни ред седнице Савета предлаже председник Савета.

 

Члан 13.

Седницом Савета председава председник Савета, а у случају његове одсутности или спречености заменик председника Савета.

У раду Савета могу учествовати, без права гласа, стручњаци из појединих подручја везаних за области заштите права пацијента и јавног здравља и друге особе које су позване на седницу Савета.

Председник Савета даје и одузима реч члановима Савета и другим учесницима, редоследом којим су се пријавили, при чему првенство има члан Савета.

Ради делотворнијег рада на седници, учесник треба да говори кратко и у вези с предметом расправе, не понављајући оно што је већ речено.

Ред на седници Савета одржава председник Савета.

 

Члан 14.

Савет може пуноважно одлучивати ако је седници присутна већина чланова Савета, а одлучује већином гласова присутних чланова, ако овим Пословником није друкчије одређено.

Савет већином гласова свих чланова Савета одлучује о:

 1. .доношењу Пословника Савета за здравље;
 2. приговору о повреди појединачних права пацијената;
 3. извештајима саветника за заштиту права пацијената;
 4. предлогу Плана јавног здравља на нивоу општине;
 5. годишњем програму рада Савета;
 6. годишњим Извештајима о раду Савета.

О сваком питању на дневном реду Савет одлучује након расправе.

 

Члан 15.

Савет по правилу одлучује јавним гласањем чланова, дизањем руку чланова Савета, који се изјашњавају “за” предлог, “против” предлога или се “уздржавају” од гласања.

 

Члан 16.

О раду на седници Савета води се записник, који потписују председник Савета и записничар.

 

Члан 17.

Записник садржи: редни број седнице, време и место одржавања седнице, имена присутних и одсутних чланова Савета, имена и дужности других присутних, дневни ред седнице, приказ тока седнице с називима предлога о којима се расправљало и одлучивало, имена учесника, резултат гласања о сваком поједином предлогу и називе аката који су донети на седници.

 

 

Члан 18.

О присуствовању чланова Савета седницама Савета води се евиденција. Ова евиденција служи за исплату накнаде за рад у Савету.

 

VI РАДНА ТЕЛА САВЕТА

 

Члан 19.

Савет може образовати сталне и повремене раднe групе или стручне тимове за ужа подручја деловања.

Актом о образовању радног тела одређују се назив, састав и делокруг радног тела.

Стална радна тела Савета разматрају предлоге аката, те друга питања која су на дневном реду Савета и о њима дају мишљења и предлоге.

Повремена радна тела оснивају се ради разматрања или стручне обраде појединог питања, односно израде предлога поједине одлуке.

 

VII ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРУ О ПОВРЕДИ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

 

Члан 20.

Савет за здравље обезбеђује заштиту права пацијената поступајући по приговору пацијента или његовог законског заступника о повреди појединачних права (у даљем тексту: приговор), када је подносилац приговора незадовољан извештајем саветника за заштиту права пацијената. Поступак по приговору је хитан.

У разматрању приговора Савет утврђује чињенице и околности које су у вези са наводима из приговора, тако што пре одржавања седнице председник Савета, односно члан Савета кога он овласти, прибавља све информације потребне за одлучивање по приговору, омогућава се свим странама да изнесу свој став и мишљење о предметном приговору, омогућава се саветнику пацијента да образложи свој поступак утврђивања чињеница и околности, као и донети закључак о неоснованости приговора, врши се увид у документацију из предмета саветника за заштиту права пацијената и траже се од здравствене установе, Републичког фонда за здравствено осигурање и Министарства здравља додатне информације, обавештења и подаци.

Од одлучивања по приговору изузет је представник здравствене установе, односно другог правног лица на које се приговор односи. Такође, изузет је од одлучивања и члан Савета, односно председник Савета и његов заменик ако је са подносиоцем приговора или са лицем на које се приговор односи крвни сродник у правој линији, а у побочној линији до четвртог степена закључно, брачни друг или тазбински сродник до другог степена закључно, чак и онда кад је брак престао, односно уколико је у односу стараоца, усвојиоца, усвојеника или хранитеља.

Одлуку по приговору Савет, по правилу, доноси у року од 30 дана од дана пријема приговора, односно у сложенијим предметима када је потребно тражи од здравствене установе, Републичког фонда за здравствено осигурање и Министарства здравља додатне информације, обавештења и податке, у року од 60 дана од дана пријема приговора.

Одлука Савета по приговору доставља се пацијенту, односно подносиоцу приговора, директору здравствене установе и  оснивачу приватне праксе.

 Савет за здравље је обавезан да се у поступку по приговору придржава прописа којима се уређује заштита података о личности.

 

VIII РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

 

Члан 21.

Савет за здравље разматра тромесечне, шестомесечне и годишње извештаје о раду саветника за заштиту права пацијената. Уколико саветник пацијента не испуњава дужност достављања извештаја, Савет га упозорава на прописану обавезу.

Приликом разматрања извештаја Савет за здравље може тражити од саветника за заштиту права пацијената додатне информације и објашњења.

Савет за здравље ће приликом давања мишљења о раду саветника за заштиту права пацијената изнети општу оцену његовог рада са становишта заштите права пацијената, са посебним нагласком на предузетим мерама заштите права пацијената деце и лица са сметњама у развоју као и особа са менталним сметњама, општу оцену рада са становишта примене прописа, уочене пропусте и препоруке за његово отклањање, а такође ће предложити мере за унапређење заштите права пацијената.

 

IX ИЗВЕШТАВАЊЕ О РАДУ

 

Члан 22.

Савет за здравље доставља једном годишње извештај о раду у делу заштите права пацијента Општинском већу општине Александровац и Министарству надлежном за послове здравља (здравствена инспекција).

Извештај садржи нарочито број и структуру приговора (уколико је повређено више права пацијената свако право се посебно евидентира), општу оцену рада пружаоца здравствених услуга за које се водио поступк по приговору са становишта примене прописа у раду, уочене пропусте и препоруке за њихово отклањање, као и критике и похвале. Пожељно је да Извештај садржи и податке о заштити права осигураника Републичког фонда за здравствено осигурање за предметну Филијалу/Испоставу, као и податке здравствених установа које су имале притужбе-приговоре пацијента.

Извештај може садржати делове о стању у области заштите права пацијената деце и лица са сметњама у развоју, као и особа са менталним сметњама.

У циљу информисања и остваривања потребне сарадње, као и унапређења заштите права пацијената Извештај из став 1 овог члана доставља се Заштитнику грађана.

Савет о свом раду у областима деловања јавног здравља редовно (шестомесечно-15.јул), а обавезно једном годишње, доставља извештај о раду и предузетим мерама Општинском већу општине Александровац, Министарству надлежном за послове здравља и Заштитнику грађана.

 

Годишњи извештаји из става 1. и става 5. овог члана достављају се надлежним органима најкасније до 30. марта текуће године за претходну годину.

Извештаји могу да садрже иницијативу за измену или доношење појединих прописа.

 

X ЈАВНОСТ РАДА

Члан 23.

Рад Савета је јаван, осим у делу када одлучује о приговорима пацијената из разлога заштите података о личности.

Представници средстава јавног информисања имају право пратити рад Савета, а ради потпунијег и тачнијег информисања јавности о раду Савета, могу се давати службене изјаве и одржавати конференције за новинаре. Извештаји о раду и активности Савета за здравље доступни су и постављају се на званичну интерент презентацију општине.

Службене изјаве о раду Савета даје председник Савета или члан Савета кога он овласти.

 

XI СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ДРУГИ ПОСЛОВИ

 

Члан 24.

Стручне, административне, техничке и друге послове за Савет обавља Општинска управа општине Александровац.

 

Члан 25.

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине Александровац“, а исти ће бити објављен и на званичној интернет презентацији општине Александровац.

 

 

САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-289/2019-01 од 18. јуна 2019. године

                                               

 

                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

                                                                                                                                 Др Стаменко Костов, с.р.

Print Friendly, PDF & Email