«

»

феб 09

Одлука о усвајању локалног акционог плана општине Александровац за унапређење положаја жена и родне равноправности за период 2021-2025. године

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“број 129/07, 83/14- други закон, 101/16 – други закон и 47/18) и члана 40.  Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 2/19),

Скупштина  општине Александровац, на 5 седници одржаној дана 9. фебруара 2021. године, донела је

 

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

ЗА ПЕРИОД 2021-2025. ГОДИНЕ

 

 

I Усваја се Локални акциони план општине Александровац за унапређење положаја жена и родне равноправности за период 2021-2025. .године.

II Одлуку  и План објавити у  “ Службеном листу општине Александровац “.

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020- 90 /2021-01 од  9. фебруара  2021. године

 

 

                                                                             Председник

                                                                                  Скупштине општине Александровац

                                                                                       Славољуб Миљковић, дипл. инг.

 

Локални акциони план општине Александровац за унапређење положаја жена и родне равноправности за период 2021 – 2025.

Print Friendly, PDF & Email