«

»

феб 10

Позив за достављање понуда за набавку услуга дневног боравка деце,младих и одраслих особа са сметњама у развоју

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.Јаше Петровића, бр.26
37230 Александровац
Број:404-43-2/2021
Датум:10.02.2021.године

 

            На основу члана 106.Закона о јавним набавкама(„Сл.гласник РС“,бр.91/2019) и Захтева за спровођење набавке Начелника Општинске управе Општине Александровац, број 404-43/2021 од 10.02.2021.године,  издајемо:

П О З И В

 за достављање понуда

 

            Позивамо Вас да доставите понуду за набавку услуга:Услуга дневног боравка деце,младих и одраслих особа са сметњама у развоју,која је планирана у Плану набавки на које се Закон не примењује Бр:404-42/2021 од 09.02.2021.године под редним бројем 1, а у складу са спецификацијом која се налази у прилогу овог позива.

           

 Понуду доставити на обрасцу који се налази у прилогу овог позива. Обавезно попунити све податке  у обрасцу.

 

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:

Пружалац услуге ће једном месечно извештавати о раду на пружању

услуге Одељење за финансије и кокакни економски развој Општинске управе општине     Александровац , у писаној форми.

Плаћање уговорене цене Наручулац ће вршити месечно, по пријему

фактуре, са уговореном пратећом документацијом, у року не дужем од 45 дана,

уплатом на текући рачун пружаоца услуге.

 Захтев у погледу рока извршења:

Уговор се закључује на период од 8 месеци.

(од 01.03.2021.године до 31.10.2021.године), односно до утрошка износа

расположивих средстава Наручиоца, у износу процењене вредности

предметне јавне набавке.

 

Рок за достављање понуда:19.02.2021. године до 11 часова.

 

           Начин достављања понуда:Понуде се сачињавају на достављеном обрасцу Наручиоца набавке путем мејл адресе:soaleker@ptt.rs.непосредно на шалтеру Општинске управе или поштанским путем на адресу,Општинска управа општине Александровац ул.Јаше Петровића бр.26,37230 Александровац,са назнаком „Услуга дневног боравка деце,младих и одраслих особа са сметњама у развоју,“-НЕ ОТВАРАТИ.Понуде доспеле после назначеног  рока у просторије Наручиоца набавке,сматраће се неблаговременим.

Критеријум за доделу Уговора: Цена

Запослена,

Мирјана Миленковић

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПРВА ИСПРАВКА И ДОПУНА – ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА  од 11.02.2021

ПРВА ИСПРАВКА И ДОПУНА ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ од 11.02.2021

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email