Arhiva po kategoriji: Одлуке

феб 20

Oдлука о утврђивању назива тргова, улица, заселака и других делова насељених места у Општини Александровац

На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), члана 181. став 1. Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – аутентично тумачење), члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени …

Nastaviti čitanje »

феб 05

Oдлука о избору програма и одобравању средстава

На основу члана 52. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014 и 47/18), члана 62. Статута општине Александровац (,, Службени лист општине Александровац“ број: 7/08,1/12, 13/12, 3/13 ,11/16 и 4/17), члана 4. Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана, традиционалним верским заједницама и другим невладиним организацијама (,,Службени …

Nastaviti čitanje »

авг 24

Oглас о јавној лицитацији за давање у закуп

Р е п у б л и к а    С р б и ј а ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ЖУПСКА БЕРБА 2018“ АЛЕКСАНДРОВАЦ   На основу решења Општинског већа општине Александровац број  020- 316/2018-01 од 17. августа 2018. године, Организациони одбор привредно туристичке манифестације ,,Жупска берба 2018“                                              О Б Ј А В …

Nastaviti čitanje »

јун 15

Одлука о завршном рачуну буџета општине Александровац за 2017. год

Р е п у б л и к а  С р б и ј а ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ О п ш т и н с к а  у п р а в а Одељење за финансије и локално економски развој Број : 403-300/2018-03 Датум : 04.05.2018.год. А л е к с а н д р о …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave