«

»

јун 13

Решење о додели награде студентима са територије општине Александровац

На основу члана 52.Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“ бр.129/7 83/14-   др.закон,101/2016-др.Закон и 47/2018), члана 85.Статута општине Александровац („Слижбени лист општине Александровац“ број.2/19) и члана 13.Одлуке студентским наградама („Службени лист општине Александровац“ број 10/2015 и15/2016),разматрајући коначни предлог Комисије за доделу награда бр 020-408/2023 од  12.06.2023.годинe.

          Начелник Општинске управе општине Александровац,доноси

 

 

РЕШЕЊЕ

о додели награде студентима са територије општине Александровац

 

 

 

I   Додељује се новчана награда студентима за завршене студије који су у току студија постигли            просечну оцену најмање 9,00  и то:

 

 1. Сталетовић (Марјан) Марија, Александровац, Учитељски факултет-Београд, дипломирала

основне академске студије 09.06.2021.године са просечном оценом  9,72 и дипломирала мастер 29.09.2022.г, са просечном оценом 10,00, УКУПНО   9,86.

     2. Ивљанин (Драган) Софија, Александровац, Филолошко-уметнички факултет-Крагујевац,

дипломирала основне академске студије  03.07.2021.године са просечном оценом 8,56 и  дипломирала мастер  26.09.2022.године са просечном оценом   9,58   УКУПНО   9,07.

 1. Живадиновић (Драган) Ђорђе,Александровац,Пољопривредни факултет-Београд,дипломирао

     основне академске студије 15.06.2020.год,просек 9,13, дипломирао мастер 26.09.2022.год,

      просек  9,44   УКУПНО  9,28      

 1. Ћоћић (Зоран) Милица,Горњи Вратари, Архитектонски факултет-Београд, дипломирала

      интегрисане мастер студије 15.07.2022.год , просек  9,17

 1. Миленковић (Драгослав) Марко, Гаревина,Факултет политичких наука -Београд , дипломирао

       основне академске студије 29.08.2022.год , просек 9,44.

 1. Миљковић (Предраг) Душан, Витково, Филозофски факултет-Београд, дипломирао основне

       економске студије 13.09.2021.год,просек 9,19 дипломирао мастер 26.09.2022.год,просек

       9,50  УКУПНО  9,34.

 1. Петковић (Горан) Андрија, Александовац, медицински факултет-Београд, дипломирао

       интегрисане академске студије 30.05.2022.год, просек 9,63

 1. Левић (Иван) Сара, Александровац,Филолошки факултет-Београд, дипломирала основне

       академске студије 02.09.2022.год, просек 9,81

 1. Бићанин (Срећко) Маша,Александровац,Хемијски факултет-Београд, дипломирала основне 

        академске студије 25.07.2022.год, просек 9,77

 1. Кнежевић (Живота) Јелена,Латковац,Технолошки факултет-Нови Сад, дипломирала

        основне студије 11.10.2021.год,просек 9,23 дипломирала мастер 28.10.2022.год, просек

        10,00  УКУПНО   9,61

 1. Новаковић (Марио) Виктор,Шљивово,Математички факултет-Београд, дипломирао

        основне академске студије 27.09.2022.год, просек 9,46

 1. 12. Зајић (Милутин) Милан,Врбница,Висока школа за пословну економију и предузетништво-

        Београд,дипломирао основне студије 09.10.2023.год, просек 10,00  дипломирао мастер

         академске студије 23.09.2022.год , просек 10,00  УКУПНО  10,00

 

 

II      Додељује се новчана награда студентима за постигнут успех у току студија, који су остварили   просечну оцену најмање 9,50 и то:

 

 1. Дуњић (Зоран) Ивана,Александровац,факултет политичких наука-Београд,дипломирала основне академске студије 14.09.2022.год, мастер у току,просек 9,51
 2. Милојевић (Бојан) Анђела, Александровац, Факултет-организационих наука-Београд, дипломирала основне академске студије 29.09.2021.год просек 9,64  мастер у току просек 9,67  УКУПНО  9,65
 3. Милошевић (Милић) Александра, Александровац, Природно-математички факултет-Крагујевац, 2.година основних студија ,просек 9,83
 4. Милићевић (Станимир) Селена, Александровац, Хемијски факултет-Београд, 3.година основних студија , просек 9,67.
 5. Ћалић (Мирослав) Милица, Александровац, Хемијски факултет-Београд, 4.година основних студија са просечном оценом 9,58
 6. Видојевић (Ненад) Исидора, Александровац, Факултет организационих наука-Београд, 4.година основних студија са просечном оценом 9,60
 7. Марић (Саша) Лазар, Александровац, Факултет музичке уметности-Београд, 3.година основних студија са просечном оценом 9,64
 8. Кнежевић (Предраг) Лидија, Александровац, Филолошки факултет-Београд, 4.година основних студија са просечном оценом 9,88
 9. Марковић (Саша) Марија, Александровац, Математички Факултет-Београд, 4. година основне академске студије са просечном оценом 9,50

 

 III         За изузетну награду:

 

 1.    Милан Зајић из Врбнице, Висока школа за пословну економију и предузетништво- 

                 Београд,укупна просечна оцена 10,00.

 

 IV     Новчане награде исплатиће се у висини одређеној посебном одлуком Општинског већа општине Александровац.

 

V   Средства за исплату новчаних награда талентованим ученицима и студентима са територије општине Александровац предвиђена су Одлуком о буџету општине Александровац за 2023.годину („Службени лист општине Александровац“ бр. 33/22 и 10/22) у Разделу 5, Општинска управа,програмска активност  0902-0019,  функционална  класификација 040, економска класификација 472- накнаде за социјалну заштиту из буџета, позиција 82.

 

V     Ово Решење објавити у „ Службеном листу општине Александровац“.

 

Решење доставити : Општинском већу општине Александровац, Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Александровац и архиви.

 

 

                                  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

                                                 020 – 414 /2023  од  13.06.2023.године.

 

                                                                                                  

                                                                                                                                              НАЧЕЛНИК

                                                                                                                             Милан Минић,дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email