«

»

мар 13

ОДЛУКA O ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014 и 47/18), члана 68. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2023. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 31/2021 ), раздео 5. функционална класификација 090 и 820 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 85, 86, 87, 89 и 104 и члана 9. Правилника о критеријумима и поступку одобравањa средстава за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 8/20), и на основу спроведеног Конкурса за одобравање средстава за фианансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац за 2023. годину број 401-212/2023-07 од 26. јануара 2023. године, на предлог Комисије за спровођење конкурсног поступка,

Председник општине Александровац дана 13.03.2023. године донео је

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

1) Средства предвиђена у члану 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2023. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 28/2020 и 3/21 ), раздео 5 функционална класификација 090 и 820 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 85, 86, 87, 89 и 104 а која су намењена за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац за 2023. годину у укупном износу од 8.000.000,00 динара за финансирање/суфинансирање програма удружења грађана од јавног интереса и то у областима :
(1) Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине – 5.800.000,00 динара
(2) Програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, подстицање наталитета, помоћи старима, заштите и промовисања људских и мањинских права, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следe јавне потребе – 2.200.000,00 динара

расподељују се на следећи начин:

– I – У Oбласти : очување унапређење и представљање локалног културног наслеђа

1. Културно просветној заједници ,,Жупа“ Александровац за суфинансирање програма – Подстицаји културном и уметничком стваралаштву, неговању традиционалних културних садржаја и развој аматерског стваралаштва од јавног интереса грађана општине Александровац – 5.350.000,00 динара

2. КУД ,,Жупа“ Александровац за суфинансирање програма – Учествовање на манифестацијама које се обележавају у току 2023. године – 200.000,00 динара

3. КУД ,,Расина“ Ботурићи пројекат – Учествовање на манифестацијама које се одржавају у току календарске 2023. године – 50.000,00 динара

4. КУД „Грозд“ Александровац– пројекат Окупљање младих и одраслих и њихово организовање у очувању традиционалне песме, игре, обичаја и језика Срба-100.000,00 динара.
5. Удружење грађана Мултикултура Србије-Дигитализација споменика ослободилачких ратова у Расинском округу-50.000,00 динара.
6. Удружење“ Домовина“ -Жупска винска трка-50.000,00 динара

– II – Средства намењена за финансирање/суфинансирање програма у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, подстицање наталитета, помоћи старима, заштите и промовисања људских и мањинских права, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружења искључиво и непосредно следe јавне потребе:

1. Удружењу бораца ,,Жупа“ – Александровац, за суфинансирање програма – Помоћ борцима за лечење, заговарање у остваривању права бораца и помоћ породицама умрлих бораца – 150.000, 00 динара;

2. Општинском одбору СУБНОР-а Александровац за суфинансирање програма – Помоћ, лечење, статусна питања и борачко – инвалидска заштита ратних војних инвалида и породица бораца – 200.000,00 динара;

3. Удружењу грађанки и грађана ,,Равнине“, Плоча, за суфинансирање програма – Организација радионица са женама из руралних средина на тему женског самоорганизовања и самозапошљавања као опстанак жена на селу у општини Александровац – 20.000,00 динара;

4. Удружењу грађанки и грађана ,,Ж као жене и као Жупа“ Александровац за суфинансирање програма – превенција и подршка женама у ситуацији насиља у општини Александровац – 50.000,00 динара;

5. Удружењу мултипле склерозе Расинског округа за суфинансирање програма – План активности Удружења мултилпле склерозе за 2023. годину на подручју општине Александровц – 50.000,00 динара;

6. Коло српских сестара, месни одбор Александровац за суфинансирање програма –

-Помоћ старим и болесним лицима и социјално угроженим породицама,
– Организовање предавања из области културе и здравства,
-Награђивање књигама деце учесника Kонкурса поводом Материца ,
-Даривање деце поводом Материца и Новогодишњих празника,
-Пројекат „Треће дете“
-Додела донација школама и вртићима поводом Дечије недеље,
-Штампање књиге приповедака Прва бразда и Тетка Деса,Милована Глишића-200.000,00 динара.

7. Међуопштинској организацији слепих Крушевац – програм – Видљиви у свету таме – 50.000,00 динара.

8. Удружење жена ,,Чаршија“ Александровац: – пројекат – Афирмација жена на пољу културе,традиције,домаће радиности и екологије – 100.000,00 динара .
9. Удружење самохраних родитеља ,,Миона“ Горња Злегиња – пројекат -Подстицај запошљавања осетљивих категорија становништва у општини Александровац-50.000,00 динара.
10. Удружење ,,Давид и Другари“ из Александровца-пројекат-III Меморијални турнир Давид Лапчевић-150.000,00 динара.
11. Општинска организација Резервних војних старешина Александровац-пројекат-резервне војне старешине у функцији свеопште безбедности-50.000,00 динара.
12.Удружење Рома „романо Шукарипе“ -пројекат -побошање положаја ромске мањине кроз унапређње културног и образовног нивоа Рома у општини Александровац,као и кроз активности и социјалне помоћи-30.000,00 динара.
13. Удружење „ТОП 2022“ АЛЕКСАНДРОВАЦ -пројекат -противгрaдна заштита и утицај климатских услова на пољопривреду-1.100.000,00 динара.

2) Обија се пријава Планинарског спортског удружења „Жељин“, која на основу члана.2 Правилника о критеријумима и поступку одобравањa средстава за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 8/20) не припада групи наведених удружења,већ спортских удружења.
3) Одбија се приговор председнице удружења Општинског одбора СУБНОР-а Александровац Катарине Петковић на Прелиминарну одлуку о одобравању средстава за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса која реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац за 2023.годину бр:020-147/2023-070од 03.03.2023 године за програм – Помоћ, лечење, статусна питања и борачко – инвалидска заштита ратних војних инвалида и породица бораца,као неоснован.

4) На основу ове Oдлуке и спроведеног Јавног конкурса, са удружењима и организацијама цивилног друштва из става 1. ове Одлуке Председник општине Александровац закључује уговоре којим се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију програма, обавеза подношења извештаја (наративног и финансијског), начин решавања спорова, као и друга права и обавезе уговорних страна.
5) Ова Одлука је коначна.
6) Ову одлуку објавити на званичној интернет страници општине Александровац и на огласној табли у року од осам дана од њеног доношења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Број: 020-164/2023-07 од 13. марта 2023. године

Председник
Др Мирко Михајловић, спец. педијатар

Print Friendly, PDF & Email