«

»

мар 13

Решење за пројекат базне станице

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Одељење за локални економски развој и пољопривреду
Број: 501-10/2023-06
Датум : 10.03.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 

           На основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку (″Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 5., члана 10. члана 17. и члана 18.  Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 135/04 и 36/2009)  а на основу поднетог захтева носиоца Пројекта ЦЕТИН ДОО Београд-Нови Београд Омладинских Бригада 90, 11070Нови Београд, од 09.02.2023.год. и спроведеног поступка одлучивања о потреби израде Процене утицаја на животну средину Пројекта базне станице мобилне телефоније на локацији “РЖАНИЦА“, на катастарској парцели број 445/2 КОАлександровац, ул.Виноградарска 91, општина Александровац,  система ЛТЕ800/ГСМ900/УМТ900, Општинска управа општине Александровац,  доноси:                                         

 

 

Р Е Ш Е Њ Е           

 

 

  1. За Пројекат базне станице мобилне телефоније на локацији „РЖАНИЦА“ на катастарској парцели број 445/2 КО Александровац, ул. Виноградарска 91, општина Александровац, система ЛТЕ800/ГСМ900/УМТ900 општина Александровац, носиоца Пројекта ЦЕТИН ДОО Београд-Нови Београд,Омладинских Бригада 90, 11070Нови Београд, потребна је израда студије о процени утицаја на животну средину.

  1. Oдређује се обим и садржај Студије о процени утицаја на животну стедину за потребе реализације Пројекта  из тачке 1. диспозитива  овог решења, која треба да садржи:

 

  • Податке о носиоцу пројекта;

          2)  Опис локације на којој се планира реализација пројекта;

          3)  Опис пројекта;

          4)  Приказ главних алтернатива које је носилац пројекта размотрио;

          5)  Приказ стања животне средине на локацији и ближој околини (микро и макро

               локација);

          6)  Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину;

          7)  Процена утицаја на животну средину у случају удеса;

          8)  Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и где је то могуће,

               отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину;

          9)  Програм праћења утицаја на животну средину;

         10) Нетехнички краћи приказ података наведених у тач. 2) до 9);

         11) Подаци о техничким недостацима или непостојању одговарајућих стручних      

                знања и вештина или немогућности да се прибаве одговарајући подаци;

         12) Закључак о процени утицаја на животну средину.

        

Студија о процени утицаја на животну средину треба да садржи и основне податке о лицима која су учествовала у њеној изради, о одговорном лицу, датуму израде, потпис одговорног лица и оверу потписа печатом овлашћене организације која је израдила Студију.

Уз Студију о процени утицаја (најмање три примерка у писаном и један у електронском облику), приложити услове и сагласности других надлежних органа и организација у складу са посебним законима.

                                                       

 Образложење

 

Носилац Пројекта ЦЕТИН ДОО Београд-Нови Београд Омладинских Бригада 90 11070Нови Београд, поднео је захтев 09.02.2023.год. за одлучивање о потреби израде студије о Процени утицаја на животну средину Пројекта ИЗГРАДЊА БАЗНЕ СТАНИЦЕ, на локацији “ РЖАНИЦА“ на катастарској парцели број 445/2 КО  Александровац, ул..Виноградарска 91, општина Александровац, система ЛТЕ800/ГСМ900/УМТС900.     

Поступајући по предметном захтеву, овај Орган је сагласно чл. 10. став. 1. и 2. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 135/04 и 36/2009), обавестио заинтересоване органе и организације и јавност о поднетом захтеву о потреби процене утицаја наведеног Пројекта на животну средину.

 Увидом у достављену документацију уз захтев и спроведеним поступком разматрања захтева са надлежним и заинтересованим органима општинске управе, а у складу са Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 114/08), надлежни орган је утврдио да за Пројекат ИЗГРАДЊА БАЗНЕ СТАНИЦЕ НА ЛОКАЦИЈИ “РЖАНИЦА“ на катастарској парцели број 445/2 КО Александровац, УЛ. Виноградарска 91, општина Александровац, система ЛТЕ800/ГСМ900/УМТС900, носиоца Пројекта ЦЕТИН ДОО Београд-Нови Београд Омладинских Бригада 90.11070 Нови Београд,   потребна израда студије о процени  утицаја на животну средину.

У поступку разматрања захтева, није било заинтересованих органа, организација, грађана и заинтересоване јавности. Сагласно Закону о заштити животне средине (″Службени гласник РС″ 135/04, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др.закон и 95/2018-др.закон),  Закону о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 135/04 и 36/2009) и Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 114/08), тачка 12. Инфраструктурни пројекти,став 13) Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице), Листе 2 пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, за објекте преко 250 W ефективне  израчене снаге, а како је Пројекат ИЗГРАДЊА БАЗНЕ СТАНИЦЕ на локацији „РЖАНИЦА“, на катастарској парцели број 445/2 КО Александровац, ул.Виноградарска 91, општина Александровац, система ЛТЕ800/ГСМ900/УМТС900 предвиђене ефективне израчене снаге 7,197kW, одлучено је као у тачки 1.  диспозитива овог решења.

            У тачки 2. диспозитива овог решења  одређен је обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину  Пројекта ИЗГРАДЊА БАЗНЕ СТАНИЦЕ, на катастарској парцели број 445/2 КО Александровац, ул.Виноградарска 91, општина Александровац,  система ЛТЕ800/ГСМ900/УМТС900, носиоца Пројекта ЦЕТИН доо Београд-НовиБеоград Омладинских Бригада 90 11070Нови Београд , на основу члана 10. и члана 17. Закона о процени утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″ бр. 135/04 и 36/2009).  

На основу горе изнетог, решено је као у диспозитиву овог решења.

За поднети захтев плаћена је републичка административна такса у износу од     2160,00 дин. по тарифном броју 186. Закона о републичким административним таксама (“Сл.гласник РС“, 43/2003, 51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 – др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин.изн., 55/2012 – усклађени дин.изн, 93/2012, 47/2013 – усклађени дин.изн 65/2013 – др.закон, 57/2014 – усклађени дин.изн 45/2015 – усклађени дин.изн 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађени дин.изн 61/2017 – усклађени дин.изн 113/2017, 3/2018 – испр., 50/2018 – усклађени дин.изн, 95/2018, 38/2019-усклађени дин.изн., 86/2019, 90/2019-испр., 98/2020-усклађени дин.изн, 144/2020, 62/2021-усклађени дин. изн. и 238/2022).

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити  жалба Министарству заштите животне средине,  у року од 15 дана од дана пријема истог, а преко овог органа, таксирана са 490,00 дин. републичке административне таксе, по тарифном броју 6. Закона о републичким административним таксама (“Сл.гласник РС“, 43/2003, 51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 – др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин.изн., 55/2012 – усклађени дин.изн, 93/2012, 47/2013 – усклађени дин.изн 65/2013 – др.закон, 57/2014 – усклађени дин.изн 45/2015 – усклађени дин.изн 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађени дин.изн 61/2017 – усклађени дин.изн 113/2017, 3/2018 – испр., 50/2018 – усклађени дин.изн, 95/2018, 38/2019-усклађени дин.изн., 86/2019, 90/2019-испр., 98/2020-усклађени дин.изн, 144/2020, 62/2021-усклађени дин. изн. и 138/2022),

 

ДОСТАВЉЕНО:

  1. носиоцу пројекта,
  2. архиви,
  3. инспекцији заштите животне средине

 

 

 

          ПОСТУПАК  ВОДИ:                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ:

Негован Ивановић, дипл.инж                                                                                 Милан Минић, дипл. правник

 

Начелник одељења за локални економски

              развој и пољопривреду

     Радица Џамић Старинац, дипл.инж

Print Friendly, PDF & Email