«

»

апр 02

Увид у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у сарадњи са начелницима управних округа и јединицама локалне самоуправе, спроводи процедуру јавног увида у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину. Процедура јавног увида се спроводи у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања и Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. Просторни план Републике Србије се излаже на јавни увид у седиштима свих управних округа, односно области у Републици Србији, при чему се по један примерак нацрта доставља свим јединицама локалне самоуправе (у дигиталном формату).

Материјали који су доступни  у дигиталном формату садрже следеће:

–          Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године – текст са синтезним и тематским картама;

–          Графички прилози – рефералне карте у Р 1:300.000:

  1. „Намена простора“,
  2. „Мрежа и систем урбаних центара и рурална подручја“,

3а. „Саобраћајна и електронска инфраструктура“, 3б. „Водопривредна и енергетска инфраструктура“,

4а. „Туризам и заштита простора“ и

4б. „Животна средина“;

–          Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину;

–          Оглас о покретању јавног увида, који ће бити објављен у дневном листу 5. априла 2021. године, и који је потребно поставити на видном месту у седишту и на званичној интернет страници јединице локалне самоуправе односно управног округа, односно објавити у локалном листу даном почетка јавног увида.

Предметни материјал у дигиталном формату можете преузети са Javni uvid PPRS 2021-2035 

У сарадњи са органом надлежним за послове просторног планирања и урбанизма – Одељењем за урбанизам и изградњу, биће организовано излагање Просторног плана Републике Србије на увид јавности, односно да достављени материјали у дигиталном формату буду изложени на увид заитересованим правним и физичким лицима на званичној интернет страници јединице локалне самоуправе. Истовремено вас обавештавамо да ће комплети материјала у аналогном формату бити изложени у седиштима управних округа.

Јавни увид биће одржан у трајању од 30 дана, у периоду од 5. априла до 5. маја 2021. године, у седишту Општинске управе општине Александровац, у улици Јаше Петровића број 26, у Александровцу.

Том приликом биће обезбеђено пружање стручне помоћи при тумачењу изложених материјала заинтересованим лицима сваког радног дана у току трајања јавног увида, уз строго поштовање мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19.

Примедбе и сугестије заинтересованих правних и физичких лица, прикупљене у току трајања јавног увида, у складу са законом доставиће се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд, најкасније 5 дана од дана завршетка јавног увида.

С обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију место, време, начин и поступак одржавања јавне седнице комисије за јавни увид, биће накнадно оглашени.

Предметни материјали биће доступни јавности и на интернет адреси Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180).

 

С поштовањем,

Републикa Србијa

Општинска управа општине Александровац

Print Friendly, PDF & Email