УПУТСТВО

УПУТСТВО

У вези плаћања такси и накнада за подношење захтева, издавање решења и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденције обједињене процедуре .

Ово упутство је израђено на основу:

– Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр.,

64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/18);

– Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(“Сл. гласник РС”, бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017);
– Закона о републичким административним таксама (“Сл. гласник РС”, бр. 43/2003,
51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 – др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 –

усклађени дин. изн., 55/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин. изн., 65/2013 – др. закон, 57/2014 – усклађени дин. изн., 45/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађени дин. изн., 61/2017 – усклађени дин. изн. и 113/2017,3/2018-испр, 50/2018- усклађени дин. изн., 95/2018 и 38/2019);

– Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре (“Сл. гласник РС”, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016 и 75/2018);


НАПОМЕНЕ:

1. Плаћање се примењује у складу са Законом о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”,
бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС,

50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), до измене и са усклађивањима такси са Законом о републичким административним таксама

2. Приликом подношења захтева, преко централног информационог система Агенције за привредне регистре (ЦИС), добићете инструкције о начину плаћања такси и накнада, укључујући и накнаде за услуге Централне евиденције обједињених процедура (ЦЕОП).

3. Код сваког поновљеног захтева поново се плаћа такса за Централну евиденцију обједињене процедуре и Републичка административна такса

4. Код усаглашеног захтева, а у вези издавања и измене решења о грађевинској дозволи, издавања и измене решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи и издавања решења о употребној дозволи, не плаћа се такса за Централну евиденцију обједињене процедуре уколико је такса за решење по захтеву већ уплаћена.

**При подношењу захтева, ускладити таксе према Закону Закона о републичким административним такса


ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

1. Захтев – општа такса на поднесак

Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије

Број жиро рачуна: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број:95-001
Износ: 320,00 динара

2. Централна евиденција обједињене процедуре

Сврха уплате: Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац: Агенција за привредне регистре
Број жиро рачуна: 840-29770845-52
Модел: 97
Позив на број: Генеришите позив на број
Износ:
– за класе објеката из категорије А и Б 1.000,00 динара;
– за класе објеката из категорије В и Г 2.000,00 динара;

3. Издавање локацијских услова

Сврха уплате: Локална комунална такса
Прималац: Буџет
Број жиро рачуна: 840-742251843-73
Модел: 97
Позив на број: 95-001

Износ:
На сајту www.aleksandrovac.rs у оквиру секције ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА, у делу

Одлука о локалним комуналним таксма
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним административним таксама
Линкови – Одлука о локалним административним таксама
Одлука о изменама и допунама локалних административних такси


ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ

1. Захтев – општа такса**
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број:95-001
Износ: 320,00 динара

2. Централна евиденција обједињене процедуре
Сврха уплате: Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац: Агенција за привредне регистре
Број жиро рачуна: 840-29770845-52
Модел: 97
Позив на број: Генеришите позив на број
Износ:
– за класе објеката из категорије А и Б 3.000,00 динара;
– за класе објеката из категорије В и Г 5.000,00 динара;

3. За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова којим се одобрава изградња објекта или извођење радова

Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: 95-001

Износ:
(Тарифни број 165 Закона о републичким административним таксама)**

– за објекат категорије А 470,00 динара
– за објекат категорије Б 3.750,00 динара
– за објекат категорије В 5.630,00 динара
– за објекат категорије Г 5.630,00 динара


ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 145. ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

1. Захтев – општа такса**
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број:95-001
Износ: 320,00 динара

2. Централна евиденција обједињене процедуре

Сврха уплате: Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац: Агенција за привредне регистре
Број жиро рачуна: 840-29770845-52
Модел: 97
Позив на број: Генеришите позив на број
Износ: 2.000,00 динара

3. За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова којим се одобрава изградња објекта или извођење радова

Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: 50-016

Износ:
(Тарифни број 165 Закона о републичким административним таксама)**

– за објекат категорије А 470,00 динара
– за објекат категорије Б 3.750,00 динара
– за објекат категорије В 5.630,00 динара
– за објекат категорије Г 5.630,00 динара

**При подношењу захтева, ускладити таксе према Закону Закона о републичким административним таксама


ИЗДАВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

1. Захтев – општа такса на поднесак**

Сврха уплате:Републичка административна такса
Прималац:Буџет Републике Србије

Број жиро рачуна:840-742221843-57
Модел:97
Позив на број:95-001
Износ:320,00 динара

2. Централна евиденција обједињене процедуре

Сврха уплате: Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац: Агенција за привредне регистре
Број жиро рачуна: 840-29770845-52
Модел: 97
Позив на број: Генеришите позив на број
Износ: 2.000,00 динара

3. За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова којим се одобрава изградња објекта или извођење радова

Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: 95-001

Износ:
(Тарифни број 165 Закона о републичким административним таксама)**

– за објекат категорије А 470,00 динара
– за објекат категорије Б 3.750,00 динара
– за објекат категорије В 5.630,00 динара
– за објекат категорије Г 5.630,00 динара
**При подношењу захтева, ускладити таксе према Закону Закона о републичким административним таксама


ОБАВЕЗА ПРИЈАВЕ РАДОВА

1. Захтев – општа такса на поднесак**

Сврха уплате:Републичка административна такса
Прималац:Буџет Републике Србије

Број жиро рачуна: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: 95-001
Износ: 320,00 динара

2. Централна евиденција обједињене процедуре

Сврха уплате: Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац: Агенција за привредне регистре
Број жиро рачуна: 840-29770845-52
Модел: 97
Позив на број: Генеришите позив на број
Износ: 500,00 динара

3. За потврду надлежног органа о пријави радова у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем о одобрењу за извођење радова, односно привременом грађевинском дозволом

Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: 95-001

Износ:
(Тарифни број 171а Закона о републичким административним таксама)**

– за објекат категорије А 940,00 динара
– за објекат категорије Б 4.690,00 динара
– за објекат категорије В 5.630,00 динара
– за објекат категорије Г 5.630,00 динара
**При подношењу захтева, ускладити таксе према Закону Закона о републичким административним таксама


ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА

1. Захтев – општа такса на поднесак**

Сврха уплате:Републичка административна такса
Прималац:Буџет Републике Србије

Број жиро рачуна:840-742221843-57
Модел:97
Позив на број:95-001
Износ:320,00 динара

2. Централна евиденција обједињене процедуре

Сврха уплате: Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац: Агенција за привредне регистре
Број жиро рачуна: 840-29770845-52
Модел: 97
Позив на број: Генеришите позив на број
Износ: 500,00 динара

3. За потврду надлежног органа о пријему изјаве о завршетку израде темеља у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем о одобрењу за извођење радова, односно привременом грађевинском дозволом

Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: 95-001

Износ:
(Тарифни број 164 Закона о републичким административним таксама)**

– за објекат категорије А 1.410,00 динара
– за објекат категорије Б 2.810,00 динара
– за објекат категорије В 3.750,00 динара
– за објекат категорије Г 3.750,00 динара

**При подношењу захтева, ускладити таксе према Закону Закона о републичким административним таксама


ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ОБЈЕКТА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ

1. Захтев – општа такса на поднесак**

Сврха уплате:Републичка административна такса
Прималац:Буџет Републике Србије

Број жиро рачуна:840-742221843-57
Модел:97
Позив на број:95-001
Износ:320,00 динара

2. Централна евиденција обједињене процедуре

Сврха уплате: Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац: Агенција за привредне регистре
Број жиро рачуна: 840-29770845-52
Модел: 97
Позив на број: Генеришите позив на број

Износ: 500,00 динара

3. За потврду надлежног органа о пријему изјаве о завршетку објекта у конструктивном смислу, а у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем о одобрењу за извођење радова, односно привременом грађевинском дозволом

Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: 95-001

Износ:
(Тарифни број 164 Закона о републичким административним таксама)**

– за објекат категорије А 1.410,00 динара
– за објекат категорије Б 2.810,00 динара
– за објекат категорије В 3.750,00 динара
– за објекат категорије Г 3.750,00 динара

**При подношењу захтева, ускладити таксе према Закону Закона о републичким административним таксама


ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

1. Захтев – општа такса на поднесак**

Сврха уплате:Републичка административна такса
Прималац:Буџет Републике Србије

Број жиро рачуна:840-742221843-57
Модел:97
Позив на број:95-001
Износ:320,00 динара

2. Централна евиденција обједињене процедуре

Сврха уплате: Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац: Агенција за привредне регистре
Број жиро рачуна: 840-29770845-52
Модел: 97
Позив на број: Генеришите позив на број
Износ: 500,00 динара


ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ

1. Захтев – општа такса на поднесак**

Сврха уплате:Републичка административна такса
Прималац:Буџет Републике Србије

Број жиро рачуна:840-742221843-57
Модел:97
Позив на број:95-001
Износ:320,00 динара

 

2. Централна евиденција обједињене процедуре

Сврха уплате: Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац: Агенција за привредне регистре
Број жиро рачуна: 840-29770845-52
Модел: 97
Позив на број: Генеришите позив на број
Износ: 500,00 динара


ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

1. Захтев – општа такса на поднесак**

Сврха уплате:Републичка административна такса
Прималац:Буџет Републике Србије

Број жиро рачуна:840-742221843-57
Модел:97
Позив на број:95-001
Износ:320,00 динара

2. Централна евиденција обједињене процедуре

Сврха уплате: Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац: Агенција за привредне регистре
Број жиро рачуна: 840-29770845-52
Модел: 97
Позив на број: Генеришите позив на број
Износ:
– за класе објеката из категорије А и Б 1.000,00 динара;
– за класе објеката из категорије В и Г 2.000,00 динара;

3. За решење којим се одобрава употреба објекта**

Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: 95-001

Износ:
(Тарифни број 170 Закона о републичким административним таксама)
– за објекат категорије А 1.880,00 динара
– за објекат категорије Б 9.390,00 динара
– за објекат категорије В 18.780,00 динара
– за објекат категорије Г 18.780,00 динара
**При подношењу захтева, ускладити таксе према Закону Закона о републичким административним таксама

Print Friendly, PDF & Email