УПУТСТВО

УПУТСТВО

 

 • вези плаћања такси и накнада за подношење захтева, издавање решења и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденције обједињене процедуре .

 

Ово упутство је израђено на основу:

 

 • Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр.,

 

64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/2019, 37/2019 – др.закон и 9/2020);

 

 • Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем

(„Сл. гласник РС“, бр. 68/2019);

 • Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003,
 • 51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 – др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 -усклађени дин. изн., 55/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин. изн., 65/2013 – др. закон, 57/2014 – усклађени дин. изн., 45/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађени дин. изн., 61/2017 – усклађени дин. изн. и 113/2017,3/2018-испр, 50/2018- усклађени дин. изн., 95/2018 , 38/2019 38/2019 – усклађени дин. изн.,86/2019 , 90/2019 –испр и 98/2020)

 

 • Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016 и 75/2018);

НАПОМЕНЕ:

 

 1. Плаћање се примењује у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,

бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС,

50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон и 9/2020), до измене и са усклађивањима такси са Законом о републичким административним таксама

 

 1. Приликом подношења захтева, преко централног информационог система Агенције за привредне регистре (ЦИС), добићете инструкције о начину плаћања такси и накнада, укључујући и накнаде за услуге Централне евиденције обједињених процедура (ЦЕОП).

 

 1. Код сваког поновљеног захтева поново се плаћа такса за Централну евиденцију обједињене процедуре и Републичка административна такса

 

 1. Код усаглашеног захтева, а у вези издавања и измене решења о грађевинској дозволи, издавања и измене решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи и издавања решења о употребној дозволи, не плаћа се такса за Централну евиденцију обједињене процедуре уколико је такса за решење по захтеву већ уплаћена.

 

**При подношењу захтева, ускладити таксе према Закону Закона о републичким административним такса

 

   

ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

 

 

 1. Захтев – општа такса на поднесак

 

Сврха уплате: Републичка административна такса

Прималац: Буџет Републике Србије

 

Број жиро рачуна: 840-742221843-57

Модел: 97

Позив на број:95-001

Износ: 320,00 динара

 1. Централна евиденција обједињене процедуре

 

Сврха уплате: Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац: Агенција за привредне регистре
Број жиро рачуна: 840-29770845-52  
Модел: 97    
Позив на број:   Генеришите позив на број
Износ:        
– за класе објеката из категорије А и Б 1.000,00 динара;
– за класе објеката из категорије В и Г 2.000,00 динара;

 

 1. Издавање локацијских услова

 

Сврха уплате: Локална комунална такса
Прималац: Буџет
Број жиро рачуна: 840-74225184373
Модел: 97
Позив на број: 95-001

 

Износ:

 На сајту www.aleksandrovac.rs  у оквиру секције  ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА,  у делу

 

Одлука о локалним комуналним таксма

Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним административним таксама

 Линкови    https://www.aleksandrovac.rs/2014-2/

https://www.aleksandrovac.rs/2012-2/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ

 

 

 

 1. Захтев – општа такса**

Сврха уплате: Републичка административна такса

Прималац: Буџет Републике Србије

 1.  

Број жиро рачуна: 840-742221843-57

Модел: 97

Позив на број:95-001

Износ: 320,00 динара

 

 1. Централна евиденција обједињене процедуре
Сврха уплате: Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац: Агенција за привредне регистре
Број жиро рачуна: 840-29770845-52  
Модел: 97    
Позив на број:   Генеришите позив на број
Износ:        
– за класе објеката из категорије А и Б 3.000,00 динара;
– за класе објеката из категорије В и Г 5.000,00 динара;

 

 1. За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова којим се одобрава изградња објекта или извођење радова

 

Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: 95-001

 

Износ:

(Тарифни број 165 Закона о републичким административним таксама)**

 

– за објекат категорије А 470,00 динара
– за објекат категорије Б 3.770,00 динара
– за објекат категорије В 5.660,00 динара
– за објекат категорије Г 5.660,00 динара
 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 145. ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

 

 

 1. Захтев – општа такса**

Сврха уплате: Републичка административна такса

Прималац: Буџет Републике Србије

 1.  

Број жиро рачуна: 840-742221843-57

Модел: 97

Позив на број: 95-001

Износ: 320,00 динара

 

 1. Централна евиденција обједињене процедуре

 

Сврха уплате: Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац: Агенција за привредне регистре
Број жиро рачуна: 840-29770845-52  
Модел: 97  
Позив на број:   Генеришите позив на број
Износ:   2.000,00 динара  

 

 1. За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова којим се одобрава изградња објекта или извођење радова

 

Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: 95-001

 

Износ:

(Тарифни број 165 Закона о републичким административним таксама)**

 

– за објекат категорије А 470,00 динара
– за објекат категорије Б 3.770,00 динара
– за објекат категорије В 5.660,00 динара
– за објекат категорије Г 5.660,00 динара
   

**При подношењу захтева, ускладити таксе према Закону Закона о републичким административним таксама

 

ИЗДАВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

 

 

 1. Захтев – општа такса на поднесак

**

 

 

Сврха уплате:

Прималац:

 

Број жиро рачуна:

Модел:

Позив на број:

Износ:

Републичка административна такса

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

97

95-001

320,00 динара

 

 

 1. Централна евиденција обједињене процедуре

 

Сврха уплате: Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац: Агенција за привредне регистре
Број жиро рачуна: 840-29770845-52  
Модел: 97  
Позив на број:   Генеришите позив на број
Износ:   2.000,00 динара  

 

 1. За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова којим се одобрава изградња објекта или извођење радова

 

Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: 95-001

 

Износ:

(Тарифни број 165 Закона о републичким административним таксама)**

 

– за објекат категорије А 470,00 динара
– за објекат категорије Б 3.770,00 динара
– за објекат категорије В 5.660,00 динара
– за објекат категорије Г 5.660,00 динара

**При подношењу захтева, ускладити таксе према Закону Закона о републичким административним таксама

 

ОБАВЕЗА ПРИЈАВЕ РАДОВА

 

 

 1. Захтев – општа такса на поднесак**

 

 

Сврха уплате:

Прималац:

 

Број жиро рачуна:

Модел:

Позив на број:

Износ:

Републичка административна такса

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

97

95-001

320,00 динара

 

 

 1. Централна евиденција обједињене процедуре

 

Сврха уплате: Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац: Агенција за привредне регистре
Број жиро рачуна: 840-29770845-52  
Модел: 97  
Позив на број:   Генеришите позив на број
Износ:   500,00 динара  

 

 1. За потврду надлежног органа о пријави радова у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем о одобрењу за извођење радова, односно привременом грађевинском дозволом

 

Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: 95-001

 

Износ:

(Тарифни број 171а Закона о републичким административним таксама)**

 

– за објекат категорије А 950,00 динара
– за објекат категорије Б 4.720,00 динара
– за објекат категорије В 5.660,00 динара
– за објекат категорије Г 5.660,00 динара

**При подношењу захтева, ускладити таксе према Закону Закона о републичким административним таксама

 

ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА

 

 

 1. Захтев – општа такса на поднесак

**

 

 

Сврха уплате:

Прималац:

 

Број жиро рачуна:

Модел:

Позив на број:

Износ:

Републичка административна такса

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

97

95-001

320,00 динара

 

 

 1. Централна евиденција обједињене процедуре

 

Сврха уплате: Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац: Агенција за привредне регистре
Број жиро рачуна: 840-29770845-52  
Модел: 97  
Позив на број:   Генеришите позив на број
Износ:   500,00 динара  

 

 1. За потврду надлежног органа о пријему изјаве о завршетку израде темеља у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем о одобрењу за извођење радова, односно привременом грађевинском дозволом

 

Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: 95-001

 

Износ:

(Тарифни број 164 Закона о републичким административним таксама)**

 

– за објекат категорије А        1.420,00 динара

– за објекат категорије Б         2.830,00 динара

– за објекат категорије В        3.770,00 динара

– за објекат категорије Г         3.770,00 динара

 

**При подношењу захтева, ускладити таксе према Закону Закона о републичким административним таксама

 

 

ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ОБЈЕКТА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ

 

 

 1. Захтев – општа такса на поднесак

**

 

 

Сврха уплате:

Прималац:

 

Број жиро рачуна:

Модел:

Позив на број:

Износ:

Републичка административна такса

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

97

95-001

320,00 динара

 

 

 1. Централна евиденција обједињене процедуре

 

Сврха уплате: Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац: Агенција за привредне регистре
Број жиро рачуна: 840-29770845-52  
Модел: 97  
Позив на број:   Генеришите позив на број
       
Износ: 500,00 динара

 

 1. За потврду надлежног органа о пријему изјаве о завршетку објекта у конструктивном смислу, а у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем о одобрењу за извођење радова, односно привременом грађевинском дозволом

 

Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: 95-001

 

Износ:

(Тарифни број 164 Закона о републичким административним таксама)**

 

– за објекат категорије А        1.420,00 динара

– за објекат категорије Б        2.830,00 динара

– за објекат категорије В        3.770,00 динара

– за објекат категорије Г         3.770,00 динара

 

**При подношењу захтева, ускладити таксе према Закону Закона о републичким административним таксама

 

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

 

 1. Захтев – општа такса на поднесак**

 

 

Сврха уплате:

Прималац:

 

Број жиро рачуна:

Модел:

Позив на број:

Износ:

Републичка административна такса

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

97

95-001

320,00 динара

 

 

 1. Централна евиденција обједињене процедуре

 

Сврха уплате: Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац: Агенција за привредне регистре
Број жиро рачуна: 840-29770845-52  
Модел: 97  
Позив на број:   Генеришите позив на број
Износ:   500,00 динара  

 

ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ

 

 

 1. Захтев – општа такса на поднесак

**

 

 

Сврха уплате:

Прималац:

 

Број жиро рачуна:

Модел:

Позив на број:

Износ:

Републичка административна такса

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

97

95-001

320,00 динара

 

 

 1. Централна евиденција обједињене процедуре

 

Сврха уплате: Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац: Агенција за привредне регистре
Број жиро рачуна: 840-29770845-52  
Модел: 97  
Позив на број:   Генеришите позив на број
Износ:   500,00 динара  

 

ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

 

 

 1. Захтев – општа такса на поднесак

**

 

 

Сврха уплате:

Прималац:

 

Број жиро рачуна:

Модел:

Позив на број:

Износ:

Републичка административна такса

Буџет Републике Србије

840-742221843-57

97

95-001

320,00 динара

 

 

 1. Централна евиденција обједињене процедуре

 

Сврха уплате: Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац: Агенција за привредне регистре
Број жиро рачуна: 840-29770845-52  
Модел: 97    
Позив на број:   Генеришите позив на број
Износ:        
– за класе објеката из категорије А и Б 1.000,00 динара;
– за класе објеката из категорије В и Г 2.000,00 динара;

 

 1. За решење којим се одобрава употреба објекта**

 

Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: 95-001

 

Износ:

(Тарифни број 170 Закона о републичким административним таксама)

за објекат категорије А 1.890,00 динара
за објекат категорије Б 9.450,00 динара
за објекат категорије В 18.890,00 динара
за објекат категорије Г 18.890,00 динара

**При подношењу захтева, ускладити таксе према Закону Закона о републичким административним таксама

 

 

Print Friendly, PDF & Email