»

дец 17

Oдлука о локалним административним таксама

 

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС “ број 129/2007)члана 6.,9. и 10. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Службени гласник “РС бр 62/2006) и члана 26. Статута општине Александровац (“Сл.лист општине Александровац“ број 7/2008) Скупштина општине Aлександровац на  VI  седници одржаној дана 17.децембра 2008 године, донeла је

 

О  Д  Л  У  К  У

О ЛОКАЛНИМ  АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

 

 

Тарифни број 1.

За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак, ако овом одлуком није

друкчије одређено                                                                                                                         170

 

Тарифни број 10.

За оверу пријаве почетка грађења објеката за које се издаје одобрење за градњу:

За стамбене објекте                                                                                                                         2.000

За стамбено пословне објекте                                                                                                      3.000

 

За пословне објекте                                                                                                                         4.000

За економске објекте                                                                                                                         700

За гараже                                                                                                                                            1.000

За објекте инфраструктуре                                                                                                              5.000

За објекте комуналне инфраструктуре                                                                                         4.000

За путеве и улице и обекте на њима                                                                                              3.000

За оверу пријаве почетка извођења радова за објекте за које се не

издаје одобрење за градњу                                                                                                            200

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број:  020-669/2008  од 17. децембра 2008. године

                                                                                         Председник

                                                                    Скупштине општине Александровац

                                                                                    мр Тома Савковић,с.р.

Print Friendly, PDF & Email