«

»

авг 22

Одлукa о изменама и допунама – Одлуке о локалним административним таксама

На основу члана 32. тачка 13 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 6. тачка 2 и 12 Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин. изн. и 125/2014 – усклађени дин. изн.) и члана 26. Статута општине Александровац („Сл. лист општине Александровац“, бр. 7/2008, 1/2012, 3/2012 и 3/2013),

Скупштина општине Александровац на XXV седници одржаној дана 21.08.2015. године, донела је

 

Одлуку

о изменама и допунама Одлуке о локалним административним таксама

 

 

Члан 1.

У Одлуци о локалним административним таксама, (“Службени лист општине Александровац“ број 10/2008… 6/2009),  тарифни број 7, став 1, тачка 9, речи “државној“ замењују се речима “јавној“.

 

После тачке 9 додају се тачке 10  и  11 које гласе:

10           За  решење о раскопавању јавних површина                                                                 15.000

 

11           За решење којим се одобрава умножавање, овера и уступaње урбанистичких планова; по страни формата A4, умноженог, овереног или уступљеног урбанистичког плана.                                          100

 

 

Члан 2.

Тарифни број 9 мења се и гласи:

За издавање локацијских  услова  за    у дин

1              СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ       

1.1          Стамбене зграде са једним станом, површине до 200 м2 A Категорије             3,500

1.2          стамбене зграде са два стана,површине  од 201 – 400 m2 A Категорије              4.500

1.3          стамбене зграде са три или више станова, од 401 до 800 m2   7.000

1.4          стамбене зграде са три или више станова,преко 801 m2           10.000

2              НЕСТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ  

2.1          угоститељске зграде

Хотели и мотели            5.000

ресторани, барови и ,остале зграде за краткотрајни боравак                7.500

2.2          пословне зграде (За административне и управне сврхе)

do 300 m2           7.000

преко 300 м2    10.000

2.3          зграде за трговину

Површине до 400 м2 или П+1   7.500

Површине преко 400 м2 или П+1           10.000

2.4          Зграде за саобраћај и комуникације (Зграде друмског саобраћаја на аутобуским станицама, пошта и телекомуникација, телевизијског и радио емитовање)           10.000

2.5          Индустријске зграде и складишта,

2.5.1      Индустријске зграде: фабрике, радионице, кланице, пиваре, хале за монтажу исл., до  400 м2         15.000

2.5.2      Индустријске зграде: фабрике, радионице, кланице, пиваре, хале за монтажу исл., преко   400 м2 20.000

2.5.3      Резервоари, силоси, затворена складишта и хладњаче            12.000

2.5.4      наткривена складишта са отвором на три стране         10.000

2.6          Зграде за културно-уметничку делатност и забаву,

Музеји, библиотеке биоскопи, дискотеке       5.000

2.7          Школске зграде

зграде дечјих вртића, основних школа, средњих и осталих школа и факултета,         7.500

2.8          Болнице и остале зграде за здравствену заштиту

2.8.1      Зграде болница, клиника и лечилишта домови здравља, амбуланте и ординације   5.000

2.8.2      зграде за ветеринарско лечење            8.000

2.9          Спортске дворане

игралишта, пливалишта, гимнастичке дворане са помоћним просторијама за учеснике        5.000

2.10        Пољопривредне зграде:

2.10.1    Стаје за стоку и живинарници, зграде за узгој, производњу и смештај пољопривредних производа, пољопривредни силоси, остале пољопривредне зграде површине до 600 м2             2.000

2.10.2    Стаје за стоку и живинарници, зграде за узгој, производњу и смештај пољопривредних производа, пољопривредни силоси, остале пољопривредне зграде површине преко 600 м2     4.000

2.11        Зграде за обављање верских и других обреда,              2.000

2.12        Историјски или заштићени споменици              1.000

3              ОСТАЛЕ ГРАЂЕВИНЕ     

3.1          Саобраћајна инфраструктура

3.1.1      путеви, улице, мостови,             15.000

3.1.2      инсталације, расвета и сигнализација                 3.000

3.2          Локални цевоводи и водови

3.2.1      Локални водовод и канализациона мрежа      15.000

3.2.2      Локална гасоводна мрежа,       17.000

3.2.3      Локални електрични, телекомуникациони водови, каблови и помоћне инсталације -стубови          20.000

3.2.4      сабирне јаме, таложници септичке јаме и др.               2.000

4            ОСТАЛЕ НЕПОМЕНУТЕ ГРАЂЕВИНЕ   

4.1          Грађевине за спорт и рекреацију          7.500

4.2          Отворени спортски терени       2.000

  1. За Приговор нa: обавештења о одбијању потврђивања урбанистичког пројекта и пројекта парцелације и препарцелације,  издате локацијске услове и закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова.                                                   500

6              За потврду урбанистичког пројекта;                                                                                    5.000

7              За потврду пројекта парцелације или препарцелације;                                          5.000

8              За услове за исправку граница грађевинске парцеле                                                                 2.700

9              За потврду спецификације – нацрта посебног дела објекта, по сваком посебном делу           500

 

Уколико се локацијски услови  издају ради реконструкције објеката, тарифе из тачке 1 до 5 сe умањују за 30 %.

Уколико је намена објекта  комбинована, такса се наплаћује за сваку од намена, уз примену тарифе из става 2 овог члана, према планираним површинама објекта.

 

 

 

Члан 3.

Ова Одлука ступа на осмог дана од дана објављивања у Службеном листу  општине Aлександровац .

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-406/2015-01 од 21. августа 2015 . године

                                                                                                                                                                Председник

                                                                                                                         Скупштине општине Александровац

                                                                                                                                                        мр Тома Савковић

 

 

Print Friendly, PDF & Email