«

»

јул 29

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ

Република Србија
Општина Александровац
Одељење за финансије и локално економски развој
Број:403-309/2021
Датум: 29.07.2021. године

        

У  П  У  Т  С  Т  В  О

ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ

 

 

Поступак припреме и доношења буџета локалне власти уређен је Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020).

На основу члана 40. Закона о буџетском систему, локални орган управе надлежан за финансије издаје Упутство за припрему нацрта буџета локалне власти и доставља директним корисницима буџетских средстава.

С обзиром да је Законом о буџетском систему дефинисан правни основ планирања програмског буџета као обавезан за израду Одлуке о буџету, Oдељење за финансије и локални економски развој прослеђује ово Упутство као први документ за припрему и планирање финансирања буџетске 2022.године са пројекцијама за 2023. и 2024.годину..

Израда упутства за припрему буџета везује се за  5. јул – где министар финансија доставља Упутство за припрему одлуке о буџету локалној власти.

Подсећамо на рокове у поступку припреме и доношења буџета (буџетски календар), који се извршавају према члану 31.став 2. Закона о буџетском систему:

 

Календар буџета локалне власти:

(1) 1. август – локални орган управе надлежан за финансије доставља упутство за припрему нацрта буџета локалне власти;

(2) 1. септембар – директни корисници средстава буџета локалне власти достављају предлог финансијског плана локалном органу управе надлежном за финансије за буџетску и наредне две фискалне године, који садржи извештај о учинку програма за првих шест месеци текуће године;

(3) 15. октобар – локални орган управе надлежан за финансије доставља нацрт одлуке о буџету надлежном извршном органу локалне власти;

(4) 1. новембар – надлежни извршни орган локалне власти доставља предлог одлуке о буџету скупштини локалне власти;

(5) 20. децембар – скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти;

(6) 25. децембар – локални орган управе надлежан за финансије доставља министру одлуку о буџету локалне власти.

Рокови из става 1. овог члана представљају крајње рокове у буџетском календару.

 • Сходно календару буџета локалне власти Директни корисници Општине Александровац су у обавези да до 09.2021. године Одељењу за финансије и локални ек.развој Општине  Александровац доставе своје предлоге финансијских планова на мејл, soalekn@ptt.rs
 • Индиректни корисници достављају податке неопходне за израду финансијског плана директним корисницима најкасније до понедељка 08.2021. године, на мејл, soalekn@ptt.rs

 

Предлог захтева мора обухватати расходе и издатке за трогодишњи период, исказане по буџетским класификацијама и детаљно писано образложење расхода и издатака,  као и изворе финансирања.

 

Предлог захтева за буџетску и наредне две фискалне године у форми програмског буџета треба доставити на прописаним обрасцима електронски ( и у штампаном облику на писарници општине Александровац ), Одељењу за финансије и локални економски развој.

Предлог се доставља у електронском облику, потписан електронским потписом од стране одговорног лица (директора, председника МЗ…).

Предлог мора бити са писаним образложењем за сваку врсту расхода и са наведеном правном основом и извором финансирања.

Обрасци су доступни на насловној страни општинског  сајта www.aleksandrovac.rs.

 

Говорећи са аспекта финансијског менаџмента расходи буџета Општине Aлександровац у 2022-2024. години ће се извршавати према следећим принципима и приоритетима:

 

 • адекватно финансирање функционисања буџетских корисника,
 • усклађивање плата у складу са препорукама из Закона и Упутства
 • рационализовати материјалне трошкове
 • издатке за службена путовања свести на минимум т.ј. нужне потребе
 • повећавање капиталних инвестиција у локалну инфраструктуру.

 

Политику јавне потрошње Општине Александровац чини и потрошња јавних предузећа и установа чији је оснивач Општина Александровац. 

Неопходно је у будућем периоду да се дефинишу јасни критеријуми по којима јавна предузећа и установе бирају пројекте које финансирају.

Кретање цена јавних услуга које утврђује локална самоуправа вршиће се према маргиналним трошковима пружања услуга и усклађивањем са растом потрошачких цена у 2022.-2024. години.

 

Поступак и динамика припреме буџета Општине Александровац и предлога финансијских планова директних корисника буџетских средстава

Предлог финансијског плана за 2022-2024. годину мора да представља процену финансијских потреба директних и индиректних корисника буџетских средстава, као и извора средстава из којих ће се ове потребе финансирати.

 

Финансијске потребе обухватају:

 • детаљну разраду издатака по појединим врстама расхода за активности и услуге, односно ставке дефинисане у складу са посебним законима (навести их у предлогу финансијског плана)
 • детаљну разраду издатака по појединим врстама расхода за све кориснике буџетских средстава.

С тим у вези, потребно је навести све очекиване изворе средстава од извора 01-16.

 

За кориснике је исказивање расхода који се финансирају из других извора који нису буџетски (сопствени приходи, донације и слично), посебно важно планирање, с обзиром да су у складу са Законом о буџетском систему, предвиђене  посебне апропријације у Одлуци о буџету из наведених износа прихода. Услов за коришћење остварених сопствених прихода за одређену намену, биће да је расход планиран у буџету.

Захтев за додатна средства потребно је да буде врло рестриктиван, њега попуњавају само корисници који због отварања новог пројекта или проширења капацитета, имају потребу за обезбеђивањем додатних износа средстава.

Без детаљног писаног образложења и навођења правног основа за сваку врсту расхода, као и извора средстава из додатних активности, неће се одобрити коришћење средстава из додатних активности у 2022-2024. години. 

 

Предлог за израду финансијског плана за године 2022-2024 годину састоји се од: 

 • Табеле за израду предлога финансијских планова (који треба ископирати у 3 примерка – за сваку годину је потребно посебно планирање):
  • Захтевa за текуће издатке -табела 1.
  • Захтевa за додатна средства – табела 2.
  • Захтевa за основна средства – табела 3.
 • Обрасци за припрему програмског буџета(програм, пројектна активност, пројекат)
 • Захтев за финансирањe новог капиталног пројекта –Образац КФ
 • Захтев за финансирањe капиталног пројекта чија је реализација у току–Образац КР
 • Списак лица и износ:

    o   Отпремнине запослених

    o   Јубиларне награде запослених

    o   Табела списак ученика-превоз

– Табеле радни односи (Табеле Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6 и Т7).

 

 

Директни корисник буџетских средстава одговоран је за благовремено достав­љање овог упутства и табела индиректним корисницима буџетских средстава у њиховој надлежности, као и за прикупљање финансијских планова индиректних кори­сника буџетских средстава, и њихово обједињавање. Тако обједињени финансијски планови свих индиректних корисника буџетских средстава достављају се такође у року у електронској форми.

 

Индиректни корисник буџетских средстава од кога стручна служба у органу управе непосредно тражи податке из овог упутства, одговоран је за његово достављање тој служби у прописаном облику и року.

Средства за издатке за школе, као и за Центар за социјални рад, који су индиректни корисници буџета Републике Србије, у захтевима се исказују према врстама расхода на Табели 1, 2. и 3. исказаном на економској класификацији класе 4,5 и 6 која ће се планирати Одлуком о буџету на 463.

Дом здравља, своје захтеве исказује на економској класификацији 4641 и 4642. Истовремено, за ове кориснике достављају се и подаци исказани према врстама расхода на Табели 1, 2. и 3. На класи конта 4, 5 и 6.

Буџетски корисник не попуњава податке односно не планирају расходе за субвенције, буџетску резерву, солидарну стамбену изградњу, изборе и рад поли­тичких странака.

Буџетски корисник доставља предлог финансијског плана расхода за 2022-2024. годину у форми која подразумева насловну страну са називом и адресом буџетског корисника и податке достављене у прописаним табелама и на начин како је то утврђено овим упутством.

 

Захтев за текуће издатке ( Табела 1.)

 

Захтев за текуће издатке сачињава се на основу планираног обима буџетских средстава за 2021. годину, из осталих извора средстава планираних за финан­сирање у 2021. години и информација које имате о кретању у окружењу или о надлежностима које могу ванредно повећати/смањити приходе.

 

Сходно наведеном, захтеви буџетских корисника за текуће издатке могу бити максимално до нивоа одобреног за 2021. годину. 

 

Захтев за текуће издатке мора да садржи податке исказане у Табели 1. и писано образложење захтева.

Писано образложење садржи податке о организационој структури, активностима и услугама и броју запослених у директним и индиректним корисницима буџетских средстава, броју корисника и висини одређених права (на пример: број ученика којима се плаћа превоз и просечан износ превозне карте, просечан број корисника социјалне помоћи и како се она извршава, број ангажованих лица путем уговора о делу и разлоге њиховог ангажовања и др.), који се могу финансирати из предложеног обима средстава за 2022-2024 годину.

Уколико директни буџетски корисник извршава расходе у оквиру више функционалних класификација, за сваку функцију посебно подноси захтев за текуће издатке.

 

Параметри за планирање висине средстава за поједине расходе су следећи:

– износ средстава потребних за исплату плата планира се на основу постојећег броја извршилаца, према утврђеним коефицијентима и важећој основици за обрачун плате.

Расходи за плате запослених у 2022. години, планирати у складу са датим Упутством Министарства финансија од 05.јула 2021.године.

(Напомена: ови подаци су условни и мењаће се уколико се измене Закони који уређују зараде или ревидира Упутство).

-потребан износ средстава за превоз деце удаљених преко 4 км додатно се исказују у табели СУ.

За децу која полазе у први разред основне школе школске 2021/2022 износ који се планира уписује се под редним бројем 150, у коме се уписује износ потрошених средстава за децу првог разреда у прошлој школској години.

– износ средстава потребних за социјална давања запослених (економска класификација 414) односе се на исплату накнада за одсуствовање са посла (боловање) и исплату отпремнина. Потребно је навести планирани број запослених (сачинити списак лица) који ће у току 2022-2024 године остварити право на отпремнину и исказати потребу у средствима за исплату отпремнине..

– износ средстава за сталне трошкове (економска класификација 421) планира се на основу седмомесечног извршења ових расхода у 2021. години и очекиваног нивоа сталних трошкова до краја године, увећан за пројектовану инфлацију за 2022. Средстава за куповину роба и услуга (без сталних трошкова) корисник средстава самостално планира и предлаже појединачне апропријације у оквиру ове групе расхода – средства за текуће одржавање опреме и објеката планирају се по приоритетима. Сваки корисник буџетских средстава обавезан је да сачини детаљно писано образложење за план односно списак активности у циљу да се обезбеде оптимални услови за функционално обављање делатности које су у складу са Законом и Одлукама Скупштине Града/Општине. Списак мора по приоритетима да садржи опис активности и процењену вредности те активности.

– код корисника где је могуће увођење мерних група(калориметара) планирати средства за уградњу истих и сагледати ефекте те инвестиције.

– средства планирана на економској класификацији 481 Дотације невладиним организацијама потребно је да се посебно, на аналитичан и детаљан начин искажу расходи путем дотација, са навођењем одређених пројеката и активности које се планирају извршити у 2022-2024. години.

При изради обрасца захтева за текуће издатке морају се попунити колоне за све очекиване изворе финансирања.

 

Захтев за додатна средства ( Табела 2.)

 

Захтев за додатна средства пружа директном и индиректном кориснику буџетских средстава могућност да тражи недостајућа средства за финансирање:

 • нових активности и услуга по приоритетима и
 • нове активности чије се финансирање планира из других извора, као што су донације, односно трансфери.

Захтев за додатна средства се састоји из писаног образложења којим се појединачно описује и правда потреба за финансирањем, и износа средстава потребних за финансирање сваке од појединачно тражених активности односно услуга, које се исказује у Табели 2.

Примера ради, уколико корисник има три захтева за додатно финансирање – попуњава три Табеле 2, у свакој уписује назив захтева (повећање броја запослених, текуће одржавање – кречење, трошкови осигурања) и на свакој уписује редослед при­оритета по важности (приоритет 1, приоритет 2 и приоритет 3).

У писаном образложењу, поред правног основа за извршавање наведеног расхода, потребно је дати аргументацију захтева која би требало да дâ одговоре на следећа питања:

 • Да ли постоји потреба;
 • На који начин може да буде измирена;
 • У чему се огледа приоритет ове потребе у односу на друге.

Уколико директни буџетски корисник извршава расходе у оквиру више функцио­налних класификација или програмских класификација, за сваку функцију / програм посебно подноси захтев за додатна средства.

Уколико директни буџетски корисник извршава расходе у оквиру више функционалних класификација, за сваку функцију посебно подноси захтев за додатна средства.

 

Захтев за основна средства ( Табела 3. )

 

Захтев за основна средства директни корисник буџетских средстава доставља за:

 • набавку опреме;
 • средства за капиталне пројекте чија је реализација у току;
 • за нове капиталне пројекте, који, по процени директног корисника буџетских средстава, представљају приоритете које треба размотрити у поступку доношења буџета за 2022-2024. годину.

Уколико директни буџетски корисник извршава расходе у оквиру више функционалних класификација, за сваку функцију посебно подноси захтев за текуће издатке.

 

Уз свако појединачно образложење захтева за текуће и инвестиционо одржавање објеката и нову изградњу треба приложити предмер и предрачун радова са јасно израженом спецификацијом. Поменути предрачун мора бити оверен од стране лица које има лиценцу. Захтеви без овереног предмера и предрачуна радова са јасно израженом спецификацијом неће се прихватати.

Веома важно при планирању је и то  да ли су решени имовинско –правни односи, доказ о власништву, степен добијених сагласности за градњу, пројекти, планови, грађевинске дозволе…и при планирању ових средстава треба исказати и приложити доказе.

 

Напомене везане за попуњавање табела које су саставни део захтева за финансирање из средстава буџета Oпштине Александровац.

 

Све табеле морају се доставити у електронском облику оверене електронским печатом.

Приликом попуњавања табела треба водити рачуна о следећем:

 • У табелама се попуњавају само бела поља. Такође, не попуњавају се ни колона „Укупно” нити ред „Свега”, обзиром да су у ове колоне већ унете формуле за збирове.
 • При уношењу износа наводе се само цели динарски износи, без износа пара.
 • Не уносе се зарези, односно тачке за одвајање хиљада, с обзиром да су поља форматирана тако да се ови сепаратори аутоматски додељују по уношењу цифре.
 • Приликом уношења цифара, треба користити број „0” (нула) са нумеричке тастатуре, а не слово „О” (у том случају рачунар приликом учитавања података не препознаје унос као број).
 • За сваку функцију отворити посебан документ („ископирати” одговарајућу табелу онолико пута колико функција имате), и не додавати нове стране у постојећи документ.
 • Не додавати односно брисати редове / колоне у табелама.

 

Приликом планирања средстава потребно је исказати потребе поштујући одредбе Закона о буџетском систему које вам указујемо:

 

Самостални чланови Закона о изменама и допунама
Закона о буџетском систему

(„Сл. гласник РС“, бр. 103/2015, 72/2019 и 149/2020)

Члан 16[с7]

Одредбе овог закона које се односе на родно одговорно буџетирање примењиваће се на буџетске кориснике у складу са годишњим планом поступног увођења родно одговорног буџетирања, а у целини до доношења буџета Републике Србије и буџета локалних власти за 2024. годину.

План поступног увођења родно одговорног буџетирања из става 1. овог члана, односно број програма и број буџетских корисника доноси министар надлежан за финансије, покрајински секретар за финансије, односно орган надлежан за буџет јединице локалне самоуправе, у сарадњи са институцијама надлежним за унапређење родне равноправности, најкасније до 31. марта текуће године за наредну годину.

 

Образац ЈС – Подаци о јавној својини непокретности је веома битан образац у разматрању захтева за средства, без чијег попуњавања неће се узимати у разматрање Образац КФ-Захтев за финансирање новог капиталног пројекта. Број Образаца ЈС буџетски корисник попуњава онолико колико има непокретности.

 

На званичној интернет презентацији Општине Александровац www.aleksandrovac.rs можете преузети у електронском облику Табеле за попуњавање и пратећа упутства.

 

Рок за достављање Ваших захтева је:

 • за директне кориснике до 31.08.2021 .године
 • за индиректне кориснике директним корисницима до понедељка 23.08.2021. године.

 

 Контакт особа за сва додатне информације је Марија Радичевић, начелник Одељења за финансије и локално економски развој , тел. број 064/8730-585

           

 

                                                                                       Одељење за финансије и локално економски развој

 

ПРИЛОЗИ

ОБРАСЦИ ЗА ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ 2022

Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе

Измењени називи програма, програмских активности и припадајућих шифара у оквиру Анекса 5 након ажурирања у јулу 2021. године – Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе

Табеле радни односи

Захтев за финансирањe капиталног пројекта чија је реализација у току

Списак лица и износ отпремнине

Print Friendly, PDF & Email