«

»

јул 29

ПРАВИЛНИК O ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ И  ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ  

 На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 – други закон и 101/2016 – други закон и 47/18), члана 57. и  58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе (,,Службени гласник Републике Србије“  број 21/2016), члана 11. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“, број 68/15 и 81/16 – Одлука УС), члана 72. Статута општине Александровац („Службени лист општине Александровац “, број 2/19), члана 2. Пословника о раду Општинског већа општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 4/19), члана 17. Одлуке о организацији  Oпштинске управи општине  Александровац („Службени лист општине Александровац“ број  8/17) и  члана 4.  Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у   јавном  сектору општине Александровац  за 2017. годину („Службени лист општине Александровац“, број 8/17 и 2/19), поступајући по припремљеном обједињеном предлогу начелника Општинске управе општине Александровац,

Општинско веће општине Александровац на 26. седници  је дана  23. јуна  2021.године, усвојило

 

 

П Р А В И Л Н И К

O ИЗМЕНАМА   ПРАВИЛНИКА

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ И  ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

  Члан 1.

 

          У Правилнику о органзацији и систематизацији радних места у  Општинској управи oпштине Александровац и Правобранилаштву општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“

Број: 8/19, 16/19, 11/20, 19/20,22/20, 4/21 и 9/21), врше се следећа измене и допуне:

 

          У члану 21, тачка 1. :

         за звање “ Млађи сарадник “,  у колони “ Број радних места“ брише се број:“3“ а уместо њега уноси број“2“ а у колони “Број службеника“ брише се број “4“ а уместо њега уноси број “3“;

 

         за звање “ Млађи референт “,  у колони “ Број радних места“ брише се број:“2“ а уместо њега уноси број“3“ а у колони “Број службеника“ брише се број “2“ а уместо њега уноси број “3“;

 

 

  Члан 2.

 

             У члану 24. став 1, 1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  досадашња тачка 23. “Радно место – исплата породиљских боловања и инвалидских примања“,  брише се, а уместо ње уноси нова тачка 23 која гласи:

 

“23. Радно место – Праћење инвалидских примања и ученички и студентски стандард

Звање: Млађи референт број службеника: 1

       Опис послова: Спроводи решења о правима цивилних инвалида рата, корисника инвалидског и борачког додатка и месечног новчаног примања (рад у тзв. WEB апликацији). Ради на пословима који се односе на исплату помоћи у случају смрти корисника борачко-инвалидске заштите и води евиденцију о извршеним исплатама. Ради на остваривању права ученика и студената на смештај у домовима и остваривању права на кредите и стипендије издавањем уверења о просечном приходу по члану породице.

         За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу одељења.

         Услови: завршена средња сручна спрема у четворогодишњем трајању просветне струке; положен државни стручни испит,  завршен приправнички стаж и познавање рада на рачунару.

 

        У члану 24. став 1, 1.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ , у тачки 35.врше се следеће измене :

          -после речи “Звање“ бришу се речи “ Виши референт “ а уместо њих уносе речи  “Млађи  саветник “,

          -после речи “Услови“ бришу се речи:  “Средња стручна спрема економског смера или гимназија“ а уместо њих уносе речи:“Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету “  и бришу се речи:“и најмање 5 година радног искуства у струци“ а уместо њих уносе речи: “завршен приправнички стаж “.

                                                                               

     Члан 3.

 

   Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања у ,,Службеном листу општине Александровац“.

 

      Члан 4.

 

            Правилник објавити на званичној интернет презентацији општине Александровац:  www.aleksandrovac.rs као и у ,,Службеном листу општине Александровац“.

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

  Број: 110- 2/2021-01 од 23. јуна 2021.године

 

 

                                                                                                                                     Председник 

                                                                                                                      Др Мирко Михајловић, спец. мед.с.р.

 

Print Friendly, PDF & Email