«

»

јул 21

Oбавештење о закљученом уговору број 11Д/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-201-9/2021
Датум:20.07.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 11Д/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка,испорука и монтажа клима уређаја и вентилатора за Општинску управу Александровац-одељење за урбанизам и изградњу. .

Ознака и назив из Општег речника набавке:39717000-вентилатори и уређаји за климатизацију

 

Процењена вредност: 41.666,67 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 41.500,00 динара без ПДВ-а,односно 41.500,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 15.07.2021.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.СЗТР“Муња плус“,ул.Крушевачка бр.47,Александровац;

2.“Савкос електро“доо,ул.Срећкова,бр.17,Александровац;

3.“Фриго браћа“Новаци,бр.бб,37232 Суботица.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда:3 понуде, 1 понуда-прихватљива.

Подаци о подносиоцима понуде:

-“Фриго браћа“Немања Сакић,пр.Новаци бб,37232 Суботица;

-Сервис беле технике“ Елгор“Горан Вучић пр,ул.Краља Петра Првог,бр.105,Крушевац:

-“ Аза ком“Александар Андрејић,пр,ул.29.новембра,бр.17,Александровац.

 

Основни подаци о добављачу добара:“Фриго браћа“Немања Сакић,пр.,Новаци бб,37232 Суботица ПИБ:112562942,МБ:66191095,за понуду број 11Д/2021 од 20.07.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-201-3/2021 дана 20.07.2021.године.

 

Print Friendly, PDF & Email