«

»

мај 16

Обавештење о закљученом уговору набавка гума за аутомобиле

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-47-9/2024
Датум:16.05.2024.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                                          

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

Опис предмета набавке:Набавка гума за аутомобиле.

Ознака и назив из Општег речника набавке:34351100-гуме за аутомобиле

 

Процењена вредност:50.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 24.060,00  динара без ПДВ-а,односно 28.872,00  динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 29.03.2024.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.“Гумимпекс“доо,Кружни пут,Кијево,бр.21-ј,Београд,

2.СТР“Алпина“,ул.Срећкова,бр.45,Александровац,

3.“Ником“доо,ул.Индустријска ,бр.20,Крагујевац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 3 понуде.

Подаци о подносиоцима понуда:

-“Гумимпекс“доо,Кружни пут,Кијево,бр.21-ј,Београд,

 -СТР“Алпина“,ул.Срећкова,бр.45,Александровац,

 -“Ником“доо,ул.Индустријска ,бр.20,Крагујевац.

Основни подаци о добављачу добара: “Ником“доо,ул.Индустријска ,бр.20,Крагујевац.

ПИБ:101509545,МБ:07706375,за понуду број 024/24 од 02.04.2024.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-47-8/2024  дана 03.04.2024.године.

 

Print Friendly, PDF & Email