«

»

јул 20

Oдлука о обустави поступка за набавку број 11У/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:404-199-2/2021

Датум:19.07.2021.године

АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 

На основу члана 147.Закона о јавним набавкама(“Сл.гласник”,број 91/19),став 1.тачка 4.,Наручилац  доноси одлуку о обустави поступка набавке број.11У/2021

 ОДЛУКУ  О ОБУСТАВИ  ПОСТУПКА

За набавку 11У/2021 услуга предштампе,израде коверата без повратнице,персоналну штампу,машинско инсертовање,уштампавање променљивих адресних података на страни I коверте

 

1.Општинска управа општине Александровац ул.Јаше Петовића број 26,Александровац,обуставља поступак набавке услуга бр.404-199/2021-није достављена ниједна понуда односно ни једна пријава. Члан 147.Закона о јавним набавкама(“Сл.гласник”,број 91/19),став 1.тачка 4.

  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 13.07.2021.године објавио позив за подношење понуда за предметну набавку услуга на адресу потенцијалног понуђача и објавио позив на званичном сајту општине Александровац.

Процењена вредност набавке услуга је 208.333,33 динара без ПДВ-а.

На основу члана 147.Закона о јавним набавкама(“Сл.гласник”,број 91/19),став 1.тачка 4.везано за овај поступак набавке,донета је одлука као у изреци.

 

 Одговорно лице Наручиоца

 Милан Минић,дипл.правник

 

    

Print Friendly, PDF & Email