«

»

јул 19

Oбавештење о закљученом уговору за набавку број 19У/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-196-8/2021
Датум:13.07.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 19У/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке: Предмет набавке су услуга вршење стручног надзора на изградњи нове водоводне мреже у насељима Парчин,Љубинци,Шљивово,Пањевац,и део Трнаваца-друга фаза у циљу стварања услова за пословање привредних субјеката,општина Александровац,

Ознака и назив из Општег речника набавке:71247000-надзор грађевинских радова на цевоводу

 

Процењена вредност:500.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:415.000,00 динара без ПДВ-а,односно 415.000,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 08.07.2021.године на три mail адресе привредних субјеката и то:

1.“modulks@gmail.com“,

2.“goran.marjanovic67@gmail.com“,

3.“gasicgaz@gmail.com“.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 2 понудe,1 прихватљива.

Подаци о подносиоцима понуда:

-Пројектни биро„Газ“Александра Гашић пр,ул.Радоја Домановића, бр.3/8,Крушевац,

-„Хидротема 037“Горан Марјановић пр,Ђунис бр.бб,37202 Ђунис.

Основни подаци о вршиоцу услуге: Пројектни биро„Газ“Александра Гашић пр,ул.Радоја Домановића, бр.3/8,Крушевац,

ПИБ:105003423,МБ:60676054,за понуду број 19У/2021 од 12.07.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-196-2/2021 дана 13.07.2021.године.

Print Friendly, PDF & Email