«

»

јул 19

Oдлука о обустави поступка број 6У/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-159-4/2021
Датум:16.07.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

На основу члана 147.Закона о јавним набавкама(“Сл.гласник”,број 91/19),став1.тачка 8.,Наручилац  доноси одлуку о обустави поступка набавке број.6У/2021

 

 ОДЛУКУ  О ОБУСТАВИ  ПОСТУПКА

За набавку 6У/2021 ЗА ИЗРАДУ ЕЛАБОРАТА О СТАЊУ И ПОТРЕБНИМ КАПАЦИТЕТИМА, ОРГАНИЗАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ И УСКЛАЂЕНОСТИ СА МАСТЕРПЛАНОМ РЕФОРМЕ ЗДРАВСТВА ДОМА ЗДРАВЉА „ДР ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ“, АЛЕКСАНДРОВАЦ,општина Александровац

 

 

1.Општинска управа општине Александровац ул.Јаше Петовића број 26,Александровац,обуставља поступак набавке услуга бр.404-159/2021.Наручилац(чланови комисије) је установио,да је цена услуга без ПДВ-а код обе понуде већа, у односу на процењену вредност Наручиоца.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 12.07.2021.године објавио позив за подношење понуда за предметну набавку услуга на три адресе потенцијалних понуђача и објавио позив на званичном сајту општине Александровац.

Процењена вредност набавке услуга је 750.000,00 динара без ПДВ-а.

Поступак отварања понуда спроведен је у просторији општинске управе Александровац,ул.Јаше Петровића бр.26,Александровац,са почетком у 11 часова.

До истека рока за подношење понуда,дана 19.07.2021.године до 11 часова на адресу Наручиоца благовремено је стигло 2(две) понуде,и то:

1.”Простор”доо Ада,ул.8.октобар бр.1,24430 Ада, код Наручиоца заведена под бројем 404-159-2/2021;

2.”Текон-техноколсантинг”доо Београд,ул.Михаила Богићевића,бр.3/5,11000 Београд.код Наручиоца заведена под бројем 404-159-3/2021.

На основу члана 147.Закона о јавним набавкама(“Сл.гласник”,број 91/19),став 1.тачка 8.везано за овај поступак набавке,донета је одлука као у изреци.

 

Одговорно лице Наручиоца

Милан Минић,дипл.правник

 

ОДЛУКА

    

Print Friendly, PDF & Email