«

»

мај 14

Oбавештење о закљученом уговору – израда пројектно техничких докумената

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-44-10/2024
Датум:14.05.2024.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                                             

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке: Израда пројектне документације за прикључни кабловски вод 1kv за дечији вртић у Александровцу

Ознака и назив из Општег речника набавке:71242000-6-израда пројектно техничких докумената

Процењена вредност: 250.000,00  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 100.000,00 динара без ПДВ-а,односно 100.000,00  динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 26.03.2024.године на шест мејл адреса привредних субјеката и то:

1.“Монт електрон“доо,ул.Николе Чоловића бр.7 г,Крушевац,e-mail;montelektron037@mts.rs

2.“Орион“доо,ул.Душанова,бр.128,Крушевац e-mail;orion.krusevac@gmail.com

3.“Лазарица електро“ ул.Лазаричка бр.6,Крушевац,e-mail:lazaricaelektro@gmail.com

  1. “Електровизија“доо, ул.Даничићева бр.97,Крагујевац,e-mail:elektrovizija@gmail.rs
  2. “Савамонт“доо, Трг фонтана бр.45/4,Крушевац,e-mail:ragansavic61@gmail.com
  3. “Kruel E&F“доо,Ул.Косанчићева бр.6/4,Крушевац,e-mail:kruel037@gmail.com

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 4 понуде.

Подаци о подносиоцима понуде:

1.“Монт електрон“доо,ул.Николе Чоловића бр.7 г,Крушевац,e-mail;montelektron037@mts.rs

  1. “Лазарица електро“ ул.Лазаричка бр.6,Крушевац,e-mail:lazaricaelektro@gmail.com
  2. “Савамонт“доо, Трг фонтана бр.45/4,Крушевац,e-mail:ragansavic61@gmail.com
  3. “ПЕМ“доо, Др Ивана Рибара бр.96,Београд,e-mail:d.dvelovic@gmail.com

 

Основни подаци о вршиоцу  услуге:“Лазарица електро“ ул.Лазаричка бр.6,Крушевац,e-mail:lazaricaelektro@gmail.com

ПИБ:108410708,МБ:63433039,за понуду број 3/24,од 29.03.2024.године која је заведена код Наручиоца под бројем  404-44-4/2024 дана 01.04.2024.године.

 

Print Friendly, PDF & Email