«

»

апр 10

Списак запослених у Општинској управи општине Александровац који имају овлашћења за вођење управног поступка

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
О п ш т и н с к а   у п р а в а
Број: 020- 136/18-01
Датум:02.04.2018. године
Александровац

С П И С А К

запослених  у Општинској  управи општине Александровац који имају овлашћења за  вођење управног поступка и одлучивање у управној ствари или само послови вођења  поступка или предузимање појединих радњи у поступку   у складу са чланом 39 Закона о општем управном поступку (“Службени Гласник Р.С.“  број:18/16)

 

Име и презиме Послови Одељење Овлашћење

 

Јелица  Костић Начелник   за одељења за општу управу и друштвене делатности Одељење за општу управу и друштвене делатности Вођење управног поступка и решавање у управним стварима
Бисерка Вулетић Грађанска стања Одељење за општу управу и друштвене делатности Вођење управног поступка
Славица  Павловић

Љиљана  Бекрић

Послови дечје заштите и породиљских права Одељење за општу управу и друштвене делатности Вођење управног поступка
Слађана   Зајић Борачко-инвалидска заштита Одељење за општу управу и друштвене делатности Вођење управног поступка
Љиљана Весић Начелник одељења за јавне приходе Одељења за јавне приходе Вођење управног поступка и решавање у управним стварима
Александар ђорђевић Порески инспектор Одељења за јавне приходе Вођење управног поступка
Ирена Вучковић Инспектор канцеларијске контроле Одељења за јавне приходе Вођење управног поступка

 

Синиша Младеновић Начелник одељења за урбанизма и изградњу Одељење за урбанизма и изградњу Вођење управног поступка и решавање у управним стварима
Рада  Карајовић Урбанизам и обједињене процедуре Одељење за урбанизма и изградњу Вођење управног поступка
Александар Вучковић Послови озакоњења Одељење за урбанизма и изградњу Вођење управног поступка
Душица Јовановић Имовинско-правни послови Одељење за урбанизма и изградњу Вођење управног поступка
Негован Ивановић Начелник одељења за инспекцијске послове Одељење за инспекцијске послове Вођење управног поступка и решавање у управним стварима
Бора Костић Комунални инспектор Одељење за инспекцијске послове Вођење управног поступка
Милена Ковачевић Инспектор заштите животне средине Одељење за инспекцијске послове Вођење управног поступка
Мирослава Арсић Грађевински инспектор Одељење за инспекцијске послове Вођење управног поступка
Марија Лачњевац Инспектор за саобраћај и путеве Одељење за инспекцијске послове Вођење управног поступка
Радица Џамић Послови заштите животне средине и туризма Одељење за пољопривреду и рурални развој Вођење управног поступка
Смиља  Марковић

Драгослав Ћалић

Послови пољопривреде и водопривреде Одељење за пољопривреду и рурални развој Вођење управног поступка

 

Овај списак објавити на интернет презентацији општине Александровац и на огласној табли Општинске управе општине Александровац.

                                                                                                                                                                   Начелник Општинске управе

                                                                                                                                             Иван Новаковић           

Print Friendly, PDF & Email