«

»

апр 10

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈН 1.2.3.У/2018

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-58-15/2018
Датум: 05.04.2018.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-58-14/2018 од  04.04.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку мале вредности услуга
 број ЈН 1.2.3.У/2018

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности услуга број  ЈН 1.2.3.У/2018- Израда пројектно техничке документације за спортски терен у Ракљи, додељује се понуђачу:
“ПУТ ЕКСПРЕС“ Милан Милутиновић, пр, ул. Југ Богданова, 3/18,37000 Крушевац, број понуде  Понуђача  22-3/2018  од  22.03.2018.године,  број понуде  код  наручиоца 404-58-9/2018 од 26.03.2018.године.

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.
 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 28.02.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга број 404-58-1/2018.

            Позив за подношење  понуда  број 404-58-4/2018 од  15.03.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 15.03.2018.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-58-13/2018 од  26.03.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-58-14/2018 од  04.04.2018.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су услуга-Израда пројектно техничке документације за спортски терен у Ракљи.

   -Позив за подношење понуда  број  404-58-4/2018 од  15.03.2018.године објављен је на Порталу  Управе  за јавне набавке дана 15.03.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у Александровцу дана 26.03.2018.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну  набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-58-2/2018 од  28.02.2018.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………….208.333,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  је достављено 7 (седам)  благовремених  понуда.

       Број под којим је понуда заведена          Назив понуђача

-404-58-6/2018  од  23.03.2018.године,        -Виолета Костић пр, “ REVIXPROJEKT“,

                                                ул.Алекса Маркишића, бр. 4, 18230 Соко бања;

-404-58-7/2018  од  23.03.2018.године,        -Јелена Благојевић пр, “INGKOM-LE “’,

         ул. Војводе Мишића, бр. 2/77, 16000 Лесковац;

-404-58-8/2018  од  26.03.2018.године,        – GR  “Savić N&ND INŽENJERING“

                                                          ул. Јаше Петровића, бр. 18/36, 37230 Александровац;

-404-58-9/2018  од  26.03.2018.године,        -“ПУТ ЕКСПРЕС“ Милан Милутиновић, пр,

                                        ул. Југ Богданова, 3/18, 37000 Крушевац;

-404-58-10/2018  од  26.03.2018.године,        -“ART BUILD“ D.O.O, ул. Савска, бр. 15, 11000 Београд;

-404-58-11/2018  од  26.03.2018.године,        – П.Б. “ГРАД ПУТ“, ул.Плоча, бб, 15300 Лозница;

-404-58-12/2018  од  26.03.2018.године,        -“WDA-IZGRADNJA “

            ул. Електронска, бр. 1/17, 18108 Ниш.

   Неблаговремених понуда није било.                                                                         

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу је  достављено седам благовремених  понуда  чија је понуђена цена:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена

без ПДВ износа

 у динарима

1. број  Наручиоца:

404-58-6/2018

од 23.03.2018.год.

број Понуђача:

4/2018 од 21.03.2018. год.

Виолета Костић пр,

“ REVIXPROJEKT“,                                                 ул.Алекса Маркишића, бр. 4,

18230 Соко бања;

100.000,00
2. број  Наручиоца:

404-58-7/2018

 од 23.03.2018.год.

број Понуђача:

04/17  од 23.03.2018.године

Јелена Благојевић пр, “INGKOM-LE “’,

         ул. Војводе Мишића, бр. 2/77, 16000 Лесковац

240.000,00
3. број  Наручиоца:

404-58-8/2018

 од 26.03.2018.год.

број Понуђача:

 031/18 од 23.03.2018.године

GR  “Savić N&ND INŽENJERING“

ул. Јаше Петровића, бр. 18/36,

37230 Александровац;

 

218.000,00
4. број  Наручиоца:

404-58-9/2018

 од 26.03.2018.год.

број Понуђача:

 22/3-2018 од 22.03.2018.године

“ПУТ ЕКСПРЕС“

Милан Милутиновић, пр,

ул. Југ Богданова, 3/18,

37000 Крушевац

60.000,00
5. број  Наручиоца:

404-58-10/2018

 од 26.03.2018.год.

број Понуђача:

 21-3/18 од 23.03.2018.године

“ART BUILD“ D.O.O,

ул. Савска, бр. 15,

11000 Београд;

 

115.000,00
6. број  Наручиоца:

404-58-11/2018

 од 26.03.2018.год.

број Понуђача:

 24/3/18 од 24.03.2018.године

 П.Б. “ГРАД ПУТ“,

ул.Плоча, бб,

15300 Лозница

114.000,00
7. број  Наручиоца:

404-58-12/2018

 од 26.03.2018.год.

број Понуђача:

 20А/0-18 од 23.03.2018.године

“WDA-IZGRADNJA “

ул. Електронска, бр. 1/17,

18108 Ниш

240.000,00

   

    4.2.Понуђач је доставио  обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку:

   Сви понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних услова.

   4.3.Достављене понуде број: 404-58-6/2018  од  23.03.2018.године, Понуђача Виолета Костић пр,

 “ REVIXPROJEKT“,  ул.Алекса Маркишића, бр. 4, 18230 Соко бања; 404-58-9/2018  од  26.03.2018.год,        ПОнуђача  “ПУТ ЕКСПРЕС“ Милан Милутиновић, пр, ул. Југ Богданова, 3/18, 37000 Крушевац;

404-58-10/2018  од  26.03.2018.године,  Понуђача  “ART BUILD“ D.O.O, ул. Савска, бр. 15, 11000 Београд;

и 404-58-11/2018  од  26.03.2018.године,  Понуђача  П.Б. “ГРАД ПУТ“, ул.Плоча, бб, 15300 Лозница

не садрже ни  један од 5 наведених разлога  по основу члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање достављених понуда.

Понуде број 404-58-7/2018  од  23.03.2018.године, Понуђача Јелена Благојевић пр,

 “INGKOM-LE “’, ул. Војводе Мишића, бр. 2/77, 16000 Лесковац;  404-58-8/2018  од  26.03.2018.године,        Понуђача  GR  “Savić N&ND INŽENJERING“, ул. Јаше Петровића, бр. 18/36, 37230 Александровац и

404-58-12/2018  од  26.03.2018.године, ПОнуђача “WDA-IZGRADNJA “, ул. Електронска, бр. 1/17,

18108 Ниш премашују  износ процењене  вредности  јавне  набавке-неприхватљиве су  и  нису узете у разматрање и рангирање. 

    4.4.Осталих 4 достављених понуда у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним           набавкама  су  благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављено 4 благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде,

    Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред. бр. Назив понуђача Понуђена цена

 без ПДВ-а (РСД)

1. “ПУТ ЕКСПРЕС“

Милан Милутиновић, пр, ул. Југ Богданова, 3/18,37000 Крушевац

60.000,00
2. Виолета Костић пр, “ REVIXPROJEKT“, ул.Алекса Маркишића, бр. 4,

18230 Соко бања;

100.000,00
3. П.Б. “ГРАД ПУТ“, ул.Плоча, бб, 15300 Лозница 114.000,00
4. “ART BUILD“ D.O.O, ул. Савска, бр. 15, 11000 Београд;

 

115.000,00

            Комисија  констатује да је понуда  Наручиоца број   404-58-9/2018 од 26.03.2018. године,

понуђача “ПУТ ЕКСПРЕС“ Милан Милутиновић, пр, ул. Југ Богданова, 3/18,37000 Крушевац,

број Понуђача  22-3/2018  од  22.03.2018.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор о Изради пројектно техничке документацје за спортски терен у Ракљина број ЈН 1.2.3.У/2018  са понуђачем:

 

       –“ПУТ ЕКСПРЕС“ Милан Милутиновић, пр, ул. Југ Богданова, 3/18,37000 Крушевац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......60.000,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………………………….0 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..…..60.000,00 динара.

 

     Начин плаћања: Рок и начин плаћања (не дужи од 45 дана).

     Рок важења понуде (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда): 70 дана.

     Рок извршења услуга (најдуже 20 дана од дана закључења уговора):20 дана.

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности услуга, број ЈН 1.2.3.У/2018-Израда пројектно техничке документације за спортски терен у Ракљи, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број 22-3/2018 од 22.03.2018.године  (број Наручиоца 404-58-9/2018 од 26.03.2018.године), додељује Понуђачу:

      “ПУТ ЕКСПРЕС“ Милан Милутиновић, пр, ул. Југ Богданова, 3/18,37000 Крушевац.

            

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Реепубличкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                                                                

Начелник, 

Општинске управе

Иван Новаковић, дипл. правник

                                                                                                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email