«

»

апр 11

Oдлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности добара број ЈН 1.1.3.Д/2018

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-7210/2018
Датум: 11.04.2018.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-72-9/2018 од  10.04.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности добара

 број ЈН 1.1.3.Д/2018

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности добара број  ЈН 1.1.3.Д/2018- Набавка и испорука цеви за пропусте, додељује се понуђачу:

“BETONJERKA SIP PROIZVODNO I USLUŽNO D.O.O. Бања бб, 34304 Бања,

 број понуде  Понуђача 439/04 од 02.04.2018.год,  број понуде  код  наручиоца 404-72-8/2018 од 03.04.2018.године.

 

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 21.03.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара број 404-72-1/2018.

            Позив за подношење  понуда  број 404-72-4/2018 од  26.03.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 26.03.2018.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-72-8/2018 од  03.04.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-72-9/2018 од  10.04.2018.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

 

1)Предмет јавне набавке су добра-Набавка  и испорука цеви за пропусте.

   -Позив за подношење понуда  број  404-72-4/2018 од 26.03.2018.године објављен је на Порталу  Управе

    за јавне набавке дана 26.03.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 03.04.2018.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-72-2/2018 од  21.03.2018.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………….833.333,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  је достављено три  благовремене  понуде.

 

       Број под којим је понуда заведена          Назив понуђача

        -404-72-6/2018  од  30.03.2018.год.          – Preduzeće za proizvodnju i promet

                           “BRAĆA PREDOLAC-TEXING“,37223 Разбојна;  

        Број под којим је понуда заведена         Назив понуђача

       -404-72-7/2018 од 03.04.2018.год.                      – П.Г.Р. “Савковић Плус“,Стањево, 37230 Александровац;      

        Број под којим је понуда заведена         Назив понуђача

       -404-72-8/2018 од  03.04.2018.год.       -“BETONJERKA SIP’’ PROIZVODNO I USLUŽNO D.O.O.                                                                                     Бања бб, 34304 Бања.

   Неблаговремених понуда није било.         

                                                                           

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу је  достављено три  благовремене  понуде  чија је понуђена цена: 

 

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена

цена

без ПДВ износа

у динарима

1. Бр.  Наручиоца:404-72-6/2018

од 30.03.2018.год.

бр. Понуђача:09/2018 од 29.03.2018. год.

Preduzeće za proizvodnju i promet                            “BRAĆA PREDOLAC-TEXING“,

37223 Разбојна;  

767.250,00
2. Бр.  Наручиоца:404-72-7/2018

 од 03.04.2018.год.

бр. Понуђача:1  од 03.04.2018.године

П.Г.Р. “Савковић Плус“,Стањево, 37230 Александровац 802.900,00
3. Бр.  Наручиоца:404-72-8/2018

 од 03.04.2018.год.

бр. Понуђача:439/04 од 2.04.2018.године

“BETONJERKA SIP’’

PROIZVODNO I USLUŽNO D.O.O.                                                                               Бања бб, 34304 Бања.

733.550,00

   

    4.2.Понуђач је доставио обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку:

   Сви понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних услова.

   4.3.Достављене понуде број: 404-72-6/2018  од  30.03.2018.год,  Preduzeće za proizvodnju i promet       “BRAĆA PREDOLAC-TEXING“, 37223 Разбојна;  404-72-7/2018 од 03.04.2018.год,  П.Г.Р. “Савковић Плус“,Стањево, 37230 Александровац и 404-72-8/2018 од  03.04.2018.год,“BETONJERKA SIP’’ PROIZVODNO I USLUŽNO D.O.O. Бања бб, 34304 Бања не садрже ни  један од 5 наведених разлога  по основу члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

за одбијање достављених понуда.

    4.4.Све 3 (три) достављене понуде у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним           набавкама  су  благовремене, одговарајуће  и  прихватљиве.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 3 (три) благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде,

    Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

 

   Ранг листа:

Ред. бр. Назив понуђача Понуђена цена

 без ПДВ-а (РСД)

1. “BETONJERKA SIP“ PROIZVODNO I USLUŽNO D.O.O. Бања бб, 34304 Бања 733.550,00
2. Preduzeće za proizvodnju i promet  “BRAĆA PREDOLAC-TEXING“,

37223 Разбојна; 

767.250,00
3. П.Г.Р. “Савковић Плус“,Стањево, 37230 Александровац 802.900,00

          

 Комисија  констатује да је понуда  Наручиоца број   404-72-8/2018 од 30.03.2018. године,

понуђача “BETONJERKA SIP’’ PROIZVODNO I USLUŽNO D.O.O. Бања бб, 34304 Бања, број Понуђача  439/04 од 02.04.2018.године најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор о набавци и испоруци цеви за пропусте,  број ЈН 1.1.3.Д/2018  са понуђачем:

 

       –“BETONJERKA SIP PROIZVODNO I USLUŽNO D.O.O. Бања бб, 34304 Бања,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......733.550,00  динара,

       -ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………………………….146.710,00  динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..…..880.260,00 динара.

 

Начин плаћања:Плаћање ће се извршити на основу испостављене фактуре од стране понуђача који

  је  на основу одлуке о додели уговора закључио уговор са Наручиоцем, а најкасније у року од 45 дана,

  од дана достављања фактуре Наручиоцу у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у

  комерцијалним трансакцијама (“Сл. Гласник РС“, бр.119/2012).

-Рок испоруке је сукцесивно до краја 2018. године по потреби и позиву Наручиуоца, али не дуже од

  7 (седам) дана од дана упућивања захтева -требовања Наручиоца. Испорука ће се вршити одговарајућим

  возилом понуђача -до места уградње цеви, на територији општине Александровац, а по налогу

  Наручиоца.

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности добара, број ЈН 1.1.3.Д/2018-Набавка и испорука цеви за пропусте, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број 439/04  од 02.04.2018.године  (број Наручиоца 404-72-8/2018 од 03.04.2018.године), додељује Понуђачу:

“BETONJERKA SIP PROIZVODNO I USLUŽNO D.O.O. Бања бб, 34304 Бања,

 

            

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                                                                       

Начелник, 

Општинске управе

Иван Новаковић, дипл. правник

                                                                                                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email